ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Styrprojekt V10, LEU075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»11 50%
Cirka 20 timmar»6 27%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.86

- Jag fullföljde inte kursen» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»5 22%
100%»15 68%

Genomsnitt: 4.54

- Var sjuk en gång.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 50%

Genomsnitt: 2.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 11%
Ja, målen verkar rimliga»16 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»7 38%
Ja, i hög grad»9 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.55

- Duggan testade väl mest att man närvarat..» (I viss utsträckning)
- Duggan kunde varit svårare och mer omfattande.» (I viss utsträckning)
- Rapprot, redovisning och individuell dugga» (Ja, i hög grad)
- Den typ av examination att visa upp vad vi gjort för läraren.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 40%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»6 27%

Genomsnitt: 2.86

- Kunde redan 90% från gymnasiet.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var inte i fas med labbarna vilket gör det svårt att förstå och komma i håg vad som sas på föreläsningen. När vi använder ex, en komponent ca 4 veckor efter föreläsningen. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.5

- Kursmaterialet har varit svårt att förstå.» (Ganska liten)
- Då PIC-Manualen var i litteraturen» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»10 47%

Genomsnitt: 3.38

- Kunde varit lite mer utlagd information.» (Ganska bra)
- Det mesta man sökte fanns på kurshemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 23%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Behövdes nog fler lärare.» (Ganska dåliga)
- Mycket tid av laborationerna går åt att vänta på hjälp. Behövs fler lärare som kan styrprojektet.» (Ganska dåliga)
- Mycket elever och mycket frågor i kombination med få lärare. När man väl fick hjälp var det oftast mycket bra sådan.» (Ganska dåliga)
- Det var många som behövde hjälp i två olika klassrum, vilket gjorde att det dröjde innan man fick hjälp. Vid ett labbtillfälle fick jag och min arbetskamrat vänta i 2 timmar på att en lärare skulle komma, och då försökte vi aktivt få hjälp hela tiden.» (Ganska dåliga)
- Många som behövde hjälp men ont om lärare ganska ofta» (Ganska bra)
- Var väldigt svårt att få hjälp under de 2-3 sista labbtillfällena pga att folk från andra labgrupper kom och ville labba med. Man kan förstå att de kanske behöver mer tid och hjälp för att bli klara, men det ska inte behöva gå ut över den gruppen som för tillfället har labb enligt schemat (i form av svårare att få hjälp med problem för att lärarens tid går åt till alla de andra grupperna)» (Ganska bra)
- Ibland kan det vara lite svårt att få hjälp när det är många som vill ha hjälp samtidigt» (Ganska bra)
- Morgan har verkligen varit en eldsjäl och sprungit runt mellan klassrummen för att stötta och hjälpa till. Det märks att han gillar undervisning, jag kände mig verkligen inspirerad!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- Jag hade oturen att välja en dålig labbpartner. Hon trodde att hon kunde allt men det visade sig att det gjorde hon inte alls. Att arbetet blev klart ser jag som min förtjänst. » (Mycket dåligt)
- Gick mycket bra var dock lite ojämn kunskaps fördelning.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»3 14%
Lagom»15 71%
Hög»2 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Beror väldigt mycket på förkunskaper» (Låg)
- Lite låg.» (Låg)
- uppgiften utfördes inom tidsramen på de givna labtillfällerna.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»15 75%
Hög»2 10%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.1

- Svårt att säga. Termodynamiken som vi hade samtidigt hade inga tydliga mål och föreläsaren i det ämnet var riktigt dålig, men det är en annan historia.» (?)
- Då man är lite skol trött inan sommaren.» (Hög)
- Denna kurs tar mycket tid samtidigt som termodynamiken är ganska tung..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»2 9%
Gott»7 33%
Mycket gott»11 52%

Genomsnitt: 4.33

- Irriterande att utgångarna till PLC var så dåligt utmärkta. Kosta oss 2veckors tid med felsökning.» (Dåligt)
- Förmodligen det bästa och roligaste sättet att lära sig på» (Mycket gott)
- Jag la märke till att under föreläsningarna drog de direkt igång med djupdykning i A/D-omvandling och PIC-register. Direkt efter hade jag ingen aning om vad de hade gått igenom men det gav sig när man började labba själv och fråga handledarna. Den sortens pedagogik ställer stort krav på handledarna och jag tycker att de har lyckats.» (Mycket gott)
- Rolig kurs, blandade kunskaper» (Mycket gott)
- Kul med lite mer tillämpade kurser» (Mycket gott)
- ger bra förståelse att utföra det jag lärt mig i tidigare kurser praktiskt» (Mycket gott)
- Intressant kurs, speciellt eftersom uppgiften blev väldigt "bred" när man blandade in så många olika programmerbara komponenter/system.» (Mycket gott)
- Kunde varit fler moment där man fick skapa mer själv och inte vara så låst till instruktionerna.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med praktisk kurs!»
- Allt i sin helhet»
- Upplägget för kursen när det gäller tid»
- jag tycker upplägget av kursen är bra! en av de roligaste och mest lärorika jag läst hitintills!»
- Hela den praktiska biten är mycket bra, dock så kanske man kan lägga till, i alla fall vid fläkt/varvtalsstyrning, lite verkligare komponenter, men annars var det inget att klaga på.»
- I stort sett hela kursen och dess upplägg.»
- Det mesta.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- yterligare någon lärare som kan om PLC och PIC vore inte fel»
- Efter redovisningen verkade det som att göran hade mycket högre krav än Morgan på rapporterna. Göran underkände saker som Morgan släppte.. Kan vara bra om de är överens..»
- Fler labhandledare. Morgan var den ende som kunde PIC-programmering så när alla grupper nått dig var det svårt att få hjälp.»
- Att ge tydligare information vid kursstart vad den kommer att innehålla»
- Lite mer handledning under själva rapportskrivningen. Något kort om vad oponnering innebär?»
- Lärarna bör göra alla uppgifterna själva innan de delas ut till studenterna, för att lärarna lättare skall förstå studenternas frågor.»
- föreläsningarna i fas med labbarna två handledare per labsal.»
- Lite klarare med hur rapporten skall vara, att ha en sammanfattning på engelska som egentligen var en rapport borde tas bort och bättre struktur gentemot engelska delen borde upprättas.»
- Kanske lite mer förtydligande om programmering av pic. Den genomgången vi hade om PICen var ju ganska basic, vad respektive register gör osv. Men när man väl skulle programmera den för det syftet den skulle användas till blev det i princip att man skrev av ett exempel i boken men förstod inte riktigt allt i koden och hur det fungerar. »
- Tydligare visa hur allt fungerar samt förklara bättre hur allt ska fungera med varann. Nu var det svårt att förstå hur allt skulle fungera tillsammans.»
- Mer test på duggan. Större krav på rapporten.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra med en praktisk kurs!»


Kursutvärderingssystem från