ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-4 Nautisk matematik, LNC022

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»15 51%
Cirka 20 timmar»3 10%
Cirka 25 timmar»7 24%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.06

- Jag har lite svårt för matte och lägger gärna lite extra tid på detta ämne.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»3 10%
25%»5 17%
50%»2 6%
75%»12 41%
100%»7 24%

Genomsnitt: 3.51

- Förmodligen mer.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 68%

Genomsnitt: 3.34

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Har studerat matematik tidigare.»
- Är fortfarande långt ifrån säker på dessa moment, för min del så behöver jag mycket repetition och kontinuerligt arbete med detta.»
- Jag läste rätt mycket matte på gymnasiet så mycket var repition»

...göra beräkningar av trianglars sidor, vinklar (i grader eller radianer) och areor genom att utnyttja likformighet, Pythagoras sats, trigonometriska funktioner och plana sinus- och cosinussatser
29 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 10%
Ja, det kan jag»11 37%
Ja, med god marginal»15 51%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.41

...använda de trigonometriska funktionerna för godtyckliga vinklar definierade med hjälp av enhetscirkeln, och rita och tolka graferna av dessa funktioner med godtyckliga perioder
29 svarande

Nej»2 6%
Delvis»5 17%
Ja, det kan jag»15 51%
Ja, med god marginal»7 24%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.93

...utnyttja begreppet vektor och tillhörande operationer, såsom vektoraddition, för att exempelvis beskriva samverkande krafter eller hastigheter
29 svarande

Nej»0 0%
Delvis»9 31%
Ja, det kan jag»15 51%
Ja, med god marginal»5 17%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.86

...använda koordinatframställning av vektorer samt vektorers skalärprodukt och med dessa verktyg beräkna längder och vinklar
29 svarande

Nej»1 3%
Delvis»8 27%
Ja, det kan jag»13 44%
Ja, med god marginal»7 24%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.89

...göra beräkningar av fartygs farter och kurser med hänsyn till strömmar, dvs använda strömtriangeln och tillämpa trigonometri på denna
28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»6 21%
Ja, det kan jag»12 42%
Ja, med god marginal»10 35%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.14

...använda lämpliga sfäriska trianglar och de sfäriska sinus- och cosinussatserna för att lösa problem i samband med storcirkelförflyttningar på jorden
28 svarande

Nej»1 3%
Delvis»5 17%
Ja, det kan jag»16 57%
Ja, med god marginal»6 21%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.96

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 11%
Ja, målen verkar rimliga»24 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Har som besvarat ej läst dem.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»20 71%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 2.89

- Det får jag hoppas.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»13 46%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.64

- Har ej närvarat vid föreläsningarna utan själv studerat hemma.» (Mycket liten)
- Gick inte på föreläsningar.» (Mycket liten)
- Men det är bara för att matte är kul och jag kan det ganska bra sedan tidigare.» (Ganska liten)
- Var väldigt svårt att hänga med i vissa moment då de gicks igenom för snabbt och komplicerat» (Ganska stor)
- Det har varit väldigt högt undervisningstempo, men under övningstillfällena efter själva föreläsningen så har jag haft mycket goda möjligheter att få den hjälp jag behövt.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»12 42%
Mycket stor»6 21%

Genomsnitt: 2.82

- Tycker de flesta exempel var krångliga och svåra att förstå. Mycket bättre att lyssna under föreläsningar» (Mycket liten)
- Kunde momenten sedan tidigare.» (Ganska liten)
- Inte för att det är något fel på litteraturen. det är bara inte mitt sätt att förstå saker på.» (Ganska liten)
- Hade gärna sett ännu mer övningsuppgifter.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»16 57%

Genomsnitt: 3.42

- tycker kurshemsidan var svår att navigera på och jag hade svårt att hitta vissa avsnitt» (Ganska dåligt)
- Bra och tydlig webbsida.» (Ganska bra)
- mycket exemplarisk kurshemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»14 50%
Har ej sökt hjälp»8 28%

Genomsnitt: 4

- Var inte så många som använde räknetimmarna så fanns gott om hjälp» (Mycket bra)
- Övningstillfällena är guld värda!!» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»14 50%
Har ej sökt samarbete»7 25%

Genomsnitt: 3.89

- har inte varit några direkta samarbeten» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 25%
Lagom»17 60%
Hög»4 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.89

- Beror mycket på förkunskaper» (Låg)
- Jag har som sagt studerat tidigare men jag tror många upplevde de flesta föreläsningarna överflödiga.» (Låg)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»14 50%
Hög»8 28%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.39


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»9 32%
Gott»13 46%
Mycket gott»5 17%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurs, lite högt föreläsningstempo för min del. Jag har dock full förståelse för att det är svårt att möta alls behov i den här typen av ämne.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- svårighetsgraden var alldeles lagom»
- SI samt läraren pedagogisk och förklarande.»
- räknestugerna»
- räknetimmar så man kan fråga om hjälp»
- Kurshemsidan»
- samma upplägg med duggor»
- Materialet.»
- Räknetimmarna efter föreläsningarna, samt duggorna så man vet hur man ligger till.»
- Hela upplägget är bra.»
- Läraren, upplägget»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer genomtänkta exempel och uppgifter på föreläsningarna»
- Eventuellt ha en mycket mindre repetitionstid och en bredare förberedelse inför kommande kurser. Mer sfärisk trigonometri etc.»
- Inget vad jag kommer på.»
- Kursens början. Alla som går sjökapten har läst minst MA C, alltså bör man ha ganska bra förkunskaper. Ägna lite med tid åt sfärisk trigonometri och vektorer än grundskolematte.»
- »

17. Övriga kommentarer

- + snabb utläggning av tenta-facit, bra med repetitionen i början, alla är inte färska från gymnasiet med matte D i baggaget»
- Mycket bra föreläsningar av Lennart Falk. Lite för mycket grundläggande matematik i början.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.78

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.78
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från