ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-4 Radiokommunikation: ROC, SJO122

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»9 45%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.25

- Jag borde lagt ner mer tid» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 15%
100%»17 85%

Genomsnitt: 4.85

- Missade nån föreläsning» (75%)
- Ev. missat någon föreläsning pga av jobb, försökte dock läsa in den via pingpong sen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 55%

Genomsnitt: 3.4

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Ta bort morsen! gamla grejer som inte används längre, fokusera istället på mer relevanta grejer! »

...redogöra för radiokommunikation i såväl ett säkerhets - som allmänt kommunikationsmässigt perspektiv
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»11 55%
Ja, med god marginal»9 45%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.45

...använda modern radiokommunikationsutrustning
19 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»13 68%
Ja, med god marginal»6 31%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.31

...sända och ta emot meddelande med signalflaggor och ljusmorse
20 svarande

Nej»1 5%
Delvis»8 40%
Ja, det kan jag»9 45%
Ja, med god marginal»2 10%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.6

...visa på förmåga att sätta in ämnet i ett sammanhang med avseende på fartyg framförande och säkerhet med hjälp av moderna kommunikations-simulatorer och "skarp" GMDSS fartygsradioutrustning
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»14 70%
Ja, med god marginal»6 30%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.3

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Höga krav, dock rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- väldigt snurriga mål. ingen som förstod vad anton ville ha ut av oss riktigt » (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»19 95%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.95

- Tentan var väldigt svår att tyda, man var inte säker på vilket svar examinatorn sökte. Plus att det var en speciell svenska.» (I viss utsträckning)
- Tycker att det var för många delfrågor, det är enklare att skriva med egna ord hur man går tillväga när man ex skall sända ett nödmeddelande.» (Ja, i hög grad)
- jag antar de» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»10 50%

Genomsnitt: 3.35

- Kursboken har varit mitt primära studiemedel som jag har lutat mig tillbaka mot.» (Ganska liten)
- labbarna har varit helt avgörande.» (Ganska stor)
- Labbarna har varit till stor hjälp, men även föreläsningarna i viss grad. » (Ganska stor)
- framförallt labbtillfällena. » (Ganska stor)
- Antons labbar är riktigt bra!» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 2.9

- Svårt att slå i böckerna, gärna lite mer hänvisning under föreläsningarna» (Ganska liten)
- Kursboken var bra. Kortfattad och konkret. » (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»12 60%

Genomsnitt: 3.55


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- kunde kontakta anton när man ville men inte alltid så lätt att få svar » (Ganska bra)
- Det har varit enkelt att få tag i läraren, utanför föreläsningar och labbar.» (Mycket bra)
- Alltid tillgänglig » (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 70%
Hög»6 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 45%
Hög»8 40%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.7

- Många små obligatoriska moment hela tiden som skapade viss stress. Även om den totala tiden man lade ner egentligen inte var enormt stor så var det konstant en mängd saker som skulle fixas. » (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»3 15%
Gott»10 50%
Mycket gott»6 30%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- saknar att ha en fullt ut simulator körning med lite mayday, sart signaler på radarn som man skall ta sig till eller något liknande för det hjälper att greppa olika saker och även göra kursen mer itererat » (Godkänt)
- Ganska mycket fokus på till exempel olika frekvenser och annan teknisk detaljkunskap som man ändå inte kommer komma ihåg efter tentan. Bättre att fokusera på övergripande funktionalitet och förståelse, samt ännu mer kommunikationsövningar?» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sven-göran och Anton. »
- radiolabbarna»
- De praktiska labbarna»
- Tyckte att dom praktiska delarna var väldigt bra och det hjälpte mycket att få repetera meddelanden och vänja sig lite vid att prata i radion»
- gamle gubben!»
- Att Sven-Göran är kvar!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Önskar mer övning på allmän kommunikation mellan fartyg och fartyg land. Till exempel antikollisionskommunikation, trafikrapporter mm. Detta borde också bakas in mer i simulatorkörningarna. »
- Ännu mer laborationer. Börja tidigare med hur man konstruerar meddelanden, labbarna kan effektiviseras så man får upp en vana.»
- lite mer labbar då det berör "skarpa" anrop till tex lyngby radio. »
- Den teoretiska delen var lite svår att ta till sig och det kunde ha varit bra att repetera mer teori i slutet av kursen»
- Antons attityd »
- Ha lite mer samspel mellan Anton och Sven-Göran! vad som skall läras ut osv! ibland kändes det som att ni sa mycket olika saker, även om ni kanske menade samma saker!»
- Tentamen behövs ses över»

17. Övriga kommentarer

- Bra kurs i stort. Man lärde sig mycket på labbarna, bra labbhandledning. »
- Riktigt bra lärare! Skön stämning på lektionerna! »
- Hade varit givande att vid något tillfälle köra i simulatorn med riktigt radiorapportering osv. »
- Jag hade dock endast Anton Vialle som lärare och instruktör, jag måste ändå få påpeka att han är en suverän lärare!»
- Ni är bra lärare, man kunde alltd fråga om saker, vilket är positivt! bara lite mer samspel och lite mer informativt under föreläsningarna så blir det grymt! Tack för en bra kurs»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.05

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.05
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från