ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12, lp3 Avancerad Säkerhet, LNC185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-02 - 2012-03-25
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»17 56%
Cirka 20 timmar»9 30%
Cirka 25 timmar»2 6%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 3%
100%»30 96%

Genomsnitt: 4.96


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 58%

Genomsnitt: 3.29

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 40%
Ja, i hög grad»7 25%
Vet ej/har inte examinerats än»9 33%

Genomsnitt: 2.92


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»15 51%
Mycket stor»12 41%

Genomsnitt: 3.34

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»8 26%
Ganska liten»11 36%
Ganska stor»5 16%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»13 41%

Genomsnitt: 3.38


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»17 54%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.83

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»21 67%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»13 41%
Lagom»17 54%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.51

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»17 54%
Hög»9 29%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.29


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»13 41%
Gott»7 22%
Mycket gott»10 32%

Genomsnitt: 3.83

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- KARHOLMEN! Super bra!»
- praktiska brandövningar o gästföreläsare»
- Praktiska på Karholmen och ISPS-delen. »
- Alla praktiska moment»
- Karholmen, polisföreläsning, alla Severinlektioner, »
- Tror inte så mycket kan ändras pga att det är certifierande kurser och vi lär oss det vi skall.»
- De trevliga föreläsningarna»
- Robert Severins föreläsningar är bra - behåll dessa.»
- Hela upplägget med AFF.»
- Severins föreläsningar är i sedvanlig ordning intressanta och medryckande, brandövningarna på karholmen är fantastiskt roliga och väldigtbra att de ligger som sista kurs innan vi går ut på sista praktiken. Även brandmannens föreläsningar var intressanta med en bra öppen dialog.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lärarnas förberedelse speciellt i SSO inte ISPS men SSO. De två föreläsningarna har bara varit snurriga verkar som att läraren inte vet vad han gör.»
- Safety officer delen, diskussions övningar är bra till viss del men ser gärna mer handfasta råd o metoder»
- Safetydelen kunde varit mer strukturerad vad gäller föreläsningarna och mer fokus på tips på hur man lägger upp övningar generellt. »
- Oförberedda obligatoriska lektioner. Övningsteori är ett mycket bra tillskott till kursen men fokusera på pedagogiken och strukturen med att hålla övning inte inläsning på en kran och livflotte. Hur skriver jag ett bra ovnings-PM? Vilka delar ska jag tänka på? Hur ska jag förålla mig till SOLAS föreskrifter om övningar kontra övning/träning av visst moment?»
- Mindre grupper ute vid karholmen, som det var nu blev det lite lite att göra tycker jag. Och alla kunde inte få chansen att prova på allt som behövdes.»
- Mer strukturerad undervisning i hur man håller en övning. Samt lite mer information om bestämmelser kring hur övningar ska gå till, hur ofta de ska genomföras etc.»
- Mer uppstyrd och kanske klarare indelning och struktur hur kursen ska vara fördelad under lp. t.ex pratade vi om lampor på flytvästar i 4h, man kan undra om detta är 4e året vad vi lärt oss under de 3 tidigare. Det måste ställas högre krav på undervisningen!»
- Safety-officer-lektionerna var bara flummiga och gav inget. Finner det komiskt att skolan lär oss att inte ha teoretiska övningar ombord, men vi får ändå göra detta i skolan. Kanske ett samarbete med Remmaren hade varit något? Tydligare kommunikation under safety officer-bitarna. »
- Lite mer struktur, man visste inte vad som ingick i Bryggtjänst och vad som ingick i Avancerad säkerhet alla gånger, samma lärare och kurserna går hand i hand. Men mer struktur på vissa delar.»
-
- ISPS-delen var intressant, kanske bör det läggas till lite hur man praktiskt arbetar som SSO ombord och mer vad det förvänts att vi som kommande SSOer ska genomföra. Advance Fire Fighting: Helt okej teori och bra och nyttig praktik. Safety officer: Svårt ämne då säkerhetsarbetet är mkt fartygsspecifikt. Jag vet inte exakt hur men kanske bör man försöka göra detta moment mer konkret och mer praktiskt. Läraren är redan en grymt go gubbe, kanske kan ha dela med sig mer av sina egna erfarenheter. »
- Brandmästaren som kom kändes lite tafatt. Kanske var det hans första föreläsning i ämnet. Han var mkt bättre ute på brandövningsplatsen.»
- Safety officer-delen. Strukturera upp den bättre.Tycker lektionerna inte höll en tydlig linje. »
- I övrigt kändes kursen och övriga föreläsningar lite ostrukturerade, något man kan försöka ändra på till nästa år. En tydligare målbild och i vissa fall tydligare föreläsningar.»

16. Övriga kommentarer

- Johan G: du har nog en massa vettigt att säga o förmedla men du måste strukturera dina föreläsningar bättre o veta vad du tänker säga, som att prata i radio, tänk igenom vad du vill ha sagt tryck in knappen o prata sen, blir för många halva meningar, hummningar o dåligt flyt. Jobba med det så kommer du nog trivas bättre själv också :)»
- Tack för mig! Vi ses på refreshkurser!»
- Brandmannen gav lite tips på vad man ska tänka på när man instruerar eller demonstrera något, det var bra.»
- En av de mer intressanta kurserna under utbildningen.»
- En något mer avancerad tentamen hade känts bättre.»
- Se tidigare kommentarer. Men tillägger också här att det var förvirrande att ha avancerad säkerhets-dokument inlagda under kursen bryggtjänst på ping pong. I början var det svårt att skilja på vad som varaavancerad säkerhet och bryggtjänst.»


Kursutvärderingssystem från