ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kommunikation H11, LSP013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»20 80%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.28

- Nog mer ca 30 min per vecka» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»3 12%
50%»5 20%
75%»6 24%
100%»11 44%

Genomsnitt: 4

- Ej lektionerna om grammatik då de gick alldeles för fort fram och ej så ingående så lärde mig inget. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 32%
Målen är svåra att förstå»5 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.32

- Måste bli tydligare och inte "gömmas" i en presentation. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»11 73%
Nej, målen är för högt ställda»3 20%

Genomsnitt: 2.13

- Trodde man skulle lära sig avancerad engelska i kursen, inte "I am, you are..."» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag uppfattade att denna kursen var en grundläggande kurs i engelska.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»2 9%
I viss utsträckning»8 38%
Ja, i hög grad»7 33%
Vet ej/har inte examinerats än»4 19%

Genomsnitt: 2.61

- Gick fet att misslyckas med kursen? Den muntliga delen var under all kritik på vissa håll, väldigt tråkigt för andra som lagt ned tid på sin presentation» (Nej, inte alls)
- Man får ej något flyt när texten är bruten i var 5 mening. » (I viss utsträckning)
- Rapporten kändes dåligt uppstyrd å de var svårt å veta vilken nivå på de som krävdes. tydligare styrningar tack. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»11 44%
Ganska liten»10 40%
Ganska stor»3 12%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.76

- Konsultationstillfällena kändes flummiga och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra där» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»13 56%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»1 4%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- Köpte ingen» (?)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»14 56%
Mycket bra»6 24%

Genomsnitt: 2.96


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 16%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»6 24%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»17 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Hamnade med två personer som inte var lika arbetsvilliga som oss två andra.» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»1 4%
Låg»8 32%
Lagom»9 36%
Hög»4 16%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3

- Kursen behöver mer utrymme» (För låg)
- Kursen i sig är ingen belastning MEN kursen är ett störande moment i allt annat man läser. Kursen har ingen anknytning till något vi gör under hela hösten, inte ens med matrialtekniken som kursen till viss del ska ha ett samband med iom arbetet. Men matriallärarna struntar ju fullständigt i arbetet och likaså de flesta studenterna. Det jobbiga är att en gång i veckan måste man sätta av tid för att skriva ett arbete som ingen bryr sig om, när man istället kunde plugga något som är viktigt. Kursen borde gå samtidigt som vi gör reella projekt så som elmotoraxel som gör på vårterminen i ettan. Där skrev vi rapport, hade varit lysande om vi gjort den på engelska istället. » (Låg)
- För tidskrävande uppgifter för så få poäng.» (Hög)
- På tok för mycket och för många inlämningar för 3p.» (För hög)
- Tråkigt att ha en kurs som tar såpass mycket tid när man läser de två av de tyngsta kurserna på utbildningen. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 24%
Hög»12 48%
För hög»7 28%

Genomsnitt: 4.04


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Dåligt»7 28%
Godkänt»13 52%
Gott»3 12%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- Den förbättrar inte ens engelska utan man får bara veta vilken nivå ens egen engelska är» (Mycket dåligt)
- Dålig uppstyrning å svårförstådda mål, utspridd kurs» (Dåligt)
- Säkert en bra kurs för dom som inte är så duktiga på engelska. Kan värken säga bu eller bä. Undervisningen gav mig inget över huvudtaget. Rapporten var ju bra att skriva, man behöver ju alltid öva på sådana moment. Presentationerna var ganska så där. » (Godkänt)
- Det var inga stora fel på kursen, men den känns överflödig och onödig i sitt sammanhang. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla moment bör bevars»
- Att grupparbetet är miljöinriktat»
- Inget..»
- Projektet som integreras med materialtekniken. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen borde gå samtidigt som en annan kurs med mer relevans går, till exempel kursen med elmotoraxeln (kan ej komma ihåg vad kursen hette). »
- Lite för stor vikt på rapporten.»
- Fler tillfällen för kunna få handledning och ställa frågor kring arbetet!! (speciellt i LP2)»
- Kan tycka att det är bra att ha en kurs i engelska. Jag tycker däremot att det är det nan skulle koncentrera sig på. Engonline hade t.ex. Kunnat vara obligatorisk och det hade varit examinerande.»
- Ta bort hela upplägget... om man ska ha en engelska kurs borde det vara om tekniska engelska m glosor m.m. Som vi har någon nytta av»
- Lite tydligare på vad som efterfrågas för rapporten samt redovisningen. Trotts mallar var de mycket man fick lista ut på egen hand vilket ibland var ganska frustrerande»
- Lämna in och presentera kursen tidigare.»
- allt»
- Hela kursupplägget»
- Projektet borde dra igång tidigare med lite högre tempo så att inte inlämningen och redovisningen sammanfaller med tentorna. Detta eftersom projektet tar väldigt mycket tid i förhållande till kursens poäng.»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt rörig kurs. Att få 3hp för en stor rapport, 2 muntliga framföranden och en 4timmars tenta känns för lite. Ta bort en del av sakerna eller höj poängantalet för kursen.»
- Ta antingen bort den helt, eller uppgradera den till en fullvärdig kurs på 7,5 poäng och lär ut mer noggrant hur man skriver rapporter och andra dokument. Svårt att ta en sådan kurs på allvar annars.»


Kursutvärderingssystem från