ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp 1, Fysisk distributionsplanering, SJO680

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»8 25%
Cirka 20 timmar»7 22%
Cirka 25 timmar»9 29%
Cirka 30 timmar»5 16%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.54

- Vissa veckor jobbade man ju givetvis mer. Svårt att avgöra hur mycket det blev om man slår ut det, men jag upplever att jag lade mycket tid i början och i slutet. I mitten av kursen kändes det som jag tappade fokus.» (Högst 15 timmar)
- Grupparbetet och inlämningarna har tagit mycket tid, svårt att avgöra hur mycket.» (Cirka 25 timmar)
- Något mindre än vad jag normalt lägger ner. Förklaring senare.» (Cirka 30 timmar)
- många timmar på praktikfallet» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»3 9%
75%»7 22%
100%»20 64%

Genomsnitt: 4.48

- Har missat 1 tillfälle.» (75%)
- Missade tyvärr en gästföreläsare och två räknestugor pga sjukdom.» (75%)
- Alla lektioner även om vissa gästföreläsares fokus varit tveksamt. De har inte fokuserat på ämnet tillräckligt mycket, tycker jag.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 48%

Genomsnitt: 3.16

- förstod först mot slutet vad kursen handlade om när man gick igenom gamla tentor. För mycket svåra termer. Egena ord bör användas mer inte citat från kursboken.» (Målen är svåra att förstå)
- det var svårt att få en förståelse för vad som krävdes samt vad som skulle behandlas på tentan.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen kändes till viss del akademiskt tillrättalagda om men jämförde med vad kursen verkligen innehöll. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men jag har i verkligheten inte lärt mig någonting på föreläsningarna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»27 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- det jag förstått av dem» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 33%
Ja, i hög grad»16 59%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.74

- Jag tror att praktikfallet testar oss på det vi ska kunna, svårt att säga eftersom vi inte har haft några föreläsningar med undervisningsinnehåll, då är det svårt att veta vad vi skulle ha lärt oss.» (?)
- För att verkligen veta att studenten uppnått målen, krävs ett väldigt mkt högre antal frågor än det antal en vanlig tenta innehåller.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»10 32%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.74

- Upplever att den hjälp vi fått av undervisningen är = 0» (Mycket liten)
- Föreläsaren är ganska förtjust i att dra anekdoter om olika ämnen (så länge det inte är fysisk distributionsplanering) och att fixa gästföreläsare. Nog så intressant och kul, men det hjälper mig inte att klara kursen.» (Ganska liten)
- Bra gästföreläsare + övningstillfällen » (Ganska liten)
- Krävdes ett antal genomgångar av texten i häftet för att förstå. Beräkningarna på lektionerna var dock till stor hjälp för att besvara tentafrågorna.» (Ganska liten)
- Det gick for fort» (Ganska liten)
- tycker att man inte lärt sig mycket om transportekonomi, utan av någon anledning låg fokus på presentationsteknik och karriär. Känns som att man kom lite från huvudämnet även om det inte är dåligt att lära sig det heller.» (Ganska liten)
- Kunde varit intensivare, använd tiden bättre och repetera mer noga» (Ganska liten)
- Boken är ibland svår att förstå så det hade varit bra med lite utförligare förklaringar i vissa fall. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- De tillfällen då vi haft undervisning som berört ämnet har dessa varit bra men jag skulle uppskatta om de PP-bilder som användes var bättre pedagogiskt uppbyggda och mer i stödordsform. Nu var det väl mycket text på vissa PP-bilder » (Ganska stor)
- Lite väl många gästföreläsare kanske...även om det var trevligt och intressant..» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»14 45%

Genomsnitt: 3.32

- Jätte dåligt kursmaterial. Svår att förstå och termerna som använda i den är helt onödigt svåra.» (Ganska liten)
- Läste hela boken och fick därigenom en stor förståelse för ämnet. Även om litteraturen tycker jag är i äldsta laget vilket lyser igenom. Vissa ideer känns gamla.» (Ganska stor)
- Angående kurslitteraturen så tycker jag att den kunde vara mycket bättre. Den är hopplöst gammal och onödigt akademiskt skriven. För att förklara enkla förhållanden är det skrivet i boken på ett besvärligt och onödigt krånligt sätt så att det många gånger blir mer förvirrande än enkelt att förstå.» (Ganska stor)
- Utan boken hade kursen varit helt värdelös. Den var ioförsig ganska värdelös med boken också, tyvärr..» (Mycket stor)
- Det är till kursboken man har fått söka sig för att få det man behöver. Btw, har inte någon korrekturläst boken innan den gick till tryck?» (Mycket stor)
- tack vare boken klarar man kanske tentan.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»18 58%
Mycket bra»12 38%

Genomsnitt: 3.35

- saknade svar på övningsuppgifter på Pingpong när man missat de föreläsningarna» (Ganska bra)
- I början var vissa dokument oläsbara men det korrigerades av föreläsaren. OK» (Ganska bra)
- Claes styrde upp bra....även om förutsättningarna var dåliga för honom..» (Ganska bra)
- Skillnad på det material som låg på pingpong och det utdelades. Detta framgick när vår grupp gjort klart uppgifterna, vi fick då göra om och får sen veta att det går bra att lämna in båda vartianterna.. Snurrigt och mycket irriterande!» (Mycket bra)
- finns inget att anmärka på.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 33%
Mycket bra»16 53%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.66

- Vår grupp försökte fråga föreläsaren om hjälp,han hänvisade oss då att fråga någon som läst kursen innan. Stor ovilja att svara på frågor, antagligen för att han inte visste vad han pratade om. Han sa mycket som inte stämde och sa emot sig själv vid flera tillfällen.» (Mycket dåliga)
- Claes är snabb att svara på mail, och det finns alltid möjlighet att ställa frågor under föreläsningarna.» (Mycket bra)
- De frågor jag hade besvarades tydligt och klart» (Mycket bra)
- Har sökt hjälp en gång och fick svar direkt,så jag är nöjd.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»15 48%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.38

- Vi var fem stycken i vårt grupparbete och vi var två som var mycket drivande och ville kommunicera med gruppen, medan övriga tre inte bidrog lika mycket och var heller inte intresserade av att kommunicera med oss. Detta ledde till omfattande dubbelarbete där gruppen stod och stampade. Detta är alltså ingen kritik mot kursen som sådan, utan snarare ett konstaterande av hur svårt det kan vara att få en grupp på 5 st att dra åt samma håll. Vilket också var syftet med att vi skulle vara just 5 st. Med detta sagt så tycker jag att man ska fortsätta att vara 5 st i denna kursen för att det är en bra övning att fungera i grupp. Vi lyckades i slutändan få till en bra rapport som alla var nöjda med.» (Ganska dåligt)
- I gruppen kunde man vara 3-5 st, min grupp var 4 varpå Sven utan att fråga oss sätter in en extra medlem i vår grupp.. Det skapade mycket problem då den sista studenten inte var samarbetsvillig. Det fanns en anledning varför vi inte erbjudit en plats i vår grupp från början.» (Ganska bra)
- Svårt att samarbeta i så stora grupper.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»26 83%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Kunde varit aningen högre!» (Lagom)
- Eftersom vi inte fick någon hjälp alls utav föreläsningarna blev det mycket att lära in själv. Grupparbeten gör även alltid att allt tar då mycket längre tid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»2 6%
Låg»3 9%
Lagom»18 58%
Hög»6 19%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.09

- Svårt att säga med tanke på hur parallellkursen i marknadsplanering har utvecklats. Hela läsperioden har varit extremt rörig men det har inget med genomförandet av denna kursen att göra» (Lagom)
- Blev dock lite hattigt och mycket mot slutet pga Marknadsplaneringen. Mer om det i den kursutvärderingen. :)» (Lagom)
- Hade denna kursen varit "normal" hade det varit helt okej.» (Hög)
- Andra kurser och deras moment tog mycket utav studietiden» (Hög)
- På grund av kursen Marknadsplanering som gjorde att denna kurs fick lida av det mot slutet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 6%
Godkänt»10 32%
Gott»14 45%
Mycket gott»4 12%

Genomsnitt: 3.58

- Känns som ni redan fått all kritik man jan få. Kursen kändes som ett stort skämt. Har tappat mycket förtroende för Chalmers när detta har skötts så dåligt.» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag skulle vilja lära mig mer om ämnet och få detta till mig genom föreläsningar. Gärna mera information om hur fysiskdistrubitions planering bedrivs i verkligheten av flera externa föreläsare som verkligen fokuserar på ämnet och inte på sin företagspresentation eller karriärs tips.» (Godkänt)
- Inga direkta "aha-upplevelser" men intressant..» (Godkänt)
- Inte det intressantaste ämnet på pappret men m.h.a. gästföreläsare så blev kursen intressant.» (Godkänt)
- Lite rörigt och ingen riktig koppling till gästföreläsarna» (Godkänt)
- Bättre än jag hade trott. Dock tycker jag det saknas för mycket sjöfart i logistik kurserna. » (Gott)
- Bra gästföreläsare.» (Gott)
- Jag tycker att det mesta var bra men undrar varför många föreläsninger handlade om karriär!? Jag tyckte inte att alla föreläsningar speglade läroändamålen.» (Gott)
- Mkt repetition från föregående logistikkurser.» (Gott)
- Intressant kurs, men jag hade nog velat ha en eller annan föreläsning till för att få lite djupare kunskaper.» (Gott)
- En bra kurs, men det skulle (som i övriga logistikkurser) behövas mer praktiska exempel med verkliga problem som skall lösas samt medel för hur man kan mäta förbättringar som gjorts.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Antalet föreläsningar och deras innehåll, praktikfall och räkneövningar.»
- Kan inte se någonting i denna kursen som varit bra.»
- Gästföreläsningarna! brukar sällan vara intressanta då det är för mycket PR och för lite vett men denna gång var det jättebra»
- Claes är riktigt kompetent så behåll honom men han skulle behöver guidening i hur han lägger upp sina föreläsningar och framförallt hur PP- materialet presenteras. »
- Gästföreläsningarna, upplägget.»
- repetionen av kursen»
- Vettig inställning till kursarbetet. Med det menar jag tex att inte alla i en grupp måste dela i en redovisning bara för att utan det finns möjlighet att fördela mellan studenterna som man gör i ett samarbete på ett vettigt sätt. + Att studenterna får vara med och tycka till.»
- Undervisning som handlar om fysisk distributionsplanering»
- Gästföreläsare är alltid bara. Han från Poseidon var mycket uppskattad. »
- Claes var bra, trevlig och framförallt erfarenheter från arbetslivet vilket saknas bland en del lektorer. Han är välkommen tillbaka av mig om inte Farid kan.»
- Gästföreläsare, den avslappnade stämningen i kursen, fokus på att det finns ett liv efter skolan och att detta är beroende av hur du säljer dig själv»
- Gästföreläsare + tillfälle för genomgång av tentan i slutet av kursen.»
- Gästföreläsarna. Kul med en lärare med lite annat synsätt än vad vi har haft hittills. »
- Gästföreläsarna, Presentationsteknik och rapportskrivning.»
- Gästföreläsningar»
- gästföreläsarna, men förtydliga för dem vad kursen handlar och för att få mer relevans i deras föreläsningar»
- Föreläsaren, och kursen i stort.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsare, föreläsningsinnehåll, i formationen till studenterna.»
- Förstod aldrig syftet med arbetet vi gjorde. Det kändes som något som skapats bara för att sysselsätta oss. Klarare direktiv och hårdare krav på innehåll efterlyses.»
- det mesta»
- Ta bort momentet där föreläsaren ger karriärstips och hur man beter sig på en anställningsintervjuv. Detta kan Chalmers carrer service tillhandahålla alternativt att arbetsmarknadskommitteen Shipping tillfrågas om att göra ett event.»
- Lite mer matte för att bättra på den och lära sig räkna bättre.»
- praktikfallet»
- Gärna trycka ännu mer på exempel från verkligheten.»
- Ta bort karriärcoachning. Det tillhör kanske Chalmers career service.»
- Försök prata lite friare och inte vara så bunden till boken. Blir jättetråkigt att lyssna på i slutändan. »
- Den otroligt höga hastigheten i genomgångarna av kurslitteratur»
- För otydliga instruktioner till praktikfallet. Känns dock som att det är vanligt förekommande generellt inom Chalmers.»
- Se tidigare kommentar»
- mindre gästföreläsare.. »
- föreläsningarna ska spegla boken mer, och tydligare visa vad som är viktigt att lägga fokus på»
- Lite mer engagemang»
- Tydligare mål med det egna arbetet»

16. Övriga kommentarer

- Tyvärr den sämsta kurs jag läst. Mycket oengagerad och dålig föreläsare utan vilja att lära ut. Mycket dålig information från föreläsaren om vad som förväntades under seminarierna.»
- Om kursen ska innehålla presentations tips tycker jag att läraren kan tips om tex hur en PP-bild ska vara uppbyggd innan själva presentationen genomförs. Inte bara hur man ska rör sig och tala eller vad man ska hålla i handen för att känna sig säkrare.»
- Tänk gärna på att matematiken ibland kan vara ganska avancerad i boken. Eller åtminstone se avancerad ut. Många läste matte för längesedan, dessutom läser vi ingen övrig matte på programmet. Det gör det väldigt luddigt när Claes nästan förutsätter att vi förstår en kort härledning med en gång. Mattestyckerna bör förklaras mer från grunden så alla förstår. »
- Sluta ha ojämna antal svarsalternativ i kursutvärderingen, man klickar alltid i mitten. Ger inget bra resultat!»
- Farid är bäst..»
- Om ett anförande är satt till att max ta upp 15 minuter anser jag att både lärare och studenter misslyckas med uppgiften om tiden går över. Att låta studenter hålla ett tiominuters anförande på 12-15 minuter är utanför uppgiften, ett misslyckande. I all ära att studenter är nervösa för sina framträdande men jag tycker att foten ska sättas ner när studenten uppehåller mer tid en vad uppgiften tillåter.»
- Claes var en bra lärare som faktiskt skulle kunna användas som en inspirationskälla tack vare sitt sätt att vara och genom att ta in gästföreläsare som gav oss perspektiv på saker och ting.»
- Powerpointen och föreläsningarna för kopierat rakt av från kursmaterialet. Använd mer egna ord och ge egna förklaringar. Som inte baseras på boken. »
- En riktigt bra kurs»


Kursutvärderingssystem från