ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tidvatten och meteorologi FB7, SJO503

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-31
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»4 44%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 22%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 12%
75%»2 25%
100%»5 62%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»1 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 12%

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»5 71%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.71


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 50%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.62

- Det var faktiskt under all kritik. Anton var ju inte ens påläst. Vissa i klassen kunde mer än honom!» (Ganska liten)
- större på tidvattendelen, meteorologidelen var lättare att läsa sig till eftersom handoutsen ofta var felaktiga» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 3

- se föregående fråga» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 85%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Websidan ej i bruk, men material har delats ut efter hand.» (?)
- Fanns ingen kurshemsida!» (Mycket dåligt)
- se ovan» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»1 12%
Ganska dåliga»3 37%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»1 12%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Han kunde inte svara på frågor för han kunde inget utanför sina powerpoints, som han hade slängt ihop några minuter innan varje lektion.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt samarbete»3 37%

Genomsnitt: 4.25

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 87%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Som tur var lade han även nivån lågt på tentan!» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 12%
Lagom»5 62%
Hög»2 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Dåligt»1 12%
Godkänt»5 62%
Gott»1 12%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Som sagt, under all kritik! Är inte chalmers en högskola??» (Mycket dåligt)
- Tycker att meteorologin är rörig. Svårt att veta vad man bör lägga tonvikten på.» (Dåligt)
- Anton kanske inte var tillräckligt insatt i ämnet som han föreläste om, men det är ju tur att han är som han är ,)» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- tidvattendelen»
- fördelningen med timmar till resp. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- det utdelade materialet på meteorologin»
- Eventuellt dela på kurserna och göra dem fristående. Kan inte se någon direkt anledning till att ha dem sammankopplade då de inte påverkar varandra. Inte sammanbinds av ämnena som tas upp eller har samma lärare. Känns som 2 helt fristående ämnen med samma tentamen.»
- Byt till en lärare som kan något om ämnet.»
- ha mikrofoner till föreläsarna så att man hör vad dom säger samt att läraren inte bara står och visar en power point utan är mer kunnig och på så sätt kan hålla en mer intressant föreläsning! »

16. Övriga kommentarer

- Helt ok som den är!»


Kursutvärderingssystem från