ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvalificerad elpraktik, LET6820103

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-25
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»5 35%
Minst 35 timmar»9 64%

Genomsnitt: 4.64

- Ibörjan var intensiteten högre. Man jobba hela dagarna för att få uppgifterna färdiga. Men efter att allt var klart så sjunk viljan att närvara.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 35%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.64

- Varit borta lite på grund av att jag blev pappa dagen innan kursen drog igång» (75%)
- Jag har gjort allt som ska göras..» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 7%

Genomsnitt: 2.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Har inte sett något kurs-PM» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 40%
Ja, i hög grad»1 10%
Vet ej/har inte examinerats än»5 50%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.21

- VI har klarat oss själva» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.64

- har inte haft nån» (Mycket liten)
- har inte funnits så mycket kurslitteratur» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»2 14%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3

- ?????» (Mycket dåligt)
- Har inte sett någon kurshemsida» (Mycket dåligt)

9. Laborationer - utrustningen

Hur upplevdes kvaliteten på laborationsutrustningen?

14 svarande

Låg»1 7%
Mindre bra»1 7%
Bra»8 57%
Mycket bra»4 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.07

- måste köpas nya komponenter, en del är väldigt utslitna och dåliga.» (Mindre bra)
- det skulle behövas lite nyare verktyg» (Bra)
- Robban har gett oss fria händer att pilla på vad vi vill (nästan). Men verkstaden i labbsalen är under all kritik, den är totalt jävla värdelös, finns inte ordentligt med verktyg. Skärpning» (Mycket bra)

10. Laborationer - handledning

Hur upplevdes handledningen under laborationerna?

14 svarande

Dålig»1 7%
Mindre bra»1 7%
Bra»6 42%
Mycket bra»6 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.21

- Svårt att få hjälp» (Dålig)
- det skulle kanske vara bra med en mindre grupp, så att man kan få mera tid med handledaren och spendera mindre tid med att köa. detta har visserligen inte varit ett stort problem» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 21%
Lagom»11 78%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- under de första veckorna var belastningen högre, men när man fortsatte med projektet saktade tempot ner lite för lågt» (Låg)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 21%
Lagom»11 78%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 23%
Gott»6 46%
Mycket gott»4 30%

Genomsnitt: 4.07

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesök»
- Robban som är go och engagerad»
- Robert»
- de obligatoriska kurserna »

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre utrustning. Labbsalen saknar nästan helt verktyg för att kunna producera något. Om det finns verktyg är dessa bristfälliga. Att flytta kursen upp till Chalmers Johanneberg vore ett alternativ om det nu är så dyrt att införskaffa riktiga verktyg till Lindholmen.»
- Mer sjörelaterade laborationer.»
- vet int"»
- lite fler arbets moment.»
- Kanske några mer obligatoriska moment.»
- fler uppgifter»

18. Övriga kommentarer

- den här enkäten passar inte riktigt till kursen»


Kursutvärderingssystem från