ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2_12/13_Beteendevetenskap, LBT622

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-23
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
19 svarande

3 15%
5 26%
7 36%
3 15%
1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Vi fick inte ut resultatet på vår tenta i tid. Vi fick väldigt sent ett datum för granskning, då hade vi inte ens fått se våra tentor eller fått de korrekta svaren på tentan (som ska läggas ut första arbetsdagen efter att tentan är gjord). Matthias ställer in föreläsningar med väldigt kort varsel och är ofta sen. Ställde dessutom in vår presentation av grupparbetet som var en obligatorisk del av kursen, så de poängen får vi inte innan jul (vilket jag anser är mycket dåligt).»

Kursens mål var tydliga
19 svarande

1 5%
6 33%
6 33%
5 27%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.83

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
19 svarande

0 0%
5 29%
6 35%
6 35%
0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.05

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
19 svarande

3 18%
9 56%
2 12%
2 12%
0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.18

Kursen kändes angelägen för min utbildning
19 svarande

3 15%
3 15%
7 36%
5 26%
1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.89

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
19 svarande

2 10%
2 10%
8 42%
7 36%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.05

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Tentan!»
- Den teoretiska biten»
- intressanta föreläsningar»
- Föreläsningarna. Det var bra powerpointpresentationer!»
- Bra föreläsningar.»
- Personlighetspsykologin»
-

4. Saknade du något i kursen?

- En engagerad lärare som i princip aldrig svarade på frågor. »
- Känndes som om föreläsningarna alldrig hans med, han flöt ut och det va mycket, Jag lägger ut resten av powerpointen på pingpong»
- En lärare, han var borta mer än vad han var där.»
- Relevans till programmet. »
- Enligt information skulle vi haft fler handledningstillfällen än vad vi hade. »
- Mathias var sjuk ett par gånger så vi missade ett par föreläsningstillfällen, hade varit bra om de hade ersatts med nya.»
- Mer koppling till programmet, kursen känns inte relevant till utbildningen»
- Nej»
- innehållet bör utvecklas för att mer tydligt passa in i utbildningen.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Byt till en mer engagerad lärare som är villig att lägga ner tid på kursen, samt ta bort projektarbetet då det inte gav någonting. »
- Ta bort projarbetet. Lägg istället isf in lite föreläsningar om undersökande forskning. Då det bara är G/U så lägger man minimal tid på det och motivationen gick i botten efter att ha suttet med det länge och ändå fått fått dåligt gensvar på enkät (vi hade ca en vecka som rimligen kunde gå till att ha ute enkät) kunde vi inte vänta längre så utan en ordentlig faktabas gick vi vidare. Utöka gärna frågeformuleringsundervisningen. Nu sa läraren att vi kunde göra lite som man ville då alla föredrog olika skalor vilket ju är trevligt för då har man valmöjligheter men styrning är inte alltid fel. Bättre respons på mejl/frågor kring arbetet. Tog på tok för lång tid nu (närmare veckan). Tydligare mål. Vi visste inte när vi skulle sluta skriva, vi lämnade in när vi hade fått nog av det hela utan att ha någon direkt aning om hur det skulle gå.»
- Närvaron hos läraren och hans föreläsningar med bara powerpoint presentationer när han väl var där»
- tentamen var för lätt»
- Upplägget, bör anpassas mer till utbildningen. »
- Tydligare information om examinationen - att projektarbetet bara kunde ge U/3 var inte tydligt! Trodde att stor arbetsinsats skulle löna sig... Under kursens gång behöver det finnas fler uppgifter, förslagsvis egna reflektionsuppgifter, där man får använda teorin. Annars blir det för mycket teori utan förankring!»
- I kurs-PM står det under examination att det är tenta och projektarbete som är underlag för betyget. Detta gjorde att jag tolkade det som att man kunde få betyg i projektarbetet och att detta sedan skulle vägas samman med betyget man fick på tentan. Dock blev man ju bara godkänd eller inte godkänd på projektet och detta tycker jag ska förtydligas i kurs-PM. »
- Information tidigare om kurslitteraturen.»
- Bättre och mer detaljerade powerpoint med förklarande text»
- Vet ej»
- Den skriftliga inlämningen bör defenitivt ändras, svårt att koppla den till vad man har lärt sig, samt betygssättningen måste ändras då endast ett godkänt betyg minskar intresset av att göra ett bra arbete.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Jag tycker att det tog alldeles för lång tid att få svar på mail som vi skickade, framför allt i samband med projektarbetet. »
- Inställd muntlig redovisning. Ännu inte fått svar på när redovisningen kommer att ske.»

Föreläsningar
19 svarande

1 5%
OK»9 47%
4 21%
++»5 26%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.68

Övningar/övriga lektioner
19 svarande

6 50%
OK»4 33%
2 16%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 1.66

Att få hjälp och svar på frågor
19 svarande

8 50%
OK»5 31%
3 18%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 1.68

Kurslitteratur och annat kursmaterial
19 svarande

4 21%
OK»14 73%
1 5%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.84

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
19 svarande

3 50%
OK»2 33%
1 16%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 1.66

Projektarbete i grupp
19 svarande

7 41%
OK»2 11%
8 47%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.05

Muntlig redovisning
19 svarande

6 85%
OK»1 14%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 1.14

Tentamen
19 svarande

1 5%
OK»9 50%
5 27%
++»3 16%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.55

Hemtentamen
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 0

Dugga
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
17 svarande

1 12%
OK»3 37%
2 25%
++»2 25%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 2.62

Studiebesök
17 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 1

Gästföreläsare
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 0

Feedback under kursens gång
19 svarande

10 83%
OK»2 16%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 1.16

Feedback vid examination
18 svarande

6 60%
OK»3 30%
1 10%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 1.5

Laborationer
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Annat
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Extremt dålig närvaro hos läraren, han var borta väldigt väldigt mycket och när man försökte få kontakt med honom så svarade han väldigt långt efter eller ofta inte alls..!»
- Jag tycker att kursen var intressant och givande och jag tycker om ämnet mycket. Dock har jag lite svårt att se hur jag ska dra nytta av kunskapen i arbetslivet. En psykologikurs tycker jag hör hemma i AE-programmet, dock bör den mer konkret kopplas till branschen/de arbetsuppgifter man kan komma att ställas inför i arbetslivet. Överlag intressant kurs men fick intrycket att läraren tog lite lätt på det hela, mycket frånvaro och ganska svårt att få kontakt med denne, bla.»
- Intressanta föreläsningar med rikligt varierat innehåll! Synd att läraren var mycket sjuk under perioden och att detta bidragit till att vi ska redovisa denna termin istället, då kursen skulle varit avklarad innan. »
- Jag tycker att kursen var kul! Dock tycker jag att en förbättring ska ske med att få information utskickat per mail angående projektarbetet i allmänhet och information angående tider för ändrade föreläsningar och liknande. »
- Ej engagerad förelärare. Dålig på att svara på mail etc. Mycket inställda föreläsningar = sammanslagna förläsningar veckan innan tentan som bara skyndades igenom. Tycker inte alls kursen varit givande!!»
- Dåligt engagemang av läraren.»
- Alldeles för oengagerad lärare, missar fler föreläsningar än vad jag som elev har gjort av dåliga anledningar. Bryr sig inte om vi lär oss något eller ej. Borde lägga en timme på att rätta felen i sina slides. Ingen inlevelse från läraren, måste jobba med att få med eleverna på föreläsningarna, att bara sitta och lyssna hela tiden funkar inte. Använder konstiga ord som gör att man koncentrerar sig mer på att förstå vad orden egentligen betyder än att förstå sammanhanget. SÅ ATT FUCKING SÄGA»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.68

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.68
Beräknat jämförelseindex: 0.42

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från