ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11/12-1 Vetenskapliga och matematikdidaktiska frågor, MVE375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-07 - 2011-12-07
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Syfte och genomförande

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»3 37%
Ja, syftet är klart för mig»5 62%

Genomsnitt: 2.62

- Eftersom det är första gången var det svårt att veta hur mycket fokus det var på de olika delarna i kursen. Annars kändes det bra, som att vi fick göra den matte vi annars missat och förbereda oss inför VFU med vetenskapliga frågeställningar» (Jodå, något)

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»3 37%
Ja, absolut»5 62%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.62

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

8 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»4 50%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Kursen är inte helt fungerande i sitt nuvarande skick. Momenten behöver funderas igenom innan nästa kurs börjar. Tänker på betygskrav, kursmoment, grupparbete, tenta osv. Det fungerade för en liten grupp, men troligen inte för en större.» (I viss utsträckning)
- Dock behöver de olika delarna synliggöras bättre och vissa moment få ta större plats i kursen.» (Ja, i hög grad)

4. Tycker du att det var fungerade väl att integrera lärande i matematik med studier om undervisning och lärande i matematik?

8 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»1 12%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»7 87%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Det är en väldigt väldigt bra tanke som på många sätt funkade bra, det hade dock kunnat bli ännu bättre med mer tid för att faktiskt prata om hur vi redovisade uppgifter etc. » (Ja, i hög grad)
- Men för att verkligen ge tid till att reflektera och belysa bra/mindre bra tekniker/utföranden måste mer tid avsättas till att knyta teori-praktik.» (Ja, i hög grad)
- Det är väldigt smidigt att använda matematiken som underlag för att öva på att "undervisa" för de andra deltagarna i kursen.» (Ja, i hög grad)
- Redovisning på tavlan funderade utmärkt.» (Ja, i hög grad)
- Ja, men bitvis svårt att kunna förklara/undervisa något som man själv precis börjat greppa och bemästra. Kanske inlemma mer didaktiska moment kring stoff som ingår i gymnasieskolans kurser?» (Ja, i hög grad)

5. Tycker du att examinationen i denna kurs fungerade väl?

Kommentera gärna om det är någon speciell del av examinationen som du vill säga något om.

8 svarande

Nej inte alls»2 25%
Ja i viss mån»4 50%
I hög grad»2 25%
Vet inte»0 0%

Genomsnitt: 2

- Att ändra betygskrav och examinationsmoment under kursens genomförande är ingen bra idé.» (Nej inte alls)
- Det var oklart vad som var examinerande moment ganska långt in. Fastän man inte ska läsa för betygen är det viktigt att veta vad som är extra viktigt eftersom allt är så intressant.» (Ja i viss mån)
- Det enda jag inte gillade (vilket är bara är en personlig känsla) är att jag upplevde det krävande att examineras inför någon jag fått en mycket mer nära relation jämfört med föreläsare i allmänhet. Ett eventuellt nederlag upplevs bli mer kännbart,vill inte prestera dåligt inför någon man känner. Annars insåg jag att formen var fri på ett positivt sätt och miljön kändes ändå fokuserad på att hitta kunskap hos oss elever istället för kunskapsluckor. » (Ja i viss mån)
- Jag tycker personligen att muntor är kul. Det blir en helt annan dynamik än med tentor. Men jag kan tänka mig att det är väldigt svårt för dem som är nervösa att prata inför åhörare. Även om det är bra träning blir det en väldigt stor press då.» (I hög grad)
- Blev positivt överraskad av hur väl muntan funkade. Dock (som med alla tentor) testade den ju bara somliga kunskaper, vilket kan vara problematiskt då den är det primära betygsdifferentierande kursmomentet.» (I hög grad)


Sammanfattande frågor

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 25%
Gott»5 62%
Mycket gott»1 12%

Genomsnitt: 3.87

- Rolig och nyttig kurs som man lärde sig mycket av och som kommer att ge viktig erfar5enhet inför arbete som lärare.» (Gott)

7. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren, Boken»
- Det integrerade tänket, mycket redovisningar!»
- Att få redovisa talteori-uppgifterna på tavlan. Föreläsningsformen. Examinationen.»
- -Möjligheten att öva på att "lära ut" inför andra -Teaterutbildningen -Möjligheten att använda en SMART board»
- Redovisning av uppgifter. Smartboardtestet. Offentlig presentation.»
- Den allmänna presentationen. »
- Övningsundervisningen»
- Muntliga redovisningar för övriga klassen.»

8. Vad bör främst förändras till nästa år?

- 1.Offentliga presentationen.Vi hade lagt ner mycket tid på den och den tiden hade man kunnat använda till något som påverkade betyget. Jag känner att jag hade kunnat göra min presentation utan förbredelse och få samma betyg som jag har fått nu! 2. Att redovisa uppgifter på tavlan krävde tid! Den tiden hade man kunnat använda för att redovisa svårare uppgifter så att man hade kunnat få någon chans till överbetyg. De uppgifter som gjordes på tavlan var uppgifter som i princip alla visste hur man ska lösa! Vad är vitsen då med att göra de på tavlan? 3. Varför är alla överbetygsfrågorna om programmering! Om jag minns rätt så fanns ingen krav att man ska kunna programera!Dessutom så visades nästan aldrig några överbetygsfrågor på tavlan. Ska matematik delen väga mer så vill jag jätte gärna ha räkneövning där jag kan få svar på mina frågor och övning där läraren löser några svårare frågor på tavlan. Och sedan får det jätte gärna bli en skriftlig tenta precis som alla andra kurser. Att bedömas utifrån en enda fråga kändes orättvist. 5. De sista kapitlen behandlades knappt i kursen. Inga frågor behövde man göra på de kapitlen. Ändå stod det att för överbetyg måste man vara bekant med de delarna. På tenta dagen hade ingen annan förutom jag tittat på de! Och inga frågor kom från den delen! Varför ska man lägga ner så mycket tid för att kunna de kapitlen när det inte ställs några frågor på den delen? Man hade lika gärna struntat i de! 4. Tiden som var avsedd för kursen var inte alls rimligt. Det krävs mycket mer tid för att hinna med allt.»
- Se till att det finns mer schemalagd tid, synka med kursen som går parallellt så att inte arbetsbelastningen blir hög på samma tider, vara tydlig med vad som är examinerande och hur mycket fokus på de två olika delarna»
- Mer planlagd lektionstid, mer tid till redovisningsuppgifterna (både tid att genomföra och redovisa), större variation i svårighetsgrad på uppgifterna. Mer tid till den vetenskapliga aspekten som bör belysas mer som en enskild del. Att först få delarna var för sig (få förståelse var för sig) gör det enklare att i ett senare skede föra dem samman (se samband och appliceringsmöjligheter).»
- -Förklara upplägg, syfte och kurskrav från början -Inga lektioner under tentaveckan!!! -Inga sista minuten uppgifter ex inlämning efter redovisning»
- Ha gärna lite mer schemalagd tid. Det är bättre att kunna skippa lektioner än att inte hinna med. Försök hålla hemsidan uppdaterad hela tiden, så att det alltid finns ett ställe där man vet att informationen är korrekt. Många vana vid Chalmerstiden förlitar sig också på TimeEdit, så om det inte hålls uppdaterat kanske det är bättre att skippa det helt och hållet.»
- Examinationen behöver ses över.»
- Kanske svårt att göra något åt, men Mikaels delar och Samuels delar var inte så integrerade. Kändes aningen spretigt.»

9. Övriga kommentarer

- Väldigt givande kurs som jag redan använt mycket av på VFU!»
- Rolig och nyttig kurs. Känns som kunskap man förstått och kan ta med sig framöver, till skillnad från många andra kurser på Chalmers som går in och sen försvinner.»
- -Bra att tänka på att alla inlämningar inte placeras i slutet eller i början av veckan utan lite spritt.»
- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från