ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 SK, SOL ht 09 Ex.arbete på sjöprogrammen, SJOX07

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-20
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»3 30%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»3 30%

Genomsnitt: 3.6

- Går åt många timmar vissa veckor, och lite färre vissa.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 10%
75%»3 30%
100%»6 60%

Genomsnitt: 4.5

- Vissa föreläsningar blev tyvärr inställda då de kom att krocka med inbokade intervjuer eller andra icke ändringsbara möten i ex arbetet.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 40%

Genomsnitt: 3.1

- Tydligare beskrivning av de olika delarna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Lite väl höga då planeringsrapporten tar mer tid än man tror.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»7 77%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 3.22


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»6 60%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Fackspråks undervisning har haft stora brister då de inte har haft koll på var vi är i processen. Språkhandledare tillfällena har inte varit till någon hjälp överhuvud taget då ämnes handledaren har hjälp till med språket. Fakta sökningen kursen som vi fick göra ska vara första veckan av ex-jobbet om det ska vara till någon användning. Som det var nu hade man redan fått tag på den information som man behövde när denna kursen gick. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna är bra men dessa föreläsare finnenr ingen bra struktur i sina föreläsningar. De vägleder än inte, utan känns som man lyssnar på en text som man lika väl kunnat läsa och förstått bättre. Fler övningar!» (Ganska liten)
- Dock var fackspråk handledartillfällen bra. Gick inte på speciellt många av föreläsningarna för de kändes inte som de gav så mycket. Fick ut mer på handledarmötena och fackspråksmötena. » (Ganska liten)
- Behåll fackspråks föreläsningar som frivilliga.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»5 50%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- Har inte haft speiellt mycket kursliteratur. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»8 80%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3

- Kan alltid bli bättre. Hade önskat att all information också kunde mailats ut.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»5 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Svårt att få konktakt med lärarna, när de är så många som ska svara på olika saker. Finns inte en sambandscentral som kunde svara på allt.» (Ganska dåliga)
- Jag hade en bra handledare.» (Mycket bra)
- Mycket bra handledare. Göran Johansson. Andra har haft mindre tur med bra handledare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt samarbete»1 10%

Genomsnitt: 3.5

- HAr näst intill bara haft kontakt med min partner och det fungerade väldigt bra, svårt att få tiden att gåihop bara stundtals.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 20%
Hög»7 70%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.9

- Kunde eventuellt ha minimerats genom att ta bort vissa moment som ex, planeringsrapporten, ett handledningsmöten, bibliotekskursen - iaf den inlämningen på ping pong!!!!!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 10%
Hög»7 70%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 4.1

- Svårt när man läser kurs vid sidan om. Hade varit bättre med bara ex arbetet och inget annat. Eller haft en mindra omfattande kurs vid sidan om.» (Hög)
- Det blev mycket med både ex-arbetes redovisningar och inlämning och samtidigt ha en tenta. Vet inte om det r praktiskt möjligt, men om det skulle gå vore det bra att inte ha redovisningarna precis i tenta perioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 10%
Godkänt»1 10%
Gott»8 80%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Kul, men svårt då man aldrig gjort detta tidigare. Bra resultat av de flesta (som man lyssnat på). Kändes som hög standard iår.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- fackspråks handledningstillfällen»
- Föreläsningarna.»
- Opponeringarna och Presentationen! Sjukt kul, lärorikt och intressant att lyssna på!»
- Fackspråks föreläsningar ska ej vara obligatoriska.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- frivillig bibliotekssökningsföreläsning»
- Omfattningen. Jag använde i princip all tillgänglig skoltid åt denna kurs, fastän den går som halvfart. Jag kom ändå inte upp i målet på 400timmar, fastän jag försummade de andra kurserna på "ledigheten"!!»
- Handledningstillfällena med fackspråk. Hade tre olika handledare som alla tyckte att upplägget i rapporten skulle se ut på olika sätt. Tydligare beskrivning av hur slutrapporten skall se ut. Bibliotekslektionerna bör läggas åtminstone en läsperiod innan examensarbetet börjar. Helst i början av utbildningen då det kom som en total överraskning för mig att det fanns databaser att söka fakta i. Kunde varit till stor nytta under hela utbildningen. »
- Allt som har med fackspråk att göra!»
- Ta in "gamla" studenter som berättar viktien av att börja i tid och hur man ska disposinera sin tid. Kankse kunde ha någon föreläsare som berättar om just den metoden man själv använde sig av. Ex en föreläsare osm i böran berättar om ntervjumetodik. Fler strikta möten med sin "mentor/handledare". Nu var det vissa handledare som "sket" i sina kandidater tyvärr.»
- Kursen på biblioteket där man skulle göra ett prov på internet bör tas bort, inte kursen utan provet. Det tog bara tid från ex-arbetet och gav absolut ingenting. Sedan borde första lektionen om databaser komma tidigare, kanske redan i tidigare årskurser? Vi fick veta om databaserna några veckor in i kursen, och de var första gången vi fick veta hur de skulle användas. »
- bättre instruktioner över hur rapporten skall se ut»

16. Övriga kommentarer

- Jag upplever att det var ett stort virrvarr med anvisningar hit och dit. Fackspråks anvisningar sade en sak, kurslitteraturen en annan, och språkliga handledarna en tredje. Hur ska ni ha det?»
- Bort med biliotekskyursen - speciellt PING PONG inlämningen!!!! DEn tog mycket tid och var svår då den första bibliotekskursen var sjukt dålig. Gick snabbt, man hängde inte med, alla hade inte egna datorer osv osv. mindre grupper coh 2st tillfällen med biliotikarie istället. Jul fler kockar desto sämre soppa! Således i detta fall!!!! Handledaren sa en sak- fackspråk en annan -biblioteket en tredje. Sjukt svårt att veta vart man ska vända sig eller vem man ska rätta sig efter. VEt inte hur många gånger man skrev om då fackspråk sa- skriv på detta vis. Handledare - nej nej nej, skriv på detta vis.... Osv!»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

10 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»1 10%
Ganska dålig»3 30%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»2 20%

- Syftet försvann. Bättre med föreläsningar som riktar sig mer.» (Ganska dålig)
- Det var intressant att höra om vad andra har skrivit om.» (Mycket bra)
- Ska alltid vara frivillig.» (Ganska dålig)

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Det vore trevligt om föreläsarna satte sig in i de riktlinjer som gäller oss, att de känner till kurslitteraturen till exempel.»
- Lägg det något tidigare under läsperioden. »
- Se till så de vet vad vi göra och vart vi ligger i vårat arbete.....»
- JA, färre handledningsmöten och fler eventuella föreläsningar där ma n har övningar och genomgångar i mindre grupper tillsammans i klassen om sina arbeten. Då man kan byta tankar, idéer coh texter med varandra. Få tips och lite feedback under processens gång. I denna stund fick man bara det på planeringsrapporetn coh inget mer.»
- Nej.»Kursutvärderingssystem från