ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kommunikation, FSP030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

17 svarande

Högst 5 timmar»5 29%
Cirka 10 timmar»8 47%
Cirka 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»2 11%
25 timmar eller mer»1 5%

Genomsnitt: 2.17

- För lite tid och lektionstilfällen för denna kurs.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 17%
100%»14 82%

Genomsnitt: 4.82

- Kommunikation del A 100% Kommunikation del B 50%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 41%

Genomsnitt: 3.05

- Väldigt rörigt mellan vad som kom på tentan samt det som stod i kurs-pm vad som skulle ingå!» (Målen är svåra att förstå)
- Kommunikation del A: kurset motsvarar inte vad som star i kurs-PM Kommunikation del B: vi fikk inte kurs-PM i del B» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»3 20%

Genomsnitt: 2.2

- Kan man inte grammatiken innan man kommer hit, är det svårt att lära sig de på 7v.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»2 13%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»10 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Examinationen speglade intedet vi hållit på med i kursen eftersom vi hade 60 poäng på en sammanfattning som vi på lektionstid hade ägnat kanske 1 h max. » (I viss utsträckning)
- Dock undrar man om det är glosförhör eller grammatikförhör?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.76

- Gick alldeles för fort!» (Mycket liten)
- delA: undervisning sacknar tempo, sacknar fantasi, användning av olika teknik var starkt begränsade (inskränkt oftaste till översättningar) delB: bra tempo, iderik, olika teknik» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.52

- hade ingen litteratur där helelr. Den som vi fick var svår att hänga med på om man inte varit på letionen.» (Mycket liten)
- hade varit bättre om vi köpt ett kompendie med alla övningar osv i! känns jobbigt att få nya lösblad hela tiden, lösblad med svar osv, sätt allt i ett kompendie istället» (Ganska liten)
- trokiga språk programmer i delA och delB(i delB: för långa övningar i programmen). Positiv: bra utvalg av texter i delB» (Ganska liten)
- Engonline var mycket andvändbart, men jag upplevde vissa brister i programmet, speciellt vid de uppgifter då meningar skulle översättas rakt av samt vid testen för varje avsnitt då det inte framgick tydligt om man tex skulle sätta "0" eller "-" om man valde att inte sätta in något svarsalternativ» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.23

- del B var bättre med webbsida och information. Men vi har inte fått en kurs-PM för delB» (Ganska dåligt)
- Material dock som delades ut på lektionen var svår att få tag på när den inte lades upp på hemsidan direkt. Samt allt lades inte upp där.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.47

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.35

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 64%
Hög»5 29%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.41

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»7 41%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.64


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 11%
Godkänt»7 41%
Gott»3 17%
Mycket gott»4 23%

Genomsnitt: 3.41

- För snabba genomgångar under föreläsningarna. Jag hoppades på att detta skulle bli en repetion. Det blev fokus på för många små fel.» (Mycket dåligt)
- Kändes inte som vi lärdes oss något vettigt, utan mest repetition från gymnasiet som gick med för hög fart och med för få lekionstillfällen.» (Dåligt)
- Förtår inte varför tentamen inte speglade kursens innehåll..... Mycket besviken över det. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- organisationen av kursen, som fungerade mycket bra. Välplanerat.»
- Inlämningsarbetet och den muntliga redovisningen inför mindre grupp. Mycket givande för framtiden. »
- EngOnline är bra. »
- -Den grammatiska delen var bra. -Skrivuppgiften är bra, förutsatt att eleverna arbetar och bearbetar den. »
- det mesta, förutom alla lösblad»
- del B»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mera föreläsningar.»
- Tycker att tentamen är lite obalanserad. 60 % av hela examinationen utgörs av skrivuppgiften. Det är lite för mycket tycker jag. Om man har mer multiple choice kan man kontrollera fler moment.»
- -EngOnline var lite otydligt med att poängtera vad man gjorde fel. Ett korrekt svar på varje felsvarad fråga borde ploppa fram när man genomför en rättning. Mycket enklare istället för att behöva gå tillbaka till de grammatiska reglerna som finns på annan plats. Ganska långa diagnosiska prov, man är leds när man gjort halva testet.»
- KURS PM- tydligare. Tentamen- sammanfattningen. Bör finnas flera alternativ av olika slags texter på att välja mellan då man ska skriva sammanfattning. Kan man inte den texten som finns nu så klarar man inte tentan. För hög poäng på den skriftliga delen. Tentan borde göras om så att man kan få möjlighet att klara tentan även om man inte klarar sammanfattningen. Ordbok på tentamen ser jag inte som något hiner. Känns fel att man inte ska klara en tentamen på grund av att man inte förstår vad som står, då detta är en grammatisk tentamen och inte ordförståelse tenamen.»
- lösbladssystemet»
- Mer övergripande engelska. Skulle vara bra att få med mer sjötermer. Varför var presentationen så viktig när ämnet var engelska. Det finns väl kurser så som retorik.»
- Engonlines funktioner och upplägg borde kanske ses över lite...»
- del B: arbetsbelastningen bör reduseras lite, del A: mindre svensk språk på tenta, undervisningar och övningar Mer engelsk! delA+delB: en bättre kurs-PM.»

16. Övriga kommentarer

- En bra kurs överlag. Jag har lärt mig mycket trots att jag redan var ganska väl bevandrad i engelska.»
- Kursen i sig kändes lite väl förhastad. Borde kunna göra något vettigare av tiden inom engelska. Lära oss ännu mer ord och fraser inom sjöfarten. Lära oss skriva sammanfattningar på sådan som vi kommer att skriva om på fartygen sen. Arbeta mer med radiokommunikation på engelska istället. När man delar upp klassen coh låter alla få en halv dag i veckan, blir det väldigt lite tid för en kurs, samt när ingen kurslitteratur delas ut är det svårt att studera detta ämne på egen hand vid sidan om.»
- bra lärare»
- Jag var godkänd i kursen.»
- Kurs-PM stämd inte med kurset. Vi fikk en kursPM för delA+delB i början av delA. Där sacknades en del information, särlig om delB. I delA var det aldelles for mycket svensk språk på tenta/övningar/undervisningar. Det står engelska på kurs-PM och jag hadde forväntat meg det men det handlar huvudsakligt om att det här är en kurs på engelsk kommunikation. Examinationsform i kurs-PM stämmer inte riktigt med kurset heller. I del A skulle det var en muntlig examination enligt kurs-PM men det blev skriftlig+muntlig tenta. Slutligen, hadde varit bra om det står i kurs-PM vad man får for betyg och poäng för värje examinationsform.»
- Bra lärarhandledning. »


Kursutvärderingssystem från