ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Technical communication, LSP127

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»12 80%
Cirka 20 timmar»2 13%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»0 0%
75%»4 26%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.53


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 46%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 46%

Genomsnitt: 2.53

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 25%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»5 41%

Genomsnitt: 3.16

- Ingen tenta» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»9 60%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.46

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 80%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3

- Hade vart bra att få tillgång till alla ppt"s som användes i kursen...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt hjälp»7 46%

Genomsnitt: 4.2

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»1 6%
Lagom»13 86%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»4 26%
Hög»8 53%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.66

- Dock beror det på om man gör ett stort projekt i projekt D/E eller ett litet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 20%
Godkänt»3 20%
Gott»6 40%
Mycket gott»3 20%

Genomsnitt: 3.6

- Tyckte det var relativt onödigt att ha den.» (Dåligt)
- Känns som en väldigt nödvändig kurs, väldigt bra att lärarinnan bara pratar engelska!» (Gott)
- bra dialog med lärare» (Mycket gott)
- Bra innehåll» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gitte»
- Att man fick prata mycket engelska.»
- Engelska talandet»
- Vi gör 2 redovisningar om samma projekt vilket är ganska onödigt. Speciellt den som görs i denna kursen. Den presentationen ska göras av ett projekt som är halvfärdigt. Det samma gäller abstraktet vi skulle skriva om vårt projekt. Det känns lite dumt att skriva saker om ett projekt som kräver att det är färdigt, när det egentligen bara är halvfärdigt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kommunikationen mellan kursansvarig för technical communiation och projekt D/E ökar för att man skall slippa göra både en presentation på engelska och svenska, enbart engelska alltså. Och den borde göras i slutet av projektet, helst i tentaveckan. Vi var även tvugna att skriva en "abstract" i kursen som egentligen borde skrivas precis innan raporten lämnas in.»
- Det finns vissa svårigheter med att skriva ett abstract till en rapport som inte finns. Det står tydligt i instruktionerna att man verkligen måste ha en klar rapport för att skriva.. »
- Kommunikation mellan kursansvariga i technical communication och Projekt D/E kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen var bra som kurs, men det känns mest som en upprepning på saker man lärt sig tidigare så den känns onödig i utbildningen.»


Kursutvärderingssystem från