ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reaktorprocesser 2009, LKT330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»2 20%
Cirka 20 timmar»4 40%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»2 20%

Genomsnitt: 2.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 10%
75%»4 40%
100%»5 50%

Genomsnitt: 4.4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 30%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 20%

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 42%
Nej, målen är för högt ställda»4 57%

Genomsnitt: 2.57

- m.a.p på förkunskaper. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 37%
Vet ej/har inte examinerats än»5 62%

Genomsnitt: 3.62


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.77

- någonstanns mitti mellan, eftersom kusen har 2 olika föreläsare och två olika delar, så är det svårt att besvara frågan.» (?)
- Föreläsningarna i Reaktor delen var för svåra! Vi hade behövt en bättre/tydligare introduktion till hur man ska tänka vid beräkningar. Bristen på denna gjorde att de flesta satt som frågetecken hela läsperioden. Vi hade behövt räknestuga varje vecka!! Kinetik föreläsningarna var bra.» (Ganska liten)
- Ulfs del var bättre förklarad på föreläsningarna!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»5 50%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.2

- Kompendiet vi fick , var inte tillräkligt för att läsa in delen om reaktiorer mm.» (Ganska liten)
- Mer utförlig kurslitteratur till Dereks del av kursen!» (Ganska liten)
- Det fanns ju ingen kurslitteratur i reaktor delen!! Kompendiumet kan man knappast räkna för det stod för lite i det. Detta var ett stort problem! Var ok på kinetik delen.» (Ganska liten)
- Även detta i Ulf del va kursen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 3.4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»3 30%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.4

- -Vi hade behövt räknestuga i reaktordelen!! Eftersom man hade så fundamentala frågor på denna del hjälpte det inte att ställa korta frågor mellan lektionerna. -Vi fick inte tillräckligt med hjälp under laborationerna. De flesta andra har genomgång om labben först så att alla vet vad dom ska göra. Hela genomförandet kändes oengagerat från lab-ledarens sida. » (Ganska dåliga)
- Vore bra med schemalagda räknestugor där vi kunde räkna själva och samtidigt kunna få hjälp...» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 10%
Hög»6 60%
För hög»3 30%

Genomsnitt: 4.2

- Kändes som det var "korvstoppning".» (För hög)
- Reaktordelen var lagd på för hög nivå för oss. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 10%
Hög»6 60%
För hög»3 30%

Genomsnitt: 4.2


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Dåligt»1 10%
Godkänt»3 30%
Gott»5 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Kändes som en omöjlig kurs att klara pga reaktordelen. Väldigt dåligt för självförtroendet. Man lärde sig inte något på laborationerna. » (Mycket dåligt)
- Känns som nivån på svårighetsgrad ligger över vad vi klarar av. (Mest dereks del).» (Dåligt)
- Eftersom kursen är tvådelad, så måst jag säga detta . Delen om kenetik var bra, delen om reaktorer mm, var på tok för svår, och svår att hänga med i även om man gick på föreäsningar.» (Godkänt)
- Ulfs del var lätt att förstå. Dereks del var svårare. Han behöver förklara mer grundligt.» (Godkänt)
- Dereks del var allt för svår och jag hade mycket svårt att förstå på föerläsningar.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kenetikdelen, det var bra upplagd, med laboration mm.»
- Ulfs del förstår man! Dereks del är mycket svår!»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- *laborationerna. Har fortfarnade inte förstått vad det var vi gjorde. * Dereks del. Alldeles för svårt för en "nybörjare". * Att inte lägga in nya föreläsningar sista veckan. Man har inte fått en chans att räkna igenom tentor med lärare.»
- Använd studieportalen mer, det finns ingen anledning att inte ha gamla tentor upplagda där när kursen börjar.»
- Reaktordelen, det bör göras mer tydlig, och delas upp i föreläsningar och rena övningar. Nu har vi ej haft några möjligheter att öva själv och få hjälp, under ordnade former! Detta bör ÄNDRAS!»
- Mindre krångliga labrapporter»
- FLER ÖVNINGSTILLFÄLLEN!!! Har nästan inte haft några övningstillfällen alls!»
- Ha räknestugor!»
- Reaktor delen - Detta är ju verkligen något som vi behöver och vill kunna. Vi behöver bättre introduktion och definitivt räknestugor. Kinetikdelen och reaktordelen borde vart två separata kurser. »

16. Övriga kommentarer

- Undrar hur många som klarar den här kursen. Tråkigt att man känner att man inte har lärt sig så pass mycket att man känner att man kan klara av tentan.»
- För att få eleverna mer engagerade på kursen, behöver ändringar göras !»
- Jag är inte nöjd med denna kurs. »


Kursutvärderingssystem från