ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 V3 Kandidatarbete BMTX01, BMTX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-11
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
-Planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
-Söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
-Integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
-Dokumentera projektets genomförande genom journalföring
-Avrapportera kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets projekt- och effektmål i skriftlig och muntlig form
-Kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat

Hur väl har dessa mål uppfyllts? Kommentera gärna!

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»30 52%
Mycket bra»25 43%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.38

- Handledarna kände nog inte till dem.» (Mycket dåligt)
- Handledarna verkar värdera de olika momenten väldigt olika, som ett exempel kan nämnas att loggboken verkar vara betydelsefull för vissa men inte för andra handledare. » (Ganska bra)
- Då varken examinator eller handledare visat intresse av journalföring (loggbok, projektdagbok) så har uppdateringen av den inte blivit av under projektets gång.» (Ganska bra)
- Behövde ej föra någon detaljerad dagbok utan endast gemensam tidslogg för hela gruppen som skickades in till handledaren. Hade dock önskat att vi skulle skriva lite utförligare vad respektive person faktiskt utförde för tyvärr framgår inte detta nu. Därav blir det vid ett eventuellt missnöje med betyget svårt att visa på att man gjort sig förtjänt av mer än de andra i gruppen.» (Ganska bra)
- kunde vart en bättre genomgång i början även fast det stod i riktlinjerna. Vissa saker kunde vart tydligare, t ex att man skulle ha med en engelsk titel.» (Ganska bra)
- En mycket god handledare har stöttat oss bra.» (Mycket bra)
- Punkten journalförande är lite sämre, vore bättre med mer löpande kontakt med handledare där man får respons på journalen. Pingpong är jättebra för detta!» (Mycket bra)

2. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 18%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 50%

Genomsnitt: 3.1

- Problemformuleringen och målet för varje projekt ska vara korrekta redan då man söker Kandidatprojektet. Vår handledare gav iprincip oss en helt ny tes vid första mötet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men det är svårt att implementera dessa i arbetet...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

57 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»54 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.01

- Tror det varierar mycket beroende på projekt.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Dock tillämpar lärarna dem väldigt olika. Varje handledare verka göra en egen bedömning av vad som krävs och inte. Det skulle känns mer professionellt om handledarena och examinatorerna är mer samförstådd i vad som förväntas och hur bedömningarna görs. » (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

58 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»6 10%
Ja, i hög grad»30 51%
Vet ej/har inte examinerats än»21 36%

Genomsnitt: 3.22

- Hade varit lättare att svara på om inte sista dag för denna enkät hade varit på redovisningsdagen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Beror på vilken respons vi får. Tveksamt till om den gör detta eftersom sommarlovet stundar.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»11 18%
Ganska liten»15 25%
Ganska stor»19 32%
Mycket stor»14 23%

Genomsnitt: 2.61

- Som tidigare kommentar. Min handledare hade nog inte riktigt koll på vad som förväntades eller inte, samt var dåligt införstådd i våra förkunskaper. Detta gjorde att det tog väldigt många möten innan vi ens förstod varandra. » (Ganska liten)
- Handledaren är insatt i ämnet med ej i riktlinjer för utförande av kandidatarbetet» (Ganska liten)
- Dåligt att vi fick byta handledare. Handledaren gav intrycket att hen inte hade tid och gav ingenting självmant.» (Ganska liten)
- Man får leta efter sin handledare och vänta på honom att han skall vara tillgänglig. Har oftast inte fått så mycket feedback på arbetet. Bra med handledning på biblioteket. » (Ganska liten)
- Skolans handledare var för flummig, sa mest "anta och motivera" när vi egentligen ville ha svar på vad som är rimligt och brukligt tillvägagångssätt. Handledning på företaget arbetet gjordes gav betydligt mer förståelse trots att det var outbildad personal.» (Ganska liten)
- För lite undervisning och föreläsningar. (kandidatarbete bro)» (Ganska liten)
- Vi hade ganska liten kontakt med vår handledare och vi fick ganska få handfasta tips. Lite mer engagemang från handledaren hade varit bra för nästa års kandidatarbete.» (Ganska liten)
- Vart otydliga linjer angående oppositionsrapportens utformning och även hur stor rapporten skall vara.» (Ganska liten)
- Utan handledning hade vi nog inte vetat vad vi skulle skriva om.» (Ganska stor)
- Mötena med fackspråk var inte givande. » (Ganska stor)
- Jättebra med stöd från handledaren, det gjorde hela kursen!!!» (Mycket stor)
- Mycket god handledning! Det har varit grunden i drivande kraft framåt.» (Mycket stor)
- Framförallt har Rasmus varit en enorm resurs. Han var inte vår handledare men hade nästan alltid tid att besvara frågor, såväl korta som långa...En stor eloge till honom! Däremot hade vi svårt att få kontakt med vår handledare via pingpong. det var mkt frusterande att vänta på svar på tre, fyra frågor som man behöver få svar på för att gå vidare och att det dröjer en månad innan man får svar - av fel handledare... Om pingpong ska användas måste detta fungera bättre!» (Mycket stor)
- Dock tycker jag att vi har haft dåligt med handledningstillfällen med kunniga inom området. Kandidatarbetet "Bro" behöver fler tillfällen med handledare från företag, svårt att alltid kommunicera via pingpong.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp var mittredovisingen för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»20 33%
Ganska liten»19 32%
Ganska stor»6 10%
Mycket stor»7 11%
Har ej haft någon mittredovisning»7 11%

Genomsnitt: 2.35

- Min handledare följde inte alls de olika delmålen av arbete, utan det var vi studenter som själva satte deadline för att ha ett mål att jobba mot. Vi skickade självklart in det till handledaren för feedback men det var inte till någon större hjälp än vanliga handledningsmöten.» (Mycket liten)
- Vi fick endast feedback på den text vi dittills producerat och när feedbacken väl nådde oss hade vi fortsatt med arbetet, och den kändes inte längre aktuell» (Mycket liten)
- Kunde lika gärna ha skippat den.» (Mycket liten)
- Var för enkel och fick för lite respons så gav inget.» (Mycket liten)
- Ingen hjälp för inlärning, men stor hjälp för att verkligen komma ingång» (Mycket liten)
- Det vi fick ut av vår mittredovisning var i stort sett obefintligt men hade det fungerat och man fått någon form av response är jag övertygand om att den hade vart bra.» (Mycket liten)
- Gruppen fungerade inte, så det blev en ihophafsad mittredovisning. Vi hade dock en mittredovisning för en mindre del i kandidatarbetet- den hjälpte till att skriva rapport» (Ganska liten)
- Vi lämnade in arbetet som det var till handledaren och fick lite feedback. » (Ganska liten)
- Det var bra att summera och reflektera. Inlärningen har varit pågående under hela kandidatarbetet.» (Ganska stor)
- I kandidatarbete bro hade vi muntlig mittredovisning, jag hade gärna sett att vi även lämnade in en skriftlig. » (Mycket stor)
- Hade önskat att vi även hade fått feedback på rapporten och inte enbart på den muntliga redovisningen (kandidatarbete BRO)» (Mycket stor)
- Dåligt informerad handledare ligger till grund för detta.» (Har ej haft någon mittredovisning)

7. Till hur stor hjälp har peer response varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»13 22%
Ganska liten»25 42%
Ganska stor»18 30%
Mycket stor»3 5%

Genomsnitt: 2.18

- Var ej med» (Mycket liten)
- Gruppen hade knappt läst vår rapport och var högst olämplig då den ej var insatt i ämnet.» (Mycket liten)
- hade ingen, våran rapport var inte färdig då, det hade varit bättre att ha det senare» (Mycket liten)
- kändes irrelevant i ett så tidigt skede» (Ganska liten)
- Bra med någon som kommenterar det man skrivit. Fackspråk har inte anning om vad dom säger.» (Ganska liten)
- Det var bra att få, men det fanns mycket mer att önska från fackspråk» (Ganska liten)
- Mycket bra inslag i kursen. » (Ganska stor)
- Bra med input från annan grupp, även om alla kandidatgrupper har olika tolkningar av kursmål. » (Ganska stor)
- Från biblioteket och peergruppen var det mycket mer feedback och kritik på arbetet än vad handledaren gav.» (Ganska stor)
- Vi fick väldigt bra synpunkter som vi tog till oss.» (Ganska stor)
- Den bästa utav fackspråks handledningstillfällen. Härifrån fick vi bäst tips och feedback.» (Ganska stor)

8. Hur har din förmåga till problemlösning utvecklats under kandidatarbetets gång?

59 svarande

Mycket lite»3 5%
Ganska lite»20 33%
Ganska mycket»26 44%
Väldigt mycket»10 16%

Genomsnitt: 2.72

- Det kändes som jag fick lösa alla problem utan någon vägledning. Däremot i efterhand har jag sätt hur det strukturerade planeringen av kandidatarbetet underlättar problemlösning av mer komplexa problem.» (Mycket lite)
- Ökade förståelsen för hur olika faktorer samverkar och hur det är att ställa upp och lösa ett större verkligt problem.» (Ganska lite)
- Övning ger färdighet, men inget märkbart som jag förbättrat mig.» (Ganska lite)
- Bra att själv få planera ett större arbete. » (Ganska mycket)
- Man har fått vara kreativ» (Ganska mycket)
- Ser att all information finns, det handlar bara om tid och lust att finna den.» (Väldigt mycket)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»12 20%
Ganska dåligt»18 30%
Ganska bra»19 32%
Mycket bra»10 16%

Genomsnitt: 2.45

- Vår grupp var bortglömd i dokumentet för slutredovisning, vi fick inte veta vårt gruppnummer i tid för att kunna skriva det på rapportens framsida såsom mallen säger, vi hade gärna haft en kurssida på pingpong där man kunnat föra loggbok såsom vissa grupper hade. » (Mycket dåligt)
- Finns flera uppsättningar med direktiv, när det gäller faller besluten mellan stolarna. De centrala direktiven vad det gäller formalia osv var rent av löjligt vagt formulerade och motstridiga.» (Mycket dåligt)
- Inte » (Mycket dåligt)
- Otroligt rörigt och oklart vilka direktiv som gäller. Allt i från datum, rapportstorlek, rapportinnehåll, journalskrivning, betygsättning. Ingen fungerande central administration. Jag får uppfattningen att institutionerna hittar på efter bästa förmåga.» (Mycket dåligt)
- DÅLIGT!!!! Mycket strul med tilldelningen på arbetena. Personer som skulle ha ett viss arbete fick inte det arbetet, vilket resulterade i att de som blev till delade arbetet sparkades ut och lämnades åt sitt öde utan att ha ett kandidatarbete. Hade jag vetat att det skulle bli sånt strul hade jag inte valt det kandidatarbetet som jag satte som prio 1. Nu blev kandidatarbete mindre intressant och roligt än vad jag trodde att det skulle bli. Administrationen gjorde ALLA FEL man kunde göra vid tilldelningen. Har knappt tittat på kurshemsidan under våren. » (Mycket dåligt)
- Svårt att hitta alla länkar till fackspråk, handledare osv. Bristfälliga instruktioner om inlämningsmetod, redovisningsdatum, försättsbladets utformning etc. Den mesta informationen kommer muntligt från andra studenter.» (Mycket dåligt)
- Problem med gruppindelning vilket medförde många följdfel. Problemet låg hos examinator, vi påpekade felet flera gånger men inget hände. Efter 3 mån löste han gruppindelning.» (Mycket dåligt)
- Skrev inte arbete på Bygg&Miljö vilket krånglade till det en del i början. » (Ganska dåligt)
- våra möten med fackspråk försvann» (Ganska dåligt)
- Får dålig information om vad som gällde. Inte ens handledarna verkade veta vad kandidatarbete innebar.» (Ganska dåligt)
- Inte mycket administration eller material» (Ganska bra)
- Mycket bra med pingpong i kandidatarbete bro, men dåligt med information på den centrala sidan och den för bygg och miljöteknik» (Ganska bra)
- Det blev lite rörigt med vilken sektions deadlines som vi skulle följa eftersom vi kom från olika sektioner.» (Ganska bra)
- uppdateraded inte så mycket men det behövdes inte heller.» (Ganska bra)
- Använde pingpong så hela arbetet har legat där och kontakt med handledare har skett smidigt via forum» (Mycket bra)
- Pingpong funkade mycket bra! Speciellt att man kunde lägga upp filer och skriva loggbok men även forumet och att man kunde nå sin handledare enkelt härifrån. Tycker fler kurser borde använda pingpong. » (Mycket bra)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»29 49%
Hög»25 42%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.59

- mycket ojämn fördelning över våren av när olika delar måste vara klara.» (Lagom)
- För hög i slutet givetvis,» (Lagom)
- Låg i början, väldigt hög på slutet» (Hög)
- Motsvarar mer än +20hp kurs än en 15hp kurs.» (Hög)
- Det beror var gruppen väljer att lägga ribban.» (Hög)
- Visserligen satte vi själva nivån med avgränsningarna...» (Hög)
- Dålig planering, dålig gruppsamarbete gav en för hög belastning» (För hög)
- Svårt att veta vilken nivå och hur omfattande arbetet skulle vara.» (För hög)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»6 10%
Ganska bra»26 44%
Mycket bra»23 38%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 3.35

- Jobbigt att springa efter sin handledare» (Ganska dåliga)
- Kändes som att handledaren var tillgänglig om vi enbart hade stora bekymmer, kändes fel att störa om småsaker eller frågor. Hur mycket ska de ställa upp? Tydliggör detta. Upplevde det även som att fackspråk var överbelastat när vi ställde frågor via mejl. Väntar fortfarande på svar från dem.» (Ganska dåliga)
- En mycket upptagen handledare, som stundtals var svåråtkomlig» (Ganska bra)
- Det beror på vem man behövde frång. Handledaren var ju borta ett antal veckor utan att medela i förväg, så lite svårt att planera.» (Ganska bra)
- Bra möjligheter från handledare angående frågor kopplade till ämnet. Men vem svarar på frågor om rapporten?? Det finns ingen information att få om detta!» (Ganska bra)
- Kontakten kunde vart ännu bättre.» (Ganska bra)
- Mkt bra från rasmus sida, sämre från handledare.» (Ganska bra)
- Hade behövt mer handledning med kunniga handledare. Det var svårt att få ett möte med dessa och kommunikationen skedde endast via ping pong, där det är svårt att uttrycka sig.» (Ganska bra)
- Vår handledare har varit tillgänglig och engagerad, men som sagt har inte haft så bra koll på riktlinjer för utförande. Fackspråk har varit toppen och även svarat på frågor via mail när det behövts» (Mycket bra)
- Mycket bra från ämneshandledaren, mycket dåliga när det gäller tydliga svar från administration och fackspråk.» (Mycket bra)
- Tack vare handledare. Även om denna inte kunnat svara på administrativa frågor, har det ändå varit ett otroligt stöd.» (Mycket bra)
- Vi hade völdigt bra handledare både på chalmers och på de företag vi skrev på» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»6 10%
Ganska bra»11 18%
Mycket bra»38 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Då en student läste på masterprogram tog kandidatarbetet med en klackspark i början, krymptes tiden för planering, likaså var de andra i gruppen inte så motiverade för att stanna i skolan.» (Mycket dåligt)
- Eftersom vi blev ihopparade med andra studenter utan välja själva, var ambitionsnivån på gruppmedlemmarna väldigt olika. Det var väldigt energikrävande, då vi inte visste hur vi skulle hantera att en var nöjd med godkänt medan vi andra ville göra ett mer omfattande arbete. Vår handledare såg inte problematiken i det hela, eftersom denne ansåg att grupparbeten innebär delat ansvar. » (Ganska dåligt)
- En som inte kan skriva ordentligt på svenska och en som tycker att man kan kopierat texter hur som hels utan problem.» (Ganska dåligt)
- Känner att de andra ej har varit bra på att ta egna initiativ och sätta sig i arbete.» (Ganska dåligt)
- vi var fyra i gruppen, där det var två helt olika sorters personer, Så gruppen delades in i två smågrupper med två pers i varje där konflikter och osämja till följd.» (Ganska dåligt)
- Hade en dyslektiker i gruppen vilket var ett STORT problem. Inte rättvist vid skrivandet av en rapport. De kommer inte funka i arbetslivet att glida på andra och låta någon annan skriva en rapport, varför då tillåta det på den här nivån? Inför krav vid antagningen på att folk ska kunna läsa och skriva!!!» (Ganska bra)
- Fantastisk grupp! » (Mycket bra)
- Bra sammansatt grupp. Två V-are och två från elektro var ett lyckat koncept. Dock tror jag att man ska själv få välja grupp om man så önskar. Vet flertalet klasskamrater som beklagat sig på sina respektive gruppindelningar» (Mycket bra)
- Bra folk!» (Mycket bra)
- Helt oroligt bra. Att arbeta så tätt ihop så många dagar är krävande men inga problem alls. Jättebra grupp, tur att vi själva fick välja grupp.» (Mycket bra)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peer-respons var väldigt bra. »
- Målen.»
- Möjligheten till handledning på institutionen var verkligen bra! Bra också med pappret vi diskuterade kring i inledningen, det som blev ett sorts kontrakt mellan gruppmedlemmarna, gjorde att samarbetet flöt bättre från början och en rak kommunikation upprättades direkt. »
- Möjligheten till att själv komma på ett ämne. »
- mittredovisning»
- handledning»
- Mittredovisningen och peer response»
- Det rika urvalet av valbara projekt/kandidatarbeten. Större uppmuntran till egna förslag på kandidatarbeten och gärna tidigt (läs LP1 eller tidigt LP2).»
- Inte mycket»
- den stora spridningen av ämnesområden.»
- Mittredovisning, studiebesök»
- Bra handledare.»
- Bibliotekshandledningen och peerresponse gruppen.»
- Fackspråks handledning!»
- Ambitionsnivå angiven i ansökan för olika kandidatarbete, svårt att byta grupper efter kursstart. »
- Att det finns möjlighet att välja grupp.»
- Mittredovisning. Rasmus som handledare. Projektet.»
- Informationsflödet på ping pong»
- Pingpong och studiebesöket»
- pingpong»
- Kandidatarbete BRO: Bör öka antalet handledningstillfällen med kunniga från företag. Det var väldigt svårt att få till ett möte med dessa och det är svårt att uttrycka sig på ping pong.»
- Upplägget med mittredovisningar och peer response och liknande.»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker att man friar skulle kunna välja gruppmedlemmar, så att ambitionsnivån i gruppen blir jämnare. I vår grupp gick väldigt mycket energi åt till att hantera gruppens dynamik. Med en handledare som enbart fokuserade på slutprodukten och intresserat sig väldigt lite av processen och gruppen, har arbetet varit väldigt tungt. »
- Bättre uppföljning på att målen eftersträvas, och att riktlinjerna som finns efterföljs av handledare och examinator. Bättre kommunikation mellan programmet och institutionerna.»
- Mycket bättre strukturerat, med datum för vad som ska ske när osv. Väldigt dålig kurshemsida»
- alla grupper måste få använda pingpong. Sedan har kandidatarbetet känts underprioriterat på sektionen, lite som "billiga 15 hp". Varför finns det t ex inte ett gemensamt utställningstillfälle? gruppdynamik diskussioner? »
- Tydliga krav vad det gäller formalia, redovisningar, inlämningar. Personalen från fackspråk uttrycker sig väldigt vagt och det hade varit bättre med kortfattad rak information. Bättre information kring vad som väntades och hur handledningarna med fackspråk skulle gå till. De viktiga direktiven drunknar i deras informationsflod.»
- mer förberedda handledare och bättre förberätt på fackspråk. Behövs mittredovisningen? »
- Planneringsrapporten. Det tog upp för mycket tid. Jag tycker att man kan behålla den, men bara minska omfattningen lite.»
- mer handledning»
- Informationen om kandidatatarbete bör komma tidigare.»
- En bättre kursadministration Bättre information om hur opponering ska se ut (skriftlig). Ställa högre krav på dem som ansvarar för Kandidatarbetena att tesen och målet med arbetet ska vara fastställt från början! »
- Strukurera upp det. Fixa hadledarna innan Arbetet drar igång. Se till att hadledarna är närvarande och åtminstånde intresserade. Vor bra om man fick vet vad som faktiskt gäller. Mycket rekomendationer över allt som efter inlämning visar sig vara krav. Det mesta är välldigt luddigt.»
- det hade varit bra om möjligheten att välja arbete och grupp hade varit större. riktlinjerna för kandidatarbetet har inte följts av alla handledare/examinatorer vilket innebär att det inte är samma förutsättningar för alla studenter. kan detta följas upp så att det blir mer enhetligt? kanske klarare riktlinjer behövs för att det ska bli tydligare. vår handledare/examinator var inte införstådd i många administrativa inslag, vilket innebar att vi fick ta reda på en massa från andra håll. rimligtvis borde examinator/handledare vara så pass insatt att studenterna kan vända sig dit i första hand tycker jag.»
- Fler möjligheter till att få handleningstillfälle 2»
- Handledningen med fackspråk»
- mer information om kursmål och annan basinfo i början av kursen. väldigt diffus information om själva presentationen»
- Kommunikationen för vilka kriterier som krävs, vem som har hand om vad, vilka datum som är relevanta och vad som förväntas presenteras då. Nu är det hejsanhoppsan där handledaren famlar i mörkret efter bästa förmåga. Otroligt dåligt för att vara ett tekniskt universitet.»
- ORDNING I FÖRDELNINGEN AV KANDIDATARBETENA. Lättare att komma i kontakt med sin handledare. »
- Tydligare instruktioner kring inlämning och utformning. Få mer hjälp av handledaren, exempelvis att han läser igenom och kommenterar brister och styrkor.»
- informera tidigare om att man behöver företagshandledare»
- Ge mer information om viktiga saker. Nu var informationen under all kritik. Många grupper glömdes även bort och fick först ingen tid att redovisa.Dokumentet från 2007 borde uppdateras så att det inriktar sig lite mer på V-studenter. Vissa saker som stod där gällde inte alls och andra viktig saker fanns inte att hitta någonstans i dokumentet. Någon informationsföreläsning borde hålla i mitten av kursen och precis innan inlämning för att förtydliga inför inlämningen.»
- Bättre och tidigare info om hur man söker egna kandidatprojekt och motivera studenter att engagera sig själva. »
- Bättre information. Vi fick ett PM gällande redovisningen som var från 2007 och den information som står där är inte relevant!»
- Informationen i början kunde vart bättre. Tydligare information från exempelvis management.»
- redovisningstillfället. obligatorisk närvaro för både elever, handledare och programansvarig. det var dålig uppslutning av elever så det var knappt lönt att redovisa. konferenciern var dåligt uppdaterad och visste inte vilka som skulle redovisa och sedan försvann han. »
- Fruktansvärt dåligt av administrationen att sätta så många elever i kläm i början av kandidatarbetet. Får sånt ske på en högskola som har en sån status som Chalmers har? Oerhört dåligt. Att sen dessutom inte ge större möjligthet att ordna upp problemet när det skett, och skylla på "dynamiska följder", är nästan ännu sämre. Är det en teknisk högskola eller hur var det? Det är självklart ett dynamiskt förlopp, men det är lika självklart att det inte behöver vara det. Man bör iallafall vara tillmötesgående och undersöka möjligheten. Skärpning! När det blivit fel är korrekt bemötande att be om ursäkt och försöka göra rätt . Fråga en femåring.»
- Handledarsidan. Dessutom hade det varit bra med mer handledning vad gääler hela kandidatarbetet och inte bara i detaljfrågor.»
- Mer angagemang från handledare.»
- Handledningen, vi träffade vå handledare en gång och han var inte närvarande under vår redovisning.»
- Handledningstillfällena kunde allt gjorts på ett bättre sätt. »
- Det är en jävla massa formalia som skall hanteras hela tiden - som till viss del skiljer från år till år. Och när enskilda dokument endast uppdateras en gång var tredje skottår blir det lite lurigt att väva ihop ett bra slutresultat. Eller snarare, ett enhetligt resultat. Sedan är ju vidare alla dessa riktlinjer endast applicerbara i enstaka fall och projekt - vilket gör att obligatoriska moment i många fall är totalt värdelösa. Fint med generella riktlinjer och mål - men anknytningen till verkligheten är mycket liten.»
- gothenburg sound project bör antingen ha färre gruppdeltagare och handledare, eller ha ett mycket mer väldefinierat mål.»
- Ta bort kandidatarbetet eller främja kanditadarbete ute hos företag. Det har givetvis varit möjligt att fixa ett eget, men företag förstår ju inte riktigt vad det är de kan ge en för arbetsupgift. Att gör det för en instutition var helt värdelöst för alla som inte vet att de vill doktorera på den aktuella avdelning och kan dra nytta av de kontakter som skapas.»
- Upplägget på kandidatarbete är väldigt bra och man lär sig väldigt mycket.»
- Lärarna bör medverka vid presentationerna om detta inte går tycker jag redovisningarna skall ske i mindre grupper för den de lärare som redovisningen är aktuell för. Tror det kan medföra ökad koncentration hos åhörare och leda till bättre diskussioner.»


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Det verkar som att handledarna och examinatorerna har väldigt olika uppfattning och vad kandidatarbete innebär, och jag tror då även att bedömning blir väldigt olika. Det vore kanske bättre att ha ett mer enhetligt system för kandidatarbetet. »
- Vi i vår kandidatgrupp kom från många olika sektioner så det blev lite lurigt att veta vems deadlines som skulle följas. »
- Den slutliga dimensioneringen bör komma igång innan mittredovisningen. Det gick alldeles för mycket tid till konceptvalet. »
- Jättekul att äntligen få applicera våra kunskaper på ett verkligt problem.»
- Hade väldigt höga förväntningar men kandidatarbetet levde verkligen inte upp till dem, vart seg administration, överbelastade handledare med obefintlig feedback och framförallt grupper som inte fungerade. En ide är att samla alla som vill göra projekt inom tex konstruktion eller byggnadsfysik innan jul och därifrån formera grupper efter ambitions och intressenivå. »
- själva redovisningstillfället blev en stor besvikelse, man har slitit och jobbat hela hösten och sedan är redovisningstillfället ett skämt. däröver ska man göra en opponering på 400-600 ord vilket är alldeles för få ord för att kunna ge en rättvis och bra opponering. Hoppas ni styr upp redovisningtillfället tills nästa år för detta var inte bra.»
- Kasst av skolan att sätta så många i klistret och inte ens anstränga sig. Jag upplevde iaf inte att någon ville hjälpa mig.»
- Jag tyckte att det var dåligt att vår examinator kom efter halva våran redovisning. Fackspråk har inte heller alltid kommit med bra och relevanta förslag och ställer onödigt petiga krav på källor. De har även sagt olika saker under varje möte. Även hur opposistionen skulle gå till kunde ha förklarats tydligare, om diskussionen var mellan opponenterna och författare eller autitoriet. »
- Tycker kandidaten både varit rolig och lärorik. »


Kursutvärderingssystem från