ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Lasthantering, SJO512

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-03 - 2010-03-30
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 5%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»1 25%
Cirka 20 timmar»3 75%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 25%
100%»3 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 25%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 25%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 75%
Mycket stor»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- Vi lärde oss att öppna böckerna och stycka under meningar i dem. Och det var det som tentades.» (Ganska stor)
- Allt fanns att läsa men det blav enklare när nogon pekade ut var. Även om man nog hade klarat sig utan fullt så mycket hjälp om vart i texten man skulle leta.» (Ganska stor)
- MYCKET VIKTIGT!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 25%
Mycket stor»3 75%

Genomsnitt: 3.75

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»3 75%

Genomsnitt: 3.75

- Föreläsningarna fanns att gå igenom i efterhand för den som kännde att han7hon ville göra det i efterhand, skönt att veta när man sitter på föreläsningen och inte är 100% fokuserad.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 25%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»1 25%
Har ej sökt hjälp»1 25%

Genomsnitt: 3.5

- Kanske vore det trevligt med en lite öppnare stämning på föreläsningarna så att diskusioner och frågor välkomnas.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt samarbete»1 25%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 25%
Lagom»3 75%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 25%
Godkänt»2 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- Gansk otacksammt ämne att föreläsa om.» (Godkänt)
- Spännande och bra pedagogik.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket föreläsningar!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningstentor, det är vår enda övningsmöjlighet för man sätter sig inte gärna och läser igenom tre tjocka böcker bestående endast av tabeller och paragrafer.»
- Fler kommentarer till det understrukna materialet som finns på kurshemsidan. Tror också det hade varit bra med ett övningsexempel i vilket man, med kommentarer steg för steg kan lära sig hur man gör ett separeringsschema, placerar lasten ombord etc. Har haft liknande upplägg i navigation, vilket var mycket bra. Fler övningar på föreläsningarna. »
- Försök variera inlärningsmetoden, inte bara understrukna PDF filer. »
- Nöjd.»

16. Övriga kommentarer

- Förstår inte riktigt syftet med en kurs som bara går ut på att anteckna och stryka under svaren till tentan i boken istället för att lära sig något annat än att hitta i boken. Som lite överblick i och förståelse.»


Kursutvärderingssystem från