ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete Teknisk Fysik/Matematik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-08-09 - 2011-08-28
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursens innehåll


Kursutvärdering

Välj program efter vart du gjorde ditt kandidatarbete. Nedan följder en lista där det till vänster står olika institutioner där du möjligen gjorde ditt arbete och till höger står det vilket program du ska fylla i överst i utvärderingen.

MC2 = Elektroteknik
Fundamental = Fristående kurs
Teknisk fysik = Teknisk fysik
Matematik = Teknisk matematik
Maskin = Maskinteknik
Annat = Övrigt

1. Vem var din handledare?

- Kristoffer Andersson»
- Mats Rudemo och Magnus Röding»
- Maskin»
- Mats Rudemo»
- Patrik Albin»
- Patrik Albin»
- Donal Murtag»
- Anders Hellman, Michael Zäch»
- Christian Forssén»
- Anders hellman Michael Zach»
- Donal Murtagh»
- Per Salomonsson»
- Jan Skansholm»
- Elsebeth Schröder»
- Erik Haglund och Krzysztof Szczerba»
- Christian Forssén»
- Elsebeth Schröder och Elisa Lindero»
- Magnus Karlsteen och Emanuel Gunnarsson»
- Jan Stevens»
- Mats Rudemo och Magnus Röding.»
- Lucas Platter»
- Peter Apell»
- Rüdiger Haas»
- Peter Apell»
- Jari Kinaret»
- Patrik Albin»

2. Vem var din examinator?

- Thomas Löwander»
- Carl-Henrik Fant»
- Carl-Henrik Fant»
- Carl-Henrik Rune Fant»
- Carl Henrik Fant»
- Vincent desmatines (??) Piere någonting»
- Jan Svensson»
- Christian Forssén»
- Jan Swenson»
- Magnus Thomasson och Vincent Desmaris »
- Christian Forssen»
- Arne Linde»
- Tomas Löfwander»
- Tomas Löfwander»
- Christian Forssén»
- Tomas Löfvander»
- Jan Swensson»
- Carl-Henrik Fant»
- Carl-Henrik Fant»
- Christian Forssén»
- Jan Svensson»
- Magnus Thomasson och Vincent Desmaris»
- Jan Swensson»
- Jan Swenson»
- Carl-Henrik Rune Fant»

3. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

26 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
5 19%
13 50%
5 (över förväntan)»8 30%

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var ungefär som jag trodde, varken mer eller mindre.» (3)
- Det var riktigt kul, och jag hade förväntat mig det.» (3)
- Förväntningarna var otydliga, men målet med hög andel självplanering och fördjupning i ett intressant ämne har uppfyllt ganska bra.» (3)
- Rolig och utmanande med mycket fritt arbete.» (4)

4. Är du nöjd med den handledning du fått?

26 svarande

Ja»23 95%
Nej»1 4%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.04

- Mycket bra handledning!» (Ja)
- Mycket nöjd, strålande insats av handledarna!» (Ja)
- Handledaren var bra inom sitt ämne och trevlig att ha att göra med, men verkade ha dålig koll på organisationen av kandidatarbetet, det blev lite flummigt.» (Ja)
- Min handledare har verkligen lagt ner mycket av sin tid för att den hjälp vi fått ska ha varit kvalitativ. Därmed inte sagt att det har varit (för)mycket handledning. Handledaren har satt sig in i vårt arbete för att på bästa sätt kunna ge oss rätt vägledning.» (Ja)
- Mycket mycket nöjd! Elsebeth och Elisa är pärlor!» (Ja)
- Väldigt nöjd, våra handledare var toppen!» (Ja)
- Mycket bra handledning med möte varje vecka, och kritik på arbetet löpande.» (Ja)
- Peter var väldigt bra på att motivera oss, låta oss känna att vi kunde göra allt möjligt av projektet och spruta idéer. Samtidigt tycker jag han lyssnade lite för lite, och istället för att höra hur det gick i projektet och fundera med oss på om vi gjorde rätt saker, vilket gjorde begränsningarna ganska svåra.» (Ja)
- Hade velat ha lite mer hjälp med att begränsa projektet.» (Ja)
- Min personliga åsikt är att man ska ha tid att handleda sin kandidatgrupp om man har tagit på sig ansvaret som handledare. Dessutom bör man ha kunskap i ämnet och kunna handleda ämnesspecifikt för att lättare kunna svara på frågor.» (Nej)

5. Är du nöjd med din examination?

26 svarande

Ja»22 91%
Nej»2 8%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.08

- Lite dåligt med feedback, annars bra.» (Ja)
- Hade varit trevligt med feedback på rapporten och presentationen från Jan!» (Nej)
- Det är otydligt hur bedömningen sker. En lösning skulle kunna vara att studenterna får tillbaks bedömning på alla moment enligt skalan 1-10 som används för att sätta betyg enligt instruktionerna.» (Nej)
- Vore trevligt att få återkoppling, har ingen aning om vad vi gjorde bra eller dåligt.» (Vet ej)
- Det känns som att gruppen drog ned arbetet och mitt betyg. Vi var väldigt olika inom gruppen, det var nog svårt att se exakt vem som bidrog med vad, och hur mycket tid vi lade ner individuellt.» (Vet ej)

6. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

26 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 11%
4 15%
5 (mycket relevant)»19 73%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.61

- Det är viktigt att lära sig hantera grupper där man själv inte valt sina medlemmar och att kunna kommunicera sina resultat till andra. Dock tycker jag att kursen inte tar tillvara på möjligheterna till detta i den utsträckning som vore möjlig.» (3)
- Tror att jag lärde mig mindre per nedlagd timma än i vanliga kurser. Mycket "rutinarbete" i vårt projekt.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.11


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

7. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

26 svarande

Ja»0 0%
Nej»26 100%

Genomsnitt: 2

- Visst hade vi lite problem inom gruppen, och kanske lite utanförskap. Men som jag upplevde det ingen mobbning.» (Nej)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
15 57%
10 38%
5 (För hög)»1 3%

Genomsnitt: 3.46

- Är nog väldigt individuellt från projekt till projekt, vårt var bra avvägt.» (3)
- Kan styras väldigt mycket själv, men vi hade att göra hela tiden utan att behöva jobba dygnet runt.» (3)
- Lagom hög. Bra träning i att planera tid.» (4)
- Hög men kul» (4)
- För de allra flesta tror jag att de var för hög. En del handledare hade svårt att bedöma vilken omfattning som var rimlig för ett 15hp kandidatarbete. Även om man försökte börja i tid blev det stressigt i slutet eftersom handledare hela tiden ville lägga till saker. Sista veckorna var enormt stressiga.» (4)
- Tyvärr berodde det mer på samarbetssvårigheter inom gruppen än uppgiften. » (5 (För hög))

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter i din grupp fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»13 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- En person i vår grupp visade på mycket stora samarbetsproblem och saknade dessutom grundläggande kunskaper i rapportskrivning, svenska och engelska, vilket skapade stora problem för gruppen i slutet av processen. Det märktes tydligt när denna person inte var med att arbetet gick mycket lättare och fortare framåt.» (Mycket dåligt)
- En har inte varit så aktiv» (Ganska bra)
- I slutet funkade det bra, i början var motivationen till att jobba mycket lägre från gruppen.» (Mycket bra)
- Jag upplevde att det gick bra, men det skulle nog vara bra med inslag av gruppdynamikövningar där man som grupp fick utmana varandra och ta ställning till olika saker.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

10. Har du fått betala för material eller litteratur?

Anser du att kurslitteratur eller motsvarande var prisvärd?
En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att
litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

25 svarande

Ja»5 31%
Nej»11 68%
Köpte inte boken»9

Genomsnitt: 1.68

- Fanns ingen bok...» (Ja)
- Frivillig kurslitteratur» (Ja)
- Behövde inte köpa någon litteratur alls» (Ja)
- Vi fick dock betala resan till ett studiebesök i Borås, vilket kändes lite snålt.» (Nej)
- Vi fick bra artiklar inom vårt ämne. Jag hade nog gärna fått tips och enklare introduktionsläsning, om detta hade funnits hade jag köpt boken. Mycket tid ägnades åt att sätta sig in i ämnet och teknikerna som användes.» (Nej)
- Biblioteket beställde den kurslitteratur vi var intresserade av. Resten bestod av publicerade artiklar.» (Nej)
- Ingen bok.» (Köpte inte boken)
- Behövde inte köpa ngt» (Köpte inte boken)


Kommentarsfrågor

11. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

26 svarande

Ja»13 50%
Nej»13 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.5

- Dock var den lite svår att hitta ibland.» (Ja)
- För mycket information på för många ställen, ibland skiljer sig mycket från institution till institution vilket gör att man blir förvirrad när man pratar med andra studenter.» (Nej)
- Virrigt med deadlines för inlämningar. Svårt att hitta och hitta på sidan för fackspråk. » (Nej)
- Över lag väldigt luddig information, otydligt vad som menas med olika begrepp, som tex vad en opposition är. Uppdatera på studieportalen så man förstår vad som menas!» (Nej)
- Högst otydligt hur en bra opposition skall skrivas, jag kollade på riktlinjerna för exjobbs oppositionerna istället.» (Nej)
- Egentligen svarar jag ja på denna frågan. Men även om informationen har funnits, har den väldigt ofta varit mycket svår att hitta. Bland annat information om hur rapporten skall vara utformad, hur man anmäler sig till samtalen med bibliotekarierna, hur framsidan skall se ut... osv. Att hitta saker på studieportalen har varit hopplöst, ibland finns det under kandidatarbete, ibland hittade vi delar under examensarbete, ibland på fackspråks hemsida... helt vansinnigt oorganiserat. » (Nej)
- Svårt att få fram en LaTeX mall för kandidat arbetet. Bibloteket borde ha sådanna» (Nej)
- Det hade varit bra med ännu tydligare instruktioner för själva examinationen. Hur viktigt utseendet är på rapporten tex.» (Nej)
- Enskilda hemsidor för alla institutioner, vet att vissa hade det, men inte Teknisk Fysik.» (Nej)
- Det var otroligt svårt att veta vart man kunde hitta information om vad som ingick i kursen och vad som krävdes. Kurshemsidan på studieportalen borde innehålla länkar till fackspråk, samla viktiga datum och klart säga vilka moment som ingår i kursen. Det dröjde lååååång tid innan jag fick grepp om vad som var obligatoriskt (eller ens möjligt att ta del av) för mig.» (Nej)
- Det finns hänvisningar till texter som inte existerar. Som i HISS-kriterierna hänvisas det till några skrivanvisningar, varken vi eller vår examinator kunde hitta dessa skrivanvisningar. Det är fortfarande lite luddigt hur examinationen går till. Var står det något om hur bidragsrapporten väger in? Det verkar som att anvisningarna till examinatorn inte tar upp den.» (Nej)
- Det var svårt att hitta information. Alla examinatorer verkar ha olika regler och det enda som fanns tillgängligt var det som gällde hela chalmers.» (Nej)
- Ja och nej. Egentliga är HISS-kriterierna ganska tillgängliga och förståeliga, men eftersom det är tydlig att många handledare/examinatorer inte bryr sig om dem utan gör egna bedömningar av vad som ska vara med spelar det egentligen ingen roll. Det är lite otydligt hur stor del av kursen som egentligen är ämnesspecifik och hur stor del som går ut på projektfärdigheter. Detta bidrar förmodligen till att uppfattningen om vad ett kandidatarbetet innebär skiftar stort mellan institutioner och handledare.» (Nej)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arbetet»
- »
- Den lilla broschyren med alla kandidatprojekt var väldigt bra!»
- Nästan allt.»
- Christian och Lucas är ett bra team»
- Presentationer av olika kandidatarbeten inför valet. Närvarokrav vid presentationerna. »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Riktigt uruselt att man inte får reda på hur systemet väljer ut vem som får vilket kandidatarbete.»
- All information som ges via nätet borde sammanställas och göras lättillgängligt. En länksida med allt som behövs hade varit fint.»
- Biblotekskurserna»
- »
- Ett system för att få feedback och återkoppling utan att behöva tjata om det.»
- Mindre kontakt med Fackspråk.»
- Vet inte»
- Kurshemsidan!»
- Fler möten med examinatorn för att följa upp arbetet och samarbetet i gruppen. »
- Tydligare information om vad som gäller.»
- Försöka få bättre överensstämmelse mellan institutionerna när det gäller information, krav och utbildning. Många handledare tolkar kriterierna olika och det känns inte särskilt rättssäkert. Någon form av gemensam introduktion för alla kandidatarbeten vid samma institution.»

14. Övriga kommentarer

- »
- Det vore väldigt trevligt att få information om masterprogram innan man väljer kandidatarbete. Hör väl egentligen inte till kursutvärderingen, men ändå.»
- Det var en kul och lärorik kurs!»
- Det var väldigt kul»
- Det som främst behöver kvalitetssäkras för kursen kandidatarbete är att handledare och examinatorer ges samma information och utbildning i bedömning från alla institutioner. Det är inte rättssäkert att någon kräver 200 timmar och 30 sidor rapport, men andra förväntas lägga det dubbla. Dessutom tror jag att handledare behöver fortbildas för att bättre möta sin uppgift och mindre ledas av sin egen nyfikenhet och egna intresse. Det är svårt att som kandidatstudent säga emot sin handledare när han eller hon två veckor innan deadline kommer på en briljant idé på ännu ett moment som borde ingå i rapporten.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.11
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från