ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-0 Matematisk introduktionskurs IT, TMA235

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-11 - 2009-11-22
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»12 57%
Cirka 20 timmar»5 23%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 1.85

- var bara introkursen, med nollning, mer hans ej» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»3 13%
100%»18 81%

Genomsnitt: 4.77

- Jag var på alla föreläsningarna, men missade några av övningslektionerna då det kändes som jag fick ut mer genom att studera på egen hand eller tillsammans med andra personer utanför min tilldelade grupp.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 38%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 33%

Genomsnitt: 2.57

- Kommer inte ihåg.» (?)
- vad jag kommer ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»16 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»10 47%

Genomsnitt: 3.38

- Jag kunde redan en del diskret matematik.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»5 22%

Genomsnitt: 2.77

- Boken "Algebra och diskret matematik" är jobbig, krånglig, onödigt abstrakt och inte pedagogisk någonstans. Föreläsningarna och ens anteckningar därifrån är det material som varit användbart.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»6 27%

Genomsnitt: 3.13

- mycket strul med hemsida, blev mejlkonversationer med läraren istället!» (Ganska dåligt)
- Hemsidan strulade en del.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»7 31%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»17 77%
Hög»4 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- bra introkurs!» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»17 77%
Hög»3 13%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.18


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 23%
Gott»10 47%
Mycket gott»6 28%

Genomsnitt: 4.04

- bra inledning som förstärktes av dig och dat, och nu av diskret matematik!» (Mycket gott)
- Fick en god inblick i hur matematiken eventuellt var på högskolenivå.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra pedagogisk föreläsare.»
- Tyckte allt var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- vet ej.»
- Tyckte allt var bra»
- Bättre bok. En som är tydlig, har konkreta exempel på problemen som förklaras och inte är onödigt tillkrånglad.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från