ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Kvalificerad elpraktik, LET682

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-09-19
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 6%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»5 31%
Minst 35 timmar»7 43%

Genomsnitt: 4.12

- största tiden går åt till att leta efter grejjer!» (Cirka 20 timmar)
- ev mer» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 31%
100%»11 68%

Genomsnitt: 4.68

- har varit lite undervisning, mest eget arb.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 62%

Genomsnitt: 3.18

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 15%
Ja, målen verkar rimliga»10 76%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 1.92

- Om man haft större tilgång till hjälp» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»1 8%
I viss utsträckning»4 33%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 25%

Genomsnitt: 2.75

- Vi tentar inte i denna kursen. Men vi har lärt oss mer än vi kan lära oss av en bok. Genom att testa och lära av våra misstag.» (Ja, i hög grad)
- Vi hade ingen examen, det var praktik!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3

- kunde mycket sen innan» (Ganska liten)
- testa och lära av våra misstag» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»8 53%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.33

- Ingen kurslitt. till kursen men aktivt sökt teoretiska kunskaper på egen hand enligt kursplan.» (Ganska liten)
- Den kurslitteratur vi har haft har bestått av olika stenciler och de har varit till stor hjälp.» (Mycket stor)

8. Laborations/verkstadsutrustning - kvalitet: Hur upplevdes kvaliteten på utrustningen?

15 svarande

Mycket dålig»1 6%
Ganska dålig»3 20%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 2.8

- stor brist på verktyg dock» (Ganska bra)
- Bra labb. Bra utrymme. Många olika projekt och delar att förstå sig på.» (Mycket bra)

9. Handledning: Hur upplevdes handledningen under laborationerna?

16 svarande

Mycket dålig»1 6%
Ganska dålig»2 12%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»12 75%

Genomsnitt: 3.5

- Väldigt olika beroende på hur kul projekt man sysslar med» (Mycket dålig)
- robban borde vart mer i labbet.» (Ganska dålig)
- Läraren passar mycket bra i den här rollen. Engagerad, kompetent, avslappnad och ger eleven förtroende att få riktig praktik.» (Mycket bra)
- Läraren är en av de bästa på Chalmers och han tar verkligen eleverna till sig och ställer upp för oss.» (Mycket bra)
- Fruktansvärt bra!!» (Mycket bra)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»7 43%

Genomsnitt: 3.37


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»2 12%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Alltid kontaktbar antingen med mail, mobil och i klassrummet. Aldrig några problem» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»12 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- I denna kurs har deltagarnas förkunskaper varit på mycket olika nivå vilket inte varit något hinder. Alla hittar en bra svårighetsnivå på egna projektet och hjälps åt.» (Mycket bra)
- Inga problem alls» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 25%
Lagom»11 68%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Perfekt» (Lagom)
- egna initiativ» (Lagom)
- det bra med den va att arbetsbelastningen blev som man ville ha den i kursen.» (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 26%
Lagom»10 66%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- arbetsbelastningen var inte så farlig. Stor stress pga ovisshet om vad man förväntas göra och brist på handledning» (?)
- Perfekt» (Lagom)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»4 25%
Gott»3 18%
Mycket gott»8 50%

Genomsnitt: 4.12

- Mycket tack vare kompetent och engagerad Dr Robert!» (Mycket gott)
- Underbar den bästa kursen vi har haft» (Mycket gott)
- De har varit den bästa tiden i skolan än så länge. Både lärt mig mycket och haft jätte kul!!!!» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hela konceptet»
- Allt»
- Viktigt med en lärare som är intresserad och lätt att diskutera med!! Robban gjorde de mycket bra!»
- Robert Svensson han är den perfekta läraren till de.»
- Elmotor labbarna.»
- Läraren, Robert är mycket bra lämpad som lärare. Momenten som ingår i kursplanen ger bra kunskap och bör bevaras.»
- Allt!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kan inte komma på något.»
- Inget»
- Mer ordning och reda i labsalen!!»
- inget»
- mer kompletta verktygslådor! »
- Nya verktyg, kanske någon bättre litteratur.»
- Det var dålig tillgång till verktyg och oordning i verkstaden, vilket tyvärr beror på att vissa elever inte lägger tillbaka verktyg... Men jag förstår att skolan inte kan ändra på detta. Tycker bara det är en viktig synpunkt och tråkigt att blivande sjöingenjörer inte kan hålla ordning och reda på de få verktyg som finns!»
- Mer tid om möjligt... »

18. Övriga kommentarer

- Tack för en mycket lärorik kurs!»
- Perfekt kurs»
- Rolig och utvecklande kurs. Ska kanske försöka att jobba lite mer med direkt anknutna elarbeten som ofta sker till sjöss. Mycket nöjd med kuursen!»
- Bra kurs!»
- Som sagt, bra och lärorik kurs, med goda marginaler vad gäller tid så att elever med svårigheter får den extra tid som de behöver. »


Kursutvärderingssystem från