ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Distribuerade applikationer H09, DAT075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-21 - 2009-11-04
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»2 6%
Cirka 20 timmar»6 19%
Cirka 25 timmar»10 32%
Cirka 30 timmar»7 22%
Minst 35 timmar»6 19%

Genomsnitt: 3.29

- Man hade ju kunnat lägga hur mycket som helst på att läsa på om de olika sakerna, men någonstans var man ju tvungen att dra en gräns för de andra ämnenas skull.» (Cirka 25 timmar)
- Mest i början och slutet» (Cirka 25 timmar)
- En spike med ökat antal timmar när vi startade med projektet.» (Cirka 30 timmar)
- Fördelningen av arbete var väldigt olika, första veckorna kunde man lägga drygt 15-20 timmar och fortfarande klara sig medan under senare veckor, lv5+, så ökade takten markant i samband med att man var tvungen att göra projektet samtidigt som man skulle göra labbarna. Detta höll inte i längden vilket gjorde att man struntade i labbarna till slut.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»2 6%
50%»7 22%
75%»11 35%
100%»10 32%

Genomsnitt: 3.87

- Läst föreläsningar hemma» (0%)
- Hälften av labbarna, två eller tre föreläsningar.» (25%)
- 8 föreläsningar är emot min religion.» (50%)
- Efter halva tiden insåg vi att vi var tvungna att komma igång med projektet för att hinna göra klart det.» (50%)
- Bra föreläsare! En av det bättre jag haft, visade passion för ämnet. Hade gått på flera om det inte krockat.» (50%)
- Föreläsningarna har varit helt okej, mer förklaring på hur man skall bygga upp det från grunden så att man förstår allting. Labbarna blev som sagt överflödiga efter ett tag då man inte längre hade tid att göra det i samband med projektet.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 35%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 19%

Genomsnitt: 2.41

- Mål? Var? Betygskriterier? Va?» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag har inte läst så noga, ska jag vara ärlig trodde jag kursen handlade om andra saker :p.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är väldigt luddiga och svåra att greppa. På grund av att tekniken vi använder i kursen är dåligt dokumenterad. Programen är ostabila och kan utan chrasha utan anledning.» (Målen är svåra att förstå)
- Man bör säga på något om alla de olika delar man skall göra. Då det i målen inte inkluderar alla olika tekniker som man måste lära sig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursens namn gör det dock inte.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.12

- Ja, men som sagt, dom kunde beskriva kraven bättre.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det känns som det är för kort tid för att hinna lära sig alla de olika teknikerna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen borde vara mer fokuserad på /ett/ sätt att uppnå varje mål på, och kanske nämna andra tillvägagångssätt och varför man skulle välja något av dem, hellre än att studenten ska lära sig att använda ett flertal.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Eftersom kursen är så "djupt" orienterad samt väldigt bred blir kraven väldigt stora.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»4 15%
I viss utsträckning»10 38%
Ja, i hög grad»7 26%
Vet ej/har inte examinerats än»5 19%

Genomsnitt: 2.5

- Då examinationen var ett gruppprojekt som i sin tur var väldigt jobbig att jobba med. Det var svårt att få alla de olika delarna att integrera med varandra. Någonting som krävs för ett högre betyg då man skall visa att man kan använda de olika teknikerna i relation till att göra ett bra projekt. Man känner att istället för att göra ett bra projekt i slutet så gör man snarare så att man ser vad som krävs för ett högt betyg och försöker uppnå det på lättast möjliga sätt.» (Nej, inte alls)
- Rapportskrivningen var väldigt dåligt formulerad. T.ex. när man ombedes skriva ner exempel från koden, det är inte lätt att komma ihåg exakt hur man har kodat, oftast så kodar man och ser så det fungerar som man tänkt sig, men att komma ihåg exakt hur det ser ut känndes inte rimligt. Att även komma ihåg alla tekniker som användes var svårt att rabbla upp, jag missade säkert ett par tekniker som jag vet vi använt oss av men kom på först när jag kollade på koden igen.» (Nej, inte alls)
- Ända kursen där en fungerande resultat krävdes. OM man får problem så BORDE man kunna få betyg genom att läraren tittar på koden. Vilket inte var fallet.» (Nej, inte alls)
- kunde varit fler fråger med mindre poäng. Som det var nu missade man väldigt mycket poäng för att man missat något.» (I viss utsträckning)
- Alldeles för mycket - labbar och projekt på samma gång var svårt att hinna med.» (Ja, i hög grad)
- Men projektarbetet gjorde det.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»8 25%
Ganska liten»10 32%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Fler labbar, man behöver fler labbar. Då man lär sig av att göra sakerna själv behöver man mer tid att få göra detta. Mer tid med handledare, då deras tid går åt för att folk skall visa sina labbar finns inte så mycket tid för att visa hur man skall göra för en bättre inlärning.» (Mycket liten)
- Röriga föreläsningar som motsäger varandra. Först lär vi oss en sak, nästa föreläsningen är inte det bra utan vi ska använda ngt annat... etc...» (Mycket liten)
- det gav en del hjälp men jag fattade typ aldrig vad föreläsningarna handlade om. Skulle vilja se annan typ av undervisning, mer "demoliknande" undervisning där man får se hur saker inplementeras. att använda Spring MVC var inte särskilt lätt i början. » (Ganska liten)
- Lite tråkigt att det inte erbjöds mer tid att sitta och få lärarstödda timmar för workshops:en, först efter den fjärde insågs det att det behövdes mer tillfällen och endast ett till dök upp. Hade behövts ännu mer tillfällen, alternativt en längre tidsperiod för att kunna ta till sig alla tekniker lite bättre.» (Ganska stor)
- Workshopsen är A och O. » (Ganska stor)
- Föreläsningar inte så mycket, handledning på labbar var däremot mycket viktigt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»12 38%
Ganska liten»11 35%
Ganska stor»5 16%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 1.96

- fanns det någon?:p» (Mycket liten)
- Hade ingen litteratur» (Mycket liten)
- Då det saknades kurslitteratur helt och hållet så är denna snarare obefintlig. Man blev uppmanad om att använda sig av nätet vilket i sin tur blev nästan omöjligt då man ibland enbart hittade folk med samma fel i relation till något konkret sätt som man skulle utgå ifrån.» (Mycket liten)
- hade ingen kurslitteratur » (Mycket liten)
- Fanns inget kursmaterial eller kurslitteratur, bara Internet och det kan man knappast räkna.» (Mycket liten)
- Kurslitteratur? » (Mycket liten)
- Om med kurslitteratur menas slides och hjälp utlagd på hemsidan så har den varit relativt mycket till hjälp.» (Ganska liten)
- Finns väldigt lite information att hitta.» (Ganska liten)
- ingen kurslitteratur» (Ganska liten)
- Workshopsen är A och O. » (Ganska stor)
- Om man räknar internet som kurslitteratur.» (Mycket stor)
- Workshoparna stod för det mesta av inlärningsprocessen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»7 22%
Ganska bra»19 61%
Mycket bra»3 9%

Genomsnitt: 2.74

- En kurs i distribuerade applikationer och en kurshemsida mat "katalogstruktur" där man inte ens kan hämta hem hela mappar med innehåll. » (Mycket dåligt)
- Överväg att använda studieportalen mer.» (Ganska dåligt)
- Kursens hemsida är inte särskilt imponerande. Ett tips är t.ex. att lägga upp News som ett RSS feed så att man slipper gå in på kurssidan och kolla dagligen, och istället få nyheterna i sin samlade RSS-läsare som man alltid kollar (t.ex. Google Reader). Eller att man kan skriva upp sig för att få nyheterna mailade till sig, om man nu inte använder någon RSS-läsare.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är dålig och svår navigerad.» (Ganska dåligt)
- Lite tidskrävande buggar i utdelade projekt! Varför är inte föreläsningarna och workshops ordnade i kronologisk ordning» (Ganska bra)
- Sidan funkade bra och uppfyllde sitt syfte. Skulle velat se mer information om inlärningsmaterial.» (Ganska bra)
- Kanske skulle prova använda ping pong till nästa kurstillfälle. Även att redovisa labbar via pingpong/fire» (Ganska bra)
- lite störande att man var tvungen att söka upp include filer på nätet, visst man lyckades, men man kunde lika gärna fått en fake variant som förstörde hela labben. annars bra» (Ganska bra)
- Bra men hemsidan är ingen riktig hemsida, bara en massa mappar där det ligger filer. Dåligt.» (Ganska bra)
- Inget att klaga på, förutom att det ibland var lite pilligt med mappstrukturen.» (Ganska bra)
- enkeöt pch bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»6 19%
Ganska bra»16 51%
Mycket bra»7 22%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.03

- Det kändes som att man var tvungen att vara klar med workshops:en och redovisa dom på lab-tiderna, och att man då inte kunde få någon ordentlig hjälp.» (Mycket dåliga)
- Som sagt så var det dåligt med tillfälle att ställa frågor vid labbarna, som i sin tur var den enda gången man kunde få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Det var på tok för många på kursen jämfört med antalet undervisare, det vill säga.. de han inte med att hjälpa alla som behövde det. (Inte sagt att de inte försökte)» (Ganska dåliga)
- Det var ofta långa väntetider på workshops osv. Det mesta kan man ju googla ändå.» (Ganska dåliga)
- Bra handledning på labbtider» (Ganska bra)
- Vore fördelaktigt med fler assistenter.» (Ganska bra)
- För få lärare/För många elever» (Ganska bra)
- Någon mer handledare vore bra, det kunde ta lite tid innan man fick hjälp» (Ganska bra)
- Hjälp till workshops, OK. Hjälp till projekt? Näst intill obefintlig Ovilja att erkänna problem med kursen» (Ganska bra)
- en handledare till hade inte skadat vissa dagar.» (Ganska bra)
- Både Joachim och Adam var väldigt hjälpsamma och tog sig tid ifall man behövde fråga något» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»20 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Sådär, de hängde kanske inte med lika bra på det tekniska.» (Ganska dåligt)
- Inlärningen har kommit till stor del ifrån andra personer som läser kursen.» (Mycket bra)
- Kompetent och (till en början) motiverad grupp» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 32%
Hög»16 51%
För hög»5 16%

Genomsnitt: 3.83

- Om man bortser från alla problem netbeans och glassfish orsakat» (Lagom)
- relativt hög men inte för mycket » (Hög)
- Ganska låg mot början av kursen men väldigt hög när man väl kom igång med projektet.» (Hög)
- Borde kanske varit en labb mindre så man hunnit med projektet bättre.» (Hög)
- På grund av den bristande hjälpen blev det många timmar som man satt och stirra sig i blindo på saker man inte kunde begripa, vilket i sin tur genererade en större arbetsbelastning i slutändan» (Hög)
- För att få igenom något som skulle kunna klassas som en femma, fick vi verkligen ligga i för att hinna med. Mestadels för att förstå JSF och liknande.» (Hög)
- Högre än en medelkurs, helt klart.» (Hög)
- Labb + Projekt blev alldeles för mycket.» (För hög)
- För ont om tid för alla workshops, kursen borde kanske vara större än 7.5p? Kändes inte som de gavs tillräckligt mycket tid för att ta till sig alla tekniker och samtidigt arbeta med projektet.» (För hög)
- Inriktar sig för mycket på bred front, svårt att få grepp om detaljer. Sen är examineringen väldigt detalj inriktad. Känns skumt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»7 23%
Hög»14 46%
För hög»8 26%

Genomsnitt: 3.96

- På grund av den andra kursen, vars arbetsbelastning var någorlunda låg så blev det helt okej.» (Hög)
- Kördes parallellt med Transformer, en av de tunga kurserna.» (Hög)
- Två projekt, en hemtenta, två rapporter, ett seminarium, åtta labbar och två inlämningsuppgifter (i två kurser) är inte rimligt!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»7 23%
Godkänt»7 23%
Gott»12 40%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.3

- Jag tycker att projektet bör tänkas om då det inte visar hur mycket man kan då man sitter mer av tiden med att felsöka eventuella fel som blir då man integrerar de olika sakerna.» (Dåligt)
- Kursen var mycket intressant, så det skär i hjärtat att sätta "dåligt" men på grund av bristande hjälp vid övningar och dylikt blev det svårt att få ett gott helhets intryck av kursen» (Dåligt)
- Ofungerande arbetsmiljö, dålig hjälp och ologisk betygsättning. Kursen lär INTE ut DISTRUBERADE applikationer utan massor med olika osammanhängande tekniker/Apier... är som att lära ut grafisk programmering genom att lära ut DirectX, Opengl, SDL... etc» (Dåligt)
- Alldeles för mycket att göra om man skulle hinna med både labbar och projekt. Föreläsningarna behandlade uppemot en miljon saker ytligt utan att man riktigt fick lära sig hur något fungerade.» (Dåligt)
- Väldigt intressant, nyttig och rolig kurs. Känndes dock som det var för lite tid på alla moment.» (Godkänt)
- projektet var väldigt roligt och ska absolut vara kvar, men jag tycker ärligt att förelösningarna inte var de bästa. Svårt att sätta ihop det han tog upp i ett större sammanhang.» (Gott)
- Var kanske lite väl många tekniker, hann inte testa de sista som också skulle vara de bästa att använda. Teknikerna som användes för en 3:a tog alldeles för mycket tid och var omständliga.» (Gott)
- Intressant kurs!» (Gott)
- Mycket bra och lärorik men som kunde göras mkt bättre rent pedagogiskt. Eleverna var på väldigt olika nivåer. Antingen borde man höja antagningskraven eller sträva efter att göra undervisningen mer strukuerad och lättillgänglig för nybörjare.» (Gott)
- För lätt att glida igenom...» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- projekt, workshops»
- Projektet»
- Projektarbetet»
- Labbarna.»
- Projektet. Bristen på kurslitteratur.»
- projektet och workshops»
- Adam»
- Workshops var roliga och nyttiga sätt att lära sig.»
- Projektdriven kurs är mycket roligare än tenta.»
- inget»
- XML»
- Tycker både Joachim och Adam gjorde ett strålande jobb!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tänk igenom föreläsningarna, gör det lite mer lättförsåligt, visa kanske något större exempel också så man förstår helheten också »
- Workshopen var mer konfiguration än kod»
- Lite färre grejer att lära sig så att man verkligen har en chans att lära sig det och att föreläsaren inte bara bläddrar förbi det så att man knappt vet att vi gått igenom det.»
- Projektet.»
- Slutrapporten bör vara bättre formulerad. Mer labtillfällen bör också läggas till.»
- Mer vägledning: att presentera all information till studenten är väl inte nödvändigt, men ge gärna ledtrådar till var information finns. Till exempel hur man får in JavaFX på en hemsida... Vore även bra att ändra på vilken ordning man presenterar tekniker i. Databasen är ofta det första man implementerar, så att lära sig JPA i början av kursen låter rimligt. Facelets är användbara och leder till att man snabbt får igång ett CRUD-interface, så det vore också nyttigt och motiverande att ha i början. Studenten behöver ju egentligen inte veta hur man skulle göra något utan dessa tekniker/hur de fungerar för att använda dem, och de "djupare" kunskaperna kan lämnas åt folk som är intresserade/tas upp senare i kursen. Eftersom CSS inte är så viktigt (och inte kräver några stora ändringar) kanske man kan vänta med det till slutet. På så sätt kommer man snabbare igång med projektet vilket gör det lättare att delta på de senare labbpassen.»
- Vissa workshops kan förbättras avsevärt»
- Mindre moment och mer inriktning på att lära sig de viktiga teknikerna. Skippa Spring och försöka få färre men mer lärorika labbar. Nu skyndade man sig igenom labbarna och läde sig inte teknikerna.»
- Kursen borde fokusera mer på färre metoder att skapa webbapplikationer istället för att fokusera mindre på flera metoder.»
- Flera lärare, alternativt mer begränsat antal studenter. »
- Att lägga sådant som är viktigt för projektet tidigt. JSF kom alldeles för sent i kursen för att jag och min labbpartner skulle hinna få tillräckligt bra grepp om det för att kunna använda det.»
- Bara 1 poäng för varje workshop var lite snålt, med tanke på att man kunde få över 50 poäng på projektet. Blir mycket att göra om man ska hålla på med projektet samtidigt som man gör de 3 sista workshops (som behövs för att få betyg mer än 3).»
- Jag förstår att tanken med att visa flera typer av ramverk är för att hålla det "öppet" och valfritt, när man i själva verket ändå måste välja JSF/EJB för att få något mer än godkänt. Det är ju egentligen inte svårare än Spring MVC, men man får inte reda på riktigt vad JSF är för något förrän det börjar bli dags att göra färdigt projektet, i stort sett. Man kan då kontra med "kolla upp JSF i förväg istället för att vänta på föreläsningarna". Det kan jag iofs göra, men då blir föreläsningarna ganska meningslösa. Min poäng är, flytta åtminstone om lite i föreläsningarna: Flytta "ria", dvs css/js etc till slutet: de är ju visuella finjusteringar som man alltid kan fixa i slutet av projektet. Hur modernt är Spring MVC? Man kan väl lägga JSF/EJB före Spring. De är ändå så konceptuellt olika, jag kände inte att jag hade det lättare att förstå JSF bara för att vi hade sett Spring innan. Om kursen ska ge en praktisk insyn i hur man bygger distribuerade applikationer idag, varför inte undervisa i något som faktiskt är "inne"? Kursen kan ha gått in lite väl djupt i XML. Visst, all konfig. ligger i XML-filer, men det är i ärlighetens namn inte så svårt att förstå formatet så att det är värt att lägga ett gäng föreläsningar och workshops på det. Kan ni inte gå in lite mer på intressanta databaslager? Den sektionen gick ni igenom i snabbaste laget. Vad finns det för snygga lösningar som låter programmeraren jobba med enkla objekt, typ Hibernate?»
- allt, kursen borde lära ut design och implementation av enterprise system med ett API (inte en massa APIer), SOA nämdes inte ens!!! Netbeans & Glassfish funkar inte, ialf inte på skolans miljö»
- Inget»
- Egentligen hade jag helst sett ASP.NET istället för Java ,-). Kanske lite mer angående AJAX och "standardbiblotek" som jQuery»
- Kursen är alldeles för bred. Försök att fokusera på färre tekniker, kör mer intensivt med föreläsningar i början då dessa är av stor vikt för att kunna bygga en stabil grund i projektet och slippa stora förändringar mot slutet. »
- Materialet som krävs för att klara labbarna skall fungera. T.ex. Java webstart var en del i en workshop. Under workshoppen fick vi det inte att fungera, och nu står fortfarande "Java Web Starts doesn"t work, no know solution". Inte så värst genomarbetat. Hitta en utvecklingsmiljö som inte tar upp ca 700MB. Våran disk-kvota räcker ej. Man bör kunna få handledning (ingen alls tillhandahölls i år) för hemtentan. Labassistenterna och examinator bör vara införstådda i allt som man vill gå igenom i kursen. Det är inte OK att få "Med JavaFX är jag ledsen, men you"re on your own" som svar på frågor. Vad finns det för poäng med att lära ut alla dessa frameworks? De ger ingen bättre förståelse i "Distributed applications". Att lära sig läsa API är bra, men det här kändes bara löjligt. Dessutom är de inte kompatibla, och att då begära att de ska användas i samband känns bakvänt. »

16. Övriga kommentarer

- kul projekt»
- Man var väldigt förväntansfull i början av kursen, men sen när man kom emot slutet så blev arbetsbelastningen på tok för hög med labbar och projeketet och man kunde inte göra båda samtidigt.»
- Väldigt bra och intressant med en kurs som är inriktad mot webbutveckling.»
- Denna kurs borde läggas efter Databas kursen för att slippa detta moment i kursen samt samkordinera dessa 2 så att databasen skapas i databas kursen sen byggs en web applikation ovanpå dennna databas.»
- Måste ha kvar Adam! Bästa handledaren någonsin. Trevlig till tusen. Hjälpsam och allt sånt. Underbar människa.»
- såg mycket fram emot kursen mycket besviken»
- Exemplena är bra, vore bra om man kunde få en grundlayout i MySQL också då många inte läst databaskursen. På detta sätt kan man få snyggare databaser i projektet utan att lägga så mycket mer tid på det.»
- STUDAT visade sig otillräckligt för att utföra projektet, specifikt diskkvotan och problem med Java-miljön. Studenter som tänker ta kursen rekommenderas att använda egen utvecklingsmaskin.»
- Att få underkänt på ett projekt som vi lade ner ca 250-300 mantimmar på känns inte OK. Det är möjligt att vi gjorde något för komplext för den miljö som finns på skolan... men i så fall borde man kunna få reda på det i tid.»


Kursutvärderingssystem från