ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Linjära system, SSY020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

56 svarande

Högst 15 timmar»31 55%
Cirka 20 timmar»12 21%
Cirka 25 timmar»5 8%
Cirka 30 timmar»6 10%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 1.85

- Detta beror på att jag har lätt för ämnet samt att föreläsaren är bra.» (Högst 15 timmar)
- Inte mer än 10 timmar» (Högst 15 timmar)
- I början pluggade jg mest mekanik, sen var jag sjuk och tappade en vecka. Sedan kom jag aldrig ikapp.» (Högst 15 timmar)
- Hade inte tillräckligt med tid eftersom Elektriska System tog så mycket tid» (Högst 15 timmar)
- Övningsperioder inkluderat» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

56 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»4 7%
75%»14 25%
100%»36 64%

Genomsnitt: 4.48

- Av personliga skäl.» (75%)
- har missat högst 2» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 14%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 50%

Genomsnitt: 3.19

- Har ej läst igenom dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Eftersom jag är lite lat av mig så läser jag bara igenom målen i början och då vet man inte riktigt vad alla mål betyder. Det finns en hel del fördelar med att läsa målen oftare än vad jag gör kan tänkas.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»50 98%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2.01

- Jag har inte sett/läst målen » (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»9 17%
Ja, i hög grad»22 43%
Vet ej/har inte examinerats än»19 37%

Genomsnitt: 3.15

- Nej. Men jag tycker att man märker det om man går på föreläsningarna.» (Nej, inte alls)
- vi skulle göra några inlämningsuppgifter med då flera kunde vara i samma grupp så blev det inget individuellt test.» (I viss utsträckning)
- Bra med två olika tentor» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 10%
Ganska stor»28 50%
Mycket stor»21 37%

Genomsnitt: 3.23

- Hela min inläring av kursen har baserat sig på föreläsningarna och jag tycker att det har varit jättebra.» (Mycket stor)
- Mycket bra lärare!!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»20 35%
Ganska stor»22 39%
Mycket stor»11 19%

Genomsnitt: 2.73

- Dålig bok» (Mycket liten)
- Då de uppgifter vi har fått rekommenderade att lösa har funnits i boken men också olika exempel i boken som man har haft till hjälp.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

56 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»26 46%
Mycket bra»25 44%

Genomsnitt: 3.33

- Allt känndes dåligt planerat» (Mycket dåligt)
- Två kursutvärderingar?» (Ganska dåligt)
- Hade gärna sett allt material i pdf-format. Office tar så lång tid att starta, och pdf är lättare att läsa på skärmen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»15 26%
Mycket bra»34 60%
Har ej sökt hjälp»6 10%

Genomsnitt: 3.8

- Man fick endast utgå från häftet med matlabuppgiften. Det lämnades inget utrymme till att prova själv.» (Ganska dåliga)
- det var mkt folk på föreläsningarna eftersom vi läste med flera klasser» (Ganska bra)
- Ja tycker det har varit toppen, har kunnat gå till föreläsaren under hela dagen och kunnat få hjälp. Dessutom har Göran Hult också varit jätteduktig att förklara på räkneövningarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»15 27%
Mycket bra»33 60%
Har ej sökt samarbete»5 9%

Genomsnitt: 3.74

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»40 71%
Hög»12 21%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.25

- Jag har inte tyckt att det har varit svårt men detta för att jag inte har svårt för detta, men andra i klassen har tyckt att det har varit med beskymmersamt.» (Låg)
- Borde ha varit genomgång på Matlab istället för att dela ut ett kompendie» (Hög)
- det var jobbigt att hålla på att lära sig mat lab nät man inte ens har sett det innan.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»25 44%
Hög»20 35%
För hög»9 16%

Genomsnitt: 3.64

- Inlämningsarbetet i båda kurserna tog mycket tid» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»18 32%
Gott»26 46%
Mycket gott»10 17%

Genomsnitt: 3.78

- I början hade jag ganska svårt att se hur man skulle applicera kunskaperna i praktiken. Det tog några veckor in innan jag hade koll på det. Det hade varit bra med en liten introduktion om varför och hur man kunde använda de nyvunna kunskaperna.» (Godkänt)
- Svårt dock att förstå vad denna kunskap ska vara bra för..» (Gott)
- Jag tycket att Bill och Göran var jättebra genom hela kursen och som har underlättat förståelsen för kursen genom deras sätt att undervisa.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningspassen»
- övningarna»
- Duggor & övningar.»
- jag tycket att dom ska köra på som i år!»
- Övningar»
- Det mesta har varit en bra kurs»
- Duggor»
- Tempot och innehållet»
- Den befinnande undervisnings formen. Alltså föreläsningar, övningar ...»
- Duggorna.»
- Bill, G-tenta»
- allt»
- Övningarna, och extralektionerna»
- Samtliga moment som nuvarande år»
- övningar, g-tenta»
- duggorna och övnigarna»
- Duggorna som gjorde att man hängde med hela tiden. G-tentan.»
- Bill»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgiften. Ska kursen innehålla matlab bör det vara genomgång annars bör det momentet strykas och ersättas av något som har med kursen att göra»
- Bättre instruktioner för hur man löser projektarbetet.»
- Någon form av mening med inlämningsuppgifterna, istället för att bara skriva av ett häfta till punkt och pricka utan att lära sig ett dugg på det.»
- Mer tid till själv räkning på övningstid.»
- Inget!!»
- Att man har en kort introduktion på hur Matlab fungerar och inte bara dela ut papper. »
- Något mer strukturerade lektioner som följer schemat»
- Matlab borde gås igenom tydligare»
- Jag skulle gärna se en lista med rekommenderade övningsuppgifter i veckoplaneringen.»
- inget jag kommer på»
- Boken måste skrivas klart»
- Alternativet G-tenta tycker jag var en ganska dålig idé, jag tycker inte nivån på kursen var tillräckligt hög för att ha en sådan. Det luriga med att ha en G-tenta är att vissa inte vågar skriva den vanliga tentan för att vara rädd att få ett U, vilket var fallet för mig. Däremot tror jag nästan säkert att jag kunde fått en 4:a på den vanliga tentan.»
- Fler övningstillfällen »
- Mer tillämpningar som inte är el»
- Man bör ha övningar i Matlab och inte bara ett häfte man ska skriva av och prova sig fram! Sen bör en uppgift avslutas under föreläsningen och inte sparas till nästa.»
- Ingen förändring behöves»
- att man har övning till sammans med de andra, som exempel att elektro och datain hade övning tillsammans»
- Eventuellt kapitelupplägget, mer "mjukstart".»

16. Övriga kommentarer

- Kursen var bra, antekningar från föreläsningar var "luftiga" och kursmaterialet fanns det gott om. I och med att vi hade en annan kurs som var mkt svårare och krävde mer tid så kunde vi inte koncentrera sig tillräckligt på just Linjära System.»
- Bra kurs»
- Annars tycker jag det var en trevlig kurs.»
- det var en jätte kul kurs»
- Fouriertransformen var svår att greppa, särskilt när den låg i början av kursen. Övriga moment var lättförståeliga.»
- Mycke bra lärare»


Kursutvärderingssystem från