ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Datorstödd maskinkonstruktion, LMU420

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

65 svarande

Högst 15 timmar»41 63%
Cirka 20 timmar»8 12%
Cirka 25 timmar»8 12%
Cirka 30 timmar»4 6%
Minst 35 timmar»4 6%

Genomsnitt: 1.8

- Enbart föreläsningar och övningar» (Högst 15 timmar)
- Jag hade förkunskaper, så det krävdes inte mer för mig.» (Högst 15 timmar)
- lektions tiden» (Cirka 20 timmar)
- funkat bra med den lagda tiden» (Cirka 20 timmar)
- Ibland har det inte gått att arbeta hela undervisningstiden eftersom datorer ej varit tillräckligt, detta pga av att de avsedda datorerna även är tillgängliga för andra på programmet» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

65 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 1%
75%»15 23%
100%»49 75%

Genomsnitt: 4.73

- Efter alla uppgifter var avklarade gick jag dock ej på övningarna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 26%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»38 59%

Genomsnitt: 3.03

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 6%
Ja, målen verkar rimliga»46 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- Duggan var ruggigt lätt. Vi fick två timmar på oss och man kunde lätt vara klar på 40 minuter.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kursen kunde gott och väl innehålla svårare dugga/tenta i ritningsteknik samt en större självständig uppgift i CAD. Dock under förutsättning att man kunde få överbetyg.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»26 48%
Ja, i hög grad»25 46%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.57

- Duggan var inte vidare svår ,)» (I viss utsträckning)
- Den självständiga uppgiften i CAD krävde en relativt god förståelse för vad som gåtts igenom. Duggan i ritteknik hade man dock klarat av med totalt 2 timmars studier bakom sig.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»3 4%
Ganska stor»32 49%
Mycket stor»28 43%

Genomsnitt: 3.32

- Föreläsningarna i CAD var på en för låg nivå. Övningshandledaren Sven Ekered gick igenom det man behövde på övningarna och på föreläsningarna fick man höra det en gång till.» (Ganska stor)
- I CAD delen så var övningarna (dvs 90% av undervisningen) mycket bra och det var en oerhörd tillgång att kunna få snabb hjälp när man körde fast.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»5 7%
Ganska stor»29 44%
Mycket stor»30 46%

Genomsnitt: 3.35

- Både rittekniks-boken/övningsboken och CAD-boken var älskrivna och passade bra till sitt syfte» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen var mycket bra och gjorde det mycket lätt att arbeta självständigt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»36 55%
Mycket bra»24 36%

Genomsnitt: 3.29

- Det tog ett bra tag innan vi designare fick tillgång till facit. Det låg från början låst på maskinarnas hemsida.» (Ganska dåligt)
- har inte kollat på webbsidan» (Ganska bra)
- Dock saknar jag kurs-PM på hemsidan» (Ganska bra)
- En fungerande version av Pro E som man kunde använda hemma hade varit bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»8 12%
Mycket bra»52 80%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 3.76

- Behövs fler lärare på övningarna i cad, i alla fall i början innan alla lärt sej hur det fungerar.» (Ganska dåliga)
- Många övningstillfällen i både CAD och ritteknik.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 23%
Mycket bra»46 70%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.83

- Jag har till stor del arbetat självständigt då jag har haft lätt för kursen.» (Ganska bra)
- Man lär sig mer genom att arbeta ensam i den här kursen.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»17 26%
Lagom»47 72%
Hög»1 1%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Förutsatt att man gick på övningarna (vilka var obligatoriska) så var det nästan omöjligt att inte hinna med allt man skulle.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»44 67%
Hög»14 21%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.24

- Reglertekniken krävde ganska mycket jobb, så med tanke på det var det rätt skönt att få en så lätt kurs parrallellt.» (Lagom)
- Den var lagom i mitten av kursen men i slutet blev det mycket stressigt med många svåra uppgifter på en gång. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»11 16%
Gott»31 47%
Mycket gott»22 33%

Genomsnitt: 4.13

- cad-delen var bra, rittekninken var väl inte så mycket att hänga i granen» (Gott)
- Dom kunskaper som lärdes ut känns relevanta och verklighetsanpassade. Jag hade gärna haft en något svårare kurs för att utvecklas ännu mer, men det har varit väldigt givande.» (Gott)
- Bra att den var uppdelad i två olika "kurser"» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- CAD-övningarna»
- Genomgång innan övning.»
- CAD-övningarna. Sven är mycket duktig både som pedagog och som CAD-konstruktör och en ovärderlig tillgång för eleverna. Övningarna i ritteknik är också bra, men inte lika nödvändiga.»
- Det bra kursmaterialet och läraren som vi hade Gunnar Söderquist(?)»
- Allt»
- arbetsgången. att varva kortare genomgångar m eget arbete o då möjlighet till frågor»
- systemet utan tenta med dugga i ena ämnet och slutuppgift i det andra»
- Den var bra!»
- Tycker kursen var helt ok.»
- uppläget på kursen»
- Kurslitteraturen.»
- Allt»
- Allt ska bevaras»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte övningar efter 17:00 Bort med gästföreläsarna»
- duggan i ritteknik bör vara mycket svårare om den ska fylla någon funktion. om inte så behöver det inte vara någon dugga»
- Nivån på föreläsningarna i CAD.»
- Rittekniken kan göras roligare. Sega lektioner som låg alldeles för sent på dagen för långa genomgångar som man inte orkade lyssna på. Föreläsningarna gav inte så mycket. »
- Svårare dugga i ritteknik, större enskilt arbete i CAD.»
- Om schemat måste ligga så att man går en tolvtimmarsdag för att få in rittekniken, så borde man få ledigt dagen efter. Man orkar inte med mycket dagen efter annars.»
- Kan inte komma på ngt.»
- Det var obekvämt att rittekniksövningarna låg på kvällstid, så de bör gärna flyttas.»
- möjlighet till frågor även utanför undervisningstiden»
- Inget»
- ingenting»
- Inget.»
- hemuppgifter istället för en överdrivet simpel dugga»
- man borde minst få en dator var! bättre schema, större lokaler»
- En dator till varje elev.. man lära sig mycket mer om man gör uppgifterna själv.»
- Inget»
- jag tycker kursen är perfekt... inget att förändra»

16. Övriga kommentarer

- Sven Ekered är bra övningshandledare. Bra och lärorika föreläsningar med Gunnar Sjödin där publiken får frågor att svara på. Man kan inte sitta och slöa till då.»
- Mycket bra lärare som hjälpte en på lektionstimmarna. »
- Jag älskade den här kursen från hela mitt hjärta :)»
- Hela upplägget på kursen passade mig bra. Kan inte komma på något som behövs förbättras.»
- oläsbart vecko-schema i kurs-PM!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från