ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Engelska - styrprojekt, LSP564

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-15
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»22 81%
Cirka 20 timmar»1 3%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.4

- Betydligt mindre!» (Högst 15 timmar)
- För mycket tid med tanke på hur lite HP man får för kursen!!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»3 11%
75%»4 14%
100%»18 66%

Genomsnitt: 4.4

- Överfulla klassrum, för enkla uppgifter, blä.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 37%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 18%

Genomsnitt: 2.37

- Förstår inte vitsen med det hela. Vill ni att man ska lära sig mer så bör man få fler uppgifter. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- HAde varit bra att förstå upplägget bättre, i början var det riktigt mycket att göra och i slutet knappt något!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 14%
Ja, målen verkar rimliga»14 66%
Nej, målen är för högt ställda»4 19%

Genomsnitt: 2.04

- Ska inte en person kunna engelska för att få godkännt?» (Nej, målen är för lågt ställda)
- För mycket att göra med tanke på HP» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»5 20%
I viss utsträckning»8 33%
Ja, i hög grad»8 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.37

- Alla verkade ha blivit godkända trots att vissas redovisning var under all kritik» (Nej, inte alls)
- Vissa pratade bra, men andra läste upp ett papper från google-translate. Om detta var uppgiften så testades kunskaperna. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»6 22%
Ganska liten»13 48%
Ganska stor»5 18%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.18

- Det finns ett helt campus med utbytesstudenter vi kunde prata engelska på riktigt med, istället satt vi ofta som på mellanstadiet i överfyllda klassrum och rättade texter kollektivt och sådant. Panik.» (Mycket liten)
- En av lärararna var bra, den andra pratade bara cirklar om exakt samma sak. Vi hade lite tid som det var, då anser jag det onödigt att prata om exakt samma sak i 20min så att exakt alla sluta lyssna. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»9 33%
Ganska liten»9 33%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- kurslitteratur ??» (Mycket liten)
- Vi hade ingen kurslitteratur riktigt.» (Mycket liten)
- Online testet var rätt bra. Dataövningen där man lärde sig svåra ord var trots allt också ganska bra.» (Ganska stor)
- Bra med diagnostiskt test. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»11 42%
Mycket bra»10 38%

Genomsnitt: 3.07

- Extremt svårt att få feedback och svar från lärarna. Sista uppgiften har vi inte hört något om och då har det gått flera veckor sedan den lämnades in.» (Mycket dåligt)
- Det var mycket svårt att få reda på deadlines i tid och vad som krävdes.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»7 25%
Har ej sökt hjälp»7 25%

Genomsnitt: 3.59

- Hjälpte till även utanför lektionstid.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»15 55%
Har ej sökt samarbete»3 11%

Genomsnitt: 3.7

- Lära sig engelska av andra svenskar är ju ngt man bara vill göra i nödfall. » (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»3 11%
Låg»4 14%
Lagom»14 51%
Hög»4 14%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 2.92

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»2 7%
Låg»3 11%
Lagom»15 55%
Hög»7 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Dåligt»5 18%
Godkänt»17 62%
Gott»1 3%
Mycket gott»2 7%

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag förstår inte riktigt meningen med att ha så få lektioner engelska som vi hade, det är nästan omöjligt för lärarna att lära ut någonting. Att vi lär oss engelska är bra men vi borde ha läst hela kursen på engelska.» (Mycket dåligt)
- Planeringen var konstig och om man redan har goda engelska-kunskaper känns hela kursen ganska värdelös. Något som alla behöver är att träna på att prata engelska i en diskussion el. dyl., men den enda lingvistiska träning man får är under presentationen.» (Dåligt)
- Bort med allt obligatoriskt utom muntliga redovisningen och ordna möjlighet att tenta av kursen, eller ordna ett svårare alternativ. För enkel kurs.» (Dåligt)
- Tycker det är bra att man lyfter in engelska i utbildningen, men början satte fokus på en annan nivå än vad jag tycker är rimligt, men slutet låg på en bra nivå. Fokus bör ligga på att våga använda engelska snarare än perfekt engelska.» (Dåligt)
- det hade varit trevligt med en personlig feedback på abstracten innan rapporten i styrprojektet skulle skickas in, vi har fortfarande inte fått någon feedback.. inte på redovisningen heller...» (Godkänt)
- Väldigt rolig kurs!!!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget»
- dataprogrammet var bra, och biten med muntlig redovisning är ju alltid bra att öva på. »
- De mycket kompetenta lärarna»
- Diagnostestet, men det bör krävas att folk jobbar med det. »
- att det var uppdelat i en radovisning i styrprojekt och en i engelskan, det var nog en förbättring från året innan. »
- Den muntliga presentationen och inlämningsuppgifterna»
- Redovisa på engelska och övningen när man sitter och lyssnar på sig själv»
- All information utgiven på Pingpong»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tal-träning och färre onödiga övningar»
- Ta inte med den där horribelt felskrivna texten vi kollektivt skulle rätta igen. Det la ribban så lågt att jag inte gick på någon mer lektioner. Typ som att lära ut folk vad 1+1 är i flervariabelanalys kursen.»
- Tydligare vad som ska skrivas. Vad är skillnaden mellan Brief, Abstract, och Summary? Är det en Summary eller en Abstract som ska infogas i rapporten för Styrprojekt?»
- Examinationen bör testa varje elevs kunskaper i högre grad och inte gruppens.»
- ta bort hela engelskadelen. Den känns bara löjlig i sitt nuvarande format. Kör istället en hel kurs på engelska, det känns mer relevant. Då kan man ha dom här lektionerna som stödlektioner..»
- Låt oss öva mer. »
- Från början ha fokus på att våga använda engelska. »
- Återkoppling till studenter på inlämnade uppgifter.»
- Att man får reda på vad som krävs av en, ingen visste om man skulle få rutan på EngOnline grön när kursen skulle vara slut eller inte..»
- Grammatikhemsidan glömdes bort, kanske lite påminnelser om den hade varit bra..»
- Diagnostestet tog bara tid och var onödig! Kan skrivas med intressantare engelska och mer kort och konsiv! man tröttnade efter att ha hållit på 1 timme med det!»
- Hårdare krav på muntlig presentation. Fick för mig att det var ganska hårt och förberedde mig väl, men när väl alla blev godkända trots tydliga brister som togs upp i betygskriterierna stod det klart att kraven inte alls var så höga»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.85

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.85
Beräknat jämförelseindex: 0.46


Kursutvärderingssystem från