ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande kemiteknik 2009 lp4, KAA146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»10 25%
Cirka 20 timmar»11 28%
Cirka 25 timmar»7 17%
Cirka 30 timmar»6 15%
Minst 35 timmar»5 12%

Genomsnitt: 2.61

- om detta avser gkt i lp 4 och inte hela kursen» (Högst 15 timmar)
- vissa veckor mer, andra mindre» (Cirka 20 timmar)
- Sista veckan innan inlämning bodde vi nästan i skolan» (Cirka 30 timmar)
- La väl ner minst 35 timmar bara den sista veckan av projektet och väldigt mycket mer tid därtill innan dess.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»3 7%
25%»0 0%
50%»3 7%
75%»7 18%
100%»25 65%

Genomsnitt: 4.34

- Vilken undervisning?! Kan ju inte påstå att man har fått så mycket till hjäpl under det här projektet» (?)
- Vad jag vet så har det bara varit en föreläsning, och den stod inte med på schemat så den var det många som missade!» (0%)
- Det var inte mycket undervisning att delta i...» (0%)
- fanns ingen i läsperiod 4» (0%)
- Föreläsningar. Ej studiopass.» (50%)
- Det har ju inte varit någon undervisning utan bara konsultationer som jag har deltagit i vid behov.» (100%)
- det var väl bara seminariet?» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 23%
Målen är svåra att förstå»5 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 41%

Genomsnitt: 2.82

- Svåra att tolka och lite för odetaljerade.» (Målen är svåra att förstå)
- Jag tycker att hela projektet i läsperiod fyra har varit alldeles för diffust och det har inte känt som om man kunnat vända sig till någon för att få klarhet. Olika personer ger olika besked och så vidare. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Eg gör vad ni vill, kan tolkas väldigt fritt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 78%
Nej, målen är för högt ställda»7 21%

Genomsnitt: 2.21

- Svårbegripliga» (?)
- Projektet tar mer tid än det borde» (Ja, målen verkar rimliga)
- Hade gärna haft bättre matlab kunskaper» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målet med projektet är klart och tydligt. Hur man ska gå tillväga för att nå målen är dock ganska luddigt, och för att få ett helt fungerande projekt krävs väldigt mycket kunskap, dels kemitekniskt men framförallt inom Matlab. Det sistnämnda är nog det största problemet då vi aldrig har blivit upplärda i hur programmet egentligen fungerar, och hur man ska använda det i sådana här komplicerade fall. De studenter som mot förmodan kan programmera på denna höga nivå har ett stort intresse av Matlab och har lärt sig programmet på egen hand. Ingen student som inte har detta intresse hade klarat detta projekt på egen hand... Man lägger också ner sjukt mycket tid på projektet trots att det bara ska vara på 4 poäng. Där kanske en förändring krävs, antingen att projektet är värt mer poäng, eller att man skär ner på omfattningen av projektet.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Matlabkunskapen är för dålig.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är konstigt att vi förväntas kunna göra en massa i Matlab då vi endast använt det i ALA-kurserna och då gjort i princip matriser och någon enstaka enkel loop. Helt plötsligt förväntas vi vara väldigt insatta. Hur tänkte ni där???» (Nej, målen är för högt ställda)
- I förhållande till kursens poängantal...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 35%
Ja, i hög grad»18 52%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.67

- Svårbegripliga» (?)
- Kan man bli underkännd? Om inte har ni inte testat oss alls. » (Nej, inte alls)
- Rapporten visar ju om gruppen åstadkommit det den förväntas, men om alla kan allt går ju inte ett utläsa. Dessutom var det otydligt hur mycket alla skulle vara insatta i varandras delar då ni givit instruktionen att arbeta i par. De allra flesta tycker ju att det inte är jättelätt att sätta sig in i någon annans kod. Redovisningen var bra för att se att alla varit åtminstone lite aktiva. » (I viss utsträckning)
- För lite tid på tentamen. för mycket beräkningsfrågor för 4timmars tenta. » (I viss utsträckning)
- Var inte ok med Destillationsuppgift som fick mätas med linjal för att få xD-värde, många gjorde inte ens det för det kändes absurt att det skulle varit lösningen på en tenta på Chalmers.» (I viss utsträckning)
- Dest. uppgiften var anorlunda mot allt annat vi läst om det, men annars bra» (Ja, i hög grad)
- men inte om alla i gruppen uppnått målen...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»5 13%
Ganska liten»7 18%
Ganska stor»19 51%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.7

- Kan väl inte påstå att det var så mycket till undervisning i just den här delen av gkt:n.. » (Mycket liten)
- Undervisningen från läsperiod 3 har givitvis legat till grund för allt och varit väldigt vikitig. Läsperiod fyra har vi varit väldigt utelämnade åt oss själva. Det är bra att få arbeta självständigt men det borde funnits en handledare som har en lite mer övergripande bild av varje grupp, som man kunnat vända sig till. » (Mycket liten)
- Vi hade ingen undervisning» (Ganska liten)
- Eftersom vi inte har fått någon bra genomgång på hur vi ska gå tillväga med projektet eller tips på hur problemen kan lösas tycker jag inte att lärarna har varit till någon hjälp för min inlärning.» (Ganska liten)
- va inte så mkt undervisning» (Ganska liten)
- Felaktigheter och otydlighet i Kurs-pm har varit ganska frustrerande.» (Ganska stor)
- Oftast bra föreläsningar!» (Ganska stor)
- från läsperiod tre » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»22 56%
Mycket stor»8 20%

Genomsnitt: 2.87

- Det man lärt sig från gkt:ni förra läsperioden var till bra hjälp. Annars var det ju mest diverse koder som man skulle ta reda på hur man skulle göra.» (Ganska liten)
- Bra att ni skrev eget kompendium» (Ganska stor)
- Kompendiet är lite ojämnt men ofta bra.» (Ganska stor)
- Rent kemitekniskt har ju grundläggande kemiteknik-kursen med tillhörande kursmaterial varit till stor hjälp. Ingen litteratur har hjälpt till programeringen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Ganska dåligt»10 25%
Ganska bra»16 41%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 2.76

- Jag blir ledsen när jag fick höra att tidigare år också klagat på att hela projektet är dåligt och det inte ändrats. Tycker ni själva att det är bra????? Vi borde fått avsatt tid till vägledning i Matlab eftersom de allra flesta har haft problem med sina koder. Det borde ha varit ett litet möte med varje grupp i början för att försäkra sig om att alla var på rätt väg och hade allt klart för sig. Jag trodde att det var därför vi hade delinlämningar men med tanke på att någon sa att vi borde ha ett annnat flödesschema mot slutet av projekttiden, trots att det blivit godkänt, börjar man ju undra. Vi fick ut ett förtydligande om vad en delinlämning skulle innehålla efter klagomål. Med tanke på att det här inte är nytt för i år borde sådant varit klart redan från början (och kunde till och med varit ännu tydligare). Kanske är det för många som har hand om det här.» (Mycket dåligt)
- Värdelöst, projektet har genomförts under flera år, varför är inte nybörjarfelen borttagna. Löjligt dåligt» (Mycket dåligt)
- På webben stod alldeles för kortfattat om vad varje del i projektet skulle innefatta. Borde finnas tydligare mallar på vad varje delsteg i processen ska innefatta. » (Ganska dåligt)
- Det är inte ok att kraven för en delinlämning specifieras samma dag som det ska lämnas in, och samtidigt ändra inlämningsdatumet till efter helgen. Det borde inte vara så svårt att ge ut den informationen tidigare.» (Ganska dåligt)
- Ofta kom informationen ut sent.» (Ganska dåligt)
- en del material var man tvungen att gå till handledare för att få, många formler stod inte med i literaturen, dålig beskrivning på vad man egenligen ska göra på projektet.» (Ganska dåligt)
- Hde gärna fått lite mer information och tydligare riktlinjer för projektet vad gäller antaganden och vad man själv fick bestämma.» (Ganska bra)
- Några gånger kom nödvändig information ut alldeles för sent. T ex kom en närmare specifikation av delinlämning 2 i projektet ut två dagar före sista inlämning. Det var inget absolut tvång att följa instruktionen, men vad är poängen om den kommer ut så sent?» (Ganska bra)
- Det utdelade materialet var väl okej, men kunde ha varit mycket tydligare med vad som skulle göras i projektet, och hur man skulle gå tillväga. Webbsidan har också fungerat okej, i alla fall från Krister Ströms sida. Dock är det väldigt dåligt att doktorander lägger ut information dagen innan inlämning om vad som ska finnas med i inlämningen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 12%
Ganska bra»22 56%
Mycket bra»10 25%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.12

- Dåligt upplägg!» (Mycket dåliga)
- Skulle ju vara en födel om de som ansvarar för projektet fanns på plats vid på schemat utsatta tider...» (Ganska dåliga)
- Visst doktoranderna tog emot oss, om en med ledsna miner. Även för deras skull vore det bättre om man var ansvarig för lite olika grupper (även om man kanske i vissa fall får hänvis till någon mer insatt)och speciella tider för att slippa panikslagna studenter i dörröppningen hela tiden. Jag vet att det fanns frågetid, men det var inte alltid precis den man ville prata med som var där och eftersom alla sa lite olika blev det så förvirrat. » (Ganska dåliga)
- Stundtals var det svårt att få tag i den personal som skulle vara tillgängliga vid konsultationstillfällen. Dessutom tog det allt för lång tid innan frågor som skickades via mail besvarades.» (Ganska dåliga)
- lite irreterade var doktoranderna när man ställde frågor ibland » (Ganska bra)
- Bra med tid för frågor fanns, men jag vet inte om hjälpen hjälpte så mycket egentligen. Lärarna sade en sak ena veckan, och några veckor senare så visade det sig att lärarna inte alls ville ha det på det sättet, och då var det bara att ändra och räkna om allt. Det var ganska dålig sammanhållning och dålig kommunikation mellan lärarna. De borde verkligen veta vad det är som gäller, så när man har en fråga ska det inte ens finnas en tvekan utan de ska kunna hjälpa oss, och de bör absolut inte ändra åsikt några veckor senare. Detta är mycket tidsödande för oss studenter, då vi redan har mycket att göra i skolan, och dessutom måste sitta och ändra i vårat projekt på grund av att någon lärare instruerat oss fel veckan innan...» (Ganska bra)
- Övningsledare och föreläsare har varit tillgängliga och svarat på frågor, oftast bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»25 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Det kunde ha varit något mer strukturerat men annars väldigt bra.» (Ganska bra)
- Jättebra med vissa o jättedåligt med andra...» (Ganska bra)
- kanon bra grupparbete, alla var jätte ambitiösa och hjälpsamma» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»16 41%
Hög»15 38%
För hög»6 15%

Genomsnitt: 3.64

- Inget, inget,,, allt» (Låg)
- På grund av vår bristande förkunskap i Matlab.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 28%
Hög»16 42%
För hög»11 28%

Genomsnitt: 4

- det är tufft att ha tre kurser samtidigt» (Hög)
- Vid vissa perioder för hög då vi har obligatioriska inlämningsuppgifter i både ETM och reglerteknik samt deluppgifter i GKT. En del av dem måste därför göras ganska hafsigt och med medvetande om att de kommer ge retur, men något måste lämnas in.» (Hög)
- Under stora delar av perioden var takten lagom hög. Dock förekom flera obligatoriska inlämningsuppgifter i samtliga tre kurser, varför belastningen plötsligt blev väldigt hög när inlämningsdatum sammanföll.» (Hög)
- Detta främst på grund av att samtliga kurser har inlämningar, och detta förhindrar att man lär sig saker.» (För hög)
- På grund av GKT-projektet!» (För hög)
- Inlämningar, inlämningar, inlämningar...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»4 10%
Godkänt»15 38%
Gott»14 35%
Mycket gott»4 10%

Genomsnitt: 3.35

- Det sämst handledda arbetet jag varit med om. Dessutom kändes det inte som om doktoranderna heller tyckte att det var roligt och tyckte det var jobbigt att man behövde hjälp!!!!» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen struktur någonstans. Knappt någon grupp hade förståt vad som skulle göras vid första inlämningen vilket tyder på starkt bristande information i upplägget. Att sätta ett projekt som istortsett helt och hållet går ut på att programera i matlab då ingen riktig matlab-undervisning givits innan är dessutom inte någon bra idé. Har aldrig tidigare varit med om att en hel klass har klagat så mycket på en kurs!» (Dåligt)
- För dåligt information om själva projektet. Vad skulle in när? Hur skulle man göra det? Tanken var att man skulle tänka själv men det tog 2 veckor innan man förstod en liten av vad man skulle göra..» (Dåligt)
- Känns som om materialet inte fyller undervisningstiden så undervisningen blir väldigt långsam och lite väl grundlig, t.ex. känns genomgången om vad median är för grundlig.» (Dåligt)
- Kursen vore bättre utan ett projekt som är tänkt ska ge mer verklighetsanknytning men inte alls är det. Bortkastat arbete och tid som kan läggas på något bättre.» (Godkänt)
- Men med tanke på att projektet genomförts flera år innan blir betyget svagt» (Godkänt)
- Mycket kan förbättras, framförallt på informationsfronten. Information ska gå ut i tid!! Inte dagen innan inlämning som ett exempel. Dessutom krävs en mer noggrann genomgång på hur man går tillväga för att utföra programmering i matlab, då detta är en väldig svårighet för studenter som aldrig har programmerat förut.» (Godkänt)
- I fråga om tydlig information: knappast godkänt» (Godkänt)
- nyttig kurs, sämre administration » (Godkänt)
- lärorikt » (Gott)
- Var ändå kul o få ihop en process till slut!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Delrapportering.»
- delrapporteringar»
- Projekten, mycket bra att man får tillämpa det man lärt sig i kursen genom att göra en ganska avancerad process»
- Framför allt är delen med principplanering och skiss bra.»
- Konsultationstillfällen»
- sammanfattningarna som delades ut vid föreläsningarna. Bra med många gamla tentor (med väldigt bra facit) tillgängliga!»
- iden med projektet är bra.»
- Projektet är bra och intressant. Första delen av kursen är mestadels bra.»
- Barnsjudommarna och framförallt inför en ram där det står lite om hur djupt och avancerat ni vill ha projektet. Exempelvis låt alla grupper fundera igenom hela projektet samt förenklingar redan första veckan och ha sedan ett möte med varje grupp där ni berättar om eran nivå. Liksom vad är godkännt respektive ej godkännt för er? (tippar på att ni inte kan svara på det själva, när blev senast någon underkännd?)»
- Upplägget i stort var bra, både vad gäller förekomsten av konsultationstillfällen samt krav på delinlämningar, varför strukturen som helhet bör bevaras.»
- Grundidén är jättebra, att man ska lära sig att designa en process för en viss årsproduktion.»
- det mesta»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vad som ska rapporters i delrapporterna ska inte ändras dagen innan inlämning.»
- hur utförliga delrapporteringharna ska vara, feedbacken på dom skulle behövas utveckals mer.»
- Kanske lite tydligare beskrivningar av gkt projekten lite mer t.ex. saker man borde anta.»
- Vissa av projekten, som Eten/Etan, är inte riktigt anpassade för den begränsade separationsarsenal vi lärt oss. Detta görprojekten ännu mer frånkopplade från verkligheten.»
- Handledning till projektet»
- Först och främst måste informationen om vad som varje delinlämning innefattar göras mycket mer tydlig. Skulle vara bra om det fanns en handledare tillgänglig för varje grupp i projektet så att man har större möjlighet till att få hjälp samt att kunna ha en del möten och gå igenom hur arbetet fortskrider. »
- lite mer hjälp med matlab »
- Ni har väl märkt hur klagomålen varit under arbetets gång. Det bästa vore om ni faktiskt lyssnade på dem och visar att Chalmers är en välstrukturerad skola där man uppmuntarar till lärande, inte till att klura ut vad uppgiften går ut på. Lycka till! »
- projektet ska ha mer verklighetsförankring. Det borde gå att välja en process där man även industirellt använder de metoderna vi har lärt oss i GKT t.ex krackning av olja.»
- Studiebesöket kan ju hoppas över, eller förläggas till något annat ställe där de satsat lite mer på studiebesöken så de faktiskt ger något. Projektet i LP4 har varit under all kritik med avseende på möjligheten att ställa frågor och få hjälp. Under konsultationstid har 2 lärare suttit i konferensrummet och tittat på utskrivna matlab-koder med en allt längre kö.»
- Bättre struktur och bättre information om uppgiften. Att skriva vad som ska in på studieportalen 2 dagar innan inlämning funkar inte.»
- bättre facit till övningsuppgifterna, iaf till de rekommenderade uppgifterna bör det finnas (ett) facit. Nu finns det tre varianter av facit och de täcker ändå inte de rekommenderade uppgifterna. Projektet känns onödigt. Övningsledarna inte jättebra. Väldigt otydligt om hur de tyckte att övningarna skulle gå till, genomgång, lite räkna själv, genomgång, olika från gång till gång. Kanske minska ner på föreläsningsantalet och vara mer effektivt istället?»
- Tydligare riktlinjer vad gäller antaganden och vad man kan bestämma. Skulle gärna sett att mna hade fått se ett exempel i början av kursen på hur tillvägagångs sättett för projektet är tänkteatt vara utformat och redovisas.»
- Kursmaterialet i avsnittet om energiteknik och hjälputrustning är svårbegripligt och ojämnt. Det skulle vara trevligt om ett väl utfört projekt kan ge bonuspoäng på tentan! (Blir möjligen märkligt så i efterhand?)»
- Projektet som stort då det kändes nyttigt att tillslut få använda det vi lärt oss och göra ett projekt. Dessutom bra att göra det i matlab»
- Viktigast att förändra är kanske att handledaren för respektive konsultationstillfälle skall närvara i en viss sal eller också ströva runt mellan de förbokade datasalarna. Vidare borde samtlig nödvändig information och eventuell hjälp med programmeringen, i form av programkod, skall finnas tillgängliga på hemsidan från första dag så att inte flitiga själar "straffas". Dessutom borde det tydligare specificeras exakt vad delinlämningarna antas innehålla både vad gäller programkod som delrapporter.»
- Hela upplägget med information, hjälp och genomgång av projektet. Lärarna borde bli mer samarbetande och ge entydiga och korrekta svar från början då man ställer frågor. Dessutom är väl inlämningarna till för att man ska få reda på om man har tänkt fel eller om det är felprogrammerat. Sådana fel har inte uppmärksammats av lärarna vid inlämning 1 och 2, utan i sista inlämningen fick vi anmärkning på saker som vi lämnat in för länge sedan. Ganska dåligt! Då projektet kräver mycket arbete och att man lägger ner mycket tid på det kanske det bör vara värt mer poäng, eller att man skär ner på omfattningen av projektet.»
- Det som är det jobbigaste och onödigt tidskrävande var att hitta temperaturberoende materialdata, borde man får mer vägledning om. Tycker det var dålig information under projektet. Fick kriterier till delinlämningar dagen innan typ o det är oacceptabelt! och sen ett färdigt kompressorprogram helt plötsligt. I ett så självständigt arbete är det viktigt att ha all information från början, så att man kan planera sitt arbete.»
- literaturen och tillgång till material.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs»
- Kul kurs och utvecklande att själv få fundera på vad som är viktigt och hur mycket vi fick förändra. »


Kursutvärderingssystem från