ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-2 Linjesjöfart och hamnar, SJO585

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»4 22%
Cirka 20 timmar»5 27%
Cirka 25 timmar»4 22%
Cirka 30 timmar»3 16%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.66

- Endast föreläsningar» (Högst 15 timmar)
- Studera behövdes men jobb kom emellan» (Cirka 20 timmar)
- Halva första lp 0 timmar, detta pga att kursansvarig inte ordnat böcker. » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»6 35%
100%»10 58%

Genomsnitt: 4.52

- även där kom jobb emellan» (50%)
- Har varit intressant med gästföreläsare, Återkopplingen som ansvarig lärare haft har varit viktig efter varje föreläsning har varit viktig för att hålla den röda tråden. » (100%)
- Intressanta föreläsare gör att man vill gå så mycket som möjligt» (100%)
- Man vill inte missa Greens föreläsningar, det vill inte han heller.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 50%

Genomsnitt: 3.27

- Jag vet egentligen inte vad jag förväntades lära mig och nu i efterhand känner jag att jag fått en bra allmän kunskap i ämnet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kanske för låga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»12 70%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.82

- Tentamen tog upp det som behandlats i kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»14 77%

Genomsnitt: 3.72

- Jag tyckte föreläsningarna var väldigt intressanta, men det var svårt att veta vad som hörde till kursen och vad som var mera runt omkring reflektioner. » (Ganska stor)
- speciellt när inte några böcker fanns förrän 3 v innan tentan» (Mycket stor)
- Det kändes som att det mesta på tentan kom från föreläsningarna, men att det står i böckerna med.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar med Lars. Inspirerar till att lära sig mer och mycket bra att föreläsningarna inte rakt av handlar om det som finns i böckerna. Lars har ett större perspektiv som är sällsynt på vår utbildning. » (Mycket stor)
- Lars Green är en väldigt bra och rolig föreläsare. Jag gillar hans upplägg väldigt mycket» (Mycket stor)
- Helt avgörande. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.55

- Första gången på 4 år jag inte köpte litteraturen, den var alldeles för dyr för en valbar kurs, 1400 kr!!! Totalt oförsvarbart pris. Men jag klarade mig bra ändå.» (Mycket liten)
- Litteraturen är för dyr och väldigt grundläggande. Jag lärde mig allt av föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen är något jag inte tycker varit bra. Den innehåller bristfälliga förklaringar på en del avsnitt och är mycket tråkig.» (Ganska stor)
- Bra böcker i allmänhet, lär sig en del vettigheter från dem.» (Ganska stor)
- Däremot trist litteratur» (Ganska stor)
- Kunde vara mer fokus på kurslitteraturen annars behöver man inte köpa den, skulle vara bra om innehållet i kurslitteraturen kopplas till tentan» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 3.05

- under en lång period i början av kursen fanns de ej material att tillgå» (Mycket dåligt)
- Det var lite oklart och det tog ett tag innan slides kom upp. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»16 88%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 4.11

- Ansvarig lärare var mycket mån om att frågor skulle ställas och så blev även fallet.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 88%
Hög»2 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»9 50%
Hög»4 22%
För hög»4 22%

Genomsnitt: 3.61

- Lagom-låg, men ganska skönt.» (Lagom)
- Examensarbete tog mycket tid vilket gjorde att andra kurser fick lida lite» (För hög)
- För hög pga Examensarbete» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»6 35%
Mycket gott»10 58%

Genomsnitt: 4.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra, Lars ska ha stor eloge i hur han har genomfört kursen. Oerhört kunnig och duktig på att lära ut. Väldigt uppskattat med alla gästföreläsande. Om chalmers hade denna kurs som modell för alla kurser vore utbildningen betydligt bättre. Väldigt bra upplägg med att man får läsa böckerna och vad de behandlar själv och sedan ställa ev frågor, men att föreläsningarna i första hand tar upp andra ämnen. » (?)
- att ansvarig lärare inte fixat fram böcker är illa. Vad som värre är, att den ena boken inte behövdes till tentan då inga frågor ur den kom med på tentan» (Gott)
- Men lite tråkigt att det är så inriktat på enbart container. Visst det är stort, men det finns (förhoppningsvis) mer saker i branschen» (Gott)
- En av de bästa kurser jag läst!» (Mycket gott)
- Lars Green har varit en oerhört inspirerande förläsare som verkar veta vad han pratar om. De flesta gästföreläsarna har varit bra med (extra plus till Birna Ödefors från CMA-CGM).» (Mycket gott)
- Lars Green tillsammans med Robert Severin de bästa lärarna på SoL-programmet.» (Mycket gott)
- Helt tack vare Green.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lars Green! Bästa föreläsaren jag har haft, har fått alla att bli engagerade och analysera omvärlden för att relatera det till sjöfarten.»
- Läraren, föreläsarna och samarbetet med Business Communication kursen, dvs. det arbete som vi gjorde i den kursen som berörde båda kurser.»
- Bra med kunniga gästföreläsare. Lars Green är mycket kunnig inom detta område. Se till så att han även har hand om kursen nästa år. Det borgar för en bra kurs!»
- gästföreläsningar »
- Bra med relevanta gästföreläsare som kommer från branschen.»
- Läraren»
- Lars Green och upplägget med många gästföreläsare. Jag tycker också det har varit jätte bra att schemat varit lagt så att man bara har schemalagda lektioner må-tis så man själv kan disponera tiden.»
- att man gjorde tentamen hemma»
- gästföreläsare»
- Allt.»
- Många gästföreläsare.»
- Tycker att Lars Green är en mycket bra föreläsare»
- Omvärdskollen var givande och de besökande föreläsarna var överlag mycket bra.»
- Lars Green ÄR kursen. Utan honom blir det något helt annat, som att byta Loket mot Jan Bylund i Bingolotto , Total katastrof!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Rätt många föreläsare pratade alldeles för mycket om sitt företag, MSC hade kunnat bara prata i en timme istället för tre.»
- Inget alls.»
- att mer uppgifter betygssattes u,3,4,5 istället för pass fail. »
- Kanske blanda med ngt annat segment?»
- Genomgående mycket bra kurs.»
- Vet ej.»
- Eventuellt förklara lite mer svåra begrepp så att även kapten studenter hänger med i föreläsningen»
- De gästföreläsare som kommer är inte alltid med på att det finns sjökaptensstuderande som också går kursen, väldigt mycket fokus på sjöfart logistik studenterna. »
- Anna Eliasson borde verkligen inte få ha hand om någon ansvarsbetungande uppgift på CTH. Allt som hon hade hand om i kursen fungerade inte alls medan det Lars skulle göra fungerade utmärkt. Aldrig tidigare har vi (sjökaptener) haft problem med att få tag på kurslit som ett exempel!»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs, och bra lärare. Klart bästa kursen jag har läst hittills på Chalmers.»
- Litteraturen är tråkig och oinspirerade. »
- Snälla, kan man inte hitta mer bittra tentavakter? Dom är så trevliga... Eller inte!»
- Att kurslitteraturen känns mer som en komplement än att den är avgörande för att klara kursen är inte en dålig sak. »
- Tack Lars Green! Undervisningen gav väldigt bra och motiverande.»
- I övrigt en bra och givande kurs!»
- Tack vare Green och hans kontakter i arbetslivet blir kursen en riktigt bra kunskapsbas och förberedelse inför arbetslivet! När vi i klassen berättade för andra (som gick andra kurser) om hans föreläsningar blev de sugna på att gå på Greens också, Han är så ambitiös och inspirerande!!!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.52

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.52
Beräknat jämförelseindex: 0.88


Kursutvärderingssystem från