ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1_11/12 Teknologi, LBT612

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2012-04-05
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examinataion avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
24 svarande

2 8%
6 25%
8 33%
6 25%
2 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

Kursens mål var tydliga*
24 svarande

3 13%
5 21%
9 39%
6 26%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.78

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
24 svarande

4 17%
5 21%
10 43%
4 17%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.6

2. Fler allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
24 svarande

1 5%
2 11%
9 50%
3 16%
3 16%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.27

Kursen kändes angelägen för min utbildning
24 svarande

0 0%
2 8%
4 16%
9 37%
9 37%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.04

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
24 svarande

1 4%
0 0%
9 37%
11 45%
3 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.62

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- En variation mellan information information och uträkningar»
- Hemuppgifterna var ett bra sätt att lära sig ämnet på.»
- Samarbetet med språk och kommunikation. Rapportskrivandet har hjälpt mig oerhört inför framtida projekt! Och så är det nyttigt att lägga ihop ämnen och se ett resultat ur två olika synvinklar! Det första testmatten för att se var man låg (som var med utan förvarning) var nog bra för att se var alla låg, och därefter sätta ribban. Och exempeluppgifter som läxa där man fick provräkna hemma för att kunna lära sig ytterligare ett snäpp!»
- Dess breda inriktning. Att man får smaka på mycket olika saker. CAD. »
- Husbyggnadsteknik, grunder i fysik»
- Hemuppgifterna, det mesta övergripande innehållet och den delen som förklarar hur man beräknar olika formler.»
- Kunskap om exempelvis balkar och grundläggande faktorer för byggsektorn. »
- Genomgångarna om allt grundläggande inom teknologi.»
- Inlämningsupgifterna»
- Hemuppgifterna var bra till sin utformning, dock ledde sättet de genomarbetades av läraren på förhand att många bara fyllde i de egna värdena utan att förstå. enligt min uppfattning»
- Uppgifternas utformning»
- Kursmålen kan behållas om läraren i fråga följer dessa vilket de inte gjordes för oss.»
- De flesta avsnitten var viktiga inom konstruktion.»
- Att man får ut räkneuppgifter efter varje genomgång så man får lära sig hur man ska lösa en uppgift själv. Annars om läraren bara går igenom förstår man inte hur man ska räkna.»
-
- Att den är bred»
- Grupparbetet som vi gjorde sist i samarbete med SOK.»
- Hemuppgifterna.»

4. Saknade du något i kursen?

- pedagogik»
- Kanske lite mer vägledning till/via boken. Så man lättare kan följa sina anteckningar med hjälp av boken och då underlätta förståelsen med ytterligare en beskrivning!»
- Genomgång av ritningar»
- Ett mycket mer pedagogiskt förklaringssätt. Ha en mycket mer realistisk utgångspunkt för vad studenterna kan innan. »
- ja, exempelvis formler som man kan ha med sig i framtiden. Mer bas för utbildningen. »
-
- Mer variation»
- Inget jag tänkte på»
- En pedagogisk föreläsare. Fler genomgångar av olika moment som vi skulle kunna till uppgifterna vi fick. »
- Mer konkreta uppgifter, vi gick igenom 2 kapitel i boken per föreläsning och allt "stressades" igenom.»
- Kanske inte direkt men det kändes som om varje avsnitt stressades igenom.»
- Läraren körde på i sin egen takt och var inte speciellt bra på att lära ut!»
-
- En tenta. En avslutande, schemalagd tenta som är inplanerad från början och inte dycker upp två veckor från slutet när vår lärare helt plötsligt har fått för sig att "det blir svårt att sätta betyg på oss annars". »
- Jag tycker att vi borde haft någon form av feedback under kursens gång.»
- nej.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- läraren bör vara mer uppmärksam på om klassen förstår»
- Att kursledaren lägger in en tenta för högsta betyg två veckor innan kursens slut. Att det var en tenta för högsta betyg är jag helt med på men kursledaren skulle ha meddelat detta i början av kursen så att studerandet på egen hand kunde ha planerats in bättre under kursens gång. »
- Det blev väldigt mycket teknologi med ofta 2x1,5 timme med bara genomgång av nytt material. Det ledde till att man fick väldigt mycket att ta in på en och samma gång och ibland väldigt olika områden vilket gjorde det lite rörigt... Det gick ofta väldigt snabbt!»
- Kursen borde ha satt större krav på studenternas egna matematiska kunskaper. För att inte föreläsningar ska bli förstörda av matematiska frågor man ska kunna om antagen till utbildningen. Konstruktivt förslag, ge uppmaning om sommarmatte/repetitionsmatte i samband antagning till AE programmet också. »
- Mer CAD»
- Mycket mer förklarande av olika ord och mer pedagogisk undervisning. »
- upplägget. »
-
- Om det först presenteras att det inte kommer något prov under kursen utan istället inlämningsuppgifter och grupparbeten bör detta även följas.»
- Inte egentligen, nej.»
- Att kurs PM:et inte får ändras 2 veckor innan kursens avslut.»
- Om den ska finnas med bör den ligga senare i programmet när man har lite förkunskap. Kändes för bred och ospecifik. Man fick aldrig någon kläm på områdena vi försökte täcka förrän det var dags att gå vidare. Hade varit bättre att skära ner antalet områden och hålla sig till dem, och se till så att alla förstod. Börja att gå igenom fysiska- och matematiska termer, sen applicera dem på reella ting. Dessutom kunde det varit bättre föreläsningsmaterial, så som PP, vilket hade gjort det lättare att visuellt föreställa sig hur tex. en I-balk ser ut och hur den används.»
- Hela upplägget, kanske samarbete med fler kurser? Större examensarbete osv. »
- Det är om det skulle finnas någon liknande kurslitteratur på svenska. Båda rapporterna vi gjorde var ju träning på att skriva en teknisk rapport och att jobba i grupp och själva ämnet var inte lika viktigt men man skulle ju kunna ändra ämnet till något mer relevant så man skapade sig mer kunskap den vägen.»
- Att läraren får lära sig att lära ut inte bara gå igenom saker för sig själv.»
- För mycket på för lite tid, svårt att lära in något på längre tid.»
- Kurslitteraturen. Boken speglade inte riktigt vad vi gick igenom under föreläsningarna. Ville man lära sig mer om något, eller inte riktigt förstod något under en föreläsning var inte boken till så stor hjälp. »
- vet ej.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- läraren var inte pedagogisk vid föreläsningarna!»
- Det enda minus som gavs var feedback, kanske att man skulle vetat på ett ungefär vart man låg innan frivillig "tenta"!»
- Kurslitteraturen var informativ, men väldigt svår att förstå. Kanske ett mer förklarande kurslitteratur vore bättre.»
- Vi fick för lite underlag till inlämningsuppgifterna, vilket gjorde att man hade svårt att förstå exakt vad det var man räknade.»
- Vi hade ingen tentamen, dock hade vi ett "frivilligt" prov som inte speglade kursens mål. Hemtentamen fanns inte heller tillgängligt. Självverksamhet var obefintlig likaså gästföreläsare. »

Föreläsningar
23 svarande

3 13%
OK»10 43%
7 30%
++»3 13%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.43

Övningar/övriga lektioner
21 svarande

2 11%
OK»5 29%
6 35%
++»4 23%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.7

Att få hjälp och svar på frågor
21 svarande

6 28%
OK»11 52%
4 19%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.9

Kurslitteratur och annat kursmaterial
24 svarande

13 54%
OK»7 29%
4 16%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.62

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
22 svarande

1 4%
OK»6 28%
8 38%
++»6 28%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.9

Projektarbete i grupp
23 svarande

1 4%
OK»2 8%
12 52%
++»8 34%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.17

Muntlig redovisning
22 svarande

0 0%
OK»6 27%
11 50%
++»5 22%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.95

Tentamen
19 svarande

5 45%
OK»3 27%
2 18%
++»1 9%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 1.9

Hemtentamen
19 svarande

1 14%
OK»5 71%
1 14%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
18 svarande

2 16%
OK»5 41%
3 25%
++»2 16%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2.41

Studiebesök
19 svarande

1 11%
OK»0 0%
3 33%
++»5 55%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 3.33

Gästföreläsare
18 svarande

2 66%
OK»1 33%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 1.33

Feedback under kursens gång
18 svarande

7 70%
OK»1 10%
1 10%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 1.6

Feedback vid examination
18 svarande

7 63%
OK»4 36%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 1.36

Laborationer
17 svarande

2 50%
OK»2 50%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 1.5

Annat
15 svarande

0 0%
OK»4 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

7. Övriga kommentarer

- Att kursledaren meddelar om tentor i början av kursen! »
- Helt okej kurs, dock lite för kompakt för min smak!»
- Kurs-pm följdes inte fullt ut. Innehåll missades på grund av tidsbrist som uppstod efter att schemat inte hölls. Examinationssätt ändrades med bara 3 veckor kvar på kursen. Oklara uppgifter om på vad det provet som tillkom skulle innehålla. Användningen av svarta tavlan under föreläsningar var ofta ostrukturerad och otydlig. En väldigt nyttig kurs som berörde många moment, vissa kanske mer relevanta än andra, vilket även föreläsaren gjorde tydligt. Föreläsaren var trevlig, intresserad, kunnig på området och duktig på att förklara hur de teoretiska momenten utförs i praktiken. Väldigt bra att ha denna kursen tidigt då man får en hyffsad byggnadsteknisk allmänbildning. »
- Inte nöjd med att en "liten " tenta lades in 3 veckor innan den skulle utföras då den ej stod med som ieximination. Dock krävdes endast att man gjorde tentan för en 5:a men det var inte bra tycker jag. Om tenta ska genomföras ska göra på allt man gått igenom ska man veta om det i tid.»
- Hemuppgifterna var väldigt bra och innehållet i kursen. Ett mer pedagogiskt sätt att förklara saker och ting vore bättre. Också berätta flera veckor i förväg om det ska vara något prov så att man har chansen att förbereda sig. »
- Läraren höll sig inte till kursplanen då han lade till ett slutprov på hela kursen 2 veckor innan provet skulle utföras. Detta prov var för betyg 5. Enligt kursplanen krävdes endast en muntlig presentation på ett avsnitt i lärarboken.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från