ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Examensarbete, SJOx07

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»2 5%
Cirka 20 timmar»4 10%
Cirka 25 timmar»9 23%
Cirka 30 timmar»13 34%
Minst 35 timmar»10 26%

Genomsnitt: 3.65

- kan ej bedöma än, är ej klar med kursen» (?)
- inte lika uppdelat med några härliga veckor på 50-60h:)» (Cirka 25 timmar)
- Mycket mer tid!!» (Minst 35 timmar)
- Har lagt en bra bit över 40 timmar i veckan på ex-jobbet! Går dock inte Sjöingengörsprogrammet!!!» (Minst 35 timmar)
- Säkert 250 - 300 h » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»1 2%
25%»6 15%
50%»12 30%
75%»6 15%
100%»14 35%

Genomsnitt: 3.66

- har blivit pappa så har en stor tidsbrist.» (50%)
- Tycker att alla föreläsningar och handledningstillfällen borde ändras. I dagsläget fungerar dem inte.» (50%)
- Den föreläsningsserier som är kopplas till kursen har inte gett så mycket. Några få föreläsningar har varit värda att gå på.» (50%)
- Vissa föreläsningar krockade med andra kurser» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 5%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 48%

Genomsnitt: 3.33

- Ingen har gett oss en hint eller förvarning om hur det skulle vara att skriva ex-jobb. inte heller har det framkommit hur det förväntades se ut eller hur dess omfattning skulle vara.» (Målen är svåra att förstå)
- Många mål och mycket information, men instruktionerna är onödigt komplicerande och i viss mån otydliga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»32 86%
Nej, målen är för högt ställda»4 10%

Genomsnitt: 2.08

- Men förkunskaperna måste förbättras. Det måste hållas någon form av förberedelse innan arbetets påbörjande.Gruppindelningen borde vara klar och exempelvis bör planeringsrapporten skrivas med en metod som skall vara utförlig, inskickad och godkänd innan arbetets början.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Känns som att en förberedande kurs i rapportskrivning hade varit bra, ska man dels hinna med att utforska ett ämne samtidigt som man lär sig skriva en C-uppsatts blir det knappt om tid. att skriva en b-uppsatts som förberedande hade varit bra.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi har aldrig skrivit en uppstats som ens går i nårheten av en kandidatuppstats och så förväntas vi göra en utan att vara förbredda. Informationen som har funnit att tillgå har varit dålig och handledarna skulle behöva gå en utbildning i att vara just handledare för examensarbeten!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Ni vill att man skall skriva ett arbete på ca 40 sidor med krav på ett akademiskt tillvägagångssett, metod, trovärdighet mm. Detta kräver ställs utan någon tidigare erfarenhet av liknande arbeten eller kurser i hur man skall gå tillväga. Detta tycker jag är orimligt. På andra skolor t.ex GU, läser man bland annat 15 poäng metod innan kandidatarbetet. Detta borde beaktas innan nästa års kull. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»6 16%
Ja, i hög grad»19 51%
Vet ej/har inte examinerats än»11 29%

Genomsnitt: 3.08

- Det är inte relevant för min utbildning att jag skriver ett kandidatarbete såvida jag inte kommer i kontakt med ett rederi och kan få jobb hos dem. och det antalet elver som lyckas med det är litet.» (Nej, inte alls)
- Mer fokus på opponeringen, tydligare riktlinjer..» (I viss utsträckning)
- Med avseende på presentationen så testade den definitivt att man kunde vad man skrivit om.» (Ja, i hög grad)
- i efterhand har jag insett att man lärt sig mycket om att skriva en rapport, under tiden som vi gjorde den hann man inte riktigt uppfatta det utan stressade mest för att få ett färdigt resultat.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Bedömingsmallen kan göras tydligare.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»11 28%
Ganska liten»22 56%
Ganska stor»6 15%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Litteratursökningens andra inlämningsuppgift borde totalskrotas. Den har inget med den här kursen att göra.» (Mycket liten)
- Undervisningen har legat på alldeles för hög nivå, den har inte alls varit så grundläggande som det hade behövts. Och den delen som varit grundläggande har varit invecklad med svåra ord och gjord mycket mer avancerad än vad som hade behövts.» (Mycket liten)
- Förstår över huvudtaget inte syftet med litteratursökningsövningarna och dess föreläsningar, skulle man överhuvudtaget haft någon nytta av det så skulle vi haft den kursen i första eller andra året då vi började skriva större arbeten, som det var nu så hade man redan sina rutiner och dessa övningar var helt och hållet bortkastad tid som kunnat användas till exjobbet istället.» (Mycket liten)
- Alla säger olika och ingek kan vara konsikvens, bara för att Harvard metoden ska användas kan den ju användas på flera olika sätt» (Ganska liten)
- var någon bra föreläsning men det mesta var bara skräp.» (Ganska liten)
- fackspråks föreläsningarna var bra, men ibland på en för hög nivå. mer konkreta tips istället för retorikens historia...» (Ganska liten)
- Är lite sent att börja med skriv och presentations-teknik efter 3 år på högskolan samtidigt som man håller på med sitt examensarbete.» (Ganska liten)
- Litteratursökningsövningen ett skämt. Handledningen via fackspråk mkt bra. Föreläsningarna ok, men hade egentligen räckt med handledningstillfällena och något förre föreläsningar.» (Ganska liten)
- Föreläsningar har inte gett mycket men handledningen har gett väldigt mycket!» (Ganska stor)
- Handledningstillfällena var bra, litteratursöknings-lektionerna tog för mycket tid från arbetet i sig, hjälpte inte mycket mer än referenser och lite mer avancerad sökning. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»8 20%
Ganska liten»16 41%
Ganska stor»12 30%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.25

- Boken vi ska läsa är för tekninskt inriktad, forskar man inte ger denna literatur ett svagt stöd» (Mycket liten)
- Det var bra att man fick tillgång och se gamla exempel på hur tex planeringsrapporten skulle/kunde se ut och vara uppbyggd» (Ganska liten)
- Mallarna för hur arbetet skulle se ut skulle kunna vara lite tydligare i texten så det blir lättare att förstå vad examinatorn vill se i arbetet.» (Ganska stor)
- Bolen att skriva ett ex-jobb var till god hjälp!» (Mycket stor)
- I princip är hela kursen baserad på den information som finns på pingpong. Det vore bra med en tydlig genomgång individuellt innan arbetets början.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»23 58%
Mycket bra»11 28%

Genomsnitt: 3.15

- Alla powerpoints från föreläsningarna har inte lagts upp.» (Ganska dåligt)
- Mycket byråkrati, papper som ska skrivas på osv. Skulle kunna göras smidigare.» (Ganska dåligt)
- Har varit lätt att komma åt material.» (Ganska bra)
- Borde ha delat ut kompendiet med kraven för kandidatarbetet och varit tydligare med dessa.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»20 51%
Mycket bra»17 43%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Handledningstillfällerna har varit guld värda!» (Ganska bra)
- Beror mest på vilken handledare man har.» (Ganska bra)
- Handledningen hos fackspråk och kommunikation var väldigt skiftande i kvalitet, vid ett tillfälle hade inte ens handledaren läst våra frågor. » (Ganska bra)
- handledningstillfällena hos fackspråk var jättebra, speciellt de två sista. jag kan önska mer hjälp med korrekturläsning från fackspråk nu fanns ej tid till detta. » (Mycket bra)
- Examinatorn har alltid varit snabb på svar via e-mail samt oftast funnits tillgänglig för muntliga frågor.» (Mycket bra)
- Mycket bra möjligheter att få hjälp, om man själv vill. » (Mycket bra)
- Vår handledare har varit till stor hjälp, även Lars Axvi och Reto Weber har hjälp oss enormt mycket med t.ex. att lära oss bryggsimulatorn i Lighthouse. Våra externa handledare har också varit till stor hjälp i arbetet.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»28 71%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.82

- Fast det nästan har blivit slagsmål ibland» (Mycket bra)
- jag har haft tur i val av exjobbspartner :) » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 25%
Hög»24 61%
För hög»5 12%

Genomsnitt: 3.87

- För dålig förberedelse, annars rätt nivå.» (Hög)
- Det ämne vi skrev om skulle man haft mer tid på. » (Hög)
- Timmarna som man har slitit med rapportstruktur och liknande kommer inte avspeglas i betyget! även om man har lagt ner sin själ i arbetet kanske det ändå är gasst ergo dåligt betyg..» (För hög)
- tidspressen var det jobbigaste och jag tycket också att dagboksförande och tidslogg tar onödig tid och energi. det finns ju en planeringsrapport. » (För hög)
- på grund av den andra kursen vi läste (kondenserade gaser)» (För hög)
- Att förvänta sig att vi ska klara av ex-jobb, föreläsningar, handledarmöten med fackulteten, kurs i bibiloteket, plus en övning att lämna in, handledarmöten med den egna handleradren, mittseminarium där man skulle läsa andras arbeten och redovsining, opponerning på andras arbeten samt en hel del till är att kräva för mycket!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 15%
Hög»17 43%
För hög»16 41%

Genomsnitt: 4.25

- pga ovanstående undermåliga förberedelse.» (Hög)
- Mot slutet för hög då den andra kursen tog mycket tid.» (Hög)
- Att lägga examensarbete ihop med två kurser där alla moment är obligatoriska förefaller ologiskt! Timmarna på dygnet räker inte till är det meningen att vi ska arbeta mer än 40 timmar i veckan och förstöra alla helger de senaste månaderna??» (För hög)
- Man kan inte kombinera så stora kurser på samma läsperiod.» (För hög)
- Blev för mycket att samköra med förbränningsmotortekniken.» (För hög)
- För mycket att ha både examensarbete och förbränningsmotorteknik i samma läsperiod.» (För hög)
- De sista veckorna var så stressiga att man fick sömnproblem.» (För hög)
- under period 2 var belastningen för hög då förbränningsmotortekniken gick samtidigt. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 10%
Godkänt»17 43%
Gott»17 43%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.38

- en mängd föreläsningar som mest verkar vara utfyllnadsmaterial och lika väl kunde använts som det. en inlämningsuppgift via pingpong som är helt galen.» (Dåligt)
- Examinatorn/Chalmers ställer allt för låga krav på både den skriftliga och den muntliga delen av kursen.För att upprätta kvalité på utbildningen måste man kräva mer av examensarbetet.» (Dåligt)
- Hade behövts mycket bättre förberedelser / förkunskaper. Skall det ligga på en akademisk nivå, så skall det.» (Dåligt)
- Handledarens engagemang var under all kritik. Inte ens närvarande vid presentation. Dålig på att svara på frågor via mail.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledningstillfällen! »
- den vilja och anda som finns hos examinator med att både hitta ämnen åt studenter och hur bra dom hjälper till för att få det att funka.»
- handledningstillfällen hos fackspråk»
- Mittseminarium och handledning var väldigt bra, skulle kunna utöka det med att skapa mer feedback genom samarbete med andra grupper.»
- Att ha kursen över en hel termin. Det behövs!»
- Handledningen»
- Att kursen ligger över två läsperioder.»
- Halvfarten»
- Mittseminariet, även om det var ett visst stressmoment att få gjort tillräckligt mycket att presentera så hade man en motivation/delmål»
- Handledartillfälle 1-3, mittseminariet. »
- Externa handledare, har man ett arbete som berör föreningar eller företag är det väldigt bra med en handledare därifrån som är engagerad inom ämnet man ska skriva om, de ger en ovärderlig mängd hjälp när man ber om det och visar eget engagemang.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Literaturstudien, varför ska vi ha en inlämningsuppgift mitt under pågående undersökning, visserligen är det bra att lära sig söka i databaser, men varför även en inlämning? det var ju obligatorisk närvaro och uppgift när sökningen i databaserna gjordes»
- Flytta exjobb så det inte sammanfaller med förbränningsmotorteknikkursen.»
- kondensera ner fackspråksföreläsningarna till nånting användbart... nollmomenten känns totalt onödigt och nånting som tar energi från examensarbetet.»
- Litteratursökningsuppgifterna bör ligga någon gång under tidigare årskurser då detta inte är första gången vi skriver ett arbete om något. »
- Att det finns en fungerande källförteckningsmall på kurshemsidan. Se över litteratursökningsuppgifterna.»
- Tror att undervisningen hade en lite för hög svårighetsgrad, sänk den och man hade kunnat ta till sig mera av informationen. Många kom inte dit för att de inte förstod så mycket...»
- Litteratursökningskursen, föreläsningarna»
- Presentationerna är väldigt intressanta, men det vore bra om det blev en större engagemang inom klassen att gå att kolla på dem. Pga. att presentationer ligger i tentaveckan känner sig folk stressade att hinna med att gå och kolla på varandra. Det vore önskvärt om presentationerna kunde vara en vecka då inga tentor genomfördes. »
- Tänk efter vilka kurser som kan köras samtidigt.»
- Bättre föreläsningsserie»
- Ta bort "submission assaignment 2" som ingick i biblioteksövningen. Skippa lappen med alla påskrifter som lämnas till studentcentrum, alla moment registreras ju ändå och examinatorn kan väl rapportera in som i andra kurser.»
- Tycker att litteraturuppgifterna tog väldigt mycket tid samtidigt som det gav väldigt lite hjälp till arbetet. Det ämne jag skrev om gav inga som helst träffar i databaser trots att t.o.m biblioteksanställda försökte på alla sätt. Något som saknats genom utbildningen och som kanske vore lämpligt i denna kurs är någon form av datorutbildning (excel, word och powerpoint) då dessa används väldigt mycket i utbildningen. Dessa är också bra verktyg att använda i verkliga livet.»
- Man bör få litteraturkursen tidigare. Det har INTE varit bra att lära sig hur man skall göra under tiden man skrev. Det skulle vara mycket bättre att ha avklarat kursen innan examensarbetet skrivs.»
- Litteratursöknings övningen. Del 1, det köper jag där man får en viss ledning i hur man ska söka osv. Nollmomentet i del två är för mig en helt irrelevant del i denna kurs. Vad tänkte dom? »
- Att läsa kondenserade gaser samtidigt var väldigt jobbigt, skulle kanske kunna läsa den en annan period.»
- Bibliotekssökövning 2 ska ersättas med en kurs i word/excel. Ger mer»
- 1. Utbilda handledarna! 2. Förändra kursen i bibilioteket så den bättre passar vårat ex-jobb! 3. Förbered oss bättre på hur det är att skriva ex-jobb, tex genom att göra andra arbeten innan. 4. Flytta om mötena med fackulteten eller lägg inn ett extra möte!»
- Gå igenom tydligare. Ha en kurs i ämnet innan arbetet börjar skrivas, och kräv en färdig gruppindelning och tydliga och väl genomtänkta mål samt en utförlig metod innan själva arbetet drar igång.»
- Större utrymme vid presentationen. »
- Litteratursökningsövningarna och dess föreläsningar, helt totalt onödiga alternativt att de skulle genomföras i samband med till exempel engelskan eller några år tidigare då studenterna börjar att drillas inför att skriva ett stort arbete som ex-jobbet, INTE sista terminen när de flesta redan gjort en massa literatursökning och det bara blir en onödig belastning i arbetsprocessen.»
- Litteratursökningsövningarna var väldigt onödiga och skapade bara ångest då man fick ytterligare ett moment att oroa sig över. »
- Litteraturstudien bör vara innan man gör examensarbetet, helst läsperioden innan så det finns någorlunda färskt i minnet. Det tog alldeles för mycket dyrbar tid man kunde ha lagt på examensarbetet för att skriva på ett prov på internet.»
- Se ovan»
- Litteratur uppgiften ska tas bort! Den tar för mycket tid från själva examensarbetet. Förläng examensperioden eller ha bara examensarbetet under hösten.»

16. Övriga kommentarer

- Mera handledningstilfällen hade varit önskvärt, där de har mer tid att kontrolera struktur och liknande.»
- Är man handledare så bör man engagera sig också!»
- Varför dessa standardmallar vid utvärdering. De passar dåligt in vid tex examensarbetet.»


Kursutvärderingssystem från