ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt12 Mekanik, TME220

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-03-25
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»8 27%
Cirka 20 timmar»14 48%
Cirka 25 timmar»4 13%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.06

- 10 timmar i veckan kanske totalt. » (Högst 15 timmar)
- Har redan läst en sådan här mekanikkurs.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»3 10%
50%»2 6%
75%»8 27%
100%»16 55%

Genomsnitt: 4.27

- <25%» (25%)
- Alla lektioner typ krockade med givare och don» (25%)
- Mina lektioner krockade med annan kurs i samma läsperiod och jag var därför tvungen att välja vilka lektioner jag trodde skulle vara viktiga. Om möjlighet funnits hade jag deltagtit 100%» (50%)
- jag missade en hel del övningspass, men jag var i princip på alla lektioner» (75%)
- bara ett fåtal tillfällen har jag missat då jag vart sjuk» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 24%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 48%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Kändes som kursen var för enkel. I t.ex. Skövde hinner dom både statik och dynamik medan vi bara hinner en upphottad version av Fysik A. http://utbildning.his.se/Kurstillfalle.aspx?ktAnmKod=18606&ktTermin=20111 » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»4 16%
Ja, i hög grad»18 72%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.84

- Alla uppgifterna på tentan var direkt plankade från gamla tentor. De som hade fått tag på gamla tentor hade redan övat på exakt samma uppgifter, inte en bokstav eller siffra hade ändrats. Det är ju småextremt. Provuppgifterna var väl bra annars i sig. » (I viss utsträckning)
- var dock en väldigt svår tenta om man jämför med dem gamla» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»9 31%
Mycket stor»18 62%

Genomsnitt: 3.55

- Lektionerna krockade som sagt med givare och don» (Ganska liten)
- Sune är pedagogisk, men interaktionen hade mellan studenter och Sune hade kunnat vara mycket bättre, speciellt i en situation med klassrumsundervisning. Det borde varit så att man man får räkna själv och sedan skulle föreläsaren redovisa ett antal uppgifter på tavlan. Mer exercise baserad undervisning. Liten detalj, förklaringen av masscentrum var bättre i boken än den modell Sune visade tycker jag iaf. Exemplen vi fick se var annars bra, men dom skulle varit färre. » (Ganska stor)
- Även boken är ett bra sätt att finna svar.» (Ganska stor)
- Väldigt bra att allt hamnade på kurshemsidan!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»15 51%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.41

- Föredrar kurslitteratur gjord av examinatorn som fokuserar på de som man ska kunna i kursen.» (Mycket liten)
- Dock var lösningsföslagen som lades upp ovärdeliga! Teorin i boken var tung och svår att ta till sig...» (Mycket liten)
- Mycket bra med lösningsförslagen på pingpong. Helst skulle dem ju varit datorskrivna men ändå mycket bra. Mekanikboken verkar komplett och är pedagogiskt. Skönt att slippa färglösa hemmamekade kompendier. » (Ganska stor)
- Boken var bra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»17 58%

Genomsnitt: 3.58

- Bra när projektgrupperna kom in i pingpong» (Ganska bra)
- Allt bra organiserat och enkelt att hitta. » (Mycket bra)
- Ping-Pong fungerade utmärkt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»14 48%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.48

- Lite för lite tid för "räknestugor"...» (Ganska dåliga)
- Hade velat ha en renodlad exercise, som vi hade i elen och matten. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»15 51%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»18 62%
Hög»8 27%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.27

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»14 48%
Hög»10 34%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.48

- Dock lite segt med två rent teoretiska kurser löpande brevid varandra såsom Elektriska kretsar samt Mekanik» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 24%
Gott»17 58%
Mycket gott»5 17%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Grupparbetet tappade sin betydelse i mekaniken då fokus inte låg på mekaniken utan mer CAD och rapportskrivning. Var själv inte delaktig i de matematiska beräkningarna som skulle göras. » (Godkänt)
- Bra upplägg, strukturerat.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Repetition av gamla tentor i slutet av kursen tycker jag är jättebra »
- Att allt hamnar på kurshemsidan! Det är mycket pedagogiskt lösta tal Sune har, det gillar jag.»
- Jätte bra med lösningsförslag på uppgifterna på ping pong. »
- Projektdelen»
- Alla exempel som gjordes på lektionerna»
- Kurshemsidan på ping-pong med lösningar på uppgifterna»
- Broprojektet var bra men något borde ändras så att alla fem i en grupp verkligen kan engageras. I flera grupper blev några sysslolösa för att det helt enkelt inte gick att distubiera arbetet. »
- duggorna»
- Upplägget på kursen i helhet är bra! Tycker icke det borde ändras mycket på undervisningen och övningarna. »
- Föreläsningarna, examinatorn, tentan.»
- Projektet»
- Duggorna!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker att det bör synas på schemat när vi har föreläsning och när vi har övningsräkning.»
- Examinatorn Sune Olsson har ett par punkter att jobba på. - Att inte "stå ivägen" för det han skriver på tavlan då man inte har en chans att skriva av det. - Att inte ha färdiga lösningar på papper som han bara snabbt ritar av på tavlan utan verkligen försöka lösa problemet så att man kan hänga med.»
- Ingen kommentar»
- Ta det lugnare i början av kursen när man skall komma in i det. Tänk på att pausa så att studenterna hinner rita/skriva färdigt själva innan du går vidare på nästa grej. »
- Återkoppla till tidsplanen tidigare i kursen, om förändringar av inlämningsdatum sker och sånt.»
- Tydligare "räknestugor"»
- Bättre exercise lektioner med mer interaktion och eget arbete. Nya provuppgifter som inte är plankade från gamla prov. Mer djupgående, kanske svårare statikuppgifter eller lägg in lite dynamikuppgifter. »
- Projektet! Jag fattar inte hur man ska kunna skriva ett projekt på 1 mekanikuppgift som är lika stor som en tentauppgift.. det var inte konstigt att alla rapporter var så dåliga som dom var. Det fanns inget intresse alls att leta upp fakta om broar som ingen var intresserade av. Att rapporterna var dåliga var mer ett tecken på vad klassen tyckte om projektuppgiften. Med detta sagt så betyder det inte att projektet bör tas bort men man kanske borde flytta fokus lite mot att konstruera en verklig sak. det gör det mer intressant för oss elever och mer motiverande att sedan skriva en rapport»
- Projeket vi hade borde tänkas om. Känns rätt som en meningslös arbete vi arbetade med. Tycker att vi borde i alla fall ha en budget eller något likande så att man har något att hålla sig till. När detta inte finns känns det som man att man kan hitta på vilken bro som helst och blir inte realistiskt.»
- Projektuppgiften. Lite tydligare anvisningar om hur arbetet ska läggas upp, samt rapportanvisningar. »
- Tror Catia har möjlighet att simulera och beräkna mekaniska krafter (FEM-simulering?) Att byta ut projektdelen mot detta vore ett uppfriskande inslag och skippa rapportskrivningsmomentet»

16. Övriga kommentarer

- Kursen är bra och är lagom nöjd med den. Det enda som jag skulle vilja se är att projektet ändra på sig en aning.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.93

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.93
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från