ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt13 - Mekanik, TME220

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-19
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»5 29%
Cirka 25 timmar»7 41%
Cirka 30 timmar»4 23%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.82

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»9 52%
100%»7 41%

Genomsnitt: 4.35


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 58%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 29%

Genomsnitt: 3.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»12 70%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- Men svårare än de tidigare tentorna » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.52

- Gick väldigt snabbt och mycket exempel, mindre förklaringar för varför man gör så. Kanske ska ha med lite mer lösningsmetodik. Kan vara jag som är dum!» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.47

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»6 35%

Genomsnitt: 3.23

- Övningstentor inte hadde inte samma svårighetsgrad som den riktiga tentan, vilseledande!» (Ganska dåligt)
- Lösningsförslagen som fanns tillgängliga var skriven av en annan föreläsare, som inte alltid gjorde på samma sätt som vår föreläsare.» (Ganska dåligt)
- Var man bara observant så missade man inget» (Ganska bra)
- Bra med lösningar och information. Punktligt och formellt!» (Mycket bra)
- Allt material jag behövde fanns och lades upp snabbt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»4 23%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»3 17%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.05

- Ha exercises från början i kursen!! Vi fick börja med det först efter tre veckor.» (Ganska dåliga)
- Få exercises.» (Ganska dåliga)
- Räknestugor är viktiga då det oftast är när man verkligen använder det som frågorna kommmer. På tavlan ser allt så lätt ut.» (Mycket bra)
- Fastnat i början, sen blev det ond spiral och kände att jag var mycket efter och försökte lösa det själv. Skulle ha sökt mer hjälp.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 41%
Hög»8 47%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.7

- Gick snabbt!» (Hög)
- Mycket att räkna och försöka förstå på väldigt kort tid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»4 23%
Hög»9 52%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.64

- Två räknetunga kurser samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 17%
Godkänt»10 58%
Gott»2 11%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade gärna sett lite mer avslappnade föreläsningar där man gick igenom mer grundligt att punkt punkt punkt, så här löser man detta. Detta ska man titta efter. » (Godkänt)
- Tungt med projekt vid sidan om "den vanliga" undervisnngen.» (Godkänt)
- Bra projektarbete där man fick använda många olika sorters kunskaper man lyckats samla på sig» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektarbetet.Även duggorna var bra.»
- Skotarkranen var intressant. Den verkar mycket mer rimlig för vårt program än en bro.»
- Bra med lösningar på hemsidan och tillgång till alla dokument.»
- Läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre anvisningar för projektet»
- Räknestugor framförallt i början»
- Fler rättvisa övningstentor/gamla tentor»
- Förbättra projektuppgiften till nästa år.»
- Exercises från början, att föreläsaren skriver sina egna lösningsförslag.»
- Läraren borde förklara mer hur och varför man använder formler och vilka tal man ska använda.»
- Tentamen var inte i kursens nivå utan högre. »
- Ge ut egna lösningsförslag, inte Sunes, eftersom Peter ibland avrått oss från att lösa vissa uppgifter mha Sunes lösningsförslag då de var citat "Krångliga" slutcitat. Deras sätt att lösa uppgifter på skiljer sig även åt, vilket är aningen förvirrande för eleven. Ge ut övningsduggor och övningstentor som Peter själv gjort, inte något Sune gjort. Ni löser uppenbarligen inte uppgifter på samma sätt. VÄLDIGT förvirrande!!!!! EXERCISES FRÅN START!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
- Skippa det monotona tonläge. Antar att läraren då har dålig inlevelse och man blir sömnig istället.»
- Förminska projektet. Tid till egenstudier var svår att hitta.»

16. Övriga kommentarer

- Peter Bövik ser lite farlig ut men det är kanske inte så lätt för honnom att göra något ting åt.»
- Examinationen (tentan) upplevdes mycket svårare än de utdelade övningstentorna.»
- Tentan var svårare än övningstentorna. Vilket gjorde att man trodde att man kunde det hyfsat när man gjort övningstentorna och motivationen att plugga blev inte så hög. Vilket resulterade i ett sämre betyg än man förutsett. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.17

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.17
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från