ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Metabolism och teknisk mikrobiologi, KMB040, Lp3-4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»7 31%
Cirka 20 timmar»6 27%
Cirka 25 timmar»5 22%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»4 18%

Genomsnitt: 2.45

- Pluggade inte aktivt på denna kurs, satsade på de andra två vi hade istället. Gick enbart på föreläsningar och labbar och pluggade inget själv.» (Högst 15 timmar)
- i genomsnitt» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt mycket detaljkunskap att läsa in.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»1 4%
75%»3 13%
100%»17 73%

Genomsnitt: 4.52

- Jag kände att föreläsningarna var meningslösa eftersom anteckningarna redan finns på studienämndens hemsida och inget är förändrat. » (25%)
- föreläsaren skrev upp anteckningsmaterial från kurslitteraturen. anteckningarna var identiska med föregående år, vilka fanns tillgängliga. fanns liten anledning att slösa tid på föreläsningarna således.» (25%)
- Väldigt bra föreläsningar. Strukturerade. Bra svar på frågor. Diskussionsövnngslektionen var extra bra.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 60%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 13%

Genomsnitt: 1.82

- Tycker att målen ej enbart ska finnas på kursplanen på studentportalen utan även vara med på kurspm så att det är lättare att få tag på dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»2 22%

Genomsnitt: 2.22

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»4 28%

Genomsnitt: 3.07

- Svårt med så pass bred kurs att kunna testa på allt. Uppskattat att det viktigaste tas fram på tentan» (I viss utsträckning)
- Jättebra tenta som väl täckte kursen. Bra formulerade frågor utan oklarheter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»10 43%

Genomsnitt: 3.13

- Har nästan inte varit på någon föreläsning eftersom de kändes lite meningslösa.» (Mycket liten)
- jättedåliga föreläsningar, men vet å andra sidan inte spontant hur det skulle kunna gå attt göra bättre med nuvarande upplägg.» (Mycket liten)
- Bra föreläsningar.» (Ganska stor)
- Christer är en mycket bra föreläsare som har låtit bli frestelsen att använda powerpoint som en krycka.» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsningar! » (Mycket stor)
- Väldigt tydliga föreläsningar som var lätta att följa med i.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»5 22%
Ganska liten»6 27%
Ganska stor»5 22%
Mycket stor»6 27%

Genomsnitt: 2.54

- har inte köpt böckerna och inte tittat i dem. tycker att det är dåligt att det sägs att man ska köpa böcker för 1500 kr och att man sen inser att de inte behövs för kursen. » (Mycket liten)
- Kursböckerna har knappt använts alls, däremot var en sammanfattning från studienämnden väldigt bra.» (Ganska liten)
- Böckerna är väldigt bra och lätta att hitta i.» (Ganska stor)
- De två kursböckerna kompletterade varandra väl tyckte jag.» (Ganska stor)
- speciellt föreläsningsanteckningar från föregående år» (Mycket stor)
- Brock är jättebra men den andra (biochemistry?) var ganska kass. Föreläsningsanteckningarna från studienämnden är guld.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»14 63%
Mycket bra»6 27%

Genomsnitt: 3.13

- Gamla tentor fanns ej tillgängliga och på förfrågan blev man hänvisa till typtenta och instuderingsfrågor.» (Mycket dåligt)
- har ju inte varit så mycket material att dela ut men det som skulle delas ut har gjorts det i god tid » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»4 17%
Har ej sökt hjälp»10 43%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»18 78%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 4.04

- Har gått jättebra då vi skrivit labbrapporter till exempel.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 63%
Hög»5 22%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.5

- om man ser till att lära sig lite hela tiden så blir belastningen lagom, tror att de som tycker att det är en tung kurs är de som sätter sig med den sista veckan.» (Lagom)
- Förra läsperioden blev det väldigt mycket labbar på samma gång eftersom alla kurser var labrelaterade. Denna läsperioden var lugnare när det gäller det. Skönt! Väldigt mycket kunskap att kötta in i skallen med alla begrepp och glosor utöver mekanismerna.» (Hög)
- Mest för att det var så mycket annat att göra i första läsperioden så man hann inte med att läsa på den här kursen då.» (Hög)
- Tre kurser är kanske inte så farligt i sig. Men tre tentor på en vecka är en aning för mycket.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 30%
Hög»10 43%
För hög»6 26%

Genomsnitt: 3.95

- I och med att kursen gick över två perioder.» (Hög)
- Det var väldigt svårt att prioritera rätt med tre kurser och tre tentor i rad var lite för mycket. Jag tror att jag hade lärt mig mer i alla kurserna om tentan i biokemisk miljövetenskap tex hade ersatts av ett arbete eller liknande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»6 26%
Gott»6 26%
Mycket gott»10 43%

Genomsnitt: 4.08

- Vissa delar intressanta, andra döden. » (Godkänt)
- bra kurs, men hade kunnat klara mig utan föreläsningarna.» (Godkänt)
- lite tråkigt att enbart ha föreläsningar där det känns som att föreläsaren läser innan till, det känns som att det skulle gå att göra den lite roligare » (Godkänt)
- Bra föreläsare.» (Mycket gott)
- Mycket bra jobb! Bra "tavelteknik", skriver upp allt vilket uppskattas» (Mycket gott)
- Väldigt intressant. Bra laborationer, bra föreläsningar.» (Mycket gott)
- En mycket intressant kurs som känns väldigt relevant för programmet. Jag har lärt mig väldigt mycket.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Delarna som handlade om olika typer av odlingar, industri osv.»
- Bra och tydliga föreläsningar där man fick mycket bra anteckningar.»
- Bra att inte ha föreläsningar ända till slutet, så att det finns tid att plugga in materialet. »
- Fortsätt med skrivandet på tavlan»
- Generellt upplägg.»
- Christer som föreläsare och labbarna. Labbarna kändes relevanta.»
- Föreläsningarna.»
- arbetsbelastningen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tyckte att det var synd at föreläsningarna var så extremt tråkiga. Man kanske kunde ge ut studienämndens färdiga anteckningar i början av krusen så kan föreläsaren koncentrera sig på att prata och undervisa istället för att skriva?»
- Det var lite jobbigt att laborera fyra dagar i rad i den första perioden.»
- Labbarna var bra och relevanta, men borde struktureras bättre.»
- Eventuellt skulle man kunna ha ännu en diskussionsövning. Det gav väldigt mycket.»
- Jag hade tyckt att det hade varit bättre att ha genomgången som Gupta höll på labbseminariet och att svara på frågorna innan labben för det hade känts som att man skulle hängt med bättre i vad man gjorde under laborationen då. »
- kanske val av kursböcker »

16. Övriga kommentarer

- Fasar inför tentan. Känns som att den kommer att bli gigantisk. När man dessutom har två andra tentor under samma period (och verkligen inte vill kugga fler tentor) känns det rätt tungt.»


Kursutvärderingssystem från