ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fartygsbefäl klass 7 - Stabilitet, LNA518

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-28 - 2007-12-28
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»3 37%
Cirka 20 timmar»3 37%
Cirka 25 timmar»1 12%
Cirka 30 timmar»1 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

- vet ej» (?)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 11%
100%»8 88%

Genomsnitt: 4.88


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»1 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»1 12%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»3 37%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- ja» (?)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Allt var väldigt förvirrat innan vi fick lirkat fram vilket kursmaterial vi skulle ha. De två sista lektionerna var väl de enda som egentligen gav något . Egentligen har jag bara lärt mig formler, inget som jag kan ha nytta av i praktiken.» (?)
- Sista föreläsningarna band ihop de flesta av alla lösa trådar som skapats under kursens gång» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 55%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.66

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 33%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 55%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»1 11%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Lyckades man fråga vid sidan av blev svaren alltid mycket bra. Framför hela klassen skulle det väl mest vara roligt.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»7 77%
Hög»1 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»2 22%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»2 22%
Dåligt»3 33%
Godkänt»4 44%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.22

- En föreläsare som inte är lyhörd och svarar på det man frågar är en sak, men när vederbörande bara går ut, kanske kommer tillbaka en stund senare med någon OH-bild att visa blir man först ganska förbryllad, sedan kanske man ler lite men när det sker flera gånger om, så förstår man att folk (studenter) blir irriterade och väljer att lämna föreläsningarna. » (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- OLLE!!!»
- Uppgifter och formelblad»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite tydligare undervisning»
- Lite allmänt om vad varje formel egentligen handlar om (med enkla vanliga ord)»
- en lite mindre snurrig föreläsare hade inte varit fel»

16. Övriga kommentarer

- Förvirringen var total. att först gå igenom vad saker handlar om för förståelse och inte bara räkna på siffror som ingen vet vad de gör.»


Kursutvärderingssystem från