ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt11 Kvalitet och driftssäkerhet, LMT991

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-20 - 2011-08-26
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»5 55%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 22%

Genomsnitt: 2.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 44%
100%»5 55%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 3.11

- Målen som delades ut var inte anpassade för vår kurs. Detta gjorde att det blev förvirring av vad som ingick i kursen och inte. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»1 11%
I viss utsträckning»6 66%
Ja, i hög grad»2 22%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Lite teori i förhållande till vad vi gått igenom, fick inte visa på allt jag lärt mig.» (I viss utsträckning)
- Vi pluggade massor av teori inför tentan, för det var en väldigt stor del av målen, men det kom nästan ingeting av det vilket kändes lite dumt. De Räkneuppgifter som var med på Torbjörns del kändes också onödigt stora(speciellt den 1a), det kändes inte relevant att så stora eftersom det inte innebar en större svårighetsgrad.» (I viss utsträckning)
- Kändes som att man kunde så himla mycket mer än vad som testades. Och sen kom frågor på sådant vi inte ens gått igenom, både på ulla och thorbjörns delar. Inte ok!» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Föreläsningarna var mycket spretiga och det var svårt att se en röd tråd och ett sammanhang i kursen. De olika föreläsarna hade heller inte riktigt koll på vad den andra berört för områden.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3.25

- Väldigt lite information fanns att hämta i kursboken. Det kändes därför i stort sätt onödigt att köpa denna. Bristen på fakta i läroboken resulterade därför i massvis med utdelat material och kompendium som var svåra att orientera sig i. » (Ganska liten)
- Tyckte inte att boken var till så stor nytta utan använde mig mest av utdelat material från lektionerna.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Ganska dåligt»3 33%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 2.55

- Det var svårt att få tag på material som delades ut på lektionerna i efterhand, då det ofta inte lades upp på kurshemsidan. De presentationer och kompendier som lades upp var ofta röriga och ofullständiga. » (Mycket dåligt)
- Rörigt med dokument, ingen komplett förteckning över vad som är utdelat när etc. Lite rörigt helt enkelt.» (Ganska dåligt)
- De kunde lagt ut svar och lösningar till räkneuppgifter på tentan tidigare än sista veckan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 33%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Detta beror på att vi flertalet gånger försökte nå Ulla utan att lyckas eftersom vi hade behövt hjälp med att lösa uppg. ur boken.» (Ganska dåliga)
- Ganska bra vad gäller mats och thorbjörn, men Ulla var omöjlig att få tag i hela tentaveckan när vi hade frågor på hennes delar. Självklart var det dessa delar vi hade frågor på som kom på tentan också.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 77%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 77%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Dåligt»1 11%
Godkänt»4 44%
Gott»3 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

- jag tyckte att det var en flummig kurs som egentligen inte gav mig så mycket. Massa blanketter som vi spenderade jättemycket tid på och det kändes väldigt onödigt.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tyckte det var bra att vi hade många föreläsningar kombinerat med övningar så att man fick en större förståelse för den teori som man hade gått igenom. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen kunde varit lite bättre strukturerad. Jag kände ibland att det var lite rörigt.»
- Tentan speglade inte kursmålen. Målen var svåra att förstå. Uppdelningen av föreläsningarna mellan två föreläsare kändes inte organiserad. De visste inte var den andre gjorde. Det kändes inte som om det fanns en övergripande plan för kursen.»
- Mer strukturerat upplägg. Om det ska vara olika föreläsare med olika inriktning borde den ena ha första halvan av peioden och sen den den andra och tredje..»
- Mer struktur i utdelat material, svårlästa gamla kopior, många delar av kurslitteraturen kompletteras med lösa ark, stenciler utan att studenterna har helt överblick över vad som ersätter vad. Vissa moment är ej obligatoriska och testas ej på tentamen, men är även en del av kursen. Detta kommuniceras sent.»
- Bättre struktur och tanke bakom föreläsningarna för att få ett samband. Bättre kommunikation mellan föreläsningarna. Se till att ALLT material som delas ut på föreläsningar också finns att tillgå på kurshemsidan, helst redan innan föreläsningen. Inför gärna duggor för att tenta av missa mindre och specifika områden.»

16. Övriga kommentarer

- Jag upplevde att några uppgifter på tentan inte gåtts igenom tillräckligt innan å var helt nya. Exempelvis Torbjörns ena där man skulle räkna på tillgänglighet i ett system samt Ullas som vi flera gånger sökt henne för, för att få svar hur man skulle göra men inte lyckats. Det fanns inga tydliga exempel på denna typ av uppgift i läroboken och ingen genomgång av den på lektion. Om jag inte missminner mig var det Ullas sista uppgift jag syftar på.»
- Jag tyckte att räkneuppgifterna på tentan var väldigt mycket svårare än de räkneuppgifter vi gått igenom på föreläsningarna. Det skulle nog vara bra om man hade gått igenom svårare upggifter på lektionerna.»


Kursutvärderingssystem från