ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Engelska - mekatronikprojekt H11, FSP016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-18 - 2011-11-04
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»25 100%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1

- Kursen var inte så stor och grunderna kunde man ju.» (Högst 15 timmar)
- 1 timme» (Högst 15 timmar)
- Endast en lektion i veckan» (Högst 15 timmar)
- ca 3 timmar i veckan, högst.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 8%
75%»8 32%
100%»15 60%

Genomsnitt: 4.52

- missade en föreläsning» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 40%

Genomsnitt: 2.68

- Minns inte målen men jag tycker att det ingår för lite för att det ska kännas som en seriös kurs. Länka till kursmålen annars orkar jag inte kolla.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 13%
Ja, målen verkar rimliga»19 86%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- Sjukt låg nivå. Länka till kursmålen annars orkar jag inte kolla.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»5 22%
I viss utsträckning»6 27%
Ja, i hög grad»10 45%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.31

- Vet ej/har inte så bra koll på målen. Kunde vart ett alternativ? Länka till kursmålen annars orkar jag inte kolla.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»7 28%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.4

- I undervisningen gick vi igenom samma saker som i kariärsplanering samt att man hört det vid ett antal andra tillfällen.» (Mycket liten)
- Det var inte mycket till undervisning. Grunderna hade jag själv.» (Mycket liten)
- Meningslös kurs. Vi har inte lärt oss något nytt. Vi lärde oss ju samma saker i förra engelskakursen..» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»10 40%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»6 24%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.16

- Ingen direkt kurslitteratur. Mest lite tips och riktlinjer.» (Mycket liten)
- Ingen litteratur» (Mycket liten)
- Har inte använt annat än utdelat material» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»15 60%

Genomsnitt: 3.44

- STUDENTPORTALEN ÄR VÄRDELÖS! En teknisk högskola som 2011 inte klarar att ha en fungerande hemsida, skärpning!» (Mycket dåligt)
- Har inte använt annat än utdelat material» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»15 60%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.96

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»15 62%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»3 12%
Låg»7 28%
Lagom»12 48%
Hög»3 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Kunde innefatta mer tekniska uttryck, hur tekniska rapporter skrivs, den var för basic.» (För låg)
- För att vara 1,5hp så hade det räckt med CV samt arbetsintervju då redovisning på engelska redan ingår i styrprojektet. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 16%
Lagom»15 60%
Hög»5 20%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.12

- Läste 150%» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Dåligt»6 24%
Godkänt»13 52%
Gott»2 8%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 2.84

- Det hade varit bättre att skriva mer av rapporten på engelska och få feedback på den. Det finns ett enormt utbud på nätet samt olika gratiskurser och föreläsningar man gå på för att lära sig skriva CV och P-prev. Desto svårare att få hjälp och kunskap om tekniska rapporter.» (Mycket dåligt)
- Kunde lärt sig rapport skrivning i stället för CV som alltid.» (Mycket dåligt)
- Hade hellre sett att vi skrev rapporten på engelska och att få en grundläggande förståelse för rapportskrivning på engelska. Att skriva CV känns oviktigt medan rapportskrivning hör till vardagen.» (Dåligt)
- Förstår verkligen inte meningen med denna kursen. En rejäl engelskakurs hade jag förstått om man la in i utbildningen men denna kursen hinner ju inte med att gå igenom något. » (Dåligt)
- Klarare bild av vad som skall vara obligatoriskt och vilket syfte kursen fyller» (Dåligt)
- Jag tyckte att det var väldigt nyttigt att få sitt CV granskat och att få influenser från klasskamraterna. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- CV och cover-letter skrivning.»
- Inget»
- Inget»
- CV skrivandet på engelska»
- att skriva CV och gå på fiktiva arbetjsinervjuer är bra även om det i sig inte har så mycket med projektet att göra.»
- kraven är rimliga i förhållande till antal poäng»
- CV»
- Kursmaterialet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt ut CV skrivning till rapportskrivning.»
- Det hade kanske gett mer om man fick förbereda sig inför den där interview workshop, istället för att sitta och komma på frågor och organisera 5 min innan det ska ske. Ta gärna med några fler översättningar på ord från Mekatronikprojekt. »
- Stryk CV och P-brev. Skriv fler stycken av rapporten. Här behöver många hjälp både med engelska och svenska.»
- Kursupplägget»
- Ta bort leken "anställningsintervju".»
- bra som det är tycker jag.»
- Vi behöver i min mening inte den här kursen. Det vi gjorde var att skriva CV. Jag har lärt mig att skriva CV 5 gånger från gymnasiet tills nu och att skriva det på engelska gör inte någon större skillnad.»
- skulle vara bra med en lärare som inte pratar svengelska i den mån att jag tycker att en universitetslärare INTE ska ha en svensk accent på engelska, mer kompetens när det kommer till den tekniska engelska och inriktning mot den genom hela kursen önskas!»

16. Övriga kommentarer

- Förutom CV och cover-letter skrivningen, var allt annat i kursen väldigt likt det vi hade i styrprojektet. Kanske använda den tiden för nåt annat ? »
- Grymt jobb att hålla de föreläsningarna, riktigt motvillig och omotiverad klass.»
- Fröken är bra, skriva cv på engelska är väl bra men det hade vart bättre med ett helt annat kursupplägg. Detta är ju bara slöseri med tid.»
- STUDENTPORTALEN ÄR VÄRDELÖS! En teknisk högskola som 2011 inte klarar att ha en fungerande hemsida, skärpning!»
- Vi lärde oss att skriva CV under förberedelserna för COOP. Varför hade vi inte den engelska biten med där i stället?»


Kursutvärderingssystem från