ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Grundläggande säkerhet, SJO112

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-12
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»22 62%
Cirka 20 timmar»5 14%
Cirka 25 timmar»5 14%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.71

- Har sedan tidigare basic safty och medical first aid samt advance firefiting (Strömstads gymnasium)» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 8%
75%»2 5%
100%»31 86%

Genomsnitt: 4.77

- Har basic safety sedan tidigare så har endast deltagit i MFA undervisningarna.» (50%)
- Jag har bara gått sjukvårds lektionerna så där för 50% närvaro» (50%)
- Den var obligatorisk» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 16%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 50%

Genomsnitt: 3.13

- T.ex att vi fick höra på föreläsningarna att vi inte behövde lära oss några exakta siffror eller värden på t.ex normalt blodtryck o.s.v. Och att det sedan kommer frågor på det på tentan. I övrigt var det väldigt bra och tydligt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»13 39%
Ja, i hög grad»10 30%
Vet ej/har inte examinerats än»8 24%

Genomsnitt: 2.72

- det var mest fokus på MFA i tentan, inte så mycket på brand eller livflottekursen.» (I viss utsträckning)
- Var bara i de praktiska delarna som vi blev testade i.» (I viss utsträckning)
- Frågorna handlade nästan bara om MFA, bara några frågor var på brand och inga frågor var på Basic Safety. Även om det är viktigt att veta vad man ska göra om nån blir sjuk, gör illa sig eller liknande så finns ju alltid Tele Medic där, det kommer ju aldrig finnas någon man kan ringa för att fråga hur man gör med en brand eller hur man sätter i livbåtar. Därför tyckte jag att man vid tentan kanske fokuserade lite för mycket på MFA i jämförelse med de andra momenten. För övrigt en intressant och bra kurs!» (I viss utsträckning)
- 2 frågor kändes inte relevanta för kunskaperna och fanns heller inte i något material. (vad är vanligaste orsaken till luftvägsstopp, + hjärtstopp)» (I viss utsträckning)
- Lite mer dessutom. Se fråga 3.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»14 38%
Mycket stor»20 55%

Genomsnitt: 3.5

- Tycker medical first aid var riktigt bra. Basic safty som man förväntade sig och Branden Dålig» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»11 30%
Ganska stor»17 47%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.66

- Branddelen var inte speciellt bra. Fanns ingen riktig röd linje i litteraturen bara en massa samlade pdf:er. Resten var OK.» (Ganska liten)
- Bra, lättförståelig litteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»21 58%
Mycket bra»13 36%

Genomsnitt: 3.3

- Inte använt kurshemsidan så värst mycket.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»21 58%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.77

- Var en väldig korvstoppning i den här kursen, eller iaf i MFA delen. Kanske några till moment, diagnoser, "testtentor" eller liknande hade varit bra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 16%
Mycket bra»28 77%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.88

- Bra övningar där man lärde sig mycket när man jobbade tillsammans» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 16%
Lagom»30 83%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.83

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 16%
Lagom»25 69%
Hög»5 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.97

- Det är alltid tufft under sin första termin. Allt är nytt och man är ovan.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 25%
Gott»15 41%
Mycket gott»12 33%

Genomsnitt: 4.08

- Som nämnt ovan så drar brandutbildningen ner det hela se övriga komentarer» (Godkänt)
- Att man inför en examination i den här kursen är väldigt bra då folk kanske kommer ta den lite mer seriöst än förut.» (Godkänt)
- Toppenkurs! Bra genomgångar och övningar!» (Mycket gott)
- Framför allt var det bra att man hade väldigt roligt under kursen! Det gjorde att man lärde sig väldigt fort.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den praktiska biten»
- Samma bra lärare»
- brandkursen»
- Att alla föreläsningar ligger på PingPong»
- Det mesta! »
- Jag tycker att sjukvården och Basic safty skall behållas på liknande sätt (Bra lärare)»
- Examinationen»
- det mesta»
- Rubbet»
- Brand, säkerhetscentret.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite fler föreläsningar där saker repeteras. Lätt att det man lärt sig försvinner annars.»
- Det kändes ibland som om många föreläsningar hade för lite innehåll. Det blev alltså för många raster och för lite "föreläsning". Finns det inte tillräckligt information att ha upp under 4 timmar så varför inte mejla ut och säga att föreläsning enbart är i 2 timmar så kör man intensivt under dessa och sedan är det egen studietid. Det hade varit bättre, både för lärandet då man verkligen går in för ett ämne (och raster stör när man lär sig) och det blir mer tid för oss studenter att studera på egen hand och smälta de vi lärt oss. »
- Teori före praktik.»
- våtdräkter som läcker,på ngt sätt effektivisera livräddningsövningarna på karholmen blev långtråkigt när man skulle vänta hela tiden»
- Synen på män och kvinnor. Föreläsaren talade enbart om män till sjöss.»
- Litteratur upplägget med brandelen så man vet vad man ska "lägga" mer kraft på.»
- Brandutblidningen»
- Brandutbildningen måste göras bättre och mer tid läggas på den. Som den är nu är den allt för kort om man jämför med kurserna i andra länder»
- En bredare examination övergripade alla delarna»
- Det kändes som mycket av det som kom på tentan hade vi inte tagit upp på föreläsningarna eller under övningarna. Man hade inte riktigt koll på vad man skulle kunna...»
- något mer utförligt material»
- Inget»
- Tentan var väl enformig.»

16. Övriga kommentarer

- Hans Filipsson är en riktigt bra lärare. Hans kunnande och intresse för ämnet smittar av sig! »
- Teoripassen låg i början av läsperioden. Tiden från sista teoripasset till tenta upplevdes som väldigt lång. Att sedan tentan till största delen bestod av frågor från teoridelen belyste problemet ytterligare i slutet av läsperioden. Om det nu är svårt att sy ihop schemat för att förebygga detta, så hade det varit tacksamt om läraren redan från början klart och tydligt gått igenom upplägget och fokus på tentan för att underlätta den personliga planeringen.»
- Jag har gått förberedande sjöbefäl i Strömstad och där tog vi våran brandutbildning i Fredrikshamn, Danmark. Där var vi i tre heldagar där vi varvade teori och praktik. Jag tycker att det missades många viktiga detaljer både för egen säkerhet i samband med rökdykning och tekniska detaljer. Känslan nu var mer att vi bara skulle "testa och leka" lite med grejerna. »
- En av lärarna vi hade, kommer inte ihåg vad han hette, han hade jobbat med att undervisa utländska styrkor och höghastighetsnavigering, vår grupp hade honom i HLR, var väldigt provocerande, och körde en lite "militärisk" stil vid lektionerna vilket inte hör hemma på ett universitet enligt mej. Istället för att vara konstruktivt kritisk så var hans stil att få oss att känna oss dumma, vare sig han menade det eller inte, för att vi inte kunde saker. ÄR DET INTE DET VI ÄR HÄR FÖR ATT LÄRA OSS?! Hans attityd var inte den bästa och han påpekade ett antal gånger hur vi "egentligen" skulle göra istället för att göra på det sättet som står i böckerna för att Han ansåg att det var bättre.»


Kursutvärderingssystem från