ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3, Befraktning, LNC350

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»4 21%
Cirka 20 timmar»6 31%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 31%
100%»13 68%

Genomsnitt: 4.68


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 36%

Genomsnitt: 3.31

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»10 52%
Ja, i hög grad»8 42%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.36


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.63

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»4 21%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.47

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 42%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 2.78


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»7 38%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.16

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 63%
Hög»5 26%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.31

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»7 36%
Hög»9 47%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.47


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»5 26%
Godkänt»9 47%
Gott»4 21%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.84

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- COPS, men mycket mer färdiggjord innan den används.»
- Grupparbete med befraktningsspel i kombination med tenta. »
- Kursens upplägg var en bra grund.»
- COPS, men det gäller att det verkligen funkar!! »
- Litteraturen är lätt att förstå»
- COPS under längre period. Förhoppningsvis ska det funka med då.»
- Simuleringen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- COPS programmet»
- Studenterna måste få en bättre överblick över ämnet "Befraktning". En ganska spretig och osammanhängande inlärning»
- COPS, bättre planering.»
- Läraren var högst ovan och lärde inte ut på något pedagogiskt vis, sen att vi slutat tidigare ofta när det i slutet var mycket som skulle göras känns för mig ofattbart.»
- COPS måste bli bättre. Föreläsningarna har varit lite "flummiga". Vi har gått igenom viktiga delar alldeles för snabbt och allt har liksom kännts ostrukturerat. »
- Antingen så måste COPS bli väldigt mycket bättre, eller så borde man ta bort det o heller köra utan. Läraren måste bli mycket mer strukturerad. Jag tycker inte att vi har lärt oss uträkningar, utan det fick man lära sig själv. Att visa formler å en powerpoint ger nästan ingen ting. »
- Simuleringen krånglade i och med att programet var nytt. Men det var heller ingen större utveckling av simulering från den som var under Sjöfartsekonomi kursen, det vill säga väldigt simpelt. Det hade kanske varit bättre om vi fått arbeta i Shipnet för att lära oss programmet.»
- En tydligare struktur i föreläsningarna när det gäller den allmänna bilden om sjöfart, så det är anpassat även för dem som inte har några förkunskaper inom sjöfarten (förutom de tidigare kurserna såklart) Jag upplevde det som hoppigt och otydligt stundtals när "nya" avsnitt av sjöfartsindustrin presenterades och vissa delar var svåra att greppa när man inte har någon form av erfarenhet av ämnet... »
- Tydligare Powerpoints. Bättre förberedning inför lektioner. »
- Ta fram mer definitioner.»
- Undervisningen. Mycket tydligare sätt att undervisa på. Använd mindre text per powerpoint slide och läs igenom PP:sen så de stämmer och att det finns en klar röd tråd. Motivationen finns hos läraren, men det finns ingen pedagogik. Det framgår väldigt tydligt när hela klassen lär sig liggetidsberäkning, bunkerkalkyl osv genom att titta på gamla tentor och svar, sista veckan!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker att denna kursen har varit väldigt flummig. Egentligen är det ett mycket roligt ämne men pga det som verkar mycket dålig planering och uppbygnad av kursen blir det inte alls vad det hade kunnat vara.»
- Föreläsningarna och var röriga och kändes oplanerade. Det var svårt att hitta en röd tråd, och veta vad som var viktigt och inte. »
- Tentan var inget bra alls. Fel i uppgifterna och otydliga frågor. Resekalkyleringen kändes väldigt dum som uppgift på tentan. Tiden räckte inte till. »
- Jag tycker att lärarna har varit bra och hjälpsamma. Det syns att de har stor kunskap men de vet inte hur de ska lära ut kunskapen. En kurs i pedagogik och att göra kursen mer akademisk är den enda lösningen, skippa dagisnivån och vara bara tydliga och akademiska!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från