ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


M1 Inledande matematik 2010-11, tmv225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-11-17 - 2010-11-25
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Stig Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»8 18%
Cirka 20 timmar»12 27%
Cirka 25 timmar»14 32%
Cirka 30 timmar»5 11%
Minst 35 timmar»4 9%

Genomsnitt: 2.65

- Varierar stort. Extrem ökning tentaveckan.» (Cirka 20 timmar)
- Lade kanske ner runt 30h endast under tentaveckan.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»9 20%
100%»32 74%

Genomsnitt: 4.67

- Närvarade vid i stort sett alla föreläsningar men var dålig på att komma till övningstillfällen.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 44%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 25%

Genomsnitt: 2.3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 78%
Nej, målen är för högt ställda»7 21%

Genomsnitt: 2.21

- Målen var på tok för högt ställda. Gymnasiekunskaper i ma A-E var knappt till hjälp.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är för många svåra saker att lära sig» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 14%
Ja, i hög grad»28 80%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.91

- Tentan var för svår, det var en uppgift på tentan som ingen lyckades lösa...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»4 9%
Stor»27 64%
Mycket stor»11 26%

Genomsnitt: 3.16

7. Hur stor hjälp var Stigs föreläsningar?

43 svarande

Mycket liten»3 6%
Liten»9 20%
Stor»23 53%
Mycket stor»8 18%

Genomsnitt: 2.83

- Opedagogisk och smått nonchalant. » (Mycket liten)
- Lite röriga, långsamma, allt hans inte med. » (Liten)
- ni var skitbra. tydliga och lättfattade.» (Mycket stor)

8. Hur stor hjälp var Hosseins föreläsningar?

43 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»4 9%
Stor»23 53%
Mycket stor»16 37%

Genomsnitt: 3.27

- För högt tempo för att både hinna anteckna och hänga med, i övrigt mkt bra kvalitet.» (Stor)
- du var kung. bra tenta, bra planerade genomgångar och lättläst handstil.» (Mycket stor)
- Mycket bra struktur! » (Mycket stor)

9. Hur stor hjälp var räkneövningarna?

43 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»5 11%
Stor»20 46%
Mycket stor»18 41%

Genomsnitt: 3.3

- Deltog sällan i räkneövningarna» (Liten)
- Får för lite hjälp, men bra genomgångar» (Stor)
- Fick bra hjälp på de räkneövningar jag närvarade på, även om dessa var ganska få.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»1 2%
Liten»6 13%
Stor»28 65%
Mycket stor»8 18%

Genomsnitt: 3

- Adams är svårläst och ostrukturerad.» (Liten)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Bra»22 51%
Mycket bra»20 46%

Genomsnitt: 3.44

- Hemsidan uppdaterades inte tillräckligt ofta med information» (Dåligt)


Datorövningarna

12. Ungefär hur stor del av datorövningarna har du genomfört?

43 svarande

0%»2 4%
25%»5 11%
50%»7 16%
75%»14 32%
100%»15 34%

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för svåra övningar. Om inte svårighetsgraden ändras så måste man gå igenom och förklara övningarna bättre på föreläsningarna.» (50%)
- Matlab-övningarna står inte i proportion till våra kunskaper i Matlab-programmering. Labtexten är svårläst och otydlig. Det behövs mkt mindre grupper och mkt fler handledare vid övningstillfällena, men framförallt så krävs det en genomgång där övningsledaren förevisar labben i Matlab.» (50%)
- Onödiga då vi läser MATLAB-kurs. » (100%)

13. Kändes datorövningarna meningsfulla (för förståelsen av kursinnehållet)?

43 svarande

Ja»20 55%
Nej»16 44%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.44

- ja men det var svårt att fatta vad det var man skulle göra i övningarna. de var lite luddigt formulerade.» (Ja)
- Fast det var ibland svårt att relatera dem till räkneövningarna.» (Ja)
- Till viss del» (Ja)
- lite.» (Ja)
- Man kunde förstå de utan datorövningarna, men jag tyckte att det var bra för att man fick lära sig hur man skrev det i datorn» (Nej)
- I proportion till till tiden det tog gav det inte alls lika mycket som tex en vanlig övning. » (Nej)
- Att memorera en kod känns knappast meningsfullt..» (Nej)

14. Ge eventuella förslag på förbättring av datorövningarna (innehåll och examination)

- Övningarna var bra och nyttiga. Det vat dock mest besvärligt att skriva på papper på tentan som man skulle skrivit det på dator, hade varit bättre att ge en funktion och sen att man fått förklara vad den gjorde som på dugga 3.»
- Instruktionerna för datorövningarna var ibland svåra att förstå.»
- En del var lite krångliga att förstå till en början så de kunde ha varit tydligare formulerade.»
- Tror att fler skulle göra övningarna ifall det var någon form av koll på ifall dessa gjordes och ifall de i så fall kunde generera bonuspoäng på tentamen.»
- Mer support vad gäller installation av matlab. Kanske lite mer tillämpade övningar.»
- Fler assistenter på övningstillfällena. Bättre beskrivning av övningsuppgifterna.»
- Examinationen av datorövningarna bör inte grundas på att kontrollera vem som kan memorera datorövningarna bäst. Istället borde ett nytt program ges, oberoende av, men gärna med paralleller till datorövningarna.»
- formulera uppgiften tydligare»

15. Har du tillgång till Matlab på din egen dator?

43 svarande

Ja»39 90%
Nej»4 9%

Genomsnitt: 1.09

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»6 14%
Ganska bra»19 45%
Mycket bra»13 30%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 3.26

- På en vanlig övning kunde man inte räkna med att få hjälp mer än en gång.» (Ganska dåliga)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»16 37%
Mycket bra»24 55%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.62

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 25%
Hög»24 55%
För hög»8 18%

Genomsnitt: 3.93

- Dock ingen nackdel att den var hög.» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 20%
Hög»23 53%
För hög»11 25%

Genomsnitt: 4.04

- Väldigt intesivt vissa perioder medan andra var lugnare. Ett bättre upplägg tillsammans med programmering i matlab hade varit bra så man inte fått så mycket att göra i båda kurserna samtidigt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 9%
Godkänt»15 34%
Gott»19 44%
Mycket gott»5 11%

Genomsnitt: 3.58

- Extremt spretig kurs med för många delområden, svårt att överblicka allt.» (Godkänt)
- Förutom ett lite för svår tenta tyckte jag den var bra.» (Gott)
- bra och roligt kurs. » (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna. Att få testa sig på vägen gjorde att man lärde sig mycket mer.»
- Duggorna var bra eftersom de visade hur man låg till under läsperioden.»
- hossein och stig. »
- Duggor som kontrollerar att man hängt med under kursens gång och som ger bonuspoäng på tentamen för de som varit flitiga och pluggat.»
- Upprepade genomgångar av viktiga och fundamentala satser.»
- Duggorna var mycket bra! Kontinuerlig examination gjorde att man även pluggade kontinuerligt. Utan duggorna skulle nog minst 75% kugga tentan.»
- Hossein»
- Stig föreläsningar. Kändes som mer information kom till nytta.»
- Räkneövningarna.»
- Upplägget med duggorna»
- Hosseins föreläsningssätt»
- Räkneövningarnas innehåll och assistenter.»
- Hossein! Duktig, Rolig och Engagerande. »

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att övningstillfällena är i fas med föreläsningarna, det är bättre att inte ha några övningstilfällen några gånger än att ligga efter med övningstilfällena, man behöver praktik för att förstå teorin»
- Fle räkneexempel på tavla som förklarar tankegången vid lösning. Endel uppgifter på tenatan hade man bara räknat i liknande exempel men inte på den formen de där gavs, vilket gjorde att man inte visste hur man skulle ställa upp det och vad det var man kom fram till även om man kunde göra beräkningar.»
- Var lite förvirrande när vi fick ett jättelätt bevis av KAS genom Stig men när Hossein bevisade den så var det väldigt mycket längre, samma sak med Bolzanos sats»
- På övningarna borde inte genomgången vara sist utan den ska vara först. Det blev problem några gånger med att övningsledaren antigen drog över tiden eller att han stressade igenom det sista. Detta berodde både på dålig tidsplanering och frågor från oss. »
- inte bara massa bevis på föreläsningarna»
- Mindre beräkningsmatematik.»
- Färre delområden, göra det lättare att se den röda tråden.»
-
- Kändes som att man behövde kunna väldigt mkt utantill. »
- Hela kursen är alldeles för bred, det finns inget fokus i den.»
- Efter att ha pratat lite med folk som läst högre utbildningar inom matematik känns avsnittet om beräkningsmatematik, främst Lipschitz-beräkningar, onödigt att ta upp så tidigt. Känns som att det finns mer baskunskaper inom matematik som är viktigare att ta upp i en inledande kurs.»
- Kursinnehåll. Den borde inte heta inledande matematik om det inte grundas gymnasiematematik.»
- upplägget av kursen»

23. Övriga kommentarer

- Tentan var verkligen inte för svår. Jag hade förväntat mig att Chalmers skulle vara mycket svårare och mycket högre tempo»
- Många tyckte att tentan var för svår. Det var den inte! Resultatet har enbart med tid framför boken att göra. Man kan inte komma hit och tro att det är gymnasiematte vi ska räkna. De jag vet har kuggat tentan har bara klagat på själva tentan, inte på vad de själva inte kunde. Jag tycker tentan var bra och heltäckande och tog med det som vi inte hade gjort på duggorna. Stigs föreläsningar och Hosseins föreläsningar skiljde sig framför allt i tempo. Men tempot måste vara högt för att hinna med allt kursinnehåll. Stig hade annorlunda teori relativt Hossein.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.81
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från