ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp4åk3: TME060 Hållfasthetslära och maskinelement

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-06-28
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»3 17%
Cirka 20 timmar»5 29%
Cirka 25 timmar»6 35%
Cirka 30 timmar»3 17%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- Väldigt svårt att ha tid med en så tung kurs vid sidan av kandidatarbetet» (Högst 15 timmar)
- Studerade lite i början på grund av att kandidatkurse tog så extremt mycket tid. Jag var i fas med läsvecka tvås räkning en vecka innan tentan, så blev väldigt intensivt på slutet. » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»3 17%
50%»0 0%
75%»8 47%
100%»6 35%

Genomsnitt: 4

- Otroligt opedagogisk och tråkig undervisning så jag orkade inte med mer än 3-4 veckor» (25%)
- Har missat jättemycket på grund av kandidaten. » (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 64%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 17%

Genomsnitt: 1.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 62%
Nej, målen är för högt ställda»3 37%

Genomsnitt: 2.37

- Ang. förkunskaperna: Man borde förlägga denna kursen till efter mekaniken istället. Det vill säga att man läser den i läsperiod 4 i tvåan istället och byter plats med materialtekniken. på så vis bygger kurserna på varandra på ett bättre sätt än idag. » (?)
- Kursen är allt för omfattande. jag kommer inte ha minsta nytta av den i mitt arbetsliv. Dra lärdom av materialtekniken och gjutdelen av tillverkningstekniken som är mer övergripande och behandlar mer språkbruket snarare än hur man räknar på saker jag aldrig kommer räkna på. Om jag nu skulle vilja räkna på hållfastheten hos en konstruktion har jag lärt mig för lite och kursen är därför värdelös även i det syftet. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 41%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 25%

Genomsnitt: 2.83

- Vet ej, pga att jag inte läst målen, men examinationen speglade kursens innehåll från föreläsningarna och inlämningsuppgifterna iaf. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 3.05

- Föreläsningarna har varit för mycket "såhär gör man" istället för att förklara varför man gör på ett visst sätt. Dessutom är det ofta svårt att se vad föreläsarna skriver.» (Ganska liten)
- Göran Brännares undervisning har varit väldigt bra. Lätt att förstå och tydligt förklarat. Kenneths undervisning är väldigt otydlig och ganska ostrukturerad vilket försvårar inlärningen. » (Ganska stor)
- På slutet har Göran brännare mer än villigt ställt upp med hjälp på sitt kontor nästan som en jour vilket har varit toppen och den möjligheten till hjälp är något man normalt inte är förunnad på Chalmers så det har varit toppen! Toppbetyg för Brännare! » (Mycket stor)
- Undervisningen från Göran Brännare har varit av toppklass, utan honom hade det varit väldigt svårt!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»7 41%

Genomsnitt: 3.05

- Gröna lund är rätt dålig, saknar teorin.» (Ganska liten)
- Hållfasthetslära-boken är den mest opedagogiska bok jag haft som kurslitteratur. Har inte lärt mig något alls från den. Det är näst intill omöjligt att lösa en uppgift utifrån boken. Finns det verkligen inga mer pedagogiska böcker på ämnet? » (Ganska liten)
- Även om boken Hans Lund säkerligen innehåler allt man någonsinn skulle kunna behöva veta om hållfasthetslära, är den långt ifrån optimal som lärobok. De exempel som finns i boken är för få och inte tillräckligt grundligt genomgångna. Det hade vart önskvärt med en bok med ett mer pedagogiskt angrepp och som på ett tydligt sätt poängterar det viktigaste och mest centrala, istället för att försöka ta upp "allt". Även i läroboken i maskinelement finns samma tendenser, men här är svårigheten att sätta sig in i boken framför allt orskade av den begreppsförvirring som uppkommer när man utan förkunskaper direkt stöter på detaljer och begrepp utan förklaring. Det gröna övningshäftet innehåller många uppgifter men en stor brist är att det saknas lösningar utan endast finns facit.» (Ganska liten)
- Att man fick ha med sig böckerna vid tentan gjorde att man använde dem bättre under tentaplugget vilket gjorde att man lärde sig bättre. Dock kunde böckerna varit avsevärt bättre. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 23%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 2.88

- inga gamla tentor lades upp. få inlägg gjorde att den inte bevakades när det väl hände något aktuellt. » (Mycket dåligt)
- Var väldigt sparsamt med gamla tentor. Teser som gåtts igenom på föreläsningar fanns inte heller de med uppe på kurshemsidan så här finns bättringspotential. » (Ganska dåligt)
- Fanns inte mycket information att få där» (Ganska dåligt)
- Dålig uppdatering av kurshemsidan» (Ganska bra)
- Kunde lagt upp fler gamla relevanta tentor. » (Ganska bra)
- Vore bra att lägga ut inlämningsuppgifterna tidigare» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»15 88%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 4

- Göran Brännare gjorde ett bra jobb och ställde upp väldigt bra när jag hade frågor.» (Mycket bra)
- Brännare ställer alltid upp, det uppskattas!» (Mycket bra)
- Göran Brännare har varit suverän.» (Mycket bra)
- Göran Brännare har varit ett kanonstöd under inlärningsprocessen! Vilken stjärna! » (Mycket bra)
- Mycket bra jobb av Brännare som alltid ställt upp!» (Mycket bra)
- Göran är grymt bra :D» (Mycket bra)
- Sjukt bra!. Göran har alltid ställt upp» (Mycket bra)
- Brännare är guld värd!» (Mycket bra)
- Riktigt imponerande av Brännare att vara så tillgänglig!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»17 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 41%
Hög»6 35%
För hög»4 23%

Genomsnitt: 3.82

- Tror den var ganska ok egentligen men en stor del av studierna genomfördes efter att kandidatarbetet var inlämnat. » (Hög)
- Väldigt hög arbetsbelastning att läsa tillsammans med kandidatarbetet.Vad ska jag med denna kurs till? Hittar inget syfte med den alls» (För hög)
- Förut hade man uppenbarligen maskinelementen som an lite mer avskiljd del av kursen som man fick godkänt i bara genom inlämningsuppgifterna. När man nu dels skall göra 4 inlämningsuppgifter och sedan dessutom har två tentafrågor på detta avsnitt blir det alldeles för tugnt. Det finns nog med material i hållfasthetsläran att plugga på till tentan som det är utan att lägga till ytterligare moment.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»6 35%
För hög»10 58%

Genomsnitt: 4.52

- Hög, kandidatarbetet tog väldigt mycket tid vilket tillsammans med hållfen bidrog till att man inte hade mycket fritid. Jag tror det hade varit bättre om simuleringen hade legat denna läsperiod istället då den inte är lika tidskrävande. » (Hög)
- Jobbigt med hållf och avslutning på kand.arbete samtidigt!» (Hög)
- måste erkänna att jag haft väldigt mycket att göra vid sidan om, som att plugga dubbelt och vara föreningsaktiv. Men: Bortsett från detta tycker jag ändå att belastningen har varit något väl hög, men det beror främst på kandidaten och inte på hållfen. Dock tycker jag att det var för många inlämningar i hållfen, de tog tid och alla kändes inte jätterelevanta. kanske är bättre att välja ut två riktigt bra till nästa år och slopa resten! » (För hög)
- Hållfasthetslära och kandidatinlämning har tillsammans blivit många 12-timmarsdagar på skolan.» (För hög)
- Kandidatarbeter tog mycket tid och hållfen blev lidande» (För hög)
- Det hade varit bättre att kombinera slutet av kandidatprojektet med någon anna kurs, som t ex simuleringen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»4 23%
Gott»8 47%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.64

- En alltigenom värdelös kurs. En relik som endast har ett värde om man läser vidare och fördjupar sig i ämnet. Kan komma på många viktigare och mer intressanta ämnen för en i-are att läsa. Tillexempel Ingenjörsmetodik. Varför läser vi inte det. Det kan ju vara av nytta» (Mycket dåligt)
- Utan Brännare hade det varit svårt att klara kursen.» (Godkänt)
- Blev bättre och bättre.» (Gott)
- Kul att få räkna lite igen, men dock så borde kursen ligga före materialtekniken och tillverkningstekniken för att ge en bättre logik i kursföljderna. de bygger då på varandra på ett bättre sätt och man har både linjär algebra och mekanik bättre i minnet. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med en dugga så att man kommer igång med plugget»
- Göran Brännare som var väldigt behjälplig när jag hade frågor.»
- Inget»
- Brännare, Göran.»
- Göran Brännare! Duggan!»
- Göran Brännare, han är guld!»
- Göran Brännare som räknestuga. Riktigt bra och hjälper alltid till!»
- Goda möjligheter att få hjälp av Göran Brännare.»
- Göran är grym och han och Kenneth kompletterar varandra bra»
- Inlämningsuppgifterna var bra för att öka förståelsen.»
- Brännare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det bör vara två eller tre inlämningsuppgifter och en till två uppgifter rörande maskinelement på tentan. Blev lite stor del nu i förhållande till hur mycket föreläsningar vi hade i maskinelement. »
- Kenneths föreläsningar som är ostrukturerade och därmed försvårar inlärningen.»
- Bättre teori genomgång»
- Kursen bör helt och hållet bytas ut till ett annat ämne eller göras om till något mer övergripande och mindre beräkningstyngt.»
- Kanske att inlämningsuppgifterna i maskinelement bör ge hp.»
- Minska ner antalet inlämningar! Lägg upp fler gamla relevanta tentor på hemsidan inför tentan! Man bör även se över och byta ut kursböckerna. I dagsläget är kursböckerna inte det minsta kopplade till varandra vilket gjorde att man fick lägga ner mycket arbete på att hitta rätt avsnitt i boken till respektive räkneavsnitt. Böckerna saknade också många av de viktigaste formlerna och härledningar i gröna lund var ibland mycket svåra och opedagogiska att följa. boken hoppade ofta över många viktiga steg i dem. »
- De vanliga föreläsningarna (ej räkneövningarna) gav inte så hemskt mycket. Byt ut några till räkneövningar istället?»
- Den bör inte ligga parallellt med slutspurten på kandidaten, det är helt orimligt att göra denna kurs tillsmmans med kandidaten.»
- Ta fram lösningsförslag, inte bara facit, till alla övningsuppgifter. Återställ ordningen att maskinelementen inte finns med på tentan.»
- Fullständiga lösningar till övningsuppgifterna vore bra att få tillgång till för att kunna förstå VAD man gjort fel, inte bara ATT man gjort fel. Man räknar ju inte alltid i skolan på arbetstid utan sitter ofta hemma på helgerna och då fastnar man totalt om man inte förstår. Hade man haft lösningar då kunde man kommit vidare och inte behövt vänta till måndag.»
- Kanske lägga kursen tidigare och inte samtidigt som man avslutar kandidatarbetet. »

16. Övriga kommentarer

- Ett stort tack till Brännare som hjälpt mig och mina vänner genom hela kursen!»
- Känns väldigt märkligt att vi läser en så tung kurs tillsammans med kandidatarbetet. De andra i min grupp skrev antingen sin tenta i omtentaperioden i påsk eller hade en kurs som totalt krävde 5-7 föreläsningar och 2 dagars studerande. Vilket är ungefär vad vi gjorde på en vecka. Detta sätter mig i en ganska otrevlig possitin då jag inte har alls lika mycket tid att lägga på kandidatarbetet. Detta gör att jag måste välja att läsa hållf. och göra en sämre insatts i kandidatarnetet och svika mina gruppmedlemmar eller misslyckas i hållfen. Mycket dåligt planerat och jag är besviken på både programledningen och de som håller i hållf-kursen. »
- Tack till Göran Brännare för all tid och hjälp!»
- Det poängteras vid ett flertal tillfällen i kurs-pm att nyckeln till framgång är självstudier, men det är mycket svårt att bedriva meningsfulla sådana när det endast existerar facit till övningsuppgifterna. Många av uppgifterna är svåra och kräver lösningar av ett slag som man omöjligen "kommer på" på egen hand utan att ha fått betrakta lösningar på liknande uppgifter. Här räcker tyvärr inte heller övningsräkningarna inte till, och det finns tyvärr väldigt få schemalagda räknestugor med möjligheter till hjälp. Upplägget med räknestugor är heller inte optimalt under denna period när man samtidigt skriver kandidatarbete och därför sällan kan planera sina dagar så att man kan närvara vid alla lärarhandledda tillfällen. Det behövs lösningsförslag till övningsuppgifterna så att man inte ständigt blir sittande en timme eller med med en och samma uppgift.»


Kursutvärderingssystem från