ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Driftteknik, SJO201

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»3 10%
Cirka 20 timmar»6 20%
Cirka 25 timmar»11 37%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»6 20%

Genomsnitt: 3.1

- det blir rätt belastande då man måste vara i simulatorn och inte har så stora möjligheter att arbeta med kursen utanför skolan» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»6 21%
100%»21 75%

Genomsnitt: 4.71

- många bra föreläsare» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»6 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 20%

Genomsnitt: 2.86

- uppgifterna i arbetsboken är mycket svåra och förstå och de flästa uppgifter gav mycket dåliga resultat för inlärandet» (Målen är svåra att förstå)
- Krävs nog mer specifik förklaring om vad som skall inkluderas och vad som skall genomföras inom kursen» (Målen är svåra att förstå)
- Detta beror först och främst på den övningsbok som använts i kursen där uppgifterna är svåra att förstå.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»10 37%
Ja, i hög grad»10 37%
Vet ej/har inte examinerats än»6 22%

Genomsnitt: 2.77

- Övningarna var till stor del bara en bunt med trams. Delövn. 4 var bara konstig. Del övn. 3 var helt orimlig och dessutom orealistisk. Mer information om fartyget och hur en varvsspec utformas borde ha getts. T o m gästföreläsarna själva sade att det där var inte något som man skriver utan man klipper och klistrar med gamla. » (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»6 20%
Ganska liten»9 31%
Ganska stor»14 48%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Det står i övningsboken att gästföreläsningar och material skall kunna hjälpa till under uppgifterna som skall göras. jag tycker dock att detta inte är fallet» (Mycket liten)
- gästföreläsningarna har varit bra, men de har inte riktigt hjälpt till att utföra uppgifterna i arbetsboken... detta beror troligtvis mer på uppgifterna än föreläsarna» (Ganska stor)
- Bra kurs. Men skulle kunna göras bättre genom bättre formulering på vissa övningar» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»15 51%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.44

- Allt har baserats på simulatorövningar» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»8 27%

Genomsnitt: 3

- Det material som delades ut var flera gånger helt orelevant för uppgifterna. Det kändes som att det bara lades ut för att det skulle se ut som att vi fick undervisning. » (Ganska dåligt)
- Mycket otydliga frågor i den "övningsbok" som låg till grund för stora delar av kursen. Gör om hela detta från grunden.» (Ganska dåligt)
- bra jobbat av sami med pingpong» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»4 13%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»8 27%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3

- Svårt att få feedback på vad som krävs, problem var svåra att få förklarade då det oftast inte var någon på plats som kunde besvara frågor eller ge handledning» (Mycket dåliga)
- Allt skojades bara bort.» (Mycket dåliga)
- Ansvarig har ofta varit närvarande» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»2 6%
Mycket bra»26 89%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

- bra sammanhållning och det finns nästan alltid nån i simulatorn» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»20 71%
Hög»7 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Man bestämde i princip själv belastningen genom att välja vilket betyg man satsade på.» (Lagom)
- Inte så mycket hög som att den bara var konstig. Vi skulle lägga massor med tid på att läsa dravvel som låg på kurshemsidan och tid fanns inte att göra någon uppgift ordentligt utan allt bara hafsades igenom och nu efteråt så kan jag inte påstå att jag har några nya kunskaper överhuvudtaget.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 17%
Lagom»17 60%
Hög»5 17%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.07


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»5 17%
Godkänt»15 53%
Gott»7 25%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

- Brist på lärarhandledning, denna kurs kunde likagärna göras hemma framför datorn och internet till hjälp. Om syftet är detta behöver det framgå tydligare att detta är 100% självstudier som gäller i denna kurs. Således kan man avsätta tid och planera sina studier bättre än att gå på utsatta lektions timmar som ändå inget ger.» (Mycket dåligt)
- Behövs bättre vägledning av ansvarig lärare.» (Dåligt)
- Upplägget känns oseriöst och "hafsigt" i vissa delar. Bättre och mer omfattande uppgiftsbeskrivningar hade behövts. » (Dåligt)
- Ej relevanta övningar i simulatorn. Denna kurs har stor potential om man får bra uppgifter att utföra i TEC-SIM och OP-SIM. Någon som har engagemang och kunskap borde göra om simulatorövningarna från grunden. » (Dåligt)
- Mer tid kunde ha lagts ner på övningshäftet så att mer relevanta övningar kunde genomförts. Förstår inte poängen med vissa uppgifter som att sitta och gissa sig till vad ett varvsbesök kostar, enligt min mening helt meningslöst. Bättre att komma med fakta vad ett varvsbesök verklig kostar så att studenten kan lära sig detta.» (Godkänt)
- Tycker övningarna kunde vara bättre beskrivna. Idag är det lite oklart om vad man ska utföra i övningarna (på vissa av dom).» (Godkänt)
- det behövs effektivare uppgifter» (Godkänt)
- det häftet med upppgifter som skulle genomföras är väl luddigt formulerat. det tog oftast ett antal läsningar innan man förstod exakt vad man skulle göra och sedan några läsningar till för att minnas och bli säker på vad uppgiften gick ut på. jag tycker att den skulle kunna uppdateras något. av de uppgifterna som fanns i häftet tycker jag att den som verkligen gav något var den uppgiften som gick ut på att man skulle lägga in fel. för då skulle man tänka ut vad som kunde hända innan man la in felet och sedan fick man se om man hade tänkt rätt. jag tycker att det var den absolut bästa övningen. dessutom hade jag även velat ha en föreläsning om woodward regulatorn för jag har läst manualerna och även extra information på nätet men jag förstår fortfarande inte riktigt vad de olika parametrarna på den innebär. så det hade varit bra att ha något som förklarade det för oss. » (Godkänt)
- Vissa uppgifter i simulatorövningar bör ses över» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsningarna»
- Bevara gästföreläsningarna, mycket intressanta. Lägg gärna in fler om möjligt. »
- Tycker hela upplägget är bra men övningarna bör ses över.»
- uppgifterna»
- Kurs innehållet i sig är bra, det ger en bra övergripande bild om kommande arbetsliv.»
- Gästföreläsningarna var mycket givande.»
- Kompetensprövningen gav mest. kanske mer pulver på den delen. »
- Laborationen, simulator övningarna då fel lades in och konsekvensanalys av hur resten av maskin reagerade på felet.»
- Det egna arbetet funkar bra (förutsatt att man mankan ta eget ansvar)»
- Gästföreläsningarna. Bra i allmänhet och föreläsningen från Alfa Laval om separatorer i synnerhet. Denna borde utökas och få med driftdelen också.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre övningsuppgifter»
- Grundligare genomgång hur man på rätt sätt startar upp och stänger av maskineriet av läraren.»
- övningarnas utförande»
- gästföreläsarna»
- Tydligare problemformuleringar i övningshäftet. Varvsuppgiften hade kunnat göras mer verklig om det funnits ungefärliga siffror på vad saker och ting kostar, kanske uppslag för examensarbete?»
- Handledarnärvaro eller att man gör kursen till en själv-studiekurs och är tydlig om vad som gäller. Samt att man ger tydligare krav på vad inlämningsuppgifterna skall innehålla. Några exempel på olika nivåer för olika betyg så att man kan planera och göra det efter den nivå man siktar på betygsmässigt.»
- Tydligare kurs mål. Bättre möjlighet till att ställa frågor.»
- Mer listor med fel som kan läggas in å åtgärder mot dessa fel och färdiga listor för hur man startar från cold ship osv. Skulle snabba på inlärningen. Mer specificerade lektioner för just de uppgifter man skall göra.»
- Mer handledning. Färre och djupare uppgifter. Och allvarligt talat MÅSTE varvsspec. uppgiften göras om. Ge en grund eller en mall. Ge de viktigaste informationerna om fartyget.»
- Det måste bli mycket mer föreläsningar istället för att man bara sitter och gissar sig fram till saker och ting i simulatorövningarna. »
- Övningarna är som helhet ganska övergripande. Men en viss omformulering i vissa övningar skulle vara angenämnt.»
- Bättre uppgiftsbeskrivningar»
- Simulatorövningarna.»
- Amos-undervisning bör läggas in.»
- Tycker att en övningsbok skall utformas men det får gärna vara mer beskrivande uppgifter och för att alla skall få ett så jämnt resultat som möjligt så borde kostnaderna ges på t.ex uppgift 3 att 1 ton bränsle kostar x$.»

16. Övriga kommentarer

- Övningsuppgifterna var till stor del ganska svårtolkade och ganska svårt att förstå vad läraren vill att man ska svara på. I övrigt en mycket lärorik kurs. »
- lp 3 är perfekt för den här kursen, med tanke på att det är lättare att komma för att gå ner i simulatorn med det här skitvädret än varma, soliga vårdagar»
- Jag tror att det finns mycket potential i den här kursen. Det hade varit bra med mer "vanligt" arbete, så som planerat underhåll, reservdelsbeställning mm.»
- Även om en del ovan låter negativt så var det faktiskt en jätte bra kurs som dessutom kan vara väldigt lärorik. Den måste bara arbetas igenom en hel del för att bli rimlig.»
- Låg nivå till de poäng som fås i kursen. »


Kursutvärderingssystem från