ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-1 Introduktion till funktionell programmering, TDA555

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»14 37%
Cirka 20 timmar»11 29%
Cirka 25 timmar»7 18%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.13

- Hade förkunskaper inom ämnet.» (Högst 15 timmar)
- Jag har lagt ner ca 15h totalt på kursen (14h labbar + 1h tenta).» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»5 13%
25%»1 2%
50%»2 5%
75%»7 18%
100%»22 59%

Genomsnitt: 4.08

- Jag har varit närvarande vid 85% av alla föreläsningar. Dock inte vid många av övningstillfällena.» (50%)
- Missade en föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 35%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 45%

Genomsnitt: 2.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Har aldrig programmerat innan och det går strålande ändå» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»23 79%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.89

- Tentan på tok för enkel i jämförelse med övningar/gamla tentor/inlämningsuppgifter» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»11 29%
Mycket stor»20 54%

Genomsnitt: 3.27

- Har inte deltagit i undervisningen.» (Mycket liten)
- Mycket bra föreläsningar allmänt, med bra och tydliga liknelser. Dock några saker jag hade önskat: Lägg mer tid på att förklara parametriserade typer, och funktionstyper, lägg mer tid på att förklara parsern och lägg mindre tid på "zoo"-exemplet. » (Mycket stor)
- Koen har varit väldigt bra på föreläsningarna! =)» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»9 24%
Ganska liten»16 43%
Ganska stor»8 21%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.18

- Allting som behövdes fanns på kurshemsidan. En bok om haskell för 525 kr är jag glad att jag inte köpte» (Mycket liten)
- Inte läst boken. Föreläsningsanteckningarna har varit ok. » (Ganska liten)
- Labbarna och materialet från föreläsaren var väldigt bra men den rekommenderade kursboken kändes onödigt omfattande. En föreläsning kunde motsvara 100 sidor i boken och det gjorde det svårt att förbereda sig/hinna läsa igenom boken inför föreläsningarna. Hade möjligen varit bättre med en annan kursbok.» (Ganska liten)
- Jag använde inte boken alls, men utdelade uppgifter och hemsidan var bra.» (Ganska liten)
- Har inte använt rekommenderad kurslitteratur utan läst på internet istället. Learnyouahaskell.com. I övrigt har kursmatterialet varit bra.» (Ganska liten)
- Har inte använt kurslitteraturen, men föreläsningsanteckningarna och framförallt de exempel som gavs på kurshemsidan var mycket bra hjälp.» (Ganska stor)
- Har inte köpt någon bok men läst en del på Internet.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»30 81%

Genomsnitt: 3.81

- Firesystemet bör uppdateras/bytas ut.» (Ganska bra)
- Väldigt bra kurshemsida!» (Mycket bra)
- Hemsidan var fin och bra!» (Mycket bra)
- mycket utförlig kurshemsida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»15 40%
Mycket bra»18 48%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.7

- Handledarna var oerhört bra och hjälpsamma, men det skulle behövas en till per labbpass. Tisdagarna var lugna men på alla de andra labbtillfällena (inklusive onsdagar och torsdagar) var det ofta lång kö. När det var lång kö kunde man märka hur endel handledare blev stressad.» (Ganska bra)
- Det hade varit idealiskt med två övningstillgällen istället för ett.» (Ganska bra)
- på labbarna har det tagit väldigt lång tid att få hjälp. medel på 30 minuter.» (Ganska bra)
- Ibland har hjälp listan under labbarna varit så fulla att man inte har fått någon möjlighet till hjälp» (Ganska bra)
- På labbar och övningstillfällen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»24 64%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.72

- Min labbkamrat var ganska inaktiv under labbar.» (Ganska dåligt)
- Har arbetat mycket i gruppen som jag var med under nollningen vilket har fungerat bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»24 64%
Hög»10 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Hade förkunskaper inom ämnet, hade jag inte haft det tror jag att belastningen hade varit lagom. » (Lagom)
- Jag har programmerat en del innan, även i ett funktionellt språk, så de första veckorna var tacksamma men senare i kursen hade även jag att bita i.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 10%
Lagom»20 54%
Hög»11 29%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.18


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 10%
Gott»16 43%
Mycket gott»17 45%

Genomsnitt: 4.35

- En svår kurs när man aldrig har programmerat tidigare men väldigt intressant och rolig. Tyvärr tog denna kursen mycket tid att komma igång med.» (Mycket gott)
- Seriöst intryck av lärare och kursen i allmänhet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Koen»
- labbar»
- Allt var riktigt bra som det var.»
- Strukturen på tentan.»
- Upplägget på labbarna och tentan.»
- Den övergripande planeringen och utformningen av kursen är bra. Formen på tentan är bra men ....»
- Koen! Väldigt bra och inspirerande föreläsare!»
- Vet ej»
- Koen! En riktig bra examinator. Mycket pedagogik och mycket engagemang! Även alla handledare (alla personer som hjälpte till på labbarna och under våra övningar) måste jag säga gjorde ett riktiga bra jobb!»
- Labbarna»
- Allt!»
- Koen!»
- Allt!»
- tentan var mycket bra utformad, laborationerna var lärorika och roliga så detta bör bevaras»
- Den breda möjligheten till handledning.»
- Att labba ihop två och två och jobba i grupp på övningstillfällena.»
- Haskell»
- Att man kan sitta i grupp där man kan få hjälp och hjälpa andra.»
- de mycket bra föreläsningarna och labbassistansen av doktoranderna.»
- Bra som det är»
- Övningstillfällen i grupper.»
- övningstentor»
- Koon, han är det största bidraget till att kursen fungerade så bra och anlednignen till att jag har lärt mig så mycket»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet ej»
- byt grafikbibliotek så att labb 4 går att köra enklare på Mac»
- Tentan bör vara svårare, åtminstone för de högre betygen. »
- Vet ej»
- Sättet att skriva tentamen på! Väldigt svårt att få ett bra betyg eller att bli godkänt på.»
- Inga synpunkter»
- Vet ej.»
- Tycker inget bör förändras »
- Två övningstillfällena istället för ett varje vecka. Man kan då korta ner det första passet som är väldigt långt och istället göra två stycken.»
- Inget»
- Ett problem som är svårt att undvika är att det är nollning de första två veckorna av kursen. Det är då svårt att hinna med att ligga i fas och man hamnar lätt efter. »
- Övningstillfällena på måndagarna var mindre bra. grupperna verkade inte fungera så bra. folk använde den tiden mest till att socialisera, så jag slutade gå på dem efter några gånger. jag antar att det är på grund av att folk precis träffat varandra. jag tror att om man kör med faddergrupperna blir det mer fokus eftersom man redan lärt känna de personerna.»
- Inget jag kan tänka på»
- Att inte gå så fort fram i Haskell, har man inte programmetat förr känns det väldigt orätvist.»
- Lite mindre labbar, tog väldigt mycket av vår tid. Kanske om examinatorn kunde delta i någon aktivitet så som en laboration eller övningstillfälle. Var väldigt roligt att ha Koen, men lite tråkigt att han inte var med på några av våra arbetstillfällen. Men detta bör självklart bara ändras om Koen/eller en ny examinator har tid.»
- Möjligen fler labhandledare eller lyckas att få bättre utspridning av elever över labbtillfällena»

16. Övriga kommentarer

- 0125976579 mitt svarsnummer»
- Det är väldigt synd att vi lär oss Haskell nu, men vi kommer inte fortsätta använda det i de kommande kurserna under den närmsta tiden, utan det blir längre på framtiden. Det hade varit riktigt roligt om vi fortsatt använda det.»
- Inga synpunkter»
-
- Sjukt bra arbete av Koen!»
- Inga.»
- nej»


Kursutvärderingssystem från