ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-4 Sjukvård, LNC184

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»8 29%
Cirka 20 timmar»5 18%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»7 25%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 2.7

- Räckte bra med föreläsningarna.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 14%
100%»23 85%

Genomsnitt: 4.85

- Giltig frånvaro.» (75%)
- Det mesta var obligatoriskt» (100%)
- Missade en lektion pga sjukdom» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 3%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 85%

Genomsnitt: 3.62

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Inga konstigheter!»
- va e adekvat ?»

...vidta effektiva åtgärder i händelse av olycksfall eller hastigt insjuknande eller sjukdom ombord
27 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 7%
Ja, det kan jag»8 29%
Ja, med god marginal»17 62%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.55

...på ett adekvat sätt vidta/utföra ordinationer och behandlingsåtgärder, som kan anses nödvändiga så länge den skadade/sjuke är ombord, enligt de råd och anvisningar som erhålls från läkare i land v
27 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 7%
Ja, det kan jag»10 37%
Ja, med god marginal»15 55%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.48

...förstå den förebyggande hälso- och sjukvården och ha de kunskaper som krävs för att handha skeppsapoteket.
27 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 7%
Ja, det kan jag»9 33%
Ja, med god marginal»16 59%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.51

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»22 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.96

- Kursen hade gärna fått vara större och med fler timmar, den är en viktig del av utbildningen och det känns som att detta är något man har nytta av i större grad än en del andra föråldrade kurser vi läser.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»6 24%
Ja, i hög grad»18 72%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- Tyvärr så var tentan en kopia på en gammal tenta vi fick ut. Tog upp detta med Dan som påpekade att det mesta låg i övningarna vilket jag kan hålla med om men tentan borde göras om och göras utförligare.» (Nej, inte alls)
- Bra anpassad för vårt yrkesval, vad bör jag kunna ombord.» (Ja, i hög grad)
- eventuellt se över tentan lite pga lite för lik tidigare års tentors frågor» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»5 18%
Mycket stor»21 77%

Genomsnitt: 3.74

- Fantastiskt bra föreläsare och lärare/instruktörer!» (Mycket stor)
- Klockren, räcker bra att bara gå på undervisningarna för att hänga med.» (Mycket stor)
- Bra labbar» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»13 48%
Mycket stor»9 33%

Genomsnitt: 3.11

- Vore bra med en kurs bok som innehåller allt i kursen» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»17 62%

Genomsnitt: 3.62

- Rune alltid one step ahead. Gulstjärna att han redan i föregående läsperiod kom ut och informerade om praktikerna så att planeringen underlättades.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»20 74%
Har ej sökt hjälp»6 22%

Genomsnitt: 4.18

- Men har alltid känt att om man undra något skulle det aldrig vara problem att ställa frågor.» (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»25 92%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 4

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»21 77%
Hög»4 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»7 25%
Hög»16 59%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.66

- Miljökursen..» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»7 26%
Mycket gott»19 73%

Genomsnitt: 4.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rune är kanon vilket även dom flesta gästlärarna var. Övningarna och praktiken var perfekt!» (Mycket gott)
- Toppen kurs med toppenbra lärare! Ni gör ett suveränt jobb. Vart en jätte rolig kurs, och intressant. Fått lära sig mycket om sjukdomar med mera, och hur man skall agera.» (Mycket gott)
- Rolig kurs som man har nytta av och gärna skulle läsa igen.» (Mycket gott)
- Mycket bra och innehållsrik kurs» (Mycket gott)
- Bra anpassad praktiskt mot vårt yrkesval.» (Mycket gott)
- Rolig och intressant kurs» (Mycket gott)
- Mycket intressant och lärorik kurs, både från ett arbetsmässigt och civilt perspektiv.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktiska momenten och Rune!»
- Sjukhuspraktiken var otroligt lärorik och rolig att genomföra. »
- Allt! :)»
- Sjukhuspraktiken och de praktiska momenten.»
- Praktiska övningar och bra gästföreläsare»
- Övningarna och instruktörerna!»
- Läraren Rune, Dan och de andra hjälplärarna som var mycket duktiga på att lära ut sjukvård»
- Pedagogiska genomgången av del för del av kroppen. »
- Bra upläg av kursen»
- Labbar, sjukhus praktik »
- Övningar och praktik»
- Praktik på sjukhus, praktiska moment.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta minst 2.5hp från Miljö och bygg på det på sjukvårdskursen!»
- Gärna lite mer tid åt skeppsapoteket.»
- Inget speciellt. »
- Bättre övning på ABC, vi fick inte lägga förband etc på varandra utan sjuksköterskan pratade bara om det. »
- Gärna gå in mer på djupet, kunskap är ju en mkt lätt börda att bära på som sagt! inte för att tentan behöver innefatta mer utan just för att det skall komma in djupare förståelse som kanske sätter sig i benmärgen!»
- sjukhus praktik eventuelt vara längre så man blir säkrare och får möjligeht att stötta på mer oilka fall fick ej sy under min tid där Se över power points är strukturerade på olika sätt fasten de är samma lärare mkt lättare om samma lärare har samma struktur istället för massa olika»
- Gärna mer av ovanstående»
- Kanske tom 6 dagars praktik? 3 dagar, 1 vilodag, 3 dagar. Mycket bra praktik på Sahlgrenska, trevlig och hjälpsam personal.»
- Det behövs lite mer praktik på sjukhus för att man ska känna sig någorlunda trygg i de olika momenten som t ex sätta nålar, ge dropp osv.»

17. Övriga kommentarer

- Gästföreläsarna var mycket bra och intressanta, och Rune är som vanligt en riktigt bra lärare.»
- Skrev precis kursutvärdering för miljökursen, som var värdelös kurs, tyvärr. Skrev där att jag hellre hade sett att man tog bort 2,5hp från den och la den på sjukvårdskursen istället. Man kan aldrig får för mkt kunskap av sjukvård, och det är kul och intressant! Praktiken var för övrigt också mycket givande! Tack för en bra kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.73

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.73
Beräknat jämförelseindex: 0.93


Kursutvärderingssystem från