ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i flera variabler M 2011-12, MVE255

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-06-20 - 2012-09-17
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Stig Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

36 svarande

inte alls»1 2%
någorlunda»7 19%
ja»28 77%

Genomsnitt: 2.75

- Jag har läst flervariabelanalys på V, så mitt svar kanske inte är så relevant» (ja)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»2 5%
25%»2 5%
50%»8 22%
75%»13 36%
100%»11 30%

Genomsnitt: 3.8

- Valde att studera i grupp med studiekamrater framför undervisning.» (25%)
- Har gått på alla föreläsningar men har nog inte närvarat vid alla räknestugor.» (75%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»7 19%
Cirka 20 timmar»14 38%
Cirka 25 timmar»7 19%
Cirka 30 timmar»5 13%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.52

- Hackig vårtermin....» (Cirka 20 timmar)
- Svårt i perioder.» (Cirka 20 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser flervariabelanalys?

34 svarande

instämmer inte alls»1 2%
instämmer delvis»10 29%
instämmer»19 55%
instämmer helt och hållet»4 11%

Genomsnitt: 2.76

5. Har kursens mål framgått?

35 svarande

nej, inte alls»3 8%
någorlunda»11 31%
ja, men kunde varit tydligare»12 34%
ja, tydligt»9 25%

Genomsnitt: 2.77

6. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 17%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 29%

Genomsnitt: 2.88

- Var inte med på första föreläsningen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har sett målen, men kommer inte aöös ihåg vad det stod.» (Jag har inte sett/läst målen)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Tycker att tentans svårighet inte riktigt stämde överens med svårigheten på boken. Enligt mig kunde tentan gjorts lite svårare, och gjord på ett sådant sätt att den tog med flera moment som fanns i kursen. Jag tycker att det skulle vara bra om tentamen blev "bredare".» (Nej, målen är för lågt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 41%
Ja, i hög grad»18 52%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.64

- Examinationen var precis så som en tentamen bör vara, kunde man kursen klarade man tentan. Det var inga tillkrånglade frågor utan bara en ren kontroll av att man lärt sig det man skulle - toppen!» (Ja, i hög grad)

9. Det är naturligt att använda datorn i matematiken

36 svarande

instämmer inte alls»1 2%
instämmer delvis»7 19%
instämmer»14 38%
instämmer helt och hållet»14 38%

Genomsnitt: 3.13

- Har tidigare skytt matlab men börjar nu förstå meningen med att använda det som verktyg vid problemlösning.» (instämmer helt och hållet)

10. Jag kan redogöra grunderna för finita elementmetoden

36 svarande

instämmer inte alls»3 8%
instämmer delvis»10 27%
instämmer»19 52%
instämmer helt och hållet»4 11%

Genomsnitt: 2.66

- Jag kan använda den, inte förstå den.» (instämmer inte alls)
- Mycket svårt men intressant. » (instämmer delvis)
- Kunde* Ett sommarlov har rensat bort det detaljerna, men sådant kommer tillbaka snabbt om man skummar igenom det.» (instämmer delvis)

11. Jag kan lösa maskintekniska problem med finita elementmetodeni

36 svarande

instämmer inte alls»4 11%
instämmer delvis»16 44%
instämmer»14 38%
instämmer helt och hållet»2 5%

Genomsnitt: 2.38

- Läser Väg- och Vatten så det beror snarare på att den maskintekniska delen saknas...» (instämmer inte alls)
- Krävs mer utbildning för detta, vore bra att få prova på ansys för lösning av problem.» (instämmer inte alls)
- Se svar på fråga 9» (instämmer)

12. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i hållfasthetslära har ökat motivationen för studierna

35 svarande

instämmer inte alls»8 22%
instämmer delvis»18 51%
instämmer»7 20%
instämmer helt och hållet»2 5%

Genomsnitt: 2.08

- Läste ej hållfasthetslära, har egen utformad studieplan.» (instämmer inte alls)
- Den enda kopplingen jag märkte var finita elementmetoden...» (instämmer inte alls)
- Det ger alltid mer motivation att veta att det man lär sig faktiskt kan användas till något praktiskt och inte bara är ren teori.» (instämmer)

13. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i hållfasthetslära har underllättat inlärningen

34 svarande

nej»8 23%
ja i matematik»4 11%
ja i hållfasthetslära»7 20%
ja i båda»15 44%

Genomsnitt: 2.85

- Anser inte att det underlättat inlärningen pga förståelsen, dock så hinner man ju lära sig mer av matten när man lägger ner mer tid på den (inkluderat tid då man tex räknar fem i hållfasthetsläran)» (nej)
- Läste ej hållfasthetslära, har egen utformad studieplan.» (nej)
- Eftersom det hjälper i meken så motiverar de ju i matten, men det är mer indirekt.» (ja i hållfasthetslära)
- Underlättar förståelsen för principer ( FEM exempelvis) när man repeterar det flera gånger. Vilket man ju gör när man läser om det i flera kurser. » (ja i båda)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»8 22%
Ganska liten»12 33%
Ganska stor»14 38%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.27

- För mig har det passat bättre att ta del utav föreläsningsanteckningarna som fanns på kurshemsidan, Fortsätt med det!» (Ganska liten)
- Stig är duktig» (Ganska stor)
- Föreläsningarna ger den grunläggande förståelsen för kursens innehåll. Sedan är det det egna nötandet och studerandet som ge de djupare kunskaperna i hur man faktiskt löser problem.» (Ganska stor)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»7 19%
Ganska liten»7 19%
Stor»13 36%
Mycket stor»9 25%

Genomsnitt: 2.66

- Har inte gått på dem» (Mycket liten)
- Jag har inte gått på så många övningstillfällen» (Mycket liten)
- Svårt att bedömma men rent generellt anser jag att det ger mer att sitta med några vänner på samma nivå och lösa avancerade uppgifter genom diskussion. » (Ganska liten)
- Tack vare Hossein Raufi» (Mycket stor)

16. Anser du att datorövningarna är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med datorövningarna är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av tekniska problem samt att öva på och öka förståelsen av grundläggande matematiska samband

36 svarande

nej, inte alls»3 8%
ja, men kan göras bättre»14 38%
ja»14 38%
absolut nödvändigt»5 13%

Genomsnitt: 2.58

- Inte viktigt, men ganska bra.» (nej, inte alls)
- Väldigt varierande nivå på datorövningarna, några är jättesvåra och andra jättelätta. Hade varit bra att få till en jämn nivå på dem någonstans i mitten. Nu känns det som att det mer handlar om att förstå formuleringarna i uppgifterna än att faktiskt lösa problemen.» (ja, men kan göras bättre)
- Har ökat min förståelse för FEM, tycker att dom har varit bra då det har blivit lite mer på "riktigt".» (absolut nödvändigt)

17. Hur många timmer har du totalt under hela kursen lagt ned på datorövningarna?

Vi hade 2 timmar i veckan schemalagt i datorsal.

36 svarande

5-10»10 27%
10-15»8 22%
15-20»13 36%
20-25»3 8%
mer än 25»2 5%

Genomsnitt: 2.41

- Gick på det schemalagda och hann då med övningarna. Så exakt så mycket som vi haft schemalagt.» (10-15)

18. Till hur stor hjälp har läroboken Calculus av Adams varit?

36 svarande

Mycket liten»10 27%
Liten»7 19%
Stor»17 47%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.3

- Jag tycker boken är helt värdelös och inte har tillräckligt bra exempel för att lösa uppgifterna med hjälp av dem.» (Mycket liten)

19. Har MapleTA-duggorna underlättat inlärningen?

Ge gärna förslag på förbättringar.

36 svarande

Ja, mycket.»4 11%
Ja.»12 33%
Lite.»16 44%
Inget.»4 11%

Genomsnitt: 2.55

- De tvingar en att faktiskt göra något. Borde inte behövas men det underlättar. Skapar också diskussion kring uppgifterna i klassen vilket är desto viktigare. Det ger oss uppgifter som vi kan disskutera med varandra vilket främjar inlärningen. » (Ja.)
- Man lärde sig ganska mycket på duggorna, iallafall de uppg som man inte kunde gissa rätt svar. Annars anser jag att dugorna borde testa ens kunskaper, typ hederlig salsdugga. Nu fick väl mer eller mindre alla 6 poäng till tentan.» (Lite.)
- det har varit för svåra problem att lösa att man har behövt ta hjälp av wolframalfa» (Lite.)
- Krongligt att skriva in korrekta svar» (Inget.)
- Jag tycker det är bättre med en sals dugga. » (Inget.)

20. Vore det bra att ha mera övningar i MapleTA-miljö?

Motivera och kommentera gärna ditt svar.

36 svarande

Ja.»9 25%
Nej.»14 38%
Vet ej.»13 36%

Genomsnitt: 2.11

- Jag tycker att de ger mer sammanfattade och viktigare övningar än vad som ges i boken» (Ja.)
- Beskriv gärna lite mer hur syntaxen fungerar i maple då det skiljer sig från matlab på många ställen.» (Ja.)
- Kände inte att det gav något särskilt. Kan lika gärna räkna övningar ur boken eller liknande.» (Nej.)
- Det är lagom nivå.» (Nej.)
- Ja på så vid att arbetsbördan minskar, dock bidrar de övningarna ytterst lite till förståelsen.» (Nej.)
- Finns för mycket brister med Maple, dessutom är det alldeles för lätt att gå runt maple-övnignarna med t.ex. wolfram och då lär man sig inget.» (Nej.)
- Jag löste det mest med hjälp av WolframAlpha och lärde mig på så sätt inte mycket om självaste metoden för att räkna ut lösningen. Sen så lärde jag mig mycket om WolframAlpha och få fram svar. Det var bra med duggorna ändå för jag kunde direkt få svar om jag fått rätt svar.» (Vet ej.)
- Kanske. Vet inte riktigt vad man praktiskt kan ha för nytta av det i framtiden. » (Vet ej.)

21. Använde du egen laptop på datorövningarna?

Kommentera gärna vad du tycker om detta. Ska vi schemalägga fler datorövningar i vanlig sal för arbete med egen laptop?

36 svarande

Ja.»13 36%
Nej.»23 63%

Genomsnitt: 1.63

- Det fungerade bra» (Ja.)
- Jag tycker att det var lagom balans mellan arbete med och utan egen dator» (Ja.)
- Det var inte alls bra att det endast fanns en lärare i mt. det tog lång tid innan man kunde få hjälp, det känns konstigt att man ska behöva släpa med sig egen dator för att kunna få ordentlig hjälp.» (Nej.)
- Har tillgång till laptop, men vill ändå inte ta med den till skolan. Jag tror på lite fler datorsalar och lite färre laptopsalar till nästa gång. I alla fall inte tvärt om.» (Nej.)
- Det skall finnas tillräckligt med datorer i skolan för att alla skall kunna sitta vid dem under övningar. Punkt. » (Nej.)

22. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida med kurspm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»17 47%
Mycket bra»18 50%

Genomsnitt: 3.47


Arbetsklimat

23. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»19 54%
Mycket bra»12 34%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.37

- Fler räknestugor.» (Ganska dåliga)
- Jag ställer sällan frågor utan diskuterar istället mig fram till en lösning med vänner och kurskamrater. Det ger oftast större förståelse och ett bättre resultat i slutänden. Det borde dock vara fler tillgängliga lärare under datorövningarna eftersom det är där som flest ber om och behöver hjälp.» (Ganska bra)

24. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 16%
Mycket bra»29 80%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.86

25. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»16 44%
Hög»18 50%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.5

26. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»10 28%
Hög»22 62%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.68

- Eftersom det var liksom i mekaniken blir väl resultatet så. » (Hög)


Sammanfattande frågor

27. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 11%
Godkänt»11 30%
Gott»15 41%
Mycket gott»6 16%

Genomsnitt: 3.63

- Tycker det varit en rolig kurs, men anser att föreläsningarna har varit alldeles för dåliga. Fick därmed ett väldigt dåligt intryck. Räkneövningarna däremot var riktigt bra!» (Dåligt)
- Intressant och bra kurs! Dock var föreläsaren inte extremt bra. Ok men inte jättebra. Det tas upp lite för många lätta exempel under föreläsningarna och för få riktigt avancerade. De lätta kan man lära sig själv, det är det riktigt svåra man faktiskt behöver ha en genomgång med.» (Godkänt)
- Mycket bra planerat och pedagogisk undervisning. mycket bra med föreläsningsanteckningar på hemsidan vilket gör att man kan förbereda sig inför föreläsningen och även kontrollera sina anteckningar i efterhand. All kredd till Föreläsaren.» (Mycket gott)

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stigs bra förklaringar»
- Duggorna »
- Räkneövningarna! Särskilt Oskar Hamlet.»
- Maple och övningarna »
- HOSSEIN!!!!»
- Datorövningarna. »
- Duggorna i Maple TA»
- Dugorna»
- maple duggor, FEM-övningar, stig»
- Datorövningar»
- Datorövningarna. »

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer lösta exempel på tavlan. De få exempel som gjordes var väldigt bra, fler korta exempel som komplement till teorin hade gjort teorin enklare att ta in.»
- Föreläsningarna. Bättre struktur och engagemang.»
- Mindre typad tenta. Mindre matlab på tentan.»
- Alternativ frågorna i Maple»
- Fler, mer och bättre inledningar till olika metoder, typ FEM, där en övergripande förklaring till metoden ges. Var, varför den används och hur. Lite historia bakom vem som tagit fram den är intressant och ökar intresse.»
- Duggorna är totalt värdelösa»
- Mer hjälplärare under datorövningarna och fler avancerade exempel under föreläsningarna.»

30. Övriga kommentarer

- Bra kurs»
- Nej.»


Kursutvärderingssystem från