ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2_09/10 Beteendevetenskap, LBT622

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-12 - 2010-03-28
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 29%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 58%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 2.52

- Så lång tid har passerat att det är bortglömt» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 53%
Ja, i hög grad»7 46%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- jag skulle vilja se frågorna anpassade till riktiga situationer, istället för att vara en upprepning av olika teorier och experiment...» (I viss utsträckning)
- Rapporten gav väldigt lite men tentan var mycket bra» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.35

- FÖreläsaren har varit frånvarande en hel del.» (Mycket liten)
- Då läraren var sjuk ofta så fick flera föreläsningar klämmas ihop till en vilket gjorde att man inte hann förstå mycket. Undervisningen var väldigt enformig med likadana power points varje gång. » (Mycket liten)
- Stora glapp i undervisningen pga frånvarande lärare.» (Ganska liten)
- Det hela kändes som en snabb genomgång av en Power point presentation... som fanns på kurshemsida och som man kunde läsa själv... Det fanns lite utrymme för frågor...» (Ganska liten)
- Lektionerna var bra men handledningen var mindre bra» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»9 52%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.17

- Kurslitteraturen var helt onödig, allt som man behövde plugga på inför tentan fanns i power pointsen från föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Boken var för omfattande och för djupgående med hänsyn till läromålen» (Ganska liten)
- Kursboken var alldelles för omfattande, kunde ha varit enklare. » (Ganska liten)
- Se ovan... All info fanns på kurshemsida...» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 35%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 2.82

- Hade varit bra om alla powerpoints hade kommit ut innan föreläsningen så att man kan skriva ut åhörarkopior då det blir mycket att skriva. » (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»13 76%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- skulle gärna sett att vi arbetade mer kring de områden vi gick igenom på lektionerna. Kanske hade man kunnat få någon typ av hemuppgift att göra till varje nytt område eller liknande.» (För låg)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»3 17%
Ganska dåliga»7 41%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»2 11%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 2.47

- Eftersom att läraren var sjuk stora delar av första läsperioden och sedan hela andra så fanns han inte där för att besvara frågor.» (Mycket dåliga)
- Läraren var sällan på plats.» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Hade frågor vid två tillfälle, fick svar direkt » (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»14 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 82%
Hög»2 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- » (Lagom)
- Resultatet kan bero på att läraren var sjukskriven under viss period...» (Lagom)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget tenta en läsperiod och grupparbete den andra.»
- tentan»
- Lektionerna och tentan»
- Det var bra att få grunderna till psykologi då jag inte har läst någon psykologi innan.»
- Själva kursen...»
- Bra relationer och specifika problem till verkligheten»
- Tenatmen var bra.»
- Den fakta vi lärt oss har varit intressant och relevant och vår lärare kan sin sak, dock inte undervisa oss så bra i det. Hela undervisningen var uppbyggd på PowerPoing så man hade lika väl kunnat skriva ut dem själv och struntat gå på lektionerna. Tycker att undervisningen bör vara mer "fri" nästa år och att eventuell tilläggningsfakta kan finnas på kurshemsidan. Lektionerna kan även kompletteras med små grupparbeten kring olika ämnen, eller hemuppgiter. Då lär man sig!»
- Boken vi hade var intressant men det kändes som att det var en kurs för någon som studerade till att bli psykolog. den är en bra kurs att ha om man ändrar den och relaterar den till AE.»
- Projektet var väldigt givande. Upplägget med tenta sen projekt borde appliceras i fler kurser.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsare/vikarie bör finnas. Kursen borde vara mer inriktad mot psykologi som rör vår utbildning.»
- projektarbetet verkade lite överflödigt och onödigt enligt mig»
- Boken, göra om rapport delen till något vettigare. Till exempel mindre inlämningar om fler ämnen.»
- Projektarbetet kan förbättras mycket. »
- Arbetsplanen, bättre med en tentamen i slutet och ett grupparbete i början. Tydligare diriktiv angående betyget på arbetet då det för många elever först efter arbetet framgick att det var en U, 3 arbete. Mer inriktning på hur beteende påverkas i grupp, så man känner att man har fått med sig något lärorikt för framtida arbete.»
- Ha en närvarande lärare och undvik svindyr engelsk kurslitteratur.»
- Att förbättra ballansen mellan den teoretiska biten och praktiken...»
- Oturligt att examinator skulle bli sjuk. bättre möjligheter till vikarie»
- Mer uppstyrt av läraren.»
- att inte varje lektion är uppbyggd av powerpoint som läraren står och läser rakt av!»
- kursen bör relateras mer till utbildningen så att vi faktiskt kan få användning av den i framtiden, t.ex kunskaper om olika roller i företaget, hur man tar beslut och hur man läser medarbetares beteende. det hade varit intressant. undervisningen i sig borde ändras helt, man lär sig ingenting av att bara lyssna flera timmar i sträck och att läraren bara skyndar igenom en flera år gammal powertpoint med stavfel överallt. det kändes bara som att kursen inte är riktigt anpassad till oss och att ingen har lagt ner någon tanke bakom upplägget. det var riktigt jobbigt att läsa igenom alla de sidor på engelska vi hade till varje lektion. känns som att man la ner jättemycket tid på att läsa allt och mindre än hälften kanske egentligen fastnade.»
- Om en lärare blir sjuk behövs en vikarie! Eftersom läraren också var programansvarig har det varit väldigt svårt att få veta vem man ska vända sig till då han är sjuk och vem som ska fixa en vikarie. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Gärna fler visuella medel förutom PP.»
- till nästa år kan det också vara intressant att få lära sig mer om ledarskap och psykologi på arbetsplatser.»
- boken var helt onödig att köpa. 400kr till ingenting då det räckte att lära sig allt han gått igenom på föreläsningarna bara till tentan.»
- Han var ju sjuk o sällan där så man visste vad som hände och skulle göras riktigt.»
- svårt att göra den här utvärderingen så lång efter att kursen slutade, man kommer inte ihåg allt.»
- Jag har full förståelse för att även en lärare kan bli sjuk, men blev besviken på hur Chalmers hanterade det. Jag har aldrig varit med om någon arbetsplats där man struntar i att ta in en vikarie när någon blir sjuk en längre tid.»


Kursutvärderingssystem från