ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Cell- och molekylärbiologi 2, KMG050, Lp3 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-22 - 2010-03-28
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»4 44%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 22%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.77


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 55%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 22%

Genomsnitt: 2.11

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 40%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Stämde väl överens med vad som prioriterats på föreläsningarna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.55

- Föreläsningarna kändes väldigt onödiga då de hölls med endast bilder och väldigt lite antecknande på tavlan. Kursen kunder lika gärna ha hållits som en distanskurs.» (Mycket liten)
- Bra med föreläsningarna var att man fick reda på VAD det var som man skulle lära sig, men jag lärde mig allt genom att läsa i boken. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 3.33

- Det var den enda hjälpen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 77%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 3.22


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»1 11%
Har ej sökt hjälp»4 44%

Genomsnitt: 3.88

- Det var väldigt svårt att veta vad man skulle fråga om när en så pass liten del av materialet togs upp på föreläsningarna.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 4

- Som alltid på Chalmers funkar studiegrupperna jättebra!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»5 55%
Hög»2 22%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.33

- Det var alldeles för mycket eget arbete då man i princip fick lära sig all information själv.» (Hög)
- För mkt material att bearbeta för 4,5 hp. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»3 33%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.55

- Lite mycket med tre kurser samtidigt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 22%
Godkänt»4 44%
Gott»3 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Laborationen var dålig: inte strukturerad, inte tydlig i delarna, inte särskilt givande för inlärningen. Hade nästan räckt med labPM.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurslitteraturen är grym, bra att slidesen ligger ute på nätet.»
- Bra att man har alla föreläsningar relativt tidigt + frågestuden.»
- Nyckelbegreppen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationen. Var väldigt mycket dötid då vi mest fick vänta på att labhandledaren skulle göra klart grejer, och det var dåligt att de ändrade instruktionerna i labhandledningen så sent att vi fick reda på det först på själva labben. På min lab krånglade elektroforesen och labhandledaren skulle maila resultatet till - det tog honom 4 dagar.»
- Laborationen. Labhandledningen vi fått ut var inte den vi skulle använda. Fösta dagen fick vi inte göra något utan bara veta vad handledaren skulle göra. det var dålig information om de olika stegen över lag. handledaren var inte närvarande så mycket och var svår att hitta när man hade frågor.»
- Laborationen tillhörande kursen saknade relevans till resterande kursmaterial. Upplägget och organisationen vid laborationen var mycket virrig, dels utförde man nästan inget vilket leder till att man inte lär sig ngt speciellt. Den bestod även av enormt mkt väntetider.»
- Laborationen!!»
- Nästan allt, föreläsningarna måste bli bättre, annars är det bara slöseri med tid att hålla dem, saker som är viktiga i kursen borde tas upp mer, facit till gamla tentor borde finnas. Instuderingsfrågorna och vissa väldigt gamla tentor kändes irrelevanta och förvirrar en bara ännu mer.»

16. Övriga kommentarer

- På tentan så är det inte bra av läraren att ställa vissa frågor om saker som inte är med som nyckelbegrepp och som inte tagits upp närmare på föreläsningarna, frågorna ska vara relevanta och handla om det som faktiskt är viktigt i kursen. En del frågor som ställdes på tentan var otydliga och kunde lätt misstolkas eller ge flera svar.»


Kursutvärderingssystem från