ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AST132 Stadsrum och planering vt 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-04 - 2012-05-15
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Bengt Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp


Genomförande

1. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i förhållande till dina egna förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Ok. Lite mer ingående föreläsningar om analysteori skulle varit bra. Många fastnade i det momentet pga att man var osäker på hur det skulle genomföras.»
- Ambitionsnivån var ok. Jag vet inte vem som menas med "läraren".»
- Lagom. Bra mängd inlämningskrav...»
- I relation till hur mycket schemalagd projekttid vi fick tycker jag att ambitionsnivån och inlämningskraven var lite väl höga. »
- Tycker att förväntningarna var höga med tanke på tiden. »
- Ambitionsnivån var bra och rimlig. Svårt att när man för första gången arbetar med stadsplanering veta hur djupt i detalj arbetet ska göras. Fler konkreta exempel på detaljeringsnivå hade varit bra.»
- Lagom»
- lärarens krav var rimliga, kursplanens lite överambitiösa»
- Bra tycker jag. Många delar i inlämningen men det gick att få med alla. Lite luddigt dock vad som förväntades av en (från handledare resp. kurslärare)»
- Det har varit bra. Jag tycker att det kändes rimligt»
- Bra ambitionsnivå. Men för många inlämningskrav. Vissa krav passade inte alla projekt.»
- Jag tycker att kursen höll bra amitionsnivå. Kraven är som alltid på vår utbildning rätt farsartade, under kritiken sa en lärare bla "den detaljplanen är inte godkänd, det fattas för mycket.. men det är inget jag orkar bråka om". Sån typ av inställning från lärare är inte okej.»
- Kanske lite väl hög, tiden för kursen har kortats ner över tid men ej kraven. Men samtidigt ser jag kraven ej som orimliga. »
- Känns som att det bakats in en mängd mål och uppgifter som inte stod i relation till antalet kurspoäng: för mycket i förhållande till kursens tidsomfattning.»

2. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»10 62%
Bra»5 31%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Stadsrumsövningen och gatukrysset kändes ganska meningslösa» (Ganska dåligt)
- Mer individuell handledning, snarare än i grupp. Även i de tidiga skedena.» (Ganska bra)
- Kursen har varit EXTREMT stressig. Jag räknade ut att min snittid i skolan var kl 9 till kl 22 de tre(!) sista veckorna i projektet. Ändå var det i slutändan många som satt kvar senare än vad jag gjorde och inte lämnade in i tid. Jag klarade mig mycket tack vare att min handledare ställde krav på vad vi skulle göra till varje handledningstillfälle.» (Ganska bra)
- Kanske att inlämningskraven kom lite sent. Jag var i alla fall inte medveten om att det var såpass mkt som skulle produceras förrän ca 1,5 vecka innan inlämning. » (Ganska bra)
- Bra med mycket projekttid i slutet» (Ganska bra)
- schysst fördelning i förhållande till påsklovet. Mycket projektarbetestid i slutet vilket var bra (i kombination med handledning) Föreläsningen om detaljplanen låg rätt bra (inte tidigare!)» (Ganska bra)
- Jag hade gärna sett att man fick mer tid till det egna arbetet, men så är det väll alltid. » (Ganska bra)
- Hade i princip en klar struktur från början, att det sedan tillkom fler krav på inlämningsform och förtydligande kring hur momenten skulle utföras sent i kursen gav upphov till oklarheter. Bra att ha föreläsningar i början av kursen. Föreläsning kring detaljplan bör dock direkt efterföljas av någon form av förklarande uppgifter, övningar, alternativt att föreläsningen är tydligare och mer beskrivande. CAD-underlag för att genomföra detlaljlplanen var oss tillhanda orimligt tätt inpå genomgången av planen.» (Ganska bra)
- för lite tid att utveckla koncept i förhållande till tid att producera inlämningskraven.» (Ganska bra)
- Jag har känt mig styrd samtidigt som målen har varit mycket otydliga. Inlämningskraven kämpade jag med för att efter kritiken få veta att det inte alls var krav utan en blandning av krav och förslag på vad som skulle in. Jag vill gärna jobba fritt och ta eget ansvar men det blir svårt under så otydlig styrning och mycket energi går åt till att försöka förstå vad jag måste göra och vad jag kan bestämma själv efter vad jag anser intressant och meningsfullt.Ibland har planeringen varit mindre bra.» (Ganska bra)
- Jag uppskattade den relativt långa perioden av eget arbete. Hade inte skadat om vi hade tvingats göra dagsskisser även om man kan förvänta sig det av oss numera. Väldigt bra att vi fick välja mellan två områden samtidigt som det gjorde att vi arbetade på helt olika förutsättningar och kursen blev egentligen helt olik beroende på vilket område man arbetade med.» (Bra)
- Det var nog lite väl mycket tid till de första momenten men annars har det varit balanserat.» (Bra)
- Lagom med föreläsningar. Man hade behövt mer projekttid. För lite tid att tänka igenom saker så mycket som man ville. Blivit mer fokus på att producera för att klara inlämningskraven, vilket man heller inte gjorde på utsatt schemalagd tid. » (Bra)
- Förhållandet känns ok» (Bra)

3. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 6%
Ganska bra»3 18%
Bra»9 56%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 3.87

- De gånger som utlovats ja, men ser det som en alldeles för liten tilldelning överlag på skolan.» (Ganska otillfredsställande)
- Tycker att mittkritiken var för kort. Upplevde inte den som kritik överhuvudtaget utan mest som en presentation.» (Ganska bra)
- Vad gäller handledning skulle det vara mycket bättre att få den enskilt, blir mer fokus på en eget projekt. Tanken med två kritiker som går runt i alla kritikgrupper ser jag ingen mening med. Fördelningen av kritik inom grupperna blev inte rättvis. Att den extra kritikern dessutom inte hade läst in sig på ens projekt får mig att fundera kring hur denna examinationsform egentligen värderas.» (Ganska bra)
- Anna Nilsson var super som handledare! Skulle dock behövas någon mer handledartid i slutet. » (Bra)
- Bra med både trafik- och detaljplanshandeldning också.» (Bra)

4. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»2 12%
Ganska bra»6 37%
Bra»4 25%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.62

- Lite luddig. Kritiken i grupp kunde fungerat bättre och mittkritiken kunde haft något tydigare "inlämningskrav" för att ha mer att bearbeta sen» (Ganska otillfredsställande)
- Tycker att framförallt mittkritiken ska höjas i sin betydelse. Blir lätt annars att det vi lämnar in i slutet är någon typ av första förslag. Efter mittkritiken kan det fortfarande bearbetas, men idag är kritiktillfällena mer av karaktären avstämning. Kritiken jag fick vid kritiktillfället var generellt icke-givande, som det brukar vara enligt mig. Anser att vi förtjänar ett skriftligt dokument från kritikerna (ej studenterna) där de skriver ner sin kritik och motiverar den. Vid kritik-tillfället blir det väldigt enkel och snabb genomgång och det är då svårt att ta till sig den i syftet att komma fram till hur man ska bli bättre. Likaså anser jag att det bör ställas högre krav på de studenter som kritiserar. Det är meningslöst att höra "fin plansch". Finns så mycket mer att säga, kort sagt lämnas för mycket åt slumpen.» (Ganska otillfredsställande)
- Lite mer handfasta tips hade behövts.» (Ganska bra)
- Anna Nilsson var väldigt bra som handledare. Klase var lite för snäll som kritiker men ok. » (Ganska bra)
- Skriftligt omdömme vid slutkritiken vore bra, det skulle ge mer substans till ens redovisning. Speciellt när man är så uppe i redovisningen att man har svårt att komma ihåg allt. » (Ganska bra)
- Som sagt, handledningen hade varit bättre om man fått den enskilt. Kan tänka att det hade funkat att ha grupphandledning som en inledning, men därefter tog det bara mer tid som man kunnat utnyttja till att arbeta. Kritik för mig innebär att få respons av en person som är inläst på mitt projekt och införstådd med kursprogrammet, samt har accepterat dess utformning - om inte: kritik av kursprogram bör inte lämpas över på oss studenter utan till kursansvarig. Jag hade oturen att få en utav de extra kritikerna och denne personifierade raka motsatsen till vad en bra kritiker är. Att ge kritik skall vara att undervisa - inte tillrättavisa. Svar på frågan om kritiken upplevdes som konstruktiv: NEJ. Total dumförklaring, ifrågasättande och blankt ratande utan motstycke snarare. Ordinarie kritiker för vår grupp uttryckte sin syn på kritiktillfället så som jag hoppas att dess syfte borde vara: att de projekt vi presenterar inte är färdiga, det är en början av en process och kritiktillfället skall vara till för en kritiker att ge vägledning i hur vi kan ta våra projekt vidare och utveckla dem, att lyfta vad som är bra i dem, men framförallt ställa frågor kring val och vara en mentor i att göra sina lösningar ett eller flera steg bättre. Åter igen, den extrakritiker jag fick mitt projekt granskat av, verkar inte på något sätt vara på det klara med vad konstruktuv kritik innebär, utan lät det hela gå ut på att framhäva sina egna åsikter i form av att rätt igenom peka ut faktorer som ansågs helt felaktiga. Vari ligger motivationen till detta? Om man skall jämföra kritiken med övriga studenters tentor och rättning/betygsättning av dessa - krävs det inte att de som gör detta har befogenhet för detta, är insatta i uppgifterna, går igenom var students tenta snarare än att utgå från en egen förutfattade mening kring studenternas (in)kompetens. Att ge kritik kräver en pedagog, som kan samtala och diskutera konstruktivt. Personen i fråga kan ha all världens kunskap och erfarenhet, men så länge som den inte på något sätt kan förmedla detta professionellt (mao pedagogiskt och konstruktivt) har inte den här personen något att göra i en undervisningssituation.» (Ganska bra)
- Handledningen var mycket bra men kritiken usel och flummig. Jag tycker inte att det var en bra idé att ta in gästkritiker till våra vanliga kritiktillfällen. Jag råkade ut för Anders Hagson som inte ens läst mitt projekt och fick veta allt som var dåligt med mitt och klassens arbete i allmänhet. Kritik från någon som läst in sig och försökt förstå mitt arbete uteblev.» (Ganska bra)
- Bra med handledning i Detaljplan. Även trafikhandledningen var ett bra inslag.» (Bra)
- Ibland upplevdes handledningen som lite väl riktad och det märktes att man leddes in i handledarens egna idéer och tankar istället för att uppmuntra och utveckla ens eget projekt.» (Bra)
- Handledningen har varit bra och kritiken var mycket bra. » (Bra)
- Anna Nilsson är bäst!» (Mycket bra)

5. kommentera föreläsningarna

- Bra, men kunde varit mer specifika och ingående med t ex exempel på utförda stadsanalyser.»
- Ingen kommentar»
- Föreläsningen om detaljplanen var inte speciellt bra. Tråkig och inte speciellt retorisk. Trafikföreläsningen däremot var bra.»
- Överlag var föreläsningarna relevanta och lärorika. »
- Kunde varit fler från olika arkitektkontor. »
-
- detaljplansdelen var lite för ofullständig, det krvdes mkt av oss o vi fick inte tillräckligt med info o stöd»
- de jag spontant minns är trafik och detaljplan. bra med trafikdelen!»
- Anders Hagssons föreläsningar kändes matnyttiga men lite mossiga.»
- Detaljplansföreläsningen och trefikföreläsningen var jättebra och inspirerande.»
- Anders Hagson föreläsningar var väldigt bra. Hans inställning och förhållningssätt väger upp många andra handledare och föreläsningar vilket gör att man får av kursen en djupare förståelse för stadsplanering. »
- Inför anordnande av en föreläsning borde alla fråga sig om klassen hört föreläsningen förut. Troligtvis. Nästa fråga bör vara hur man kan skapa en attraktion kring föreläsningarna, så att alla långsiktigt börjar sukta efter dom.»
- Den serie föreläsningar som hölls inledningsvis i kursen kan hända hade ett bra innehåll, då det tyvärr var så att personen i fråga som höll i dem var den som jag just beskrivit som den ene av de extra kritikerna, var det inget som tydligt framgick. Istället genomsyrades dessa föreläsningar av ständigt återkommande uttryck av bitterhet över byggvärlden och dess omöjligheter. Istället fick vi höra att om vi vill göra en social insats i staden så skall vi inte bli arkitekter utan socionomer. Bara för att nämna något. Övriga föreläsningar var bra. Se ovan för kommentar av detaljplaneföreläsningen.»
- Anders Hagsson kan säkert väldigt mycket men är grinig, endimensionell och är svår att ta på allvar då han badar i bitterhet. övriga föreläsningar var ok.»
- Bra ibland, dåliga ibland. Detaljplanföreläsningen usel, vi fick ingen vettig genomgång på hur man gör en detaljplan utan istället en massa om politiska beslutsprocesser som vi inte var riktigt mottagliga för i det läget, särskilt inte när bilderna som presenterades bestod av text text text och inget annat. På genomgången andra kritikdagen fick fi den information vi skulle behövt före inlämningen med bildexempel och bra förklaringar på hur vi skulle gjort.»


Sammanfattande frågor

6. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Detaljplanen. Men lägg föreläsningen tidigare! DP-handledn var bra. Vi måste dock få ngn typ av mall för hur man ritar detaljplan tidigare i projektet.»
- Jag tycker fler handledare borde ta efter Anna Nilsson som jag hade. Hon förstod från början att det var mycket att göra så redan tidigt uppmanade hon oss till att välja område, börja göra en illustrationsplan etc. »
- Valet av område var bra. Att det var ett aktuellt område, och att det var mkt att förhålla sig till. Trafikföreläsningen och handledningen tycker jag också var toppen.»
- Själva huvuduppgiftens utformning tycker jag är bra, men beskrivningen av den kan skärpas en aning. Uppläggning för handledning var bra där de första tillfällena skedde i fyra-grupper och de senare individuellt. Bra med en studieresa tidigt i kursen (bara lite dumt att den hamnade precis innan kritikdagarna för Arbetets rum).»
- Anna Nilsson som handledare!»
-
- Valfriheten, möjligheten att själv utforma ett program och i viss mån projektområde»
- Upplägget överlag bra! Skönt med övergripande inledning och en sak i taget. »
- De flesta momenten kändes motiverade, sen går det så klart att finslipa hur mycket tid som ska läggas på det osv.»
- Att man fick chans att välja mellan två olika områden att arbeta med. Positivt under hela kursens gång, men framförallt under kritiktillfället.»
- Hur viktigt det är med hela kedjan, Analys-koncept-genomförande så att man inte stannar upp i analysen för mycket.»
- Stadsvandringen i början av kursen uppskattade jag mycket, att röra sig till fots i staden under en dag gav en väldigt bra bild över dess förändringar.»
- uppmätningarna av gator och platser var bra. projektet i helhet var också bra.»

7. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Ta bort Mikael Ekegrens promenadregler. Ha en mer generös tidsplan eller sänk inlämningskraven.»
- Man kan nog hitta bättre föreläsare... Sen borde föreläsningarna komma upp på kursportalen direkt efteråt. Nu fick man vänta i 1 vecka innan trafikföreläsningen kom upp. Mer organiserad mittkritik, man borde få 40 min per projekt i alla fall. »
- De två inledande övningsmomenten var bra, men hade nog hjälp mer i projektet om de hade fokuserats på projektområdet. Och kanske inte behövt vara så uppstyrda som de var med en "poängskala" som kanske inte sa så mycket. Mer schemalagd projekttid hade behövts. Ett gemensamt besök på projektområdet hade också varit bra. »
- Mindre krav på så lite tid. Delmoment som hjälper en framåt i utvecklingen. Typ workshops? Bra med studieresa och rundvandring. Mer föreläsningar från olika arkitektkontor i gbg som kan ge en information om stadsplanering. Hur de gör i sin vardag och tagit fram olika projekt. Väldigt viktigt att få information i tid från lärare!!!! T.e.x. fick vi detaljplans informationen väldigt sent. »
- Anders Hagson, vet inte riktigt vad han tillförde under kritiken på Ljusgården. Långt ifrån konstruktiv kritik.»
- Ta bort onödiga uppvärmningsövningar, renodla projektarbetet»
- detaljplansmomentet, känns viktigt men fick inte tillräckligt med utrymme. programmet hade vi kunnat få tidigare så vi hafde kunnat processa projektet i huvudet tidigare.»
- Lite tydligare vad som ska göras till ex mittkritik. »
- Att ställa någon form av krav och ha något seminarier på ett par valfria texter hade varit bra eftersom det är ett ganska obekant ämne.»
- Inlämningskravslistan var för lång och för styrande med tanke på den tid vi hade.»
- Bättre kritikgenomgång med omdömmen som man kan ta med sig och fundera över i lugn och ro. Ta bort vandringarna med betygsystemet och låt oss analysera ett givet område med tex. realistisk byanalyse.»
- Kritiktillfällena bör förändras. Måste finnas andra sätt att göra dom mer givande, känns som det är som nu bara för att det alltid varit så. Anser även att man ska få skriftliga omdömen, Anders Hagson pratade om att han gett det till AT tidigare. »
- Känner inte att de första övningsuppgifterna gav så mycket som de tog upp i tid från kursen. Ser snarare att det momentet kortas ned/gör om/tas bort för att ge mer tid till att arbete med det huvudsakliga projektet. Tänk över vad syftet med extra kritiker är. Jag förstår inte vad de kan tillföra som man inte får av den ordinarie kritikern.»
- Det går nog att göra något vettigare av detaljplansövningen. Det kändes som att man bara gjorde den för att det var ett krav och att varken handledare eller elever riktigt brydde sig om den. Längre tid till att utveckla och testa sitt koncept.»

8. Övriga kommentarer

- Känner egentligen att ett stadsbyggnadsprojekt som detta skulle kunna var i grupp om 2 & 2. Då hade man kunnat få mer handledning och mer diskussion och dialog. Men samtidigt passade det bra med ett enskilt arbete då vi enbart haft grupparbete i alla andra kurser i år 2.»
- Presentationsupplägget på Ljusgården måste utvecklas. Att skarva upp sina affischer halvdant på skärmväggarna fungerar inte. A1-formatet resulterade i att 1,5 skärmar behövdes per projekt och när skärmarna dessutom står vinklade mot varandra upplevdes utställningen som väldigt amatörmässig med affischer som överlappade mellan skärmarna. Låt oss istället utnyttja en hel skärm var och lämna A1-formatet. Vore spännande att se vad vi kan åstadkomma med friare presentationsramar.»
- Ljusgården som kritiklokal: betyg IG. Temperaturen, luftkvaliteten och akustiken är utmattande. Skärmarna för upphängning är kassa: planscherna veckas och blåser ner. »
- Kul kurs! mycket att göra men bra för självförtroendet att lyckas få ihop alla delar på egen hand efter ett läsår med bara grupparbete. (Avgörande dock med väldigt öppen och hjälpsam stämning i klassen)»
- Med tanke på att kursen är till stor del ny tycker jag faktiskt att den har varit bra! Den verkar ha tagit ett stort steg framåt från tidigare år.»
- Kommunicera med varandra!! Det är det största problemet. Ingen lärare vet något om kursens alla moment för att någon annan skrivit det. Det är ohållbart. Inte minst när bara den som skrivit dokumenten om ett givet moment är den enda som förstår dom. Det skapar en situation där kraven på studenterna är märkbart högre än kraven på lärarna/handledarna.»
- Jag tror att det kan vara bra att se över kursens omfattning i förhållande till antal poäng. Det ständigt återkommande fenomenet att i princip alla studenter sitter långt över 100 % av tiden i skolan. Att känna den oerhörda stressen av att färdigställa en mängd inlämningskrav på liten tid och sedan ändå inte hinna göra vad som krävs är inte på något sätt en positiv upplevelse av studierna. Att påpeka här är att detta kan sägas gälla generellt, men den här kursen var om något extrem. Att sitta 90 timmar/vecka den sista tiden innan inlämning är minst sagt nedbrytande, både fysiskt och psykiskt. Jag förväntar mig inte att det här skall vara lätt på något sätt, men att det är mänskligt borde vara grundläggande och så har inte varit fallet. När man trots allt någorlunda lyckats färdigställa projektet väntar kritiken. Kritiken brukar vara trevlig och utvecklande, något jag ser fram emot som ett tillfälle till att diskutera projektet och få synpunkter av nya ögon. Jag ska inte dra vad jag anser om kritiken, eller rättare sagt kritikern, något mer här, jag hoppas att det framgått. Kan tillägga att det här uppenbarligen var vår första stadsplaneringskurs och det kan omöjligen förväntas av oss att vi kan ha helt greppat tänket kring detta. Till sist undrar jag vart arkitekturen har tagit vägen. Känner inte att jag hinner lägga den till jag vill och känner mig behöva för att undersöka det arkitektoniska då jag vet att det kommer att krävas mycket tid till framställande av presentation, layout m.m. Anledning att det tar mycket tid för mig är att jag helt enkelt håller på och lär mig datorprogrammen fortfarande, vilket kan ta tid då man ska lära sig själv, att fråga någon annan hela tiden fungerar inte. Som arkitektstudent förväntas man alltså vara grafisk designer och CAD-underbarn för att komma någonstans, eller? Lite så är åtminstone känslan jag får. Eller så har jag inte förstått konceptet än. Allra sist, jag tycker att stadsplanering är väldigt intressant, jag gillar staden som organism och tänker fortsätta lära mig hur man kan göra socialt goda insatser i staden och samhället.»


Kursutvärderingssystem från