ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinelement, LMU431

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»5 31%
Cirka 20 timmar»3 18%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»3 18%
Minst 35 timmar»2 12%

Genomsnitt: 2.62

- ej säker på hur mycket jag arbetat» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»2 12%
25%»2 12%
50%»2 12%
75%»4 25%
100%»6 37%

Genomsnitt: 3.62


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 43%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 18%

Genomsnitt: 2.25

- Målen är ruskigt svåra att läsa då vi tydligen läste Konstruktion FK, och inte Maskinelement.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har som sagt inte läst målen, men generellt sett tycker jag att det inte ger något att läsa dem, de är ganska svåra att svåra förstå innan man kommit in i kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen med kursen Maskinelement är strukna till förmån för konstruktion fk.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 54%
Nej, målen är för högt ställda»5 45%

Genomsnitt: 2.45

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»6 46%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.84


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.46

- Det har varit mycket hemarbete.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.68

- Väldigt krångligt och ej lättöverskådlig litteratur.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»7 43%
Ganska dåligt»4 25%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2

- Websidan som uppdaterats har varit konstruktion fk, ej maskinelement. utdelat mtrl över internet har ej varit tillgängligt för oss på MEI.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan utnyttjades inte över huvud taget.» (Mycket dåligt)
- Total avsaknad av materiell på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Inget material på websidan. Hade inte varit fel med inlämningsuppgiften där t ex. Man fick köpa ett häfte vilket var helt ok.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsida var dold (eller fanns ej?). Mycket utdelat material, svårt att veta om man missat något.» (Ganska dåligt)
- Mer info på webbsida är att föredra» (Ganska dåligt)
- Kunde finnas mer info på kursens webbsida. Utlagt mer av det utdelade materialet från lektionerna. Lösningar till tentan efter tentamen. Se Sune O webbsidor för hållfast och mekanik, de är exemplariska.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»3 18%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»5 31%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3

- Ställ en fråga och få svaret på något annat.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»7 43%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.25

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»1 6%
Lagom»2 12%
Hög»8 50%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 3.81

- Det är en svår kurs där man behöver tid på sig att låta informationen sjunka in. Det blev dessutom extra jobbigt när man samtidigt hade en annan svår kurs. » (Hög)
- vi har ej läst de kurser som man borde ha läst innan...» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»1 6%
Lagom»2 12%
Hög»9 56%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.75

- Två ganska lätta kurser, denna och hållfasthet.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Dåligt»5 33%
Godkänt»6 40%
Gott»2 13%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Ej det jag hade förväntat mig alls av en kurs med namneet "maskinelement".» (Dåligt)
- Jag tycker Kursen är helt ok förutom att jag inte gillar inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgiften slukade för mycket tid av pluggtiden så man knappt hann med att plugga något vid sidan om föreläsningarna vilket gjorde att det var svårt att hänga med i planeringen.» (Godkänt)
- Mycket bra allmänbildning för en ingenjör, och mycket i kursen var helt nytt.» (Gott)
- Det är en väldigt intressant kurs, men som sagt behöver man tid på sig att låta det sjunka in.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkne passen under/på föreläsningarna»
- Det är bra med inlämningsuppgifter. De ger mer än "vanliga" uppgifter.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- DELA UPP KURSERNA! Det funkar inte att ha två kurser, hur snarlika de än är, tillsammans på detta sätt.»
- En lite mindre inlämningsuppgift eller möjligtvis ingen alls.»
- Maskinelement är just det, Maskinelement. INTE Konstruktion FK»
- Lägg upp utdelat material på kurshemsidan.»
- Mer exempel som ej är plockade från boken & lösnings boken»
- Lägg upp gamla tentor, materiell från föreläsningar mm på hemsidan!»
- Kurshemsidan, så att utdelat material ligger uppe som pdf»
- Personligen hade jag föredragit att ha kursen över hela terminen så man fick mer tid att tänka efter och låta det sjunka in, men jag förstår att det inte går. Jag har tyvärr inget svar på detta.»

16. Övriga kommentarer

- vi läste hållfastighetslära samtidigt och den borde man ha läst innan! samt att det var en grundkurs som vi ej fått läsa innan.»
- Se till att det finns tentor till alla vid tentans start. När det var dags att börja med tentan räckte de inte till alla. Jag fick vänta 15 min på min. Alltså fick 15 min kortare tid än alla andra.»


Kursutvärderingssystem från