ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Sjötransporter av farligt gods, SJO136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-04-26
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Lena Högberg»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»4 22%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»3 16%
Cirka 30 timmar»4 22%
Minst 35 timmar»3 16%

Genomsnitt: 2.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 11%
100%»16 88%

Genomsnitt: 4.88

- kolla underskrifterna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 55%

Genomsnitt: 3.16

- Förutom där lektor neptun sa "kommer på tentan" där stämde det inte alls. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 12%
Ja, i hög grad»13 81%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.93


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»12 70%

Genomsnitt: 3.58

- På föreläsningarna låg alltför mycket fokus på att läsa regler och stryka under, framförallt första veckorna av kursen. Hade varit bättre att direkt börja med övningar och fallstudier. » (Ganska liten)
- För lite praktiskt arbete. » (Ganska liten)
- I princip omöjligt utan den handledning vi fått.» (Mycket stor)
- Skulle inte gått utan den.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»11 64%

Genomsnitt: 3.52

- man fick ha med sig böckerna på tentan så de var till jätte stor hjälp. III Volymer. med anteckningar och markeringar. » (?)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»3 16%

Genomsnitt: 3

- Fanns endast en övningstenta på ping pong, skulle behövas mycket fler arbetsuppgifter och instuderingsfrågor.» (Ganska dåligt)
- Svårt att förstå powerpoints på pingpong om man missat en lektion.» (Ganska dåligt)
- Möte med klassrepresentanterna uteblev till viss del.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 61%
Mycket bra»6 33%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.44

- Ibland något dåligt bemötande vid frågor under föreläsningar» (Ganska bra)
- Lektor Neptun var en fantastisk lärare, han fångade elevernas uppmärksamhet på allt möjligt. som vad är konst egentligen? prislappen för ett människoliv. jobbiga människor från filipinerna han seglat med, dom hade visst försökt ha ihjäl skepparen två gånger.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- började glida ifrån de andra under denna kursen.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 55%
Hög»7 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- men jag hade svårigheter att samla ihop och rikta mina krafter under denna perioden.» (Lagom)
- 4 timmars pass är rätt segt och många har halvsovit under lektionerna. Tung kurs, förslag, 2*20h nästa år istället för 4*10h.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 72%
Hög»5 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 35%
Gott»8 47%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.82

- tentamens dagen satt jag och pluggade jätte många timmar i sträck, sov dåligt med så jag upplevde mig lite disträ. » (?)
- Jag tyckte inte föreläsningarna gav så mycket - för mycket tid gick åt till att bara läsa innantill i boken.» (Godkänt)
- Fel upplägg ur inlärningsperspektiv sätt. Fel fokus på föreläsningar.» (Godkänt)
- I början väldigt förvirrande kurs. Som tur var förstod man syftet i slutet.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det var ganska bra som det var tycker jag, det kändes lite hopplöst i början eftersom det kändes som att det fanns oändligt många saker man behövde veta, men mot slutet av kursen när man började förstå lite mer så kändes det inte så farligt. »
- Hela kursen men annan disposition.»
- Genomgång/repetition av kompendia som vi gjorde i slutet av kursen. Många övningar som vi hade, gärna med hänvisning till tillämplig paragraf i kompendia. »
- att man får reda på vilka som är tentafrågor och det där med den arabiska stoppskylten »
- Exemplen om stuvning och etikettering»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att variera genomgångar med övningsuppgifter, det var väldigt drygt att bara sitta och stryka under i boken första 80% av kursen»
- Börja tidigare med uppgifter. Kanske en eller flera enkla inlämningsuppgifter, så att man ligger i fas och får förståelse för ämnet. »
- I vilken ände kursen börjar. Nu gick de första lektionerna åt till att stryka över lagtext med en överstrykningspenna. Jag förstod ingenting. Om man istället börjar med att märka en vara. Sen märka och etiketera en låda osv så kanske förståelsen för vad kursen ska användas till kommer fortare. Men överlag en bra kurs och högst relevant. »
- Mer fokus på eget arbete, mindre "pratiga" föreläsningar.»
- Fler exempel på stuvning och etikettering redan i början så man förstår vad det hela handlar om.»

16. Övriga kommentarer

- WwwwMycket bra lärare,, kunnig oh intressant, men ibland lite svårt att hänga med 4 timmar i sträck.»
- om det finns någon möjlighet att kunna beta av grejer för varje vecka så man kan se att man är i fas.»


Kursutvärderingssystem från