ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 2 - Bas/Tillägg, TIF090/TIF095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-03 - 2009-05-24
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

40 svarande

1 (inte alls)»1 2%
1 2%
8 20%
25 62%
5 (över förväntan)»5 12%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fastalabben var väldigt rolig och lärorik.» (4)
- Lärde mig mycket mer än väntat.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

40 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
0 0%
6 15%
11 27%
5 (mycket relevant)»22 55%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.32

- Jag kommer nog gå åt det teoretiska hållet, så även om den experimentella delen är lärorik så är de teoretiska studierna mer relevanta för just utbildningen. Att ha "kännt på" många fysikaliska koncept gör att man får en bättre förståelse.» (4)
- ger oerhört värdefulla kunskaper» (5 (mycket relevant))
- Mycket viktigt att man lär sig experimentellt tillvägagångssätt» (5 (mycket relevant))
- Oerhört viktig kunskap. Borde vara obligatorisk på F.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

40 svarande

1 (inte alls)»1 2%
1 2%
8 20%
18 45%
5 (Mycket bra avvägt)»12 30%

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ingen tenta» (1 (inte alls))
- Känns ganska lätt att få högt betyg... eller så beror det på att folk faktiskt ÄR duktiga :)» (3)
- Bra matchat mot övriga kursers innehåll.» (4)
- "Examinationen" byggde ju upp kursens innehåll i detta fall.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

40 svarande

<25%»3 7%
25-50%»3 7%
50-75%»8 20%
>75%»26 65%

Genomsnitt: 3.42

- LAB-kurs» (50-75%)

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

1 (Mycket liten)»10 25%
10 25%
8 20%
8 20%
5 (Mycket stor)»3 7%

Genomsnitt: 2.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det blir alltsom oftast så lång tid mellan föreläsning och förstudie men det är ju inget att göra åt...» (2)
- I de fall den behövts har hjälpen varit helt adekvat.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.46


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

6. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

40 svarande

Ja»0 0%
Nej»40 100%

Genomsnitt: 2

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
20 50%
20 50%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Det är rätt OK. Det känns som att kursen inte ger så mycket poäng jfr m insatsen ibland, men det är väl för att det blir mycket på en gång vid laborationstillfällena.» (3)
- Lyckligtvis gick allting smidigt, och ändå med viss utmaning. Perfekt, men viss tur inblandad, naturligtvis.» (3)
- Rapportskrivandet tar mycket tid, men det är väl ett nödvändigt ont» (4)
- Väldigt beroende av ambitionsnivå...» (4)
- Dåligt att man kan ha alla labbar i samma läsperiod, samtidigt som man läser tre kurser.» (4)
- Kvanten var för lätt och krävde inte särskilt mycket ansträngning.» (4)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 15%
Mycket bra»32 80%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.9

- Har haft mycket bra laborationskompisar!» (Mycket bra)
- Som vanligt bra. Ovanligt på F med brister i samarbetet i dessa typer av uppgifter, upplever jag.» (Mycket bra)
- med mina labbkompisar.» (Mycket bra)

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»14 35%
Har ej sökt hjälp»5 12%

Genomsnitt: 3.47

- Ibland svårt att få tag på handledare men inte jätteofta.» (Ganska bra)
- Handledarna var väl tillgängliga.» (Mycket bra)
- Kursansvarig har varit mycket generös med tid och engagemang.» (Mycket bra)
- Handledarna kunde inte alltid hjälpa, men de kunde alltid vara där!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

1 (Mycket liten)»4 10%
8 20%
17 43%
8 20%
5 (Mycket stor)»2 5%

Genomsnitt: 2.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- wikipedia...» (2)
- Labbhäftena i MC2 är ganska svåra att få hjälp ur. De känns som om de tar upp lite fel saker och handlar om lite andra saker.» (2)
- En del gamla böcker har tjänat som uppslagsverk, men större delen av teorin har inhämtats från publicerade artiklar, från Internet» (2)
- kollat mest på internet» (3)
- Ingen kursbok.» (3)
- Vet inte riktigt vilken litteratur denna fråga syftar på. I stort sett alla studier gjordes med kurslitteratur från andra kurser eller från internet.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.89


Kommentarsfrågor

11. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

40 svarande

Ja»33 82%
Nej»7 17%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.17

- Hemsidan skulle kunna göras lite modernare :)» (Ja)
- Svar: nja. Deadlines var svåra att upptäcka på hemsidan. Och deras existens överhuvudtaget. Inte helt klart vem som ansvarat för rapportinsamlingar i respektive moment.» (Ja)
- det har varit bra med undantag för kvantlaben. vi blev genom hemsidan informerade om att vi kunde göra en uppgift som vi sedan inte fick göra. det vore bra att se över utrustningen och uppdatera uppgifterna på hemsidan.» (Ja)
- allt material var inte tillgängligt i början.» (Nej)
- Det är fortfarande svårt att fatta hur ni sätter betyg i den här kursen. Detta är ju ganska relevant att vi vet innan vi börjar labba. Hur svårt kan det vara att gå igenom detta ordentligt så att man vet? » (Nej)
- Har inte sett några direkta betygskriterier vad gäller de enskilda rapporterna. Hur mycket vägs själva laborationen in? Förstudien?» (Nej)
- Dålig information om hur betygen sätts! T.ex. framgår inte på hemsidan att endast betyget 9 kan erhållas om man bara gör grunduppgift. Dessutom framgår inte några konkreta betygskriterier, eller hur olika moment viktas. » (Nej)
- Framgår inte alls vad som ger betyg på rapporterna. Framgår heller inte överhuvudtaget hur labben bedöms om man inte gör extrauppgift, endast gör extrauppgift, vad som händer om man överskrider arbtestiden under labben etc. Sammantaget mycket dålig information och en känsla av bedömning på fall till fall basis.» (Nej)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- upplägget var bra»
- Självständigt arbete med ordentliga för- och efterrapporter»
- svar till inlärningsfrågorna på vbl»
- Öppna problemformuleringar»
- Kvant-labben.»
- Arbetssättet, typen av uppgifter.»
- Eximinationsformen.»
- LabView-delen i termon, elektronikdelen i optiken»
- Igor»
- det är ett kul upplägg där man får tänka fritt! bra!»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- det var svårare att få 5:a i TIF095 än TIF090, vilket var konstigt.»
- att labutrustningen fungerar»
- öhh»
- vet inte om det går att förändra. men ibland kändes det lite lotto om man kunde rikta laserstrålar rätt.»
- Kan ni inte fixa så att vi får respons på en labb under tiden här på F. Det had e nog höjt kvaliteten avsevärt på era inlämnade rapporter. Nu måste vi gissa varför vissa handledare tyckte att vi misskötte oss under en labb eller varför en rapport var bra medan en annan var dålig. »
- Laborationsideer som inte funkar bör tas bort. Kanske kunde man berätta lite om hur man ska tolka prestandan hos komponenter vi studenter ska använda. Vi vet hur en ideal op amp fungerar men inte en icke ideal...»
- Att man är två grupper samtidigt i optik labben skapade vissa problem när ena gruppen ville ha det släckt.»
- Handledarna bör ha djupare förståelse för både appratur och labbens innehåll. Då utrustning samt labbgrupper kan komma i klämm då dessa kunskaper brister eller är rent av felaktiga.»
- Bättre information på hemsidan vad gäller ovanstående (11).»
- Byt ut laborationer som det inte finns material till jag tänker speciellt på en kvantlaboration där det var akridin-gul som tydligen inte hade funnist på flera år...»
- Fixa till utrustningen i rummen. 50% funkar inte. 50% finns inte.»
- Kvantens upplägg. allra helst en helt ny labb»
- kvantlaben. den var trist, allt gick bara ut på att skriva ett program i labview. »

14. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs.»
- Hej hopp»
- Jag har nu gått igenom hela enkäten och svarar på denna fråga sist, (av något skäl verkar den inte vara placerad sist). Jag tycker det är dåligt att kursutvärderarna inte presenterat sig, att det inte finns information om vilka dom är varken på kurshemsidan eller på listan över kurshemsidor på ftek! Dessutom är denna enkäten ostrukturerad och det verkar som att frågorna är copy-pasteade från standardmallen med en drös extrafrågor inlagda, den är kursen bör ha en egen standardmall, varför fråga om generella föreläsningar i början och sedan om varje enskild föreläsning specifikt också!?»


Laboration Optik

15. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

40 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
20 50%
17 42%
5 (för svår)»3 7%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.57

- Examinationen var lite hård för vissa.» (3)
- den var teoretiskt väldigt lätt. men att utföra den var svårt, då minsta störning kunde förstöra allt.» (3)
- Lite pilligt» (3)
- riktigt kul lab!» (3)
- Elektroniken strulade.» (4)
- hade en del elektronikproblem.» (4)
- min uppgift var okej men en del grupper hade ju toksvåra uppgifter. inte okej att det är så stor skillnad» (4)
- Utmaningen låg i att göra bra filter» (4)
- För mycket strul med elektronik.» (4)
- Svårt att lyckas med extrauppgiften då inte utrustningen i labsalen fungerar. Tycker det är DÅLIGT att inte de ansvariga för laborationen ser till att utrustningen fungerar.» (4)
- Tillfredsställande när den lyckats.» (4)
- Mycket koppling som gjorde det svårt rent praktiskt...» (4)
- Både från i år och föregående år så är det optiklabben jag har hört lett till mest irritation. "För svår" är kanske inte rätt ord, "För frustrerande" vore mer passande. Komponenter som inte fungerar, noggrannhet i uppställning som ibland enbart verkar lösas med tur, ofta störningskänsligt (vibrationer i huset nämns på introduktionsföreläsningen och märks av). Grunduppgifterna verkar de flesta lösa, men flera grupper jag vet om satt orimligt många timmar innan de lyckades. Gruppen som labbade samtidigt som jag hade bortåt 30 timmars labbtid innan grunduppgiften var klar (triangulering). Vi fick inga resultat på extrauppgiften som visade sig kräva en större precision för kalibrering av utrustningen är vad som kändes möjlig med de instrument vi hade.» (5 (för svår))
- Ojämna uppgifter. De som inte fick stämgaffel eller avståndsmätning kan vara glada...» (5 (för svår))
- Oproportioneligt svår jämfört med övriga labbar, väldigt mycket slumpvärde i labben om det går bra eller dåligt. Detta återfinns inte på samma sätt i de andra labbarna.» (5 (för svår))

16. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

40 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 2%
6 15%
13 32%
14 35%
5 (högt inlärningsvärde)»6 15%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Högt inlärningsvärde i att löda och felsöka elektriska kretsar. Mindre vad det gällde sälva optik biten.» (3)
- Vi byggde en Michelsoninterferometer som grunduppgift, en konstruktion jag hade bra koll på redan innan sen "Optik"-kursen. Extrauppgiften gav mig eventuellt insikten att ibland kvittar det hur bra man försöker ställa in saker, det går inte ändå :-)» (3)
- För mycket strul med elektronik.» (3)
- Laborationen hade inte så mycket med optik att göra utan mer om elektronik.» (3)
- mer elektronik än optik» (4)
- Den var rolig och man fick hitta på massa små lösningar.» (4)
- Redan tillämpat kunskaperna i kandarbetet. Fascinerande noggrannhet, och roligt med alla gamla metoder som fungerar.» (4)
- Lärde mig grymt mycket om förstärkning och elektronik som jag missat i tvåan.» (5 (högt inlärningsvärde))

17. Hur nöjd är du med den introducerande föreläsningen? Gav den dig tillräckligt med information och/eller inspiration inför labben?

38 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 5%
3 7%
21 55%
8 21%
5 (mycket nöjd)»4 10%

Genomsnitt: 3.23

- Deltog ej...» (1 (inte alls nöjd))
- Kommer ej ihåg, den lämnade i varje fall inga bestående intryck som man kommer ihåg så här efter lite drygt ett halvvår senare.» (2)
- Behandlade inte i så stor utsträckning det man fick problem med» (2)
- kommer ej ihåg» (3)
- Missade föreläsningen.» (3)
- ok» (3)

18. Vad tyckte du om förstudiesamtalet? Fick du hjälp och feedback inför laborationen?

40 svarande

1 (inte bra)»0 0%
6 15%
13 32%
13 32%
5 (mycket bra)»8 20%

Genomsnitt: 3.57

- Inte något vi inte visste» (2)
- Jag fick bra feedback, tyvärr var den givna informationen inkorrekt, men det fanns förklarliga skäl till det.» (3)
- Fick alltid aktiv hjälp, d.v.s. även om man varit för oförstående för att formulera vissa frågor, har det hela klarnat tillräckligt för att komma igång.» (5 (mycket bra))

19. Var handledningen du fick i labben tillräcklig?

40 svarande

Ja»34 85%
Nej»6 15%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 1.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Misär!!» (Nej)

20. Vad tyckte du om handledaren?

40 svarande

1 (inte alls bra)»2 5%
2 5%
9 22%
16 40%
5 (mycket bra)»11 27%

Genomsnitt: 3.8

- Jag hade två handledare, den första (johannes) var bra och professionell handledningsmässigt, men hade tendenser att inte acceptera egna felaktigheter, han ledde oss på fel spår uner laborationen och sedan fick vi dåligt labbetyg pga detta (han är ändå en bra handledare). Den andra var Sasha som överhuvudtaget inte engagerade sig i laborationen, kontrollerade inte att experimentet fungerade när vi blev godkända och tittade inte ens på våran labblogg, när vi påpekade att han kanske borde titta på uppställningen och labbloggen gjorde han detta endast motvilligt. Han bör inte fortsätta som handledare.» (1 (inte alls bra))
- Hade Sacha (eller hur han stavades)» (5 (mycket bra))
- Tror jag hade johannes, han var väldigt bra!» (5 (mycket bra))

21. Övrigt

- Laborationen var mest att felsöka elektronik...»
- Mellander var dålig på att svara på mail. Två mail med frågor skickades till honom före och efter labben. Inget svar på något av dem. Detta har konfirmerats av andra elever som också sökt mailkontakt »
- Köp bättre vakuumpump, snälla! Det gör knappast michelson-labben enklare, utan bara mer intressant.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.29


Laboration Termo

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

39 svarande

1 (för lätt)»3 7%
5 12%
26 66%
5 12%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.84

- Hade uppgift 1 och det kändes definitivt för lätt. Värmde ett salt och plottade hur mycket energi som krävdes per grad celcius. Kändes trivialt.» (1 (för lätt))
- Rutin-procedur.» (2)
- den var på en lagom nivå» (3)
- Den var skoj.» (4)

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

39 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
5 12%
16 41%
14 35%
5 (högt inlärningsvärde)»4 10%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Repetition av T-dynamik.» (3)
- Okså kul att lista ut hur man skulle uppskatta vissa stoorheter» (4)
- En del nya koncept som introducerades. Lärde mig en del saker om praktiska mättekniker. Kanske inte så lärorikt inom just termodynamik.» (4)
- Mycket trevligt labview-kodande och nice fysik med strålningsjämvikt.» (4)
- lärde mig mycket. blev lite till vad man gjorde den också.» (5 (högt inlärningsvärde))

24. Hur nöjd är du med den introducerande föreläsningen? Gav den dig tillräckligt med information och/eller inspiration inför labben?

37 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
4 10%
15 40%
14 37%
5 (mycket nöjd)»4 10%

Genomsnitt: 3.48

- kommer ej ihåg» (?)
- Kommer inte ens ihåg den» (2)
- Termoelementen kom till användning i extrauppgiften.» (4)
- det var kul att få se grodan han visade!» (5 (mycket nöjd))

25. Vad tyckte du om förstudiesamtalet? Fick du hjälp och feedback inför laborationen?

39 svarande

1 (inte bra)»1 2%
1 2%
14 35%
11 28%
5 (mycket bra)»12 30%

Genomsnitt: 3.82

26. Var handledningen du fick i labben tillräcklig?

39 svarande

Ja»37 94%
Nej»2 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 1.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte mycket som kan gå snett i denna lab.» (Ja)
- svår att få tag i. en del frågor fick ställas direkt till examinatorn.» (Nej)

27. Vad tyckte du om handledaren?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
14 36%
13 34%
5 (mycket bra)»10 26%

Genomsnitt: 3.84

- oengagerad» (2)
- svår att få tag i.» (3)
- han satte tydligen bara godkänt på oss och jag har ingen aning om varför. Hur stor roll spelar detta egentligen vid betygssättning? Känns godtyckligt. Handledaren är ju knappt närvarande vid laborationstillfället» (3)
- Helt ok» (4)
- Väldigt professionell och bra handledare, kanske den bästa vi haft hittils under utbildningen, (antar att han hette Rikard, det står bara ett namn på kurshemsidan). Se till att han får reda på det.» (5 (mycket bra))

28. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.24


Laboration Kvantfysik

29. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

39 svarande

1 (för lätt)»1 2%
3 8%
28 75%
4 10%
5 (för svår)»1 2%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.02

- Svårigheten under själva labbutförandet låg i att hålla sig sysselsatt mellan de timslånga mätningarna vilka var mycket enkla att utföra. Att förstå all teori bakom var dock lite svårt.» (2)
- Jätte lätt om allt fungerar» (2)
- ända knepiga var att komma på hur programmet skulle sättas ihop.» (3)
- Monokromatorn var ganska svårförstådd. Dessutom så fastnade den ibland, det är dumt.» (3)
- Relativt enkel laboration, mycket dötid.» (3)
- det var svårt att göra programmet... all tid gick till det så vi hann inte göra extrauppgiften...» (5 (för svår))

30. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

39 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 2%
8 21%
13 34%
11 28%
5 (högt inlärningsvärde)»5 13%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- inte så stimulerande, det var svårt att variera sig och göra något roligt av det.» (2)
- Maskinen gjorde mesta jobbet.» (2)
- Den tråkigaste av de tre» (3)
- Bättre koll på energinivåerna.» (4)
- Koncepten med elektronövergångar och urvalsregler sitter sedan labben gjordes. Jag fick viktiga erfarenheter av labbuppställning och -inställning.» (5 (högt inlärningsvärde))

31. Hur nöjd är du med den introducerande föreläsningen? Gav den dig tillräckligt med information och/eller inspiration inför labben?

37 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 2%
4 10%
22 59%
8 21%
5 (mycket nöjd)»2 5%

Genomsnitt: 3.16

- deltog ej...» (3)
- missade den» (3)
- Gick aldrig på den» (3)

32. Vad tyckte du om förstudiesamtalet? Fick du hjälp och feedback inför laborationen?

38 svarande

1 (inte bra)»1 2%
5 13%
17 44%
7 18%
5 (mycket bra)»8 21%

Genomsnitt: 3.42

- Vi fick reda på att vår extra uppgift inte funkade (den var reckomenderad på hemsidan, lite tråkigt)» (2)

33. Var handledningen du fick i labben tillräcklig?

37 svarande

Ja»32 86%
Nej»5 13%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 1.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vår mätutrustningen fanns inte men fick hjälp.» (Ja)

34. Vad tyckte du om handledaren?

38 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
4 10%
12 31%
9 23%
5 (mycket bra)»12 31%

Genomsnitt: 3.71

- Handledaren var sjuk under laborationen. Kollade inte till oss tillräckligt ofta.» (2)
- Han kunde för lite...» (2)
- Är på precis rätt nivå! Anställ fler sådana handledare :)» (4)
- Trevlig, mycket hjälpsam» (5 (mycket bra))
- Stina var mycket duktig» (5 (mycket bra))

35. Övrigt

- Denna laboration behöver uppdateras. Till exempel så finns det förslag på extrauppgifter på kurshemsidan. Vissa av dem gick visst inte att göra, vilket gjorde att vi förlorade en massa tid på förstudierapporten. Det är frustrerande då tid är dyrbar.»
- Något tråkig verksamhet. Litet utrymme för kreativitet.»
- Tycker det är DÅLIGT att inte utrustning finns i labsalen som enligt inventarielistan skulle finnas där. Det handlade diverse komersiella lampor som inte borde vara så svårt att hålla i lager.»
- Att labbhandledarna kollar så utrustningen fungerar innan varje ny grupp. Vi fick en spektrometer som inte fungerade och det tog oss och handledaren 80% av tiden till att konstatera detta. Hade man bara gjort en grundinstälning, vilket tog 10 minter, innan vår labb hade vi »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.22


Laboration Fasta

36. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

39 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
5 45%
4 36%
5 (för svår)»2 18%
Gjorde ej labben»28

Genomsnitt: 3.72

- Återigen, kul med gamla metoder som fungerar. Röntgenmaskinen fungerade inte som väntat. Det bör nämnas till kommande grupper, eftersom denna funktion ligger utanför vår kontroll.» (4)
- För dålig information om maskinerna. Och inget att göra själv typ.» (5 (för svår))

37. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

32 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 9%
1 9%
5 45%
5 (högt inlärningsvärde)»4 36%
Gjorde ej labben»21

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är bra att det nästan ligger i samma läsperiod som fasta kursen.» (4)
- Utmärkt sätt att realisera denna del av diffraktionsteorin (mystiska koner som faktiskt finns).» (5 (högt inlärningsvärde))

38. Hur nöjd är du med den introducerande föreläsningen? Gav den dig tillräckligt med information och/eller inspiration inför labben?

12 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 8%
0 0%
5 41%
1 8%
5 (mycket nöjd)»5 41%

Genomsnitt: 3.75

- Väl genomförd och intresseväckande» (4)

39. Vad tyckte du om förstudiesamtalet? Fick du hjälp och feedback inför laborationen?

12 svarande

1 (inte bra)»0 0%
0 0%
3 25%
3 25%
5 (mycket bra)»6 50%

Genomsnitt: 4.25

40. Var handledningen du fick i labben tillräcklig?

23 svarande

Ja»11 100%
Nej»0 0%
Gjorde ej labben»12

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick "för mycket" hjälp, exponeringstiden kunde vi ha bestämt själva.» (Ja)

41. Vad tyckte du om handledaren?

12 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 8%
3 25%
5 (mycket bra)»8 66%

Genomsnitt: 4.58

- Det var synd att hon inte visste vart man skulle sätte kristallen i röntgenapparaten för att få ett färgcentrum.» (3)
- Lite bristande kommunikation mellan examinator/handledare?» (5 (mycket bra))
- hon gjorde sitt bästa.» (5 (mycket bra))
- Hon fick springa mycket fram och tillbaka för att låsa upp rum och starta röntgenapparater, var trevlig och allmänt bra!» (5 (mycket bra))

42. Övrigt

- Rolig kurs! Kul att extrauppgiften är fri!»
- Fastalabben var den förmodligen mest givande (och roliga) labben under expfyskursen.»
- rolig kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.54

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.68
Beräknat jämförelseindex: 0.44


Kursutvärderingssystem från