ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Yt- och materialkemi KTK105 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-01
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»12 46%
Cirka 20 timmar»9 34%
Cirka 25 timmar»2 7%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.84

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»2 7%
75%»4 15%
100%»18 69%

Genomsnitt: 4.42


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 57%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 23%

Genomsnitt: 2.07

- Lägg ut allt sånt på studieportalen!!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag varken såg eller hitta några mål, hittade bara några mycket gamla mål.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 20%
Ja, i hög grad»14 70%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.9

- Polymerdelen på tentan var mer diffus än tensid delen.» (I viss utsträckning)
- Det var en bra tenta, lagom stor och lagom svår.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»17 65%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 3

- Framförallt i ytdelen» (Ganska stor)
- Mycket stor i tensid, men i polymerdelen låg undervisningen på en påtok för låg nivå mot vad tentan var på.» (Ganska stor)
- bra föreläsningar med sammanfattande power points» (Ganska stor)
- Jag gick på alla föreläsningarna under tensiddelen med Krister Holmerg men bara någon enstaka med Helena» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningar och lärare. Bra labb i polymeren.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»18 69%

Genomsnitt: 3.65

- Väldigt bra kurslitteratur» (Mycket stor)
- Dock var det synd att det tog så lång tid innan polymerhäftet var tryckt» (Mycket stor)
- Bra böcker i båda delarna av kursen. Dock kan polymerboken göras om så att de kapitel som kursen inte innefattar tas bort. Varför ska vi studenter betala för kapitel som vi inte använder? Läser man mastern i polymer så kan man köpa till de delarna då istället...» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»9 34%
Ganska bra»14 53%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.65

- Dålig kursadministration och den var INTE synkad mellan delarna.» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen kurshemsida» (Ganska dåligt)
- Lägg upp på studieportalen, mejla inte ut» (Ganska dåligt)
- hade vart bra med en kurshemsida» (Ganska dåligt)
- synd att det inte fanns hemsida, pingpong funkar ok men inte bra att maila ut material» (Ganska dåligt)
- Pingpong fungerade inte optimalt» (Ganska dåligt)
- använd studieportalen...» (Ganska dåligt)
- Det är bra att det kommit en kurshemsida men dåligt att den ligger på PINGPONG. Dessutom borde de två lärarna i kursen ha bättre koll på vad den andra gör.» (Ganska bra)
- Ytdelen fungerade utmärkt. I polymerdelen försöktes pingpong användas, det fungerade inte. Mail eller studieportal fungerar(precis som vi sa vid förfrågan under föreläsning) bäst» (Ganska bra)
- Inte så bra med ping pong» (Ganska bra)
- det var lite jobbigt att ping pong användes» (Ganska bra)
- Dåligt att polymerboken var sen i upptryckningen. Annars mycket bra med mailinformation och Kristers bok. Dock kanske en hemsida på studieportalen skulle vara smidigare?» (Ganska bra)
- Dåligt att det inte finns någon kurshemsida. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»8 30%
Har ej sökt hjälp»11 42%

Genomsnitt: 4.07

- krister var aldrig på sitt rum» (Ganska dåliga)
- Lärarna fanns ofta tillgängliga för eventuella frågor, bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»19 73%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.76

- alltid lika hjälpsamma» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 16%
Lagom»20 80%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»9 34%
Hög»10 38%
För hög»5 19%

Genomsnitt: 3.69

- Tre kurser är mycket för oss studenter.» (Hög)
- det är jobbigt att läsa tre kurser samtidigt det är alltid något ämne man inte hänger med i och alla trekuserna är stora i omfång extra jobbig tenta vecka det kändes som att den aldrig skulle ta slut» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»7 26%
Gott»11 42%
Mycket gott»7 26%

Genomsnitt: 3.92

- Borde integrera båda delarna. Känns som två separata kurser i en.» (Dåligt)
- Nervös och oerfaren föreläsare till poymerdelen. Fast var ju hennes första kurs så det blir väl bättre. » (Gott)
- Vill dock ha lite mer intergrering mellan de olika delarna i kursen, som det är nu är det två kurser i en tenta» (Gott)
- Bra föreläsningar och bra lärare. Kanske skulle de två kursdelarna vara lite mer integrerade, istället för att vi läser två fristående kurser i en... Lärarna vet inte ens vad den andra har för innehåll i sin del, dåligt. Delarna och lärarna borde vara mer sammankopplade då de tillhör samma kurs.» (Gott)
- polymer delen vaar väldigt intressant» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra upplägg»
- utmailadet av ppt, labben»
- Arbetet om tensider, laborationen i polymerdelen»
- Projektet på ytkemisidan»
- arbetet i yt delen, i början kändes det ganska värdelöst, men sen efteråt insåg man att man lärde sig ganska mkt...»
- kurslitteraturen»
- Upplägget på kursen är bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- en kurshemda, mer samspelt mellan de två delarna. »
- fler gamla tentor utdelade, använd inte pingpong»
- Djupheten på polyerföreläsningarna.»
- Kanske lite bättre samarbete mellan ytkemi och materialkemi föreläsaren att de binder ihop föreläsningar och annat med varandra.»
- mer kommunikation mellan föreläsare, bättre tillgång till undervisningsmaterialet»
- polymer och ytdelen borde vävas mer samman med varandra»
- Mer integration mellan de två kursdelarna. En röd tråd saknas.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs, bra lärare»


Kursutvärderingssystem från