ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Systemkonstruktion, SSY046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-12 - 2007-12-05
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Extremt dåligt att ritduggan presenterades som G-moment och ändå spelade in på betyget.»
- bra»
- Kursadministrationen har varit en katastrof: -Ej klart hur betyget skulle räknas fram i början av kursen. Inte ens vid tentan visste jag hur betyget skulle räknas fram. -Ritteknikföreläsaren säger att duggan inte kommer att betygsättas utan bara ge G/U. -Oklart hur man visste om man var godkänd på duggan eller inte. -Bjrön säger att han skall skicka med ett formelblad på tentan vilket inte görs. Istället hänvisas man till physics och beta. (jag har inte physics) -Svar på tentafrågorna bör kunna komma upp några dagar efter tentan på studieportalen. Nu tog det flera veckor. -Orimligt att man skall behöva vänta tills granskningen av tentamen för att få reda på dugga- och projektresultat.»
- Jag tycker att kursmål och krav ska vara satta före kursen börjar så att alla har klart för sig vad som gäller. Som det var i år så visste vi inte ens vid tentan hur stor inverkan de olika kursdelarna hade.»
- Tentadatumen kunde ses över också. Nu hade vi tenta i matematisk statistik dagen innan systemkonstruktionstentan, vilket inte riktigt var det smidigaste.»
- Ganska förvirat. Övningsledarna viste inte vad som sagts under föreläsningarna. »
- Bristande information om betygsättnig, och allmänt oklara mål och krav.»
- Cad labbarna var ju ett skämt, färre bokade datorer än elever är ju aldrig en bra start. Att sen de elever som redan var klara med allt tvingades sitta och slösurfa för att få påskrifter känns så mycket högstadiet att det är löjligt. »
- kommit med info lite tidigare»

2. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Björn Åstrand engagerat sig i kursen?

34 svarande

Mycket bra»2 5%
Bra»14 41%
Godkänt»14 41%
Dåligt»4 11%
Mycket Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Han borde ha undersökt bättre vad vi har läst i andra kurser, och kanske försökt koppla samman innehållet med dessa.» (Dåligt)

3. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

34 svarande

Ja»27 79%
Nej»3 8%
Vet ej»4 11%

Genomsnitt: 1.32

- Skriv gärna något om resultaten på ritteknik, projekt och hur det går med tentarättandet.» (Ja)
- Det tog väldigt lång tid innan det kom upp någon information om tentan på hemsidan dock. Både lösningsförslag och granskningstider dröjde väldigt länge. I övrigt var kurshemsidan riktigt bra uppdaterad.» (Ja)
- Bra att OH-bilder från föreläsningarna gjordes tillgängliga.» (Ja)
- Dålig information om arbetsätt m.m.» (Nej)
- Dålig information om datum, samt hur kursen betygsätts » (Nej)
- Dåligt uppdaterad efter tentan» (Vet ej)
- Betygsmall bör finnas på hemsidan INNAN kursen startar och inte (som i detta fallet) efter att kursen är slut.» (Vet ej)

4. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

34 svarande

Ja»22 64%
Nej»8 23%
Vet ej»4 11%

Genomsnitt: 1.47

- Men tydligare krav hade varit önksvärt.» (Ja)
- Betygets fördelning presenterades ej.» (Nej)
- Hur ser kurskrav ut för att bli godkänd...» (Nej)
- se ovan kommentarer» (Nej)
- Det framgick inte från början hur betygen från kursens olika delmoment skulle vägas samman till slutbetyget i kursen.» (Nej)
- Betygsfördelningen skulle varit satt redan i kurs-PM. Nu sattes den alldelles för sent.» (Nej)
- samma här » (Nej)


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Samtliga tidigare kurser»
- nje»
- De allra flesta kurser vi läst faktiskt.»
- nej»
- mätteknik»
- Det skulle vara tidigare projektarbeten då.»
- EL- och miljökursen»
- Nej,skulle kunna läsa denna kurs i grundskolan »

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Matrisfråga

- Löjligt att man var tvungen att vara på x antal cadövningar när man kunde vara klar på 2 övningar.»
- överhuvud taget tycker jag att kursen inte gav något specielt, det enda som poängterades var en typ av arbetssätt för att utföra ett prodjekt.»
- Delen om ritteknik var allt för ytlig. Oklart vad målet med den var.»
- Inget var egentligen så svårt det tog bara olika lång tid för de olika momenten.»

Lätt
35 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektet»13 37%
Ritteknik»30 85%
CAD-Övningar»26 74%
Föreläsningarna»24 68%

Svår
35 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektet»18 51%
Ritteknik»0 0%
CAD-Övningar»2 5%
Föreläsningarna»5 14%

Relevant
35 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektet»32 91%
Ritteknik»28 80%
CAD-Övningar»28 80%
Föreläsningarna»19 54%

Irrelevant
35 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektet»1 2%
Ritteknik»4 11%
CAD-Övningar»3 8%
Föreläsningarna»9 25%

7. Vad skulle lärts ut istället? Kommentarer på ovanstående:

-
- Det skulle lagts mer vikt vid beräkningar av motorkretsar som den på tentan, eftersom den hade en så stor poängandel i totala tentaresultatet.»
- Kunde ha varit lite mera CAD kanske. Bra med lite ritteknik.»
- En tydligare målsättning vad kursen gick ut på, nu var det lite av detta och sen lite av detta utan någon speciell struktur.»
- Elmotor delen skulle iaf skippats.»

8. Vad tyckte du om fördelningen (20% ritdugga, 20% projekt, 60% tenta)?

34 svarande

Bra»9 26%
Godkänd»10 29%
Dålig»14 41%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 2.2

- Eftersom det är ett individuellt betyg så är det bra att de induviduella delarna väger så tungt som de gör.» (Bra)
- bra tänkt!!!!» (Bra)
- För högt fokus på grupparbetet, svårt för en ambitiös student att höja en oengegerad grupp. Ritduggan skulle presenterats som relevant för betyget.» (Godkänd)
- Bättre: 20% ritdugga, 30% projekt, 50% tenta» (Godkänd)
- Projektet skulle väga in mer» (Godkänd)
- Bör informeras inan kursstart. Arbetet bör väga mer än 20% tar så mycket tid...» (Godkänd)
- Projektet borde haft större inverkan och att duggan betygsattes borde förts fram tydligare» (Godkänd)
- Hade varit bra om denna fördeling hade varit känd från början, istället som nu medelad på visningen av tentan» (Godkänd)
- det kunde ha informerats bättre om detta i början av kursen!» (Godkänd)
- Fick förts veta att duggan bara hade betyget godkänt eller inte godkänt. Informationen om uppdelningen kommer först efter vi har gjort allt vilket är skitdåligt eftersom man inte vet vad man ska lägga vikten på!!!!!!!!» (Dålig)
- borde varit 40% project 40% tenta 20% ritdugg» (Dålig)
- Hade varit bra om detta framgått före man fick sitt resultat! Vi fick ingen information om att ritduggan skulle räknas med i slutpoängen när vi gjorde den. Med bättre information kan systemet fungera bra.» (Dålig)
- Kändes som om projektets storlek inte reflekterades i kursbetyget. Projektet och tentan borde väga lika och att duggan var inräknad i betyget fram gick ej innan vi skrev den» (Dålig)
- Jag tycker att projektet måste ha mer inverkan på betyget. Det tar mer än 20% av tiden.» (Dålig)
- Projektet borde få en mycket större inverkan på resultatet eftersom det tar upp den absolut största delen av tiden som spenderats på kursen. 20% rit, 40% projekt och 40% tenta tycker jag vore rimligt.» (Dålig)
- Jag tycker att tentan kunde slopas helt och att fokus kunde läggas mera på projektet som ändå tar långt mycket mera arbete än både tentan och duggan. För att folk skall gå på föreläsningarna skulle de kanske kunna göras obligatoriska till 80% el. dyl. Vill man ha något test på att folk lärt sig kan man kanske ha en eller två duggor till. Bra med ritteknik dock.» (Dålig)
- Vi skulle ha fått reda på i förhand att ritduggan skulle ingå i vårt slutbetyg.» (Dålig)
- I början av kursen sades det att projektet var det viktigaste momentet i kursen därför känns fördelningen orättvis, särskilt om man har lagt ner mycket tid på projektet. Detta borde framgått tidigt i kursen.» (Dålig)
- Jag upplevde det som att den största delen av kursen var projektet.» (Dålig)
- Mycket mindre tenta och mycket mer projekt» (Dålig)
- Projektet tog upp det mesta av tiden och det gav för lite till betyget. Sedan var bara duggan godkänd lr icke godkänd (sa Ritteknikläraren), vilket gjorde det lite mysko o fel att björn tog med den i slutbetyget (, som betygsgrundande)» (Dålig)
- Eftersom denna fördelning inte gällde så vet jag inte. Fanns nån konstig formel för att räkna ut slutbetyget.» (Vet ej)


Föreläsningar:

9. Vad tyckte du om föreläsningarna?

34 svarande

Bra»8 23%
Godkända»23 67%
Dåliga»3 8%

Genomsnitt: 1.85

- Delad kvalitet på föreläsningarna.» (Godkända)
- demonstrationer på räkneuppgifter var "flummiga"» (Godkända)
- En hel del kändes irrelevant. Och flera föreläsningar handlade om sådant vi redan haft (djupare) kurser i.» (Godkända)
- En del kändes mindre givande. Avsnittet om motorer till exempel har gåtts igenom i tidigare kurs.» (Godkända)
- njä, bättre samspel kanske» (Godkända)
- Dåliga föreläsningar som inte gav mycket. Föreläsningarna sammanfattade mycket av det vi redan läst i tidigare kurser på en låg och dålig nivå. » (Dåliga)

10. Hur många föreläsningar var du på? (%)

34 svarande

0-25»2 5%
25-50»2 5%
50-75»9 26%
75-100»21 61%

Genomsnitt: 3.44

11. Kommentarer på föreläsningar:

-
- sega men irrelanvant innehåll»
- Kvaliten på föreläsningarna var blandad, detta berode på vem som hade föreläsningen»
- Föreläsningarna kändes det väldigt osammanhängande. Hade önskat att de bidrog till en helhetsbild (av?).»
- Föreläsningen om microkontrollers kändes som en enda lång genomgång av en produktlista. Inte särskilt givande.»
- Många föreläsningar var direkt repetion av sådant vi gjort i tidigare kurser. "Mätsystem och sensorer" och "Motorer och drivsystem" tex. »

12. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

-
- Lagt mer vikt vid beräkning av elmotorproblem så som det på tentan.»
- en tydligare struktur»
- förberett sig bättre för genomgång av räknemomenten»
- Fokutserat mer på vissa delar enbart och hoppat vissa så det blev mer fokuserat, nu kändes det mest som vi skrapade lite på ytan bara.»

13. Vad tyckte du om det specifika föreläsningarna.

Matrisfråga

- formuläret funkar inte, så ingen åsikt»
- Fel på formuläret, kan bara välja en Bra, en Godkänd och en Dålig.»
- Många kändes irrelevanta»
- Kul att formuläret funkar»
- Ritteknik var bra. Föreäsningarna om elmotorer bör gås igenom bättre... stor del av tentan»
- Alla föreläsningar var minst Godkända. "Simulering vid design" var bäst. På föreläsningen "Motorer och drivsystem –,, val av motorer" gavs för mycket information för att man skulle kunna ta till sig allt.»
- Här har ni programmerat fel!! Istället för att bara kunna välja en nivå per föreläsning (ex. Bra) så kan man endast välja en föreläsning per nivå!!!!»
- MEN HELVETE NÄR DET INTE GÅR ATT KRYSSA I HUR MAN TYCKER OCH DE DÄR SATANS BOLLARNA FLYTTAR SIG HELT UTAN LOGIK. VAD ÄR DET FÖR TOMTE SOM PROGRAMMERAT DETTA?»
- Ni har ju dummat er, man kan inte välja mer än 3 alternativ på denna fråga...»
- ritteknik: bra, syskon: bra, prod till prod: godkänd, digitala sys: bra, mätsystem: dålig motorer: dålig, hållbar utveckling: bra, simulering: bra. mätsystem och sensorer: godkänd, underleverantör: mycket bra och inspirerande, fluidteknik: hade vi en sådan föreläsning? om det var den med motorerna och pappers-scannern så var den intressant, men kanske inte så relevant.»
- Verkar vara något problem med ovanstående svaraltenativ. De går inte att välja mer än två.»
- Alla va bra. Förutom att radioknapparna här ovanför inte va grupperade rätt.»

Bra
30 svarande

Ritteknik»16 53%
Systematisk Konstruktion»3 10%
Från produkt till produktion»3 10%
Konstruktion av digitala system»0 0%
Val av mätystem»0 0%
Motorer och drivsystem –, val av motorer»0 0%
Hållbar utveckling»1 3%
Simulering vid design»2 6%
Mätsystem och sensorer»2 6%
Systematisk konstruktion ur ett underleverantörsperspektiv»1 3%
Fluidteknik»2 6%

Genomsnitt: 3.46

Godkänd
30 svarande

Ritteknik»7 23%
Systematisk Konstruktion»5 16%
Från produkt till produktion»1 3%
Konstruktion av digitala system»3 10%
Val av mätystem»2 6%
Motorer och drivsystem –, val av motorer»1 3%
Hållbar utveckling»0 0%
Simulering vid design»3 10%
Mätsystem och sensorer»3 10%
Systematisk konstruktion ur ett underleverantörsperspektiv»2 6%
Fluidteknik»3 10%

Genomsnitt: 5.06

Dålig
25 svarande

Ritteknik»7 28%
Systematisk Konstruktion»3 12%
Från produkt till produktion»2 8%
Konstruktion av digitala system»0 0%
Val av mätystem»0 0%
Motorer och drivsystem –, val av motorer»3 12%
Hållbar utveckling»4 16%
Simulering vid design»1 4%
Mätsystem och sensorer»4 16%
Systematisk konstruktion ur ett underleverantörsperspektiv»1 4%
Fluidteknik»0 0%

Genomsnitt: 4.76


Övningar (CAD):

14. Vad tyckte du om övningarna?

- Lätta, för mycket med 5 obligatoriska. Bättre att jobba på egen tid eftersom man kan planera sina studier bättre.»
- brööm»
- ok»
- bra»
- Kul, men hade varit roligt om högra krav ställdes»
- kul, men dåliga datorer.»
- Bra, men om man var klar skulle man inte behöva gå på fler övningar»
- Rätt meningslöst. Ingen direkt feedback från övningsledaren. Jättedåliga datasalar. Många inställda pass pga datakrångel»
- bra, man bör få kunna göra dem hemma»
- Helt okej»
- De var ok, fast boka upp ordentligt med datasalar så att det räcker till alla, även då datasystemen krånglar.»
- Bra bok!»
- För få handledare, för få datorer bokade!!»
- Bra»
- Intressant att prova på ett modernt (?) CAD-verktyg.»
- För jävla dåligt uppstyrda. Fanns inte datorer till alla och det krånglade hela tiden. Inte så bra med tanke på att det var obligatorisk närvaro.»
- Cad labbarna var ju ett skämt, färre bokade datorer än elever är ju aldrig en bra start. Att sen de elever som redan var klara med allt tvingades sitta och slösurfa för att få påskrifter känns så mycket högstadiet att det är löjligt. »
- Lite låg nivå, kunde varit lite svårare»
- lärorika»
- Själva övningarna va bra. Men saltillgången va riktigt dåligt. Måste boka in minst 2 datasalar till för att alla ska få plats. Fick ägna halva tiden åt bara hitta en dator vid varje lab.»
- Onödiga»

15. Hur många övningar var du på? (5st obl.)

33 svarande

Mindre än 5»3 9%
23 69%
Mer än 5»7 21%

Genomsnitt: 2.12

- Pärmen fungerade inte som den skulle och det skall inte vara ett tvång att vara på övningarna när man var klar.» (Mindre än 5)
- Eventuellt kunde man ha satt gränsen lite högre på hur långt man skulle komma.» (5)
- dåligt med plats i salarna!» (5)
- Hade gärna sett att man hade kopplat samman övningarna med föreläsningarna.» (5)

16. Kommentarer på övningar och övningsledare:

-
- behövs större datasal...»
- Övningsledarna var inte överdrivet kunniga...»
- För få handledare, för få datorer bokade!!»
- inga klagomål =)»
- Övningsledarna verkade inte veta riktigt vad som gällde. Var inte särkilt kunniga på CAD heller.»


Projekt:

17. Vad tyckte du om projektuppgiften?

- kul»
- borde fokuserat mer på att göra uppgiften än att skriva raporten»
- Borde vägas in mer i betyget. Oklart hur det skulle läggas upp»
- Kul och nyttigt med ett sådant projekt.»
- Intressant och givande, fortsätt med det. Dock så hade alla handledare gått hem en kvart för tidigt vid ett tillfälle, vilket ställde till problem för oss som ville visa upp en del av vårt arbete, så följ de schematider ni har satt upp.»
- Bra!»
- det var sköj»
- Bra, jag fick en känsla att jag gjorde något "på riktigt"»
- Bra»
- Intressant och relevant övning i att ta fram en produkt.»
- Helt ok»
- Rolig men den hade aldeles förlite tyngd i betyget»
- mer projektförslag. bättre styrning på begränsningar»
- Lärorik, men det fanns inga klara riktlinjer om vad som skulle vara klart vilket var dåligt.»

18. Markera bara den handledare du hade:

32 svarande

Göran Brännare»8 25%
Jonas Sjöberg»10 31%
Jan Möller»7 21%
Björn Åstrand»7 21%

Genomsnitt: 2.4

- Fick svar på det man ville. Bra!» (Göran Brännare)
- Han var inte så engagerad.» (Jonas Sjöberg)
- skön snubbe» (Jonas Sjöberg)
- Han var störtskön.» (Jan Möller)
- hade inte svar på så många frågor» (Jan Möller)
- Jan var mycket bra.» (Jan Möller)
- Vi fick obefintlig handledning från vår handledare, och lika lite feedback. Det var trist.» (Jan Möller)
- (Björn Åstrand)

19. Hur många handledningstillfällen var du på? (%)

33 svarande

0-25»2 6%
25-50»1 3%
50-75»7 21%
75-100»23 69%

Genomsnitt: 3.54

- Gick endast dit och ställde frågor när det behövdes» (0-25)
- Det kändes som att syftet med tillfällena bara var att kontrollera om folk deltog i kursen.» (75-100)

20. Kommentarer på laborationer / lab-PM / inlämningsuppgifter:

-


Kurslitteratur:

21. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- felskriven och ickefunktionerlig fråga»
- Även här fel på formuläret»
- Formuläret är dåligt»
- Kompendium ritteknik - bra Kompendium Cad - bra Köpte en annan kursbok...»
- Här har ni programmerat fel!! Istället för att bara kunna välja en nivå per litteratur (ex. Bra) så kan man endast välja en litteratur per nivå!!!!»
- Ni har dummat er igen då man inte kan ge bra till mer än ett alterantiv...»
- Tyckte det var dåligt att en tentauppgift var tagen "direkt ur boken" (för att citera Björn Åstrand) då nästan ingen i klassen skaffat sig boken. Dåligt att ha en extra kursbok, som kostar så mycket, och som knappt används.»
- ritteknik: bra, labb-kompendie: godkänd, mechatronics: köpte inte»
- Samma här. Radioknapparna här ovanför är felgrupperade. Men alla böckerna va bra»

Bra
23 svarande

Kompendium i ritteknik»12 52%
Kompendium i ritteknik»8 34%
Introduction to Mechatronics and Measurment Systems»3 13%

Genomsnitt: 1.6

Godkänd
22 svarande

Kompendium i ritteknik»15 68%
Kompendium i ritteknik»6 27%
Introduction to Mechatronics and Measurment Systems»1 4%

Genomsnitt: 1.36

Dålig
13 svarande

Kompendium i ritteknik»3 23%
Kompendium i ritteknik»7 53%
Introduction to Mechatronics and Measurment Systems»3 23%

Genomsnitt: 2

Köpte inte
29 svarande

Kompendium i ritteknik»4 13%
Kompendium i ritteknik»2 6%
Introduction to Mechatronics and Measurment Systems»23 79%

Genomsnitt: 2.65

22. Kommentarer på kurslitteraturen:

- Rittekniken bra»
- Kändes inte värt att köpa mekatronikboken för dyra pengar.»
- nej»
- Bra»
- Till och med i sista veckan var det oklart om man behövde köpa mekatronik-boken. Det visade sig att man i stort sett inte hade någon nytta alls av den (för tentan). Kompendiet i ritteknik är säkert ett bra referensverk, fast det kanske är gammalt snart? Labb-kompendiet var man tvungen att ha för labbarna (borde informerats om).»
- Eftersom man inte använde Introduction to Mechatronics and Measurment Systems ( i någon större utsträkning) så skulle den inte funnits med på kurspm. Den kostade mycket och jag öppnade den inte ens.»

23. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

- Ritteknik ja men mechatronics boken var onödig»
- ja»
- ja»
- Ja»
- inte Introduction to Mechatronics......»
- Om kursbok skall användas så borde den integreras mycket bättre i kursen.»
- Inte mechatronicsboken eftersom den ändå inte behövdes»
- ja»
- Ja»
- Introduction to Mechatronics and Measurment Systems»


Tid:

24. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng? (timmar / vecka)

Matrisfråga

- Knapparna fungerar ej.»
- frågeformuläret fungerar inte»
- FEL PÅ FORMULÄRET!!!!»
- 0-5: Litteratur, Räkna uppgifter, Förebereda CAD, Genomföra CAD 5-10: Projekt»
- Projektet har tagit upp den mesta tiden av kursen, därefter CAD-övning och att räkna uppgifter.»
- Här har ni programmerat fel!! Istället för att bara kunna välja en nivå per del (ex. 10-15) så kan man endast välja en del per nivå!!!!»
- Går ej att placera bollarna som man vill. Lita ej på svaren.»
- Det där funkade inte riktigt va? La mest tid på projektet, i övrigt inte så mycket.»
- Men gud vad detta är dumt!»
- går ju inte att markera! Verkar som att ni har lyckats programmera lite fel»
- litteratur: 0-5, uppgifter: 0-5, förbereda CAD: 0-5, genomföra CAD: 5-10, projektet: 15-20»
- Går inte att välja ordentligt!»
- går inte att svara på denna fråga eftersom enkäten (makrona) inte funkar»

0-5
29 svarande

Litteraturen:»11 37%
Räkna uppgifter:»6 20%
Förbereda CAD övning:»9 31%
Genomföra CAD övning:»1 3%
Projektet:»2 6%

Genomsnitt: 2.2

5-10
24 svarande

Litteraturen:»6 25%
Räkna uppgifter:»6 25%
Förbereda CAD övning:»3 12%
Genomföra CAD övning:»5 20%
Projektet:»4 16%

Genomsnitt: 2.79

10-15
21 svarande

Litteraturen:»6 28%
Räkna uppgifter:»4 19%
Förbereda CAD övning:»0 0%
Genomföra CAD övning:»5 23%
Projektet:»6 28%

Genomsnitt: 3.04

15-20
17 svarande

Litteraturen:»4 23%
Räkna uppgifter:»3 17%
Förbereda CAD övning:»0 0%
Genomföra CAD övning:»2 11%
Projektet:»8 47%

Genomsnitt: 3.41

20-25
14 svarande

Litteraturen:»4 28%
Räkna uppgifter:»2 14%
Förbereda CAD övning:»1 7%
Genomföra CAD övning:»1 7%
Projektet:»6 42%

Genomsnitt: 3.21

25+
13 svarande

Litteraturen:»4 30%
Räkna uppgifter:»2 15%
Förbereda CAD övning:»0 0%
Genomföra CAD övning:»0 0%
Projektet:»7 53%

Genomsnitt: 3.3

25. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden. (timmar / vecka)

-
- 15»
- 12h/vecka ink. lektioner»
- 20h/vecka»
- Vet ej»
- 10»
- Självklart mer mot slutet då projektet skulle bli klart.»
- 20 h/vecka»
- 30»
- 10»
-

26. Kommentarer på tiden:

- Allt var bra»
- lugnt»
- Det som tog tid var projektet»
- Väldigt lätt kurs»
- Det mesta av tiden lades på projektet. Det andra delarna tog nästan ingen tid alls. Räckte att börja läsa på kursen dagen före provet.»


Pedagogiskt pris:

27. Anser du att någon föreläsare skall nomineras till pedagogiskt? Om ja, vem?

- nej»
- Nej»
- nej»
- Björn»
- Nej»
- nej»
- gunnar- ritteknink (han från volvo) »

28. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris? Om ja, vem?

- nej»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- nej»
- hon kvinnan vi hade i cad»


Tentan:

29. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

- Helt OK»
- Till viss del men inte sista uppgiften!»
- ja, förutom motoruppgiften som var för svår jämfört med resten av kursen»
- Eh, 14 av 50 poäng på en jättesvår räkneuppgift?! Helt ologiskt. Dessutom utlovades en formelsamling som inte var med. Tråkigt att tentan nästan var precis som den utdelade övningstentan.»
- 30% av tentan handlade om elmotorer vilket är betydlig mer än vad som ägnats åt den under kursens gång.»
- I stort sett, förutom den sista uppgiften som fått föt stort antal tentapoäng i förhållande till kurstid.»
- Nja, nej inte egentligen.»
- ja, bra»
- nej»
- Tentan känns överflödig i denna kurs.»
- Vi hade 2 lektioner om motorer och hur man räknar på effekt, men på tentan så var det nästan 20 poäng om detta. »
- Varför ingår det räkneuppgifter på motorer? Känns helt irrelevant för denna kurs!»
- Nej. Den återspeglade förra årets tenta, och den sista föreläsningen där den användes som exempel.»
- Ja en tar upp det som gåtts igenom på föreläsningarna»
- Nej, bättre om projektet varit examination»
- ja»
- Nja. Man kunde klara sig på kunskap man hade innan kursen.»
- Elmotor delen tog upp alldelles för mycket plats, annars var den bra.»

30. Kommentarer på tentan:

- för stor vilkt på sista räkne uppgiften»
- Elmotoruppgiften var alldeles för stor i förhållande til övriga uppgifter.»
- Den sista räkneuppgiften är alldeles för svår med tanke på att vi knappt inte haft något att öva på (en gammal tentamensuppgift).»
- löjlig»
- Bra»
- sista uppgiften?!?!?? Helt åt skogen! När gick han igenom ett sådant tal?!?!?!? Tentan borde bara innehålla uppgifter på t.ex. givare, IC-kretsar etc. Inga räkneuppgifter!»
- Jag upplevde att det enda syftet med tentan var att ha något att testa, så att man kunde sätta individuella betyg. Jag hade inte lärt mig något i kursen som hjälpte mig att klara tentan. Jag blev (negativt) överraskad att uppgifterna var så lika förra årets tenta. Man borde ha lagt ner mycket mer arbete på att få tentan att återspegla innehållet på föreläsningarna. Och frågorna borde ha varit mer generella.»
- Helt okej. Att ha frågor som "är en direkt ripp ifrån boken" och att man måste ha läst ett visst kapitell för att förstå frågan är ju inte så smart. Dessutom är det ju väldigt snällt, men kanske inte så rättvist, att ha med en fråga som är direkt tagen ifrån övningstentan. (brunnen med hinken). »
- sista uppgiften hade för många poäng, var man inte så bra på motorer så avgjorde det väldigt mkt. Bättre att ha två mindre uppgifter som handlade om olika "områden" »
- lätt»

31. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

- Ingen tenta bara projekt!»
- två duggor och ingen tenta »
- Bra.»
- Allt var bra»
- Gav ett oserriöst intryck att sänka betygsgränserna bara för att resultatet var lägre än vad man hade hoppats på. »
- Den fungerar»
- Projektet!»


Kursutvärdering/SNZ:

32. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

-
- gört om gör rätt»
- Att ha rätt formulerade och fungerande frågor hade varit bättre»
- Se till så att formulären fungerar!»
- Man kan göra ett formulär som går att fylla i»
- Hittade tre tekniska fel på ankäten, se kommentarer, dåligt att ni inte kan använda verktyget/kontrollera innan ni skickar ut. Gör ju dom delarna värdelösa.»
- se till så att man kan markera all altenativ vid fler vals frågor»
- Lär er göra utvärderingar så att man kan svara på frågerna!»
- En teknisk miss med "kryssrutorna". Gick inte att välja för varje del.»
- Använda frågeformulär som fungerar ,-)»
- Att någon av er gör hela utvärderingen på nätet innan ni mailar ut den till alla. Så ni vet om radio knapparna (de där som man väljer ett av flera alternativ) är grupperade som de ska»


Kursbetyg:

33. Vad tycker du om kursen som helhet? (5 bäst och 1 sämst)

34 svarande

3 8%
11 32%
13 38%
6 17%
1 2%

Genomsnitt: 2.73

- Super bra» (5)
- Helt ok kurs» (3)
- Man lär sig mycket genom projektet. Men räkneuppgifter på motorer och hydraulik/pneumatik borde tas bort. Om de ska ha med detta överhuvudtaget borde de lägga ner mer tid på det. Man kan inte bara gå igenom saker på en föreläsning och sen slänga upp två av de största uppgifterna på tentan om det.» (3)
- Inte så mycket nytt i kursen. Klarade sig bra på kunskapen man hade innan.» (3)
- Projektarbetet var jobbigt men nyttigt. Resten av kursen behöver en rejäl omarbetning om den ens bör finnas kvar.» (2)
- sämsta kursen som jag läst på Chalmers! » (1)


Extra frågor:

34. Övriga kommentarer om kursen:

- Min uppfattning om kursen sänktes kraftigt av betygsfördelningen samt den bristande informationen om ritduggans betydelse för betyget. Då jag trodde att det bara var ett G-moment gick jag efter halva tiden, fick ett lågt men godkänt betyg som var nära att sänka mitt totalbetyg. Detta hade inte hänt om jag vetat om att poängen hade betydelse. Ritduggans betydelse bör ändras. Poängen borde räknas in om de höjer studenternas betyg och inte räknas in om de sänker betyget. Studenterna skall ej straffas för administrationens misstag.»
- Mycket dålig information om uppgifter med mera och all info man fick kom 1-2 veckor för sent. Kursen examination bestämdes först efter att vi gjort tentan vilket är skit kasst!»
- utvärderingsenkäten fungerar dåligt»
- Eftersom 40% av tentan består av räkneuppgifter så borde vi haft övningsuppgifter/övningar under kursens gång. Nu hade vi endast en gammal tenta att öva på samt en övning (när Björn räknade övningstenta) vilket är på tok för lite.»
- Tog alldeles för lång tid att få svar på tentan. Lösningar anslogs dagen innan granskning (sent!!!) och det tog extremt lång tid att få ut sin tenta på granskningen.»
- Borde framgått tydligt och tidigt hur betyget sätts, hur de olika momenten är fördelade. Känner att jag lade ner mycket tid på projektet och mindre på tentan, och fick därför ett lägre betyg. Hade jag vetat att tentan tar upp 60% vid betygsättningen hade jag lagt ner mer tid på den.»


Kursutvärderingssystem från