ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Ergonomi 11/12, MMT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- arbetet var fördelat över kursen men vissa saker kunde inte göras förrän ett viss antal veckor vilket gjorde att det blev mycket på slutet»
- "Ett litet projekt"? skulle det vara roligt?»
- Jämn - och hög - arbetsbelastning.»
- rörigt med schemat då kursPM och pingpong inte alltid stämmer överens. projektet krävde alldeles för stor insats för att bara vara en tredjedel av kursen (bara 2,5 hp), och den största arbetsbördan var de sista veckorna då projektrapporten skrevs.»
- En del refererande till andra kurser som ibland kändes onödigt då det på sitt sätt utesluter de som inte läser programmet men ändå är välkomna att läsa kursen. Duggorna och inlämningsuppgifterna borde ha gjorts anonymt, speciellt eftersom klassen är såpass liten. »
- Vore bra om alla kursdokument hamnade organiserat på rätt ställe!»

Kursens mål var tydliga*
24 svarande

0 0%
2 9%
2 9%
13 61%
4 19%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
24 svarande

0 0%
1 4%
2 9%
6 27%
13 59%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
24 svarande

1 4%
3 13%
5 22%
4 18%
9 40%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
24 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
8 33%
16 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
24 svarande

2 8%
2 8%
4 16%
8 33%
8 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Duggorna var på powerpoint presentationerna men under föreläsningarna hoppades MÅNGA slides över vilket jag tycker är dåligt. Föreläsaren ska väl kunna ta hänsyn till tiden som finns till godo och välja ut det viktigaste. Svårt att plugga på en slide om du inte förstår vad bilden säger dig. »
- ger inget om förelasaren pratar för fort. ger inget om föreläsaren bara tittar på bilden och sen klickar på nästa. Svårt att få hjälp under ej föreläsningstid»
- Jobbade själv på mitt projekt, därav att jag fyllde i "ingick inte i kursen" på grupparbete.»

Föreläsningar
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 37%
Lärorikt»9 37%
Gav inte mig så mycket»6 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.87

Övningar
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 18%
Lärorikt»10 62%
Gav inte mig så mycket»3 18%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2

Datorövningar
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»2 100%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 3

Laborationer
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 1.5

Projektarbete
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 70%
Lärorikt»6 25%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.33

Inlämningsuppgifter
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 50%
Lärorikt»11 45%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.54

Gästföreläsare
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 40%
Lärorikt»8 40%
Gav inte mig så mycket»4 20%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.8

Studiebesök
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 0

Grupparbete
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 50%
Lärorikt»6 30%
Gav inte mig så mycket»4 20%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.7

Kurslitteratur
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 37%
Lärorikt»12 50%
Gav inte mig så mycket»3 12%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.75

Självverksamhet
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 50%
Lärorikt»8 44%
Gav inte mig så mycket»1 5%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.55

Fått hjälp och svar på frågor
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 28%
Lärorikt»10 47%
Gav inte mig så mycket»5 23%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.95

Tillfällen för kritik (feedback)
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 31%
Lärorikt»4 21%
Gav inte mig så mycket»9 47%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.15

Dugga
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 33%
Lärorikt»10 41%
Gav inte mig så mycket»6 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.91

Tentamen
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 2

Annat
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 0

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- De många olika examinationssätten och gästföreläsningarna.»
- Föreläsningar»
- duggorna»
- Projektarbete»
- Projektarbetet var mycket givande och intressant. Cecilia var mycket duktig föreläsare. »
- det var bra att den kognitiva delen kom först eftersom den var mest intressant. Om belastningsdelen hade varit först hade jag tappat sugen med en gång. Föreläsningarna var mer givande och förklarande under den kognitiva delen.»
- Upplägget överlag känns bra och genomarbetat. Projektet är bra!»
- Projektet var det man lärde sig mest av, men det var för stort.»
- Projektet!»
- Börja med kognitiv ergo.»
- Tyngden på teoretisk kunskap, och chansen att uttnyttja den i slutet i projektarbetet.»
- Alla föreläsningar tillgängliga på pingpong»
- duggorna, projektarbetet»
- Projektet och gästföreläsare. Intressant!»
- Framför allt så borde projektet behållas. Däremot så kunde det varit tydligare hur omfattande man skulle vara i de olika fakta delarna i rapporten. Det blev att jag skrev en massa som i slutändan kanske inte hörde dit då jag ville fånga in så mycket som möjligt för bra betyg. Övningarna på lektionerna var ett bra inslag men hade kunnat gjort fler för att anknyta till ämnet om föreläsningen handlat om. »
- Upplägget med duggorna och slutprojektet var bra. Fick en att sätta sig in i kursinnehållet från start. Föreläsningarn var också bra! Bra med blandning av föreläsare.»
- Projektet»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- man kanske inte ska ta med 90pp bilder om man inte kommer gå igenom alla utan bara titta på och söga, ja den här ja, å sen ta nästa»
- Jag får en känsla av att kursen försöker framstå som mer vetenskaplig än den är genom en massa svåra ord. Det känns bara pretentiöst. Sluta krångla till triviala saker bara för att få det att låta som raketforskning, för det är det inte.»
- Försök att använda Timeedit. Att vägra försöka få det att stämma är ett hån mot studenterna och när inte ens kurs-pm stämmer är det svårt att veta när lektioner är. Examinatorer och medhjälpare måste lära sig att formulera vettiga frågor. De frågor som ställs på duggor och inlämningsuppgifter innehåller ständigt syftningsfel och ibland även stavfel. Ofta kan man tyda vad frågan var menad att behandla men det är inte alltid helt lätt. Det behövs få snabbare och bättre kritik och bedömning på det man gör. Att inte ha en aning om hur man ligger till och vilka betyg som är rimliga att sikta på när man skriver projektrapporten är inte okej med tanke på hur stor arbetsbörda den innebär.»
- Inlämningsuppgifterna var svårtydda och väldigt dåligt formulerade. Bör ses över. Duggorna kändes lite malplacerade och gav ingen bra inlärning.»
- Skulle inte antalet inlämningsuppgifter kunna kortas ner? Hela kursen har krävt på enormt mycket tid jämfört med andra 7,5-poängskurser, jag har inte varit med om något liknande. Skulle det vara möjligt att korta ner någonstans så skulle det nog vara inlämningsuppgifterna enligt min egen åsikt (där har många timmar plöjts ner). Samtidigt så har de varit givande och roliga att skriva, de är ett bra inslag och examinationssätt. »
- Många power point-presentationer och även inlämningsuppgifter, duggor mm var väldigt slarvigt gjorda med många fel och kändes ostrukturerade, skulle vilja se med genomarbetat material helt enkelt! Känns tråkigt att lägga mycket tid på uppgifter som det inte verkar ligga något jobb bakom. Skulle också vilja ha snabbare resultat på duggor och inlämningsuppgifter så man kan veta vilken nivå man ligger på för att se om man behöver jobba mer eller om det räcker att hålla samma nivå för att nå dit man vill!»
- Inlämningsuppgifterna innehöll många syftningsfel och stavfel och var allmänt svåra att tolka. Powerpoints bör inte innehålla mer än några få punkter, inte en vägg av text och skrikiga bilder. Det blir väldigt svårt att fokusera då.»
- All litteratur måste korrekturläsas, känns väldigt oproffsigt när det är så mkt stavfel i alla instruktioner, inlämmningar m.m som vi fick ut! »
- Se över inlämningsuppgifterna. Mindre omfattande?»
- Att duggor och inlämningsuppgifter skrivs namn på.»
- inlämningsuppgifterna, kändes som om de nådde samma mål som duggorna. »
- inget.»
- Det hade varit roligt med en övning på lektionerna som kopplade till det som föreläsningen handlar om, t.ex. en snabb övningar där man fick skapa ett gränssnitt. »
- Workshops! Föreläsningarna innehöll mycket information och mycket bra kopplingar till produkter och system. Dock var det mycket information och många föreläsningar, så mycket flöt ihop och man glömde bort snabbt. Jag tycker man borde ha halvklass-workshops, säg en förmiddag i slutet av veckan, där man får applicera det som veckans föreläsningar innehöll. I små grupper tilldelas man en produkt eller system där ergonomin brister. Man analyserar hur/var ergonomin brister och kommer sedan med ett förbättringsförslag som redovisas i slutet. (Tänk basic design 1 vårt år) Tror det skulle göra att kommer ihåg mer av föreläsningarna samt att man får mer träning i att applicera kunskaperna praktiskt. För att ge tid åt detta borde inlämningsuppgifterna minskas i omfattning då de i princip kändes som en upprepning av duggorna. »
- Kanske att alla får testa på EMG.»
- Lite skev fördelning på inlämningsuppgifterna - ett visst antal sidor per uppgift var svårt att få till från uppgift till uppgift. Vissa krävde mer, andra mindre. Skulle också gärna se att personerna som skriver duggorna kollar igenom dem en gång efteråt så det inte dyker upp 3 st "fråga 11" ...»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.1

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.1
Beräknat jämförelseindex: 0.77

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från